คำศัพท์ สัตว์ภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อยที่สุด

เมื่อพูดถึงสัตว์กับใครสักคน คุณต้องเชี่ยวชาญคำศัพท์ สัตว์ภาษาอังกฤษ ด้วยนะ ดังนั้น อย่าปล่อยให้การสนทนาของคุณถูกขัดจังหวะเพียงเพราะมีคำศัพท์ไม่เพียงพอ เปิดโลกกว้างของสัตว์กับคำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยที่สุด ดังต่อไปนี้

สารบัญ

คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยที่สุด

คําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์จะช่วยให้คุณเข้าสู่โลกของสัตว์ได้ง่ายและรวดเร็ว มาสร้างบทสนทนาที่น่าสนใจด้วยคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์พร้อมข้อการถอดความต่อไปนี้ จำนวนคำค่อนข้างเยอะ คุณต้องมีเคล็ดลับจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื่อเรียนรู้ได้เร็วที่สุดนะ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

คำศัพท์ สัตว์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

 • Cat /kæt/: แมว
 • Kitten /ˈkɪt.ən/: ลูกแมว
 • Dog /dɒg/: สุนัข
 • Bitch /bɪtʃ/: นังตัวแสบ
 • Puppy /ˈpʌp.i/: ลูกสุนัข
 • Parrot /’pærət/: นกแก้ว
 • Gecko /’gekou/: ตุ๊กแก
 • Chinchilla /tʃin’tʃilə/: ชินชิล่า (ในอเมริกาใต้)
 • Dalmatian /dælˈmeɪʃən/: ดัลเมเชี่ยน
 • Guinea pig /ˈgɪni pig/: หนูตะเภา
 • Hamster /’hæmstə/: หนูแฮมสเตอร์
 • Rabbit /’ræbit/: กระต่าย
 • Bird /bə:d/: นก
 • Ferret /’ferit/: คุ้ยเขี่ย
 • Betta fish (fighting fish) /ˈbɛtə fiʃ/: ปลากัด
career advancement

คำศัพท์ สัตว์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับนก

 • Bird: นกทั่วไป
 • Pheasant /ˈfɛznt/ ไก่ฟ้า
 • Swallow /ˈswɒləʊ/ นกนางแอ่น
 • Canary /kəˈneəri/ นกขมิ้น
 • Pigeon /ˈpɪʤɪn/ พิราบ
 • Parrot /ˈpærət/ นกแก้ว
 • Crow /krəʊ/ อีกา
 • Hummingbird /ˈhʌmɪŋbɜːd/ นกฮัมมิงเบิร์ด
 • Raven /ˈreɪvn/ อีกา
 • Quail /kweɪl/ นกกระทา
 • Kingfisher /ˈkɪŋˌfɪʃə/ นกกระเต็น
 • Swan /swɒn/ หงส์
 • Woodpecker /ˈwʊdˌpɛkə/ นกหัวขวาน
 • Toucan /ˈtuːkən/ นกทูแคน
 • Sparrow /ˈspærəʊ/ กระจอก
 • Peacock /ˈpiːkɒk/ สาธารณะ
 • Penguin /ˈpɛŋgwɪn/ เพนกวิน
 • Ostrich /ˈɒstrɪʧ/ นกกระจอกเทศ
 • Seagull /ˈsiːgʌl/ นกนางนวล
 • Eagle /ˈiːgl/ นกอินทรี
 • Flamingo /fləˈmɪŋgəʊ/ นกฟลามิงโก
 • Hawk /hɔːk/ นกฟลามิงโก
 • Stork /stɔːk/ นกกระสา
 • Falcon /ˈfɔːlkən/ ฟอลคอน
 • Vulture /ˈvʌlʧə/ อีแร้ง
 • Hawk /hɔ:k/ เหยี่ยว, นกเหยี่ยว
 • Hen /hen/ แม่ไก่
 • Hummingbird /’hʌmiɳ /bə:d/ นกฮัมมิงเบิร์ด
 • Ostrich /’ɔstritʃ/ นกกระจอกเทศ
 • Owl /aul/ นกฮูก
 • Parrot /’pærət/ นกแก้ว
 •  Peacock /’pi:kɔk/ นกยูง
 • Pelican /’pelikən/ นกกระทุง
 • Petrel /’petrəl/ นกนางนวลเพเรน (ตัวเล็ก)

คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสัตว์ทะเล/สัตว์ใต้น้ำ

 • Crab /kræb/ ปู
 • Seal /siːl/ ซีล
 • Octopus /ˈɒktəpəs/ ปลาหมึกยักษ์
 • Shark /ʃɑːk/ ฉลาม
 • Seahorse /ˈsiːhɔːs/ ม้าน้ำ
 • Walrus /ˈwɔːlrəs/ วัวช้างทะเล
 • Starfish /ˈstɑːfɪʃ/ ปลาดาว
 • Whale /weɪl/ วาฬ
 • Penguin /ˈpɛŋgwɪn/ เพนกวิน
 • Squid /skwɪd/ ปลาหมึก
 • Lobster /ˈlɒbstə/ ล็อบสเตอร์
 • Shrimp /ʃrɪmp/ กุ้ง
 • Coral /ˈkɒrəl/ ปะการัง
 • Seaweed /ˈsiːwiːd/ สาหร่ายทะเล
 • Clam /klæmz/ หอย
 • Sentinel crab /ˈsɛntɪnl kræb/ ปูก้ามหัก
 • Dolphin /ˈdɒlfɪn/ ปลาโลมา
 • Mussel /ˈmʌsl/ หอยแมลงภู่
 • Oyster /ˈɔɪstə/ หอยนางรม
 • Scallop /ˈskɒləp/ หอยเชลล์
 • Goldfish /ˈgəʊldfɪʃ/ ปลาทอง
 • Salmon /ˈsæmən/ แซลมอน
 • Sea snail /siː/ /sneɪl/ หอยทากทะเล
 • Sea urchin /siː/ /ˈɜːʧɪn/ เม่นทะเล
 • Sea turtle /siː/ /ˈtɜːtl/ เต่าทะเล
 • Sea lion /siː/ /ˈlaɪən/ สิงโตทะเล
 • Salamander /ˈsæləˌmændə/ ซาลาแมนเดอร์
 • Hippopotamus /ˌhɪpəˈpɒtəməs/ ฮิปโป
 • Fish /fɪʃ/ ปลา
elsa speak official
 • Clownfish /ˈklaʊnfɪʃ/ ปลาการ์ตูน
 • Common carp /ˈkɒmən kɑːp/ ปลาคาร์พ
 • Crocodile /ˈkrɒkədaɪl/ จระเข้
 • Anchovy /ˈænʧəvi/ ปลากะตักทะเล
 • Sperm whale /spɜːm weɪl/ วาฬสเปิร์ม
 • Catfish /ˈkætˌfɪʃ/ ปลาดุก
 • Mackerel /ˈmækrəl/ ปลาทู
 • Pomfret /ˈpɒmfrɪt/ ปอมเฟรต
 • Eel /iːl/ ปลาไหล
 • Flounder /ˈflaʊndə/ ปลาลิ้นหมา
 • Goby /ˈɡəʊbi/ ปลาบู่
 • Herring /ˈhɛrɪŋ/ ปลาเฮอริ่ง
 • Catfish /ˈkætfɪʃ/ ปลาดุก
 • Tench /tentʃ/ เทนช์
 • Tilapia /tɪˈlɑːpiə/ ปลานิล
 • Pufferfish /ˈpʌfəfɪʃ/ ปลาปักเป้า
 • Suckermouth catfish /ˈsʌkəmaʊθ ˈkatfɪʃ/ ปลาดุกดูดปาก
 • Red tilapia /rɛd tɪˈleɪpɪə/ ปลานิลแดง
 • Swordfish /ˈsɔːdfɪʃ/ ปลากระโทงดาบ
 • Stingray /ˈstɪŋreɪ/ ปลากระเบน
 • Tuna /ˈtjuːnə/ ทูน่า
 • Anabas /ˈanəbəs/ อนาบัส
 • Flowerhorn /ˈflaʊəhɔːn/ ฟลาวเวอร์ฮอร์น
 • Sardine /sɑːˈdiːn/ ปลาซาร์ดีน
 • Snakehead fish /ˈsneɪkhɛd fɪʃ/ ปลาช่อน
 • Angelfish /ˈeɪndʒ(ə)lfɪʃ/ ปลาเทวดา
 • Alligator /ˈælɪgeɪtə/ จระเข้อเมริกัน
 • Sea snake /siː sneɪk/ งูทะเล
 • Frog /frɒg/ กบ
 • Jellyfish /ˈdʒel.i.fɪʃ/: แมงกะพรุน
 • Killer whale /ˈkɪl.əʳ weɪl/: วาฬขาวดำตัวเล็ก
 • Seal /siːl/: แมวน้ำ
 • Squid /skwɪd/: ปลาหมึก

คำศัพท์ สัตว์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสัตว์ป่า

 • Bear /beə/ หมี
 • Polar bear /ˈpəʊlə beə/ หมีขั้วโลก
 • Panda /ˈpændə/ แพนด้า
 • Tiger cub /ˈtaɪgə kʌb/ ลูกเสือ
 • Lion /ˈlaɪən/ สิงโต
 • Lioness /ˈlaɪənes/ สิงโตตัวเมีย
 • Lion cub  /ˈlaɪən kʌb/ ลูกสิงโต
 • Tiger /ˈtaɪgə/ เสือ
 • Tigress /ˈtaɪɡrəs/ เสือโคร่ง
 • Panther /ˈpænθə/ เสือดำ
 • Leopard /ˈlɛpəd/ เสือดาว
 • Cheetah /ˈʧiːtə/ เสือชีต้า
 • Gazelle /ɡəˈzel/ แอนทีโลป
 • Rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/ แรด
 • Fox /fɒks/ จิ้งจอก
 • Fawn /fɔːn/ ลูกกวาง
 • Reindeer /ˈreɪndɪə/ กวางเรนเดียร์
 • Elk /ɛlk/ กวางใหญ่ชนิดหนึ่ง
 • Moose /muːs/ กวางขนาดใหญ่ที่มีเขาแบน
 • Rat /ræt/ หนู
 • Elephant /ˈɛlɪfənt/ ช้าง
 • Wolf /wʊlf/ หมาป่า
 • Deer /dɪə/ กวาง
 • Doe /dəʊ/ กวางตัวเมีย
 • Giraffe /ʤɪˈrɑːf/ ยีราฟ
 • Frog /frɒg/ กบ

>>> Read more

 • Snake /sneɪk/ งู
 • Alligator /ˈælɪgeɪtə/ จระเข้
 • Crocodile /ˈkrɒkədaɪl/ จระเข้
 • Bat /bæt/ ค้างคาว
 • Gorilla /gəˈrɪlə/ กอริลลา
 • Giant panda /ˈʤaɪənt ˈpændə/ แพนด้า
 • Boar /bɔː/ หมูป่า
 • Koala /kəʊˈɑːlə/ โคอาลา
 • Camel /ˈkæməl/ อูฐ
 • Sloth /sləʊθ/ สลอธ
 • Hyena /haɪˈiːnə/ ไฮยีน่า
 • Chimpanzee /ˌʧɪmpənˈziː/ ชิมแปนซี
 • Zebra /ˈziːbrə/ ม้าลาย
 • Squirrel /ˈskwɪrəl/ กระรอก
 • Baboon /bəˈbuːn/ ลิงบาบูน
 • Monkey /ˈmʌŋki/ ลิง
 • Racoon /rəˈkuːn/ แรคคูน
 • Platypus /ˈplætɪpəs/ ตุ่นปากเป็ด
 • Otter /ˈɒtə/ นาก
 • Skunk /skʌŋk/ สกั๊งค์
 • Chimpanzee /ˌʧɪmpənˈziː/: ชิมแปนซี
 • Badger /ˈbæʤə/ แบดเจอร์
 • Weasel /ˈwiːzl/ พังพอน
 • Kangaroo /ˌkæŋgəˈru/: จิงโจ้
 • Hedgehog /ˈhɛʤhɒg/: เม่น (กินเนื้อ)
 • Porcupine /ˈpɔːkjʊpaɪn/: เม่น (กินพืชเป็นอาหาร)
 • Gazelle /gəˈzel/: ละมั่ง
 • Cheetah /ˈtʃiː.tə/: เสือชีต้า
 • Gnu /nuː/: วิลเดอบีสต์
เรียนภาษาอังกฤษแบบ 1-1 กับ ELSA Speak

คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง/ฟาร์ม

 • Sheep /ʃiːp/ แกะ
 • Donkey /ˈdɒŋki/ ลา
 • Goat /gəʊt/ แพะ
 • Cow /kaʊ/ วัว
 • Buffalo /ˈbʌfələʊ/ ควาย
 • Goose /guːs/ ห่าน
 • Horse /hɔːs/ ม้า
 • Dalf /kæf/ ลูกวัว
 • Duck /dʌk/ เป็ด
 • drake /dreɪk/ เป็ดตัวผู้
 • Duckling /ˈdʌklɪŋ/ ลูกเป็ด
 • Chicken /ˈʧɪkɪn/ ไก่
 • Rooster /ˈruːstə/ ไก่ตัวผู้
 • Hen /hɛn/ ไก่ตัวเมีย
 • Turkey /ˈtɜːki/ ไก่งวง
 • Piglet /ˈpɪglət/ ลูกหมู
 • Rabbit /ˈræbɪt/ กระต่าย
 • Ox /ɒks/ วัว
 • Water buffalo /ˈwɔːtə ˈbʌfələʊ/ ควายน้ำ
 • Pig /pɪg/ หมู
 • Bunny /ˈbʌni/ ลูกกระต่าย
 • Earthworm /ɜːθ wɜːm/ ไส้เดือน
 • Cattle /ˈkætl/ โค
 • Dog dɔːɡ/ สุนัขเพศผู้
 • Puppy /ˈpʌpi/ ลูกหมา
 • Queen /kwiːn/ แมวตัวเมีย
 • Kitten /ˈkɪtn/ ลูกแมว
 • Cat /kæt/ แมว
 • Sheep /ʃiːp/: แกะ
 • Dairy cow /ˈdeə.ri kaʊ/: โคนม
 • Horses /hɔːsiz/: ม้า
 • Paѕture /ˈpɑːѕ.tʃəʳ/: ทุ่งเลี้ยงสัตว์
 • Farmer /ˈfɑː.məʳ/: ชาวนา เจ้าของฟาร์ม
 • Barnуard /ˈbɑːn.jɑːd/: ปศุสัตว์
 • Cattle /ˈkæt.ļ/: (ฝูง) ปศุสัตว์
 • Coᴡboу /ˈkaʊ.bɔɪ/: เด็กเลี้ยงวัว
 • Coᴡgirl /ˈkaʊ.gɜːl/: สาวเลี้ยงวัว

คำศัพท์ สัตว์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับแมลง

ใน สัตว์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับแมลงมีหลากหลายมาก คุณสามารถเรียนรู้ตามหัวข้อแมลงมีปีกหรือไม่มีปีก แบบนี้จะทำให้จำได้ง่ายกว่า

แมลงไม่มีปีก

คำศัพท์ความหมาย
Ant /ænt/มด
Fire ant /faɪə ænt/มดคันไฟ
Rove beetle /rəʊv biːtl/ แมลงก้นกระดก
Millipede /ˈmɪləpiːd/กิ้งกือ
Spider /ˈspaɪ.dəʳ/แมงมุม
Cocoon /kəˈkuːn/รังไหม
Aphid /ˈeɪfɪd/เพลี้ย
Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/ตะขาบ
Scorpion /ˈskɔː.pi.ən/แมงป่อง
Flea  /fliː/หมัด
Slug /slʌɡ/ทากเมือก
Earthworm /ˈɜːθ wɜːm/ไส้เดือน
Maggot /ˈmæɡət/ตัวหนอน
Snail /sneɪl/ หอยทาก
Tapeworm /ˈteɪp wɜːm/พยาธิตัวตืด
Hookworm /hʊk wɜːm/พยาธิปากขอ
Large Roundworm /lɑːdʒ raʊnd wɜːm/พยาธิตัวกลม
Tick /tɪk/ ขีด
Louse /laʊs/เหา
 4 เคล็ดลับสำหรับการเรียนด้วย ELSA Speak

แมลงมีปีก

 • Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/ – หนอนผีเสื้อ
 • Giant water bug /ˈdʒaɪənt ˈwɔːtə bʌɡ/ – แมลงน้ำยักษ์
 • Stink bug /stɪŋk bʌɡ/ – มวนเหม็น
 • Cicada /səˈkɑːdə/ – จั๊กจั่น
 • Butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/ – ผีเสื้อ
 • Moth /mɒθ/ – มอด, หนอนผีเสื้อ
 • Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/ – แมลงสาบ
 • Cricket /ˈkrɪk.ɪt/ – คริกเก็ต
 • Dragonfly /ˈdrægən flaɪ/ – แมลงปอ
 • Damselfly /ˈdæmzəl flaɪ/ – แดมเซลลี
 • Bee /biː/ – ผึ้ง
 • Wasp /wɒsp/ – ตัวต่อ
 • Firefly /ˈfaɪə flaɪ/ – หิ่งห้อย
 • Fly /flaɪz/ – แมลงวัน
 • Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/ – ตั๊กแตน
 • Termite /ˈtɜː.maɪt/ – ปลวก
 • Mosquito /məˈskiː.təʊ/ – ยุง
 • Ladybug /ˈleɪ.di.bɜːd/ – เต่าทอง
 • Scarab beetle /ˈskærəb ˈbiː.tļ/ – แมลงปีกแข็ง
 • Mantis /ˈmæn.tɪs/ – ตั๊กแตนตำข้าว
 • Beetle /ˈbiː.tļ/ – ด้วง

คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

 • Alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: จระเข้อเมริกัน
 • Crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/: จระเข้
 • Toad /təʊd/: คางคก
 • Frog /frɒg/: กบ
 • Dinosaurs /’daɪnəʊsɔː/: ไดโนเสาร์
 • Cobra – fang /ˈkəʊ.brə. fæŋ/: งูเห่า
 • Chameleon /kəˈmiː.li.ən/: กิ้งก่า
 • Dragon/ˈdræg.ən/: มังกร
 • Turtle-shell /ˈtɜː.tl ʃel/: กระดองเต่า
 • Lizard/ˈlɪz.əd/: จิ้งจก

วลีสัตว์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์มีหลากหลายมากมายแล้ว ไม่เพียงแค่นั้น เมื่อรวมกับคำบุพบทแล้วความหมายของคำจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง คุณต้องเรียนรู้เพื่อจะหลีกเลี่ยงการใช้ผิดวิธี หรือผิดสถานการณ์การสื่อสารนะ

คำศัพท์ความหมาย
Duck outเพื่อซ่อนตัวจากบางสิ่งหรือแอบออกไป
Ferret outค้นหา
Chicken outเมื่อไม่กล้าทำอะไร คนก็เลือกที่จะถอนตัว
Beaver awayเรียนรู้ ทำงานอย่างขยันหมั่นเพียร
Fish outนำบางสิ่งออกจากบางสิ่ง
Horse aroundล้อเล่น
Leech offการยึดติดกับใครสักคนเพื่อประโยชน์บางอย่าง
Wolf downกินเร็วมาก
Pig outกินเยอะมาก
Fish forรวบรวมข้อมูลในทางอ้อม
banner (compare free vs pro)

สำนวนเกี่ยวกับสัตว์ภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ก็ยังถูกดัดแปลงเป็นสำนวนได้ดีมากอีกด้วย คุณสามารถดูและใช้สำนวนเหล่านี้เมื่อสื่อสารได้

 • Badger someone: รบกวนใครบางคน
 • An eager beaver: คนทำงานหนัก
 • A busy bee: ยุ่งเหมือนผึ้ง, ยุ่งมาก
 • Make a pig of oneself: กินมากเกินไป
 • Make a beeline for something: มุ่งตรงไปที่บางสิ่ง
 • Have a bee in one’s bonnet: มีความคิด, นึกในใจ, คิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นบ่อยๆ เพราะมันค่อนข้างสำคัญ
 • Take the bull by the horns: เผชิญกับสิ่งท้าทาย, เผชิญอันตราย
 • A home bird: คนที่ชอบใช้เวลาว่างอยู่ที่บ้านมากกว่าออกไปข้างนอก
 • The bee’s knees: ดีเลิศ ที่สุดของที่สุด
 • Lead a cat and dog life: ดำรงชีวิตที่ทะเลาะ เบาะแว้งกันบ่อย
 • An early bird: คนตื่นเช้า
 • Alone bird/wolf: คนที่ชอบทำอะไรคนเดียว
 • An odd bird/fish: คนมหึมา
 • A rare bird: คนหรือสิ่งที่หายาก
 • Let the cat out of the bag: (เผลอ)ปล่อยความลับ/(เผลอ)เปิดเผยความลับ
 • A bird’s eye view: ภาพที่มองเห็นจากมุมสูง การสำรวจย่อๆ
 • Bud someone: รบกวนใครบางคน
 • Have butterflies in one’s stomach: ท้องไส้ปั่นป่วน (ตื่นเต้นมาก)
 • A cat nap: นอนงีบเล็กๆ
 • Not have room to swing a cat: เนื้อที่น้อยเพียงนิดเดียว คับแคบมาก

คำคุณศัพท์อธิบายเกี่ยวกับสัตว์ภาษาอังกฤษ

เมื่อสื่อสาร คุณต้องเพิ่มคำคุณศัพท์ที่อธิบายสัตว์เพื่อทำให้การสนทนามีความหมาย โลกของสัตว์จะถูกอธิบายผ่านคำศัพท์พื้นฐานดังต่อไปนี้

 • Cold-blooded /ˌkəʊld ˈblʌdɪd/: เลือดเย็น
 • Domesticated /dəˈmestɪkeɪtɪd/: เลี้ยงในบ้าน
 • Unique/Distinctive /juˈniːk/-/dɪˈstɪŋktɪv/: มีเอกลักษณ์/โดดเด่น
 • Docile /ˈdəʊsaɪl/: ว่านอนสอนง่าย
 • Omnivorous /ɒmˈnɪvərəs/: กินไม่เลือก
 • Herbivorous /hɜːˈbɪvərəs/: กินหญ้า
 • Carnivorous /kɑːˈnɪvərəs/: กินเนื้อ
 • Loyal /ˈlɔɪəl/: ซื่อสัตย์
 • Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: ฉลาด
 • Wild /waɪld/: ป่า
 • Poisonous /ˈpɔɪzənəs/: มีพิษ
 • Ferocious /fəˈrəʊʃəs/: ดุร้าย
 • Agile /ˈædʒaɪl/: ว่องไว
 • Aggressive /əˈɡresɪv/: ก้าวร้าว
 • Dangerous: /ˈdeɪndʒərəs/: อันตราย
 • Tiny /ˈtaɪni/: จิ๋ว
 • Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: กระฉับกระเฉง
 • Scaly /ˈskeɪli/: สะเก็ด
 • Fluff /ˈflʌfi/: ปุย
 • Slimy /ˈslaɪmi/: ปลิ้นปล้อน

วิธีที่เร็วที่สุดในการจดจำคำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ

มีหลายสถานการณ์มากที่คุณต้องการชื่อสัตว์ภาษาอังกฤษนะ อย่างไรก็ตาม การจดจำคำศัพท์จำนวนมากนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย คุณต้องเรียนรู้วิธีการจดจำคำศัพท์เหล่านี้ ดังต่อไปนี้

เรียนรู้คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษด้วยเสียง

นี่เป็นวิธีที่สนุกมากในการเรียนรู้คำศัพท์ คุณสามารถตามหลักการ “การเชื่อมโยงชั่วคราว” เพื่อเรียนรู้ ในการใช้วิธีนี้ ในการใช้วิธีนี้ คุณต้องใช้คำภาษาอังกฤษที่เชื่อมโยงกับคำภาษาไทย การเชื่อมโยงนี้จะสร้างเรื่องราวระหว่างความหมายและการอ่านของคำ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์จากเพลงได้อีกด้วย คุณสามารถฟังเพลงเกี่ยวกับสัตว์เพื่อจดจำพวกมันได้ ในการสอนคำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ หลายคนก็ใช้วิธีนี้ นี่เป็นวิธีง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพมากเลยนะ

เรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพประกอบ

จากภาพสัตว์ คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้แฟลชการ์ดหรือโมเดลสัตว์ของเล่นเพื่อสนับสนุนวิธีการเรียนรู้นี้ได้ การเรียนภาษาอังกฤษผ่านรูปภาพจะช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์ได้ยาวนาน

เรียนรู้คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษตามกลุ่ม

ตอนแรก คุณควรเพิ่มคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ที่คุ้นเคยก่อน จากนั้นขยายคำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง การแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาก็มีประสิทธิภาพมากเช่นกัน คุณสามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงสัตว์ได้ในเวลาเดียวกัน และจัดหมวดหมู่กลุ่มของพวกมันได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิงโต (lion) คุณก็ควรเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ป่าด้วย การจำสัตว์ในกลุ่มเดียวกันจะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

เริ่มจากการฟังก่อน

การเรียนรู้คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษและการท่องจำในเวลานานเป็นกระบวนการ เพื่อที่จะจำคำศัพท์ได้นาน จงฟังก่อน แล้วจึงพูด อ่าน และเขียนคำศัพท์นั้น ดังนั้นคุณจะจำคำศัพท์ได้ ออกเสียงได้ถูกต้อง และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษมีเยอะมาก ถ้าคุณอยากจดจำทั้งหมด ก็ไม่ใช่แค่อ่านเพียงไม่กี่ครั้งนะ ควรค้นหาคำบ่อยๆ พูดถึงคำเหล่านั้น เพื่อจะจำได้นานและจำได้ลึกซึ้ง ทำให้การสนทนาของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นและมีส่วนร่วมด้วยคำศัพท์มากมาย!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ