แยกแยะระหว่าง Countable และ Uncountable nouns ในเวลาเพียง 5 นาที

การสับสนในการแยกแยะระหว่าง countable and uncountable nouns ทำให้คุณผันคำกริยาและใช้ตัวระบุปริมาณผิด จนเกิดข้อผิดพลาดในการสอบ IELTS คุณกำลังเจอปัญหาในการแยกว่าคำนามนับไม่ได้เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ไม่รู้คำตอบของคำถามที่ว่า furniture เป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้ มาทบทวนความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ข้อนี้กับ ELSA Speak เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียคะแนนสอบและตอบข้อสงสัยที่คุณเจออยู่นะ

คำนิยามของ Countable and Uncountable Nouns

หลักการการแบ่งคำนามนับไม่ได้และคำนามนับได้ (uncountable and countable nouns) คืออะไร? หรือจะแยกแยะคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้อย่างไร? เรามาดูคำจำกัดความของคำนามทั้งสองประเภทนี้กันดีกว่า

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

คำจำกัดความของคำนามนับได้ – Countable noun

Countable noun ได้แก่ คำนามที่สามารถรวมตัวเลขได้ อาจเป็นคำนามที่อ้างถึงคน สิ่งของ สัตว์ สถานที่ ความคิด…Countable noun สามารถเป็นเอกพจน์และพหูพจน์ได้

ตัวอย่าง

 • A dog – Two dogs;
 • A book – Two books;
 • A girl – Two girls;
 • A number – Two numbers;
 • An idea – Two ideas;
 • An orange – Two oranges.
คำจำกัดความของคำนามนับได้

คำจำกัดความของคำนามนับไม่ได้ – Uncountable noun

Uncountable noun ได้แก่ คำนามที่ไม่สามารถรวมกับตัวเลขได้ อาจเป็นคำนามที่อ้างถึงแนวคิดเชิงนามธรรม คุณสมบัติ และวัตถุที่เล็กเกินไปหรือไม่มีรูปร่างที่แน่นอน… Uncountable noun จะเป็นเอกพจน์เสมอ

ตัวอย่าง

 • Knowledge;
 • Beauty;
 • Fear;
 • Coffee;
 • Sugar;
 • Air.

วิธีใช้ Countable and Uncountable Nouns

Countable and Uncountable nouns จะปรากฏในทุกส่วนของการสอบ IELTS ผู้เรียนมักจะเสียคะแนนในส่วน Listening และ Writing เนื่องจากมีข้อผิดพลาด เช่น ตัว -s หายไป การผันกริยาผิด และตัวกำหนดหายไป

Countable และ Uncountable nouns ใช้อย่างไร

คำนามแต่ละประเภทมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

Countable NounUncountable Noun
มีแบบเอกพจน์และพหูพจน์
ตัวอย่าง: A pen, Many pens
เป็นแบบเอกพจน์เท่านั้น ไม่มีแบบพหูพจน์
ตัวอย่าง: Fear, furniture, advice
สามารถใช้ร่วมกับ a/an ตัวเลข และปริมาณได้
ตัวอย่าง: A pen – Two pen – Many pens
ไม่สามารใช้ร่วมกับ a/an และตัวเลข สามารถใช้ร่วมกับปริมาณได้
ตัวอย่าง: Some advice – Any advice, A lot of advice
กริยาเอกพจน์และพหูพจน์ไปตาม
ตัวอย่าง: The pen is black – Those pens are black
กริยาเอกพจน์ไปตาม
ตัวอย่าง: Your advice is good.
แทนที่ด้วยคำสรรพนามเอกพจน์และคำสรรพนามพหูพจน์ตัวอย่าง: The pen is black. It matches my notebook.แทนที่ด้วยคำสรรพนามเอกพจน์
ตัวอย่าง: Your advice is good. It helps me get through the hard times.
สามารถใช้ร่วมกับหน่วยการวัดได้
ตัวอย่าง: A pack of pen
สามารถใช้ร่วมกับหน่วยการวัดได้
ตัวอย่าง: A piece of advice.

กฎเกณฑ์สำหรับคำนามนับได้ Countable noun

กฎข้อที่ 1: เพิ่ม “-s” หลังคำนามนับได้เพื่อให้เป็นพหูพจน์

ตัวอย่าง: dog – dogs; pen – pens; girl – girls.

กฎข้อที่ 2: เติม “- es” หลังคำนามที่ลงท้ายด้วย O, X, S, SH, Z, CH

ตัวอย่าง: potato – potatoes; fox – foxes; kiss – kisses; lash – lashes; buzz – buzzes; watch – watches.

กฎข้อที่ 3: เปลี่ยน y เป็น i เพิ่ม -es โดยคำนามที่ลงท้ายด้วย Y**

ตัวอย่าง: lady – ladies; story – stories.

กฎข้อที่ 4: เปลี่ยน -f/fe เป็น -ves โดยคำนามที่ลงท้ายด้วย F/FE**

ตัวอย่าง: leaf – leaves; wife – wives.

กฎเกณฑ์สำหรับคำนามนับได้ Countable noun

ข้อยกเว้นบางประการ

คำนามที่ลงท้ายด้วย O แต่เติม -s เท่านั้น

 • Bamboo – bamboos;
 • Radio – radios;
 • Piano – pianos;
 • Photo – photos;
 • Kilo – kilos.

คำนามพหูพจน์ไม่ต้องเติม -s หรือ –es

 • Man – men;
 • Woman – women;
 • Tooth – teeth;
 • Foot – feet;
 • Child – children;
 • Mouse – mice;
 • Goose – geese;
 • Sheep – sheep;
 • Fish – fish;
 • Deer – deer.

แบบฝึกหัด Countable and Uncountable Nouns

ลองดูว่าคุณสามารถแยกความแตกต่างระหว่างคำนามทั้งสองประเภทนี้ได้หรือไม่ จากนั้นเรามาดูแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้อยู่ด้านล่างนะ

1. My grandmother does not use real butter in any cake she bakes.

2. Rachel bought 2 different musical instruments for her children.

3. A great number of teenagers said they were forced to practice the piano.

4. Most kids like chocolate, but Monica hates it.

5. My children quickly fell asleep after a busy Sunday.

6. How many politicians does it take to pass a simple law?

7. We don’t like those large bottles of water.

8. Chloe does not make much progress today.

9. Joey does not have much money left.

10. She was so stressed that she ate 3 entire boxes of cookies.

Answers: 1 – uncountable; 2 – countable; 3 – countable ; 4 – uncountable; 5 – countable; 6 – countable; 7 – countable; 8 –uncountable; 9 – uncountable; 10 – countable.

>>> Read more

คุณเข้าใจวิธีการรับรู้คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้แล้วหรือยัง ถ้าได้แล้ว ELSA Speak จะขอถามว่า Furniture นับได้หรือไม่ Furniture เป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์ โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้เพื่อให้ ELSA Speak ทราบคำตอบของคุณนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ