Common Noun คืออะไร? โครงสร้างและแบบฝึกหัดการใช้งาน

การจดจำ Common Noun จะช่วยให้คุณเขียนได้สมบูรณ์แบบ พูดตามหลักไวยากรณ์ และหลีกเลี่ยงความสับสน เมื่อฟังและอ่านภาษาอังกฤษ แล้วคำนามนี้มีความพิเศษอย่างไร มาเรียนรู้วิธีใช้และฝึกฝนกับ ELSA Speak นะ

สารบัญ

Common Noun (คำนามทั่วไป) คืออะไร?

คำนามทั่วไป (Common Noun) เป็นคำนามประเภทหนึ่งที่อ้างถึงวัตถุทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง คำนามทั่วไปใช้เรียกชื่อคน สถานที่ สัตว์ นก แมลง สัตว์เลื้อยคลาน ความคิด สิ่งของ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

โดยปกติแล้วจะไม่ใช้อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นในการขึ้นต้นประโยคหรือในสถานการณ์พิเศษ

ตัวอย่างของคำนามทั่วไป เช่น: owl (นกฮูก), cat (แมว), girl (เด็กหญิง), company (บริษัท), square (จัตุรัส), holiday (วันหยุด), car (รถ),…

common noun มีอะไรบ้าง

ตัวอย่างคำนามทั่วไป (Common noun)

คำนามทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้คน

คำนามทั่วไปคำอ่านความหมาย
Lad/læd/วัยรุ่น
Girl/ɡɜːrl/เด็กผู้หญิง
Boy/bɔɪ/เด็กผู้ชาย
Individual/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/รายบุคคล
Child/tʃaɪld/เด็ก
Woman/ˈwʊmən/ผู้หญิง
Female/ˈfiːmeɪl/เพศหญิง
Man/mæn/ผู้ชาย
Male/meɪl/เพศชาย
Citizen/ˈsɪtɪzn/พลเมือง
Lass/læs/สาวน้อย

คำนามทั่วไปที่เกี่ยวกับสัตว์

คำนามทั่วไปคำอ่านความหมาย
Elephant/ˈelɪfənt/ช้าง
Dog/dɔːɡ/สุนัข
Pet/pet/สัตว์เลี้ยง
Goat/ɡəʊt/แพะ
Horse/hɔːrs/ม้า
Pig/pɪɡ/หมู
Donkey/ˈdɑːŋki/ลา
Chimpanzee/ˌtʃɪmpænˈziː/ชิมแปนซี
Animal/ˈænɪml/สัตว์
Cow/kaʊ/วัว
Calf/kæf/ลูกวัว
Pup/pʌp/ลูกสุนัข

>>> Read more: 150+ คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยที่สุด

คำนามทั่วไปที่เกี่ยวกับนก

คำนามทั่วไปคำอ่านความหมาย
Dove/dʌv/นกพิราบ
Crow/krəʊ/อีกา
Pelican/ˈpelɪkən/นกกระทุง
Flamingo/fləˈmɪŋɡəʊ/ฟลามิงโก
Bird/bɜːrd/นก
Duck/dʌk/เป็ด
Goose/ɡuːs/ห่าน
Swan/swɑːn/หงส์
Cuckoo/ˈkʊkuː/นกกาเหว่า
Sparrow/ˈspærəʊ/นกกระจอก
Hummingbird/ˈhʌmɪŋbɜːrd/นกฮัมมิ่งเบิร์ด
Eagle/ˈiːɡl/เหยี่ยว
Vulture/ˈvʌltʃər/อีแร้ง

คำนามทั่วไปที่เกี่ยวกับแมลง

คำนามทั่วไปคำอ่านความหมาย
Housefly/ˈhaʊsflaɪ/แมลงวัน
Mosquito/məˈskiːtəʊ/ยุง
Grasshopper/ˈɡræshɑːpər/ตั๊กแตน
Honeybee/ˈhʌnibiː/ผึ้ง
Stick insect/ˈstɪk ɪnsekt/แมลงกิ่งไม้
Insect/ˈɪnsekt/แมลง
Wasp/wɑːsp/ตัวต่อ
Ant/ænt/มด
Beetle/ˈbiːtl/ด้วง
Butterfly/ˈbʌtərflaɪ/ผีเสื้อ

คำนามทั่วไปที่เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลาน

คำนามทั่วไปคำอ่านความหมาย
Snake/sneɪk/งู
Crocodile/ˈkrɑːkədaɪl/จระเข้
Alligator/ˈælɪɡeɪtər/จระเข้
Monitor lizard/ˈmɑːnɪtər ˈlɪzərd/ตะกวด
Chameleon/kəˈmiːliən/กิ้งก่า

คำนามทั่วไปที่เกี่ยวกับสถานที่

คำนามทั่วไปคำอ่านความหมาย
College/ˈkɑːlɪdʒ/วิทยาลัย
Airport/ˈerpɔːrt/สนามบิน
School/skuːl/โรงเรียน
Railway station/ˈreɪlweɪ ˈsteɪʃn/สถานีรถไฟ
Court/kɔːrt/ศาล
Terminus/ˈtɜːrmɪnəs/สถานีปลายทาง
Street/striːt/ถนน
State/steɪt/สถานะ
District/ˈdɪstrɪkt/เขตหรือจังหวัด
Junction/ˈdʒʌŋkʃn/ทางแยก
Bus stand/ˈbʌs stænd/ป้ายรถเมล์
Clinic/ˈklɪnɪk/คลินิก
Store/stɔːr/ร้านค้า
Playground/ˈpleɪɡraʊnd/สนามเด็กเล่น

>>> Read more: 80+ คำศัพท์น่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

คำนามทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งของ/วัตถุ

คำนามทั่วไปคำอ่านความหมาย
Stationery/ˈsteɪʃəneri/เครื่องเขียน
Water bottle/ˈwɔːtər bɑːtl/ขวดน้ำ
Car/kɑːr/รถ
Spray/spreɪ/สเปรย์
Plant/plænt/พืช
Necklace/ˈnekləs/สร้อยคอ
Tie/taɪ/ผูก
Shoes/ʃuː/รองเท้า
Orange/ˈɔːrɪndʒ/ส้ม
Cucumber/ˈkjuːkʌmbər/แตงกวา
Thread/θred/หัวข้อ
Pant/pænt/กางเกง

คำนามทั่วไปเกี่ยวกับความคิด

คำนามทั่วไปคำอ่านความหมาย
Truth/truːθ/ความจริง
Grace/ɡreɪs/สง่างาม
Discovery/dɪˈskʌvəri/การค้นพบ
Cleanliness/ˈklenlinəs/ความสะอาด
Poverty/ˈpɑːvərti/ความยากจน
Movement/ˈmuːvmənt/ความเคลื่อนไหว
Idea/aɪˈdiːə/ความคิด
Though/ðəʊ/แม้ว่า
Feeling/ˈfiːlɪŋ/ความรู้สึก
Expression/ɪkˈspreʃn/การแสดงออก

การจำแนกคำนามทั่วไป

คำนามทั่วไปสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท: 

คำนามทั่วไปที่นับได้ 

ด้านล่างเป็นคำนามนับได้และมีทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

ตัวอย่าง

 • Cat (แมว)
 • Book (หนังสือ) 
 • Dog (สุนัข) 

สำหรับคำนามนับได้ เราสามารถใช้คำนับ เช่น “a”, “an”, “one”, “two”, “many” และเพิ่ม “s” หรือ “es” เพื่อสร้างพหูพจน์

ตัวอย่าง:

 • A cat (แมวหนึ่งตัว)
 • Two books (หนังสือสองเล่ม) 
 • Many dogs (สุนัขหลายตัว) 

>>> Read more:

คำนามทั่วไปที่นับไม่ได้ 

ด้านล้างเป็นคำนามที่นับไม่ได้และเป็นเอกพจน์

ตัวอย่าง:

 • water (นํ้า) 
 • rice (ข้าว) 
 • information (ข่าวสาร) 

สำหรับคำนามนับไม่ได้ เราไม่สามารถใช้คำนามพหูพจน์หรือนับคำโดยตรง เช่น “a” หรือ “one” อย่างไรก็ตาม คำนามนับไม่ได้ สามารถใช้ร่วมกับคำที่ใช้บอกปริมาน (measure word) หรือตัวระบุปริมาณ (quantifier) ได้

ตัวอย่าง:

 • A bottle of water (น้ำหนึ่งขวด) 
 • A bag of rice (ข้าวหนึ่งถุง)
 • A lot of information (ข้อมูลมากมาย)

วิธีใช้คำนามทั่วไป

วิธีใช้ Common Noun

ด้านล่างเป็นวิธีใช้คำนามทั่วไปในประโยค

ประธาน (Subject) 

คำนามทั่วไป สามารถเป็นประธานในประโยคได้ ซึ่งเป็นบุคคลหรือสิ่งของที่ที่รับการกระทำของกริยา

ตัวอย่าง:

 • Dogs bark. (สุนัขเห่า) 
 • Computers have become essential in our daily lives. (คอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของเรา)

กรรม (Object) 

คำนามทั่วไป สามารถเป็นกรรมในประโยคได้ ซึ่งเป็นบุคคลหรือสิ่งของที่รับการกระทำของกริยา

ตัวอย่าง:

 •  She loves animals. (เธอรักสัตว์)
 •  He reads books. (เขาอ่านหนังสือ)

ส่วนขยาย (Complement)

คำนามทั่วไปสามารถเป็นส่วนขยายได้ ที่ตามหลัง Verb to be หรือกริยาบอกสถานะ เพื่ออธิบายหรือระบุประธาน

ตัวอย่าง:

 •  My brother is a teacher. (พี่ชายของฉันเป็นคุณครู)
 •  That building is a museum. (Tòa nhà đó là một bảo tàng)

แสดงความเป็นเจ้าของโดยใช้ `s (Possessive Ending)

คำนามทั่วไปสามารถใช้กับคำลงท้ายแสดงความเป็นเจ้าของ เพื่อบ่งชี้การครอบครองคนหรือสิ่งของได้

ตัวอย่าง:

 •  The girl’s bicycle is red. (จักรยานของหญิงสาวเป็นสีแดง)
 •  The students’ backpacks are heavy. (กระเป๋านักเรียนหนักมาก)

คำนามทั่วไป ยังสามารถใช้เพื่อตั้งชื่อหรือวัตถุที่ไม่เฉพาะเจาะจง หรือไม่ใช่ชื่อในประโยคได้

ตัวอย่าง:

 •  I need to buy some milk. (ฉันต้องซื้อนม)
 • They visited several countries during their trip. (เขาไปเยือนหลายประเทศระหว่างการเดินทาง).

คำนามทั่วไป มักใช้เพื่ออ้างถึงวัตถุทั่วไปหรือไม่เฉพาะเจาะจง สำหรับวัตถุเฉพาะเจาะจง ผู้คนมักใช้คำนามเฉพาะ (Proper Noun) การฝึกฝนการใช้คำนามทั่วไป จะช่วยให้คุณสร้างและเข้าใจในประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุเมื่อใช้ Common Noun

 • คำนามทั่วไปหลายคำจะกลายเป็นคำนามเฉพาะ เมื่อใช้เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อของบุคคลที่มีบทบาทนั้น

ตัวอย่าง:  President Obama is the 44th president of the U.S. (ประธานาธิบดีโอบามาเป็นประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐอเมริกา)

 • คำนามที่ทำหน้าที่เป็นชื่อจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะเมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อของบุคคลใดที่ถือชื่อนั้นนั้นเท่านั้น

ตัวอย่าง: The United States has had four presidents this century. (สหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีสี่คนในศตวรรษนี้)

 • ทิศทาง (เหนือ ตะวันออก ใต้ และตะวันตก) ถือเป็นคำนามทั่วไป แต่จะใช้เป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อของสถานที่หรือภูมิภาคใดโดยเฉพาะ หรือเมื่อใช้ในบริบททางการเมืองหรือวัฒนธรรม

ตัวอย่าง: The Global South is home to a majority of the world’s population. (โลกใต้เป็นที่ตั้งของประชากรส่วนใหญ่ของโลก)

แบบฝึกหัดพร้อมคำตอบโดยละเอียด

ข้อ 1: อ่านประโยคต่อไปนี้และระบุคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะในประโยคเหล่านั้น

1. I gave my book to Riya to read.

2. Red Riding Hood met the fox in the forest.

3. The boy ran to his mother.

4. The reporter went to Noida to collect news.

5. Rose is a beautiful girl.

6. King Arthur was a noble king.

7. The captain steered the ship from hitting the iceberg.

8. The Milky Way is a big galaxy.

9. Sheldon Cooper is an intelligent physicist.

10. J.K Rowling wrote the famous novels on Harry Potter.

คำตอบ:

คำถามคำนามทั่วไป (Common Nouns)คำนามเฉพาะ (Proper Nouns)
1bookRiya
2fox, forestRed Riding Hood
3boy, mother
4reporter, newsNoida
5girlRose
6kingKing Arthur
7captain, ship, iceberg
8galaxyMilky Way
9physicistSheldon Cooper
10bookJ.K Rowling, Harry Potter

ข้อ 2: ใส่คำนามที่ถูกต้องสำหรับประโยคต่อไปนี้

1. The … (taj mahal) in India is very beautiful.

2. Mr Tony Stark walks his … (dog) everyday.

3. The flat was in the middle of Lenin … (street).

4. This … (milk) tastes sour.

5. I have read the … (novel) by Emily Bronte.

6. The … (author) wrote a crime novel.

7. The old judge passed a unique … (judgment).

8. The Indian … (express) is the newspaper I read regularly.

9. The Ganga is important … (river) of India.

10. My … (uncle) works in the Reserve Bank of India.

คำตอบ:

12345
Taj MahaldogStreet/streetmilknovel
678910
authorjudgmentExpressriver uncle

ข้อ 3: ระบุคำนามทั่วไปและคำนามเฉพาะ

1. I love drinking milk, and I’m a big fan of Vinamilk.

2. Donald Trump was America’s president.

3. Hoan Kiem Lake is a famous and beautiful lake in Vietnam.

4. The reporter went to Ho Chi Minh City to collect news.

5. National Day is a memorable holiday of a country.

6. We find many new friends on the internet.

7. The current top 1 social networking application is Facebook.

8. Apple is a famous brand.

9. The West is very interested in Eastern culture.

10. Sparrow is his nickname

คำตอบ:

คำถามคำนามทั่วไป (Common Nouns)คำนามเฉพาะ (Proper Nouns)
1milk, fanVinamilk
2presidentDonald Trump
3lakeHoan Kiem Lake, Vietnam
4reporter, newsHo Chi Minh City
5holiday, countryNational Day
6friends, internet
7applicationFacebook
8brandApple
9cultureThe West
10nicknameSparrow

คำถามที่เจอบ่อย

ความแตกต่างระหว่าง Common Noun (คำนามทั่วไป) และ Proper Noun (คำนามเฉพาะ)?

คำนามทั่วไปและคำนามเฉพาะสามารถวางไว้ได้ในหลายตำแหน่ง โดยทำหน้าที่เป็นภาคประธานหรือกรรมของประโยค ทั้งสองสามารถเป็นเอกพจน์และพหูพจน์ได้เมื่อกล่าวถึง

ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นความรู้ภาษาอังกฤษที่ไม่ยาก แต่ก็สามารถสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ และผู้ที่เรียนมาเป็นเวลานาน เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างคำนามทั่วไปและคำนามเฉพาะ คุณต้องเข้าใจความรู้ต่อไปนี้:

คำนามทั่วไป (Common Nouns)คำนามเฉพาะ (Proper Nouns)
กำหนดเฉพาะเมื่อมีบทความ การกำหนด หรือคำคุณศัพท์อยู่ข้างหน้าเท่านั้นคำนามระบุวัตถุที่ถูกกล่าวถึง
ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ เมื่อเป็นคำเริ่มต้นของประโยคเท่านั้นใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกที่ในประโยค
สามารถเป็นคำนามเฉพาะได้ เมื่อใช้เป็นชื่อหรือเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ
ตัวอย่าง: President Obama (ประธานาธิบดีโอบามา), Global South (โลกใต้), North Vietnam (ภาคเหนือเวียดนาม),…
คำนามเฉพาะ แทบจะกลายเป็นคำนามทั่วไปไม่ได้ เว้นแต่จะกลายเป็นคำที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย
ตัวอย่าง: god (พระเจ้า), zipper (ซิป – เคยเป็นชื่อแบรนด์),…

ข้อมูลทางวิชาการ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่?

ไม่. ตามกฎทั่วไป แนวคิดทางวิชาการ หลักการ ทฤษฎี แบบจำลอง ฯลฯ ถือเป็นคำนามทั่วไป ไม่ใช่คำนามเฉพาะ ดังนั้น จึงไม่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น: “five-factor model of personality” หรือ “analytic philosophy”

อย่างไรก็ตาม คำนามเฉพาะที่ปรากฏในชื่อของแนวคิดทางวิชาการ (เช่น ชื่อของนักประดิษฐ์) จะใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตามปกติ ตัวอย่างเช่น: “Darwin’s theory of evolution” หรือ “Student’s table”

ฤดูกาลของปีใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่?

ชื่อฤดูกาล เช่น spring ถือเป็นคำนามทั่วไปในภาษาอังกฤษ ดังนั้น จึงไม่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ คนส่วนใหญ่มักคิดว่าคำพวกนี้เป็นคำนามเฉพาะ แต่ไม่ใช่

อย่างไรก็ตาม ชื่อวันและเดือนเป็นคำที่เหมาะสมที่จะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เนื่องจากถือเป็นคำนามเฉพาะในภาษาอังกฤษ (ตัวอย่าง: “Wednesday”, “January”)

>>> Read more:

ดังนั้น ELSA Speak จึงรวบรวมและให้รายละเอียดความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับ Common Nouns (คำนามทั่วไป) สำหรับคุณ ลองสรุปและบันทึกไว้เพื่อทบทวน หวังว่าคุณจะเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำความรู้นี้ไปปฏิบัติได้

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ