Author: [email protected]

หัวข้อ ธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ เป็นหัวข้อพื้นฐานที่มีหลายคนสนใจและใกล้เคียงกับชีวิตจริง ดังนั้น ELSA Speak จึงรวบรวมคำศัพท์ สำนวน และบทความที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับหัวข้อนี้ไว้ในบทความดังต่อไปนี้

คำศัพท์ ธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ

ธรรมชาติในภาษาอังกฤษคือ nature และ ธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ คําอ่านว่า /ˈneɪ.tʃɚ/ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ รอบตัวมนุษย์แต่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ เช่น สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

คำศัพท์เกี่ยวกับองค์ประกอบทางธรรมชาติในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษการออกเสียงความหมาย
Soil/sɔɪl/ดิน
Water/ˈwɑː.t̬ɚ/น้ำ
Climate/ˈklaɪ.mət/ภูมิอากาศ
Creature/ˈkriː.tʃɚ/สิ่งมีชีวิต
Ocean/ˈoʊ.ʃən/มหาสมุทร
Mountain/ˈmaʊn.tən/ภูเขา
Forest/ˈfɔːr.ɪst/ป่า
Desert/ˈdez.ɚt/ทะเลทราย
Island/ˈaɪ.lənd/เกาะ
Cave/keɪv/ถ้ำ
Atmosphere/ˈæt.mə.sfɪər/อากาศ
Humidity/hjuːˈmɪdəti/ความชื้น
Temperature/ˈtempərətʃər/อุณหภูมิ
Precipitation/prɪˌsɪpɪˈteɪʃən/ปริมาณฝน
Dirt/dɜːt/ฝุ่น
คําศัพท์ธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติม: 50+ คำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอวกาศ

คําศัพท์ธรรมชาติ ภาษาอังกฤษการออกเสียงความหมาย
Asteroid/ˈæs.tər.ɔɪd/อุกกาบาต
Comet/ˈkɒm.ɪt/ดาวหาง
Constellation/ˌkɒn.stəˈleɪ.ʃən/กลุ่มดาว
Eclipse/ɪˈklɪps/อุปราคา
Galaxy/ˈɡæl.ək.si/กาแล็กซี
Meteor/ˈmiː.ti.ər/ดาวตก
Nebula/ˈneb.jə.lə/เนบิวลา
Orbit/ˈɔː.bɪt/วงโคจร
Planet/ˈplæn.ɪt/ดาวเคราะห์
Solar System/ˈsəʊ.lər ˈsɪs.təm/ระบบสุริยะ
Space/speɪs/ช่องว่าง
Star/stɑːr/ดาว
Universe/ˈjuː.nɪ.vɜːrs/จักรวาล
Black Hole/blæk həʊl/หลุมดำ
Exoplanet/ˈek.soʊˌplæn.ɪt/ดาวเคราะห์นอกระบบ
Moon/muːn/ดวงจันทร์
Satellite/ˈsæt.əl.aɪt/ดาวเทียม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษการออกเสียงความหมาย
Natural Disaster/ˈnæʧrəl dɪˈzɑːstəz/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Disaster/di’zɑ:stə/ภัยพิบัติ
Valanche/ˈæv.əl.ɑːntʃ/หิมะถล่ม
Drought/draʊt/ภัยแล้ง
Earthquake/ˈɜːθ.kweɪk/แผ่นดินไหว
Flood/flʌd/น้ำท่วม
Forest fire/ˈfɒr.ɪst ˌfaɪər/ไฟป่า
Global warming/ˌɡləʊ.bəl ˈwɔː.mɪŋ/ภาวะโลกร้อน
Hailstone/ˈheɪl.stəʊn/ลูกเห็บ
Landslide/ˈlænd.slaɪd/ดินถล่ม
Salinity intrusion/səˈlɪn.ə.ti ɪnˈtruː.ʒən/การรุกล้ำของน้ำเค็ม
Snow storm/snəʊ stɔːm/พายุหิมะ
Storm/stɔːm/พายุ
Volcanic eruption/vɒlˈkæn.ɪk ɪˈrʌpt/ภูเขาไฟระเบิด
Tornado/tɔːˈneɪ.dəʊ/ทอร์นาโด
Tsunami/tsuːˈnɑː.mi/สึนามิ
Twister/ˈtwɪs.tər/ลมกรด
คำศัพท์: ภัยธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ และ ภัยพิบัติ ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ : พลังงานและทรัพยากร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษการออกเสียงความหมาย
Biogas/ˈbaɪ.əʊˌɡæs/ก๊าซชีวภาพ
Coal/kəʊl/ถ่านหิน
Fossil fuel/ˈfɒs.əl ˌfjʊəl/เชื้อเพลิงฟอสซิล
Hydro power/haɪ.drəʊ ˈpaʊər/พลังงานน้ำ
Mineral/ˈmɪn.ər.əl/แร่
Natural gas/ˌnætʃ.ər.əl ˈɡæs/ก๊าซธรรมชาติ
Nuclear power/ˌnjuː.kli.ə ˈpaʊər/พลังงานนิวเคลียร์
Petroleum/pəˈtrəʊ.li.əm/ปิโตรเลียม
Solar power/ˌsəʊ.lə ˈpaʊər/พลังงานแสงอาทิตย์
Wind power/wɪnd ˈpaʊər/พลังงานลม
Mineral/ˈmɪnərəl/แร่
Gemstone/ˈʤɛmstoʊn/พลอย

คำศัพท์ที่ใช้บรรยายธรรมชาติภาษาอังกฤษ 

คําศัพท์ธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ ที่ใช้อธิบายต้นไม้ พืช ดอกไม้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษการออกเสียงความหมาย
Lush/lʌʃ/เขียวชอุ่ม
Grassy/ɡrɑːsy/ปกคลุมไปด้วยหญ้า
Floral/ˈflɔː.rəl/ประกอบด้วยดอกไม้
Vivid/ˈvɪv.ɪd/มีชีวิตชีวา
Abloom/ əbluːm/บานสะพรั่ง
Vibrant/ˈvaɪ.brənt/มีสีสัน
Dense/dens/หนาแน่น
Earthy/ˈɜː.θi/เกี่ยวกับดิน
Diversified/daɪˈvɜː.sɪ.faɪd/มีความหลากหลาย
Scarce/skeəs/หายาก
Dry/draɪ/แห้ง
Bare/beər/พอดี
Dead/ded/ตาย
Oversaturated/ˈəʊ.vər sætʃ.ər.eɪ.tɪd/ความอิ่มตัว
Flooded/ˈflʌd.ɪd/มีน้ำขัง
Flowering/flaʊər/กำลังออกดอก
Budding/ˈbʌd.ɪŋ/กำลังเบ่งบาน

คําศัพท์ธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ ที่ใช้อธิบายภูมิทัศน์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษการออกเสียงความหมาย
Hilly/hɪl/เป็นเนินเขา
Mountainous/ˈmaʊn.tɪ.nəs/ภูเขา
Wavy/ˈweɪ.vi/คลื่น
Rolling/ˈrəʊ.lɪŋ/การม้วนตัว (ของคลื่น)
Stormy/ˈstɔː.mi/พายุ
Misty/ˈmɪs.ti/หมอก
Frigid/ˈfrɪdʒ.ɪd/เยือกเย็น
Desolate/ˈdes.əl.ət/รกร้าง
Untouched/ʌnˈtʌtʃt/ดั้งเดิม
Pristine/ˈprɪs.tiːn/บริสุทธิ์
Tropical/ˈtrɒp.ɪ.kəl/เขตร้อน
Arid/ˈær.ɪd/แห้งแล้ง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้อธิบายสภาพอากาศ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษการออกเสียงความหมาย
Sunny/ˈsʌn.i/แดดจัด
Humid/ˈhjuː.mɪd/เปียก
Stifling/ˈstaɪ.fəl.ɪŋ/ร้อน รู้สึกไม่สบายตัว
Gloomy/ˈɡluː.mi/มืดมัว
Rainy/reɪn/ฝนตก
Dry/draɪ/แห้ง
Cloudy/ˈklaʊ.di/มีเมฆมาก
Foggy/fɒɡy/มีหมอกลง
Clear/klɪər/โปร่ง โล่งสบาย
Crisp/krɪsp/เย็น
Cool/kuːl/เย็นสบาย
Windy/wɪndy/ลมแรง
Breezy/ˈbriː.zi/มีลมพัด
Wet/wet/เปียก
Fair/feər/แจ่มใส
Mild/maɪld/อบอุ่น
Still/stɪl/เงียบ
Overcast/ˈəʊ.və.kɑːst/มืดครึ้ม

ดูเพิ่มเติม:

Idioms เกี่ยวกับธรรมชาติภาษาอังกฤษ

Idioms เกี่ยวกับ ธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ

วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ
Idioms ความหมาย
A breath of fresh airบุคคลหรือสิ่งแปลกใหม่ที่ทำให้รู้สึกสดชื่น
To be on cloud nineมีความสุขสุดๆ
To chase rainbowsต้องการไขว่คว้าในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
To be in full bloomดอกไม้กำลังเบ่งบานอย่างสมบูรณ์แบบ
To go greenเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม
To be a fish out of waterรู้สึกอึดอัดเพราะอยู่ในสถานที่แปลกหรือไม่เหมาะสม
To turn over a new leafเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเปลี่ยนไลฟ์สไตล์
To weather the stormเอาชนะความยากลำบากและความท้าทาย
To be as free as a birdมีอิสระและไม่ถูกจำกัด
To be as clear as crystalชัดเจนและเข้าใจง่าย
A drop in the ocean สิ่งเล็กน้อย เรื่องขี้ปะติ๋ว
A ray of sunshineใช้เพื่อแสดงการมองโลกในแง่ดีและความเชื่อในอนาคตที่สดใส
Beat around the bushพูดอ้อมค้อม หลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องร้ายแรง
Clear as mudยากที่จะเข้าใจ
Can’t see the wood for the treesการไม่เข้าใจสถานการณ์โดยรวมเพราะมัวแต่จดจ่อที่จุดเล็ก ๆ
Down to earthกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริง
Under the weatherการป่วยหรือไม่สบาย

ดูเพิ่มเติม:

Idioms ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมชาติภาษาอังกฤษ

วลีความหมาย
In the great outdoorsกลางแจ้ง ในสถานที่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์
Nature’s beautyความงามของธรรมชาติ
Natural habitatถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์หรือพืช
Wildlife sanctuaryเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
Scenic viewวิวทิวทัศน์
Nature reserveเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ
Flora and faunaพืชและสัตว์พื้นถิ่น
Natural disasterภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Eco-friendlyเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Green energyพลังงานสีเขียว พลังงานสะอาด

คําคม และ แคปชั่น ธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ

คําคม ธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ และ แคปชั่น ธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ
Life hurt, Nature heal.บางครั้งชีวิตมันก็เจ็บปวด แต่ธรรมชาติจะช่วยเยียวยาเราได้
If Life is a journey, the forest is my destination.ถ้าชีวิตคือการเดินทาง ปลายทางของฉันคือการเข้าป่า
Don’t worry, Beach happy.ไม่ต้องกลุ้มนะ ชายหาดจะทำให้เธอมีความสุขเอง
Watch more sunsets than Netflix.ออกไปดูเดือน ดูตะวันให้มากกว่าดูเน็ตฟลิกซ์เถอะ
On top of mountains and beneath the stars.บนยอดภูเขาและภายใต้ดวงดาวมากมาย
I have a therapist, her name is nature.ฉันมีนักบำบัดที่ชื่อ “ว่าธรรมชาติ”
Air, mountains, tree, people. I thought this is what it is to be happy.อากาศ ภูเขา ต้นไม้ และผู้คน เป็นสิ่งที่ฉันคิดว่า ทำให้ฉันมีความสุข
Colors are the smile of nature.สีสันต่างๆ ที่เห็น คือรอยยิ้มของธรรมชาติ
Jobs fill your pockets, nature fill your soul.การทำงานเต็มเติมเงินในกระเป๋า แต่ธรรมชาติเต็มเต็มจิตวิญญาณ
Head in the clouds, on to the next destination.เพ้อฝันและจินตนาการไปสู่ที่ท่องเที่ยวในครั้งหน้า
If you truly love nature, you will find beauty everywhere.หากคุณรักธรรมชาติอย่างแท้จริง คุณจะพบกับความสวยงามได้ทุกที่
Study nature, love nature, stay close to nature. It will never fail you.ให้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ รักธรรมชาติ ใกล้ชิดกับธรรมชาติ มันจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง
My wish is to stay always like this, living quietly in a corner of nature.ความปรารถนาของฉันคือการอยู่แบบนี้ตลอดไป ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบในมุมหนึ่งของธรรมชาติ
Look deep into nature, and then you will understand everything better.มองให้ลึกลงไปในธรรมชาติแล้วคุณจะเข้าใจทุกอย่างดีขึ้น
Sun, Sand, and Pineapple in hand.พระอาทิตย์ หาดทราย และสับปะรดในมือ
Nature is a mutable cloud which is always and never the same.ธรรมชาติก็เหมือนก้อนเมฆ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและไม่เคยเหมือนเดิม
Autumn is a second spring when every leaf is a flower.การที่ใบไม้เปลี่ยนสีก็มีสีสันมากมายไม่ต่างกับสีสันของดอกไม้

บทความที่ใช้คําศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติภาษาอังกฤษ

Natural disasters are always a tragedy for humanity. Phenomena such as floods, earthquakes, hurricanes, or forest fires have the potential to devastate everything in terms of human lives and property. One of the heartbreaking scenes is the sight of houses being swept away, gardens vanishing, and the loss of loved ones. However, natural disasters also serve as a time when humans demonstrate unity and compassion. We come together to support and rebuild what has been lost. 

ความหมาย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติถือเป็นโศกนาฏกรรมสำหรับมนุษยชาติมาโดยตลอด ปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุเฮอริเคน หรือไฟป่า มีศักยภาพทำลายล้างทุกสิ่งในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ ฉากที่สะเทือนใจฉากหนึ่งคือภาพบ้านเรือนถูกพัดพัง สูญหาย และการสูญเสียคนที่รัก อย่างไรก็ตาม ภัยพิบัติทางธรรมชาติยังเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์แสดงความสามัคคีและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน ดังนั้นเรามาร่วมกันสนับสนุนและฟื้นฟูสิ่งที่สูญเสียไปกันเถอะ

บทความที่ใช้ คําศัพท์ ธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดการประยุกต์ใช้คำศัพท์

เลือกคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมแล้วเติมลงใน ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ

 1. _____ is used to produce fuel for vehicles.
  A. Wave power
  B. Gem
  C. Timber
  D. Petroleum
 2. Bengal Tigers is one of the most _____ in India.
  A. environmental pollution
  B. endangered species
  C. biodiversity
  D. groundwater
 3. After the _____, it took weeks for the water level to go down.
  A. flood
  B. wildfire
  C. drought
  D. landslide
 4. When you live in the _____, water is your most vital resource.
  A. meadow
  B. valley
  C. desert
  D. hill
 5. Some books suggest that this _____ caused a significant tsunami.
  A. avalanche
  B. drought
  C. earthquake
  D. famine
 6. We’re having the party in the garden, so I’m praying it’ll be _____.
  A. sunny
  B. foggy
  C. gloomy
  D. cloudy
 7. Much of the coast has been _____ by trash and plastic bottles.
  A. reduced
  B. preserved
  C. controlled
  D. contaminated
 8. We could hear waves crashing against the _____.
  A. shore
  B. canyon
  C. volcano
  D. waterfall
 9. He announced that tomorrow is rather _____, a good day for a picnic.
  A. foggy
  B. windy
  C. gloomy
  Dhumid
 10. _____ is the conversion of energy from sunlight into electricity
  A. Wind power
  B. Solar power
  C. Wave power
  D. Nuclear power

คำตอบ

1.D2.B3.A4.C5.C
6.A7.D8.A9.B10.B

คำถามที่พบบ่อย

ธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง?

ธรรมชาติรวมถึงอากาศ (atmosphere) ภูมิอากาศ (climate) น้ำ (water) ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resource) สิ่งมีชีวิต  (creature)…

ธรรมชาติภาษาอังกฤษเขียนแบบไหน?

ธรรมชาติภาษาอังกฤษ เขียนว่า Nature เขียนดังนี้ N-A-T-U-R-E

Natural อ่านว่าอะไร?

Natural อ่านว่า /ˈnætʃ.ɚ.əl/

จากบทเรียนนี้ คุณสามารถเข้าใจได้ว่าคำศัพท์ คําคม ธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ เป็นความรู้ที่สำคัญในกระบวนการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้คุณสามารถแสดงความรักต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้ ELSA Speak หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มพูนคำศัพท์และพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาสำรวจหัวข้อที่น่าสนใจเพิ่มเติมกับ ELSA Speak ผ่านบทเรียนที่มีเนื้อหาคล้ายกันดังต่อไปนี้

คำกริยารูปปกติ (Infinitive) เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่ไม่สามารถมองข้ามได้หากคุณต้องการพิชิตคะแนนสูงสุดในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือการสอบ IELTS ในบทความของวันนี้ ELSA Speak จะแบ่งปันความรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดที่ควรทราบเกี่ยวกับหัวข้อไวยากรณ์นี้กับคุณ ศึกษาบทความตอนนี้เลยเพื่อเรียนให้ดีขึ้นทุกวัน!

ภาพรวมของคำกริยา infinitive

Verb infinitive คืออะไร?

Verb infinitive คือรูปแบบพื้นฐานของคำกริยาในภาษาอังกฤษ กริยารูปนี้มี 2 แบบ คือ มี to และไม่มี to:

ตัวอย่างอื่นๆ:

รูปแบบของ verb infinitive

ในภาษาอังกฤษ เมื่อพูดถึง infinitive โดยปกติเราจะพูดถึง infinitive ในรูปแบบ Present ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้บ่อยที่สุดและได้เจอมากที่สุด อย่างไรก็ตาม  infinitive ยังมีรูปแบบอื่นอีกสี่รูปแบบ ได้แก่:

อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้เราจะเน้นไปที่การแนะนำเกี่ยวกับ infinitive ในรูปแบบ Present เท่านั้น โดย infinitive ในรูปแบบ Present มี 2 รูปแบบดังนี้:

ตัวอย่าง:

infinitive มี “to”Zero infinitive
to gogo
to becomebecome
to eateat
to washwash

Infinitive รูปแบบปฏิเสธในภาษาอังกฤษเกิดจากการวางคำ “not” หน้ารูป infinitive ใดๆ ตัวอย่างเช่น:

>>> Read more: รูปแบบของ verb to be มีอะไรบ้าง

โครงสร้างและการใช้ infinitive ที่มี “to”

Infinitive ใช้เป็นประธานในประโยค

กริยา infinitive ที่มี “to” มักใช้เป็นประธานในประโยค ตัวอย่างเฉพาะได้แก่:

Infinitive ใช้เป็นกรรมในประโยค

Infinitive ใช้เป็นกรรมของกริยา

กรรมของกริยา: ความรู้ทางไวยากรณ์นี้มาหลังคำกริยาบางคำ (เรียนรู้ที่นี่) ซึ่งใช้เป็นกรรมของคำกริยาเหล่านั้น

ตัวอย่างเช่น:  It’s very important for Anna to be patient with her little brother ตารางคำกริยาบางคำที่ตามด้วย “to infinitive” (คำกริยา + to V infinitive):

ลําดับกริยา (Verbs)ความหมาย (Meaning)ลําดับเลขที่กริยา (Verbs)ความหมาย (Meaning)
1Hopeหวัง13seemดูเหมือน
2Offerแนะนำ14Decideตัดสินใจ
3Expectคาดหวัง15Manageจัดการ
4Planวางแผน16Agreeเห็นด้วย
5Refuseปฏิเสธ17Affordตอบสนอง
6Wantต้องการ18Arrangeจัด
7Promiseสัญญา19Appearดูเหมือน
8Pretendแกล้งทำ20Learnเรียนรู้
9Failล้มเหลว21Would likeอยากจะ
10Attemptพยายาม22Offerเสนอ
11Tendมีแนวโน้ม23Intendตั้งใจ
การใช้ infinitive ที่มี “to”

Infinitive ใช้เป็นกรรมของคำคุณศัพท์

นอกจากนี้ infinitive ยังใช้เป็นกรรมของคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษอีกด้วย ตัวอย่างเช่น:

Infinitive ใช้ในโครงสร้าง Verbs + Object + To infinitive

เรามักจะใช้โครงสร้าง “to + V infinitive” ถ้ามีกริยาต่อไปนี้อยู่ข้างหน้า:

เลขที่กริยา (Verbs)ความหมาย (Meaning)เลขที่กริยา (Verbs)ความหมาย (Meaning)
1Adviseแนะนำ14Inviteเชิญ
2Allowอนุญาต15Needต้องการ
3Askถาม16Orderสั่ง
4Begร้องขอ17Permitอนุญาต
5Causeทำให้18Persuadeโน้มน้าวใจ
6Challengeท้าทาย19Remindเตือน
7Convinceโน้มน้าวใจ20Requireขอ
8Encourageให้กำลังใจ21Recommendแนะนำ
9Expectคาดหวัง22Teachสอน
10Forbidห้าม23Tellบอก
11Forceบังคับ24Urgeกระตุ้น
12Hireจ้าง25Wantต้องการ
13Instructสั่งสอน26Warnเตือน

ตัวอย่างเช่น:

Infinitive อยู่หลังสรรพนามคำถาม

นอกจากนี้ infinitive ในภาษาอังกฤษยังมาหลังสรรพนามคำถามอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เราควรทราบว่า to V infinitive จะไม่อยู่หลังคำใช้เพื่อถาม Why ตัวอย่างเช่น:

โครงสร้างและการใช้ infinitive ที่ไม่มี “to”

Infinitive มาพร้อมกับคำกริยา เช่น make/ let/ help

S + Make/ Let/ Help + Object + V infinitive

ตัวอย่างเฉพาะ:

ตัวอย่าง การใช้ infinitive ที่ไม่มี "to"

Infinitive มาหลังคำกริยาแสดงความรู้สึก

S + Verbs of perception + Object + V infinitive/ V-ing

ตัวอย่างเฉพาะ:

Infinitive อยู่ข้างหลัง “had better”

ตัวอย่างรายละเอียดบางอย่างของ infinitive ที่ไม่มี “to” อยู่หลัง “had better” ได้แก่:

Infinitiveใช้ร่วมกับ Why

การใช้ infinitive ที่ไม่มี “to” ร่วมกับ Why เมื่อให้คำแนะนำ เช่น

>>> Read more:

การใช้ infinitive ที่ไม่มี "to"

แบบฝึกหัด Infinitive ด้านไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ

เพื่อให้เข้าใจความรู้ด้านไวยากรณ์ของ Infinitive ในภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ให้ฝึกฝนแบบฝึกหัดต่อไปนี้:

แบบฝึกหัด: ใส่รูปแบบคำกริยาที่ถูกต้องในวงเล็บ:

 1. He wanted (see) _____________________the house where the president was born.
 2. He is expected (arrive) _____________________in a few days.
 3. I would like him (go) ________ to a university but I can’t (make) ________ him go.
 4. I arranged (meet) _____________________them there.
 5. He urged us (work) _____________________faster.
 6. I wish (see) _____________________the manager.
 7. He warned her (not touch) _____________________the wire.
 8. Don’t forget (lock) _____________________the door before going to bed.
 9. My mother told me (not speak) _____________________to anyone about it.
 10. He tried (explain) ________but she refused (listen) ______.
 11. He decided (disguise) __________________ himself by dressing as a woman.
 12. I am prepared (wait) _____________________here all night if necessary.
 13. Would you mind showing me how (work) _____________________the lift.
 14. After walking for three hours we stopped (rest) ________ and let the others (catch) ____ up with us.
 15. I am beginning (understand) _____________________what you mean.
 16. I regret (inform) _____________________you that your application has been refused.
 17. I don’t allow my family (smoke) _____________________at all.
 18. I tried (persuade) ____________him (agree) _________with your proposal.
 19. Your windows need (clean) __________. Would you like me (do) ___________them for you?
 20. Stop (talk) _____________. I am trying (finish) ________a letter.
 21. His doctor advised him (give) _____________________up jogging.
 22. Some people seem (have) _____________the passion for writing to the newspapers.
 23. He expects me (answer) _____________by return but I have no intention of replying at all.
 24. He postponed making a decision until it was too late (do) _____________anything.
 25. Try (forget) _____________it. It isn’t worth worrying about it.
 26. The horse won’t be well enough (run) _______ in tomorrow’s race. He doesn’t seem (have) _______ recovered from his long journey.
 27. It wouldn’t be safe (start) _____________down now; we will have (wait) _____________till the mist clears.
 28. It’s not much use having a bike if you don’t know how (use) _____________it.
 29. I distinctly remember (pay) _____________him. I gave him 2$.
 30. Did you remember (give) _____________him the key of the safe? – No, I didn’t. I will go and do it now.

คำตอบ:

1. to see2. to arrive3. to go – make4. to meet
5. to work6. to see7. not to touch8. to lock
9. not to speak10. to explain – to listen11. to disguise12. to wait
13. to work14. to rest – catch15. to understand/
understanding
16. to inform
17. to smoke18. to persuade – to agree19. to be cleaned/
cleaning – to do
20. talking – to finish
21. to give22. to have23. to answer24. to do
25. to forget26. to run – to have27. to start – to wait28. to use
29. paying30. giving

ข้างต้นคือความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับกริยา infinitive ในภาษาอังกฤษ หวังว่าความรู้เหล่านี้จะช่วยให้คุณพิชิตความรู้ด้านไวยากรณ์อย่างง่ายที่สุด หากคุณยังคงมีคำถามเกี่ยวกับความรู้ด้าน infinitive โปรดติดต่อ ELSA Speak โดยตรงเพื่อขอคำแนะนำและคำตอบที่ละเอียดที่สุดจากเรา!

สำหรับใครก็ตามที่เรียนภาษาอังกฤษก็จะต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับคำถามในรูปแบบ Yes/ No หรือ WH question แม้ว่าคำถามทั้งสองประเภทจะใช้กันทั่วไป แต่ WH question นั้นซับซ้อนกว่าคำถาม Yes/ No มาก เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้รูปแบบคำถาม WH question ได้อย่างถูกต้อง มาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคคําถามภาษาอังกฤษนี้กับ ELSA Speak ในบทความด้านล่างนี้

ฟังก์ชัน WH question มีอะไรบ้าง

WH question ในภาษาอังกฤษใช้เพื่อรับข้อมูล เราใช้คำถามต่างๆ เพื่อสร้าง WH question โดยคำถามเหล่านี้ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย “wh” จึงมีชื่อว่าคำถาม wh หรือ wh question

คำถามที่ใช้บ่อยสำหรับคำถามประเภทนี้ ได้แก่:

คำใช้เพื่อถามความหมายwh-question ตัวอย่าง
Whoใคร ผู้ใดWho are you? – คุณคือใคร?
Whereที่ไหน – สอบถามสถานที่Where did she live in France? – เธออาศัยอยู่ที่ไหนในฝรั่งเศส?
Whatอะไร สิ่งใดWhat is the best vacuum cleaner on the market?– เครื่องดูดฝุ่นที่ดีที่สุดในตลาดคืออะไร?
Whenเมื่อไร – ถามเวลาWhen will you go to school? – คุณจะไปโรงเรียนเมื่อไหร่?
Whyทำไม – ถามสาเหตุWhy don’t you pay for this item? – ทำไมคุณไม่ชำระค่าสินค้าชิ้นนี้?
Whichถามเกี่ยวกับตัวเลือก อันไหน / คนไหนWhich is the best choice in this situation?– ทางเลือกใดจะดีที่สุดในสถานการณ์นี้?
Whoseของใคร – ถามถึงความเป็นเจ้าของWhose is the white cat? – แมวขาวของใคร?

นอกจากนี้ คำถาม How ที่ใช้เพื่อถามเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติก็อยู่ในรูปแบบ WH question เช่นกัน แม้ว่าคำที่ใช้จะไม่ได้ขึ้นต้นด้วย “wh” ก็ตาม

ตัวอย่าง: How are you? – คุณสบายดีไหม?

คำใช้เพื่อถาม wh question

โครงสร้าง WH question

โครงสร้างของ WH question ประกอบด้วยอะไรบ้าง จะมีสองกรณีดังนี้: โครงสร้างที่มีกริยาช่วยหรือ Modal verb และโครงสร้างที่ไม่มีกริยาช่วยหรือ Modal verb

โครงสร้างของ WH question เมื่อมีกริยาช่วยหรือ Modal verb

ในกรณีนี้ คำถามจะมีโครงสร้างแบบ:

คำใช้เพื่อถาม + กริยาช่วย หรือ Modal verb + ประธาน + กริยาหลักของประโยค

กริยาช่วยในกรณีนี้ประกอบด้วย do, does และกริยา to be

Modal verb ได้แก่ will, shall, could, can, must, should, might หรือ may…

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น WH question ถูกใช้เพื่อรับข้อมูล ดังนั้นในการตอบกลับ คุณต้องให้ข้อมูลผู้ถามแทนที่จะเพียงตอบ Yes, No

>> ดูเพิ่มเติม: Question Tag หรือคำถาม Yes-No ใช้ยังไง?

wh-question ตัวอย่าง:

1. Who are you? – I am her nephew. (คุณเป็นใคร? – ผมเป็นหลานชายของเธอ)

2. Where are my books? –They are on the bookshelf in her room.

(หนังสือของฉันอยู่ที่ไหน? –พวกมันอยู่บนชั้นหนังสือในห้องของเธอ)

3. Why do you cry? –I miss him. (คุณร้องไห้ทำไม? – ฉันคิดถึงเขา)

4. Whose is this cat? –Mine. (แมวตัวนี้ของใคร? – มันเป็นของฉัน)

5. When can you go to the market? – I think it is about 10 am. (คุณสามารถไปตลาดได้เมื่อไหร่?  – ฉันคิดว่าน่าจะประมาณ 10 โมงนะคะ)

6. Which is the best laptop for my work? –I don’t know. (แล็ปท็อปตัวไหนที่ดีที่สุดสำหรับงานของฉัน – ฉันไม่รู้)

โครงสร้างของ WH question เมื่อไม่มีกริยาช่วยหรือ Modal verb

ประโยคคําถามภาษาอังกฤษมีโครงสร้างดังนี้:

ประธาน + กริยา

กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้คำถามว่า What, which, who หรือ whose ซึ่งถือเป็นประธานหรือส่วนหนึ่งของประธานในประโยค กริยาช่วยในกรณีนี้ไม่จำเป็น

WH question ตัวอย่าง:

1. Which fruit to eat? – Apple in the basket. (ผลไม้อะไรน่ากิน – แอปเปิลในตะกร้า)

2. Whose dog is barking? –His dog. (สุนัขของใครเห่า? – สุนัขของเขา)

3. Who did this? –One of my friends did it. (ใครเป็นคนทำสิ่งนี้ – เพื่อนของฉันเป็นคนทำ)

WH question อยู่ในรูปแบบปฏิเสธ

ในรูปแบบปฏิเสธ คุณเพียงต้องเพิ่มกริยาช่วย “do” ในรูปแบบปฏิเสธของกริยาตามกาลที่ถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องแทนที่ด้วยกริยาช่วยหรือ Modal verb อื่น ๆ

wh-question ตัวอย่าง:

1. Which restaurant opened during this period? => Which restaurant doesn’t open during this period?

(ร้านไหนเปิดช่วงนี้บ้าง? =>ร้านไหนไม่เปิดช่วงนี้?)

2. Who went to this house? => Who didn’t go to this house?

(ใครไปบ้านหลังนี้? => ใครไม่ได้ไปบ้านหลังนี้?)

หมายเหตุ: เพื่อเน้นความสนใจของคุณเมื่ออยากถามข้อมูลโดยใช้ WH question ให้เติมหรือเน้นคำกริยาช่วย “do” ในประโยค คุณสามารถเห็นวิธีนี้อย่างชัดเจนเมื่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ

>> ดูเพิ่มเติม: วิธีการใช้คำสรรพนามสัมพัทธ์ (Relative Pronouns): Who, Whom, Which, Whose, That

ฝึกออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษาด้วย ELSA Speak

หากต้องการฝึกฝนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WH question ในภาษาอังกฤษ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฝึกออกเสียง – ELSA Speak ได้ทันที ELSA Speak ได้ออกแบบมาพร้อมกับแบบฝึกหัดกว่า 6,000 แบบ ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง และรู้วิธีใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมที่สุด

ฝึกออกเสียงด้วย ELSA Speak

นอกจากนี้ ELSA Speak ยังมีเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคลเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนแต่ละคน โดยเฉพาะการฝึกออกเสียงสำหรับคนไทยเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฝึกหัดการออกเสียง 44 พยางค์เต็มรูปแบบ พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล และฟังก์ชันตรวจสอบและตรวจจับข้อผิดพลาดในการออกเสียง ELSA Speak ได้ช่วยให้ผู้เรียนออกเสียงได้อย่างถูกต้องมากกว่า 90% และ 95% ผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหลังเรียนคอร์สของ ELSA Speak

ELSA Speak เป็นเพื่อนที่เชื่อถือได้และสามารถทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นบนเส้นทางพิชิตภาษาอังกฤษของคุณ

วันหยุดภาษาอังกฤษเป็นหัวข้อที่ควรทราบสำหรับทุกคน แต่ยังมีหลายคนยังไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อวันหยุดแห่งปีเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ในบทความนี้ ELSA Speak จะรวมชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเทศกาลทั่วโลกและในประเทศไทยให้กับคุณ

ชื่อวันหยุดภาษาอังกฤษแห่งปีในทั่วโลก

ชื่อวันหยุดภาษาอังกฤษแห่งปีในประเทศไทย

ชื่อวันหยุดภาษาอังกฤษแห่งปีในประเทศไทย

ตัวอย่างการสื่อสารเกี่ยวกับวันหยุดภาษาอังกฤษ

คุณได้ทำอะไรที่น่าสนใจบ้างไหม?

คุณได้เฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าหรือไม่?

สงกรานต์หคุณมีวันหยุดกี่วัน?

คุณได้วางแผนสำหรับวันสงกรานต์แล้วหรือยัง?

คุณมีแผนสำหรับคริสต์มาสและปีใหม่บ้างไหม?

คุณมีแผนจะให้อะไรแฟนในวันวาเลนไทน์?

วันหยุดของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?

คุณจะอยู่บ้านในวันคริสต์มาสหรือจะออกไปข้างนอก?

คุณวางแผนจะทำอะไรในวันคริสต์มาส?

ขออวยพรให้คุณและแฟนของคุณมีความสุขในวันวาเลนไทน์

คุณจะเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ที่บ้านหรือออกไปข้างนอก?

คุณรู้อะไรไหม? คริสต์มาสกำลังจะมาแล้ว

วันสงกรานต์นี้คุณมีวันหยุดกี่วัน?

โรงเรียนของฉันอนุญาตให้นักเรียนหยุดได้ 5 วัน

คุณได้วางแผนสำหรับวันสงกรานต์แล้วหรือยัง?

ขอให้ครอบครัวของคุณมีวันหยุดที่ดี

คุณมีแผนจะให้อะไรแฟนในวันวาเลนไทน์?

ผมจะส่งช่อดอกไม้ขนาดใหญ่ให้เธอไปที่ออฟฟิศของเธอ พร้อมด้วยจดหมายและสร้อยคอที่เธอชอบมาเป็นเวลานาน

สำหรับฉัน เทศกาลสงกรานต์ทำให้ฉันนึกถึงกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย

ในวันคริสต์มาส เรานั่งข้างกองไฟและเล่าเรื่องคริสต์มาสด้วยกัน

อย่าทำงานในวันหยุดนะ

các gói elsa

ฉันอยากจะได้ไปกับทุกคน แต่ฉันยังมีอีกหลายโครงการที่ต้องทำ

วันหยุดของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?

คุณได้ทำอะไรที่น่าสนใจบ้างไหม?

เราออกไปเที่ยวสองสามวัน

คุณเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าหรือไม่?

ก็แค่เหมือนเดิม

เยี่ยมมาก ขอบคุณ

ดูเพิ่มเติม คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษที่มีความหมายดี

คำถามเกี่ยวกับวันหยุดภาษาอังกฤษ

คำถาม Wh_question เกี่ยวกับวันหยุดภาษาอังกฤษ

คำถามเกี่ยวกับวันหยุดภาษาอังกฤษ

คำถาม Yes/No question เกี่ยวกับวันหยุดภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติม

ตัวอย่างย่อหน้าที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมการแปล

ตัวอย่างย่อหน้าเกี่ยวกับวันสงกรานต์

ตัวอย่าง

Songkran is a significant festival celebrated in Thailand, typically occurring in April but sometimes extending into May. It is a time when Thais engage in traditional rituals to cleanse the air, rooted in our cultural legends.

During Songkran, we commonly fill plastic containers or cans with water and engage in playful water fights that can last for an extended period. This celebration symbolizes the purification of the air and the beginning of a new life in the upcoming year.

การแปล

สงกรานต์เป็นเทศกาลที่สำคัญที่ได้ฉลองในประเทศไทย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน แต่บางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม นับเป็นเวลาที่คนไทยนิยมทำพิธีกรรมล้างอากาศในตำนานของพวกเรา

ในวันสงกรานต์ พวกเราจะนำน้ำมาใส่พลาสติกหรือกระป๋อง แล้วใช้น้ำให้หลุดออกมาสาดกันเป็นช่วงเวลาหนึ่ง การฉลองนี้มีความหมายในการล้างอากาศและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีหน้า

ตัวอย่างย่อหน้าเกี่ยวกับ Halloween

ตัวอย่าง

Halloween is a holiday celebrated on October 31st. The most common colors of the day are orange and black. Halloween comes from the ancient Celtic festival Samhain. The ancient Celts believed that on October 31st, now known as Halloween, the boundary between the living and the deceased is not clear, and the dead become dangerous for the living by causing problems such as sickness or damaged crops.

On Halloween, the ancient Celts would place a skeleton by their window to represent the dead. Believing that the head was the most powerful part of the body, containing the spirit and knowledge, the Celts used the “head” of the vegetable to decorate their houses.

On this day people often wear strange clothes as characters in horrible novels or movies to frighten others. People usually like to dress as ghosts, skeletons, or witches. Now Halloween is an official holiday in almost all European countries.

การแปล

วันฮาโลวีนเป็นการเฉลิมฉลองในวันที่ 31 ตุลาคมแห่งปีใน สียอดนิยมของวันนี้คือสีส้มและสีดำ วันฮาโลวีนมาจากเทศกาลเซลติกโบราณ Samhain โดยชาวเคลต์โบราณเชื่อว่าในวันที่ 31 ตุลาคม ซึ่งปัจจุบันคือวันฮาโลวีน ขอบเขตระหว่างความเป็นและความตายไม่มีความชัดเจน และคนตายจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตโดยสร้างปัญหาต่างๆ เช่น ความเจ็บป่วยหรือต้นไม้เสียหาย

ในวันฮาโลวีน ชาวเคลต์โบราณจะวางโครงกระดูกไว้บนหน้าต่างเพื่อเป็นตัวแทนของคนตาย ด้วยความเชื่อว่าศีรษะเป็นส่วนที่แข็งแกร่งที่สุดของร่างกาย ซึ่งประกอบไปด้วยจิตวิญญาณและความรู้ ชาวเคลต์จึงใช้ “หัว” ของพืชในการตกแต่งบ้านของตน

ในวันนี้ ทุกคนจะสวมเสื้อผ้าแปลกๆ เช่น ตัวละครในนิยายสยองขวัญหรือภาพยนตร์เพื่อทำให้ผู้อื่นหวาดกลัว โดยชอบแต่งตัวเป็นผี โครงกระดูก หรือแม่มด ตอนนี้วันฮาโลวีนเป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการในประเทศยุโรปส่วนใหญ่

ตัวอย่างย่อหน้าเกี่ยวกับ Yi Peng Lantern Festival

ตัวอย่างย่อหน้าเกี่ยวกับ Yi Peng Lantern Festival

ตัวอย่าง

The Yi Peng Lantern Festival, also known as Yee Peng or Loy Krathong Sai, is a highly popular traditional festival in northern Thailand, typically celebrated in Chiang Mai. It involves releasing lanterns into the sky on the same evening as the Loy Krathong festival.

Key features of the Yi Peng Lantern Festival include: Sky Lanterns (Khom Loi), Ceremonial Offerings, Candle-lit Processions, Loy Krathong Rituals.

This festival has gained global recognition, attracting numerous tourists who come to experience the beauty of lanterns illuminating the night sky and to connect with the cultural and spiritual significance of the event for the Thai people.

การแปล

เทศกาลโคมลอยปีหลวงหรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า ยี่เป็ง หรือลอยกระทงไฟในภาษาไทยเหนือ คือเทศกาลทางประเพณีที่ได้รับความนิยมมากในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมักจะถูกฉลองในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการปล่อยโคมลอยสู่ท้องฟ้าในยามค่ำคืนของวันเดียวกันกับเทศกาลลอยกระทง

คุณลักษณะสำคัญของเทศกาลโคมลอยปีหลวง ได้แก่ โคมลอย พิธีการบูชา ขบวนแห่พร้อมเทียน พิธีกรรมลอยกระทง

เทศกาลนี้ได้รับการยอมรับทั่วโลกและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากมายที่มาสัมผัสกับการปล่อยโคมลอยที่สวยงามในท้องฟ้า ทำให้เทศกาลโคมลอยปีหลวงไม่เพียงแค่งดงามตาเท่านั้น แต่ยังมีความหมายทางวัฒนธรรมและศิลปะทางจิตใจสำหรับคนไทยอีกด้วย

ด้านบนนี้เป็นสรุปวันหยุดประจำปีเป็นภาษาอังกฤษ หวังว่าบทความนี้จะนำความรู้ที่เป็นประโยชน์มาให้คุณ

นอกจากนี้ คุณควรเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้น ELSA Speak ขอให้คุณเรียนดีๆ!

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมยอดนิยมสำหรับทุกคนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะทราบวิธีการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษแล้ว แต่ก็ไม่แน่ใจว่าคุณได้ประยุกต์ใช้วิธีนั้นอย่างสมบูรณ์แบบ ด้านล่างนี้คือโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ที่สุด ดูรายละเอียดใน ELSA Speak กัน!

โครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ที่สุด

การเขียนส่วนขึ้นต้นจดหมาย – Beginning

การเขียนขึ้นต้นจดหมายมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากนี่คือส่วนที่คุณจะสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่าน โครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเริ่มต้นมีหลักการเขียน 2 ประการ นั้นคือ การทักทาย และ การแนะนำตัวเอง

ส่วนที่เนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ
1. คำขึ้นต้น
(Salutation)
คำขึ้นต้นเป็นส่วนแรกของจดหมาย ในส่วนนี้คุณต้องระบุชื่อผู้รับจดหมาย โครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษของคำขึ้นต้น: 
Dear + recipient’s name (ชื่อผู้รับ)
● ด้านล่างนี้คือโครงสร้างคำทักทายพิเศษสำหรับการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ: 
รู้ชื่อผู้รับแต่ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด → Dear + title + surname (นามสกุล) ตัวอย่างเช่น: Dear Mrs Adam, Dear Mr Lopez, Dear Ms. Winfrey,… 
● รู้ชื่อผู้รับและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด → Dear + first name (ชื่อสามัญ) ตัวอย่างเช่น:
Dear Leonardo, Dear Jennifer,… 
● ไม่รู้ชื่อผู้รับจดหมาย → Dear Sir/Madam
2. การแนะนำตัวเอง (Introduction)หลังจากการทักทายแล้ว เราจะแนะนำตัวเองกันก่อน ด้านล่างนี้คือโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อแนะนำตัวเอง:
My name is + your name. We met at/in + date, location
(ฉันชื่อ + (ชื่อคุณ) เราพบกันที่ + (เวลา สถานที่)

ใจความจดหมาย – Body

หลังจากส่วนขึ้นต้นจดหมายแล้ว ส่วนต่อไปในโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษคือ ส่วน Body เพื่อให้จดหมายมีคุณค่า คุณจะต้องนำเสนอข้อมูลที่คุณต้องการส่งไปยังผู้รับอย่างชัดเจน สอดคล้องกัน และมีรายละเอียด เนื้อความของจดหมายแบ่งส่วนหลักออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ การทักทายแบบแสดงความคิดเห็น เหตุผลในการเขียนจดหมาย และเนื้อหาหลัก

ส่วนที่เนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ
1. การทักทายแบบแสดงความคิดเห็น (Opening comment)ในการเขียนการทักทายแบบแสดงความคิดเห็น ให้ถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวผู้รับจดหมาย เช่น สุขภาพ การงาน ครอบครัว ชีวิต… ด้านล่างนี้เป็นโครงสร้างการเขียน จดหมายภาษาอังกฤษส่วนการทักทายแบบแสดงความคิดเห็น:
การสอบถามสุขภาพอย่างใกล้ชิด
– How are you? How are things? How have you been? (คุณเป็นอย่างไรบ้าง)
● การสอบถามสุขภาพอย่างเป็นทางการ
– I hope you have a good day. (ฉันหวังว่าคุณจะมีวันที่ดี)
– I hope you are doing well recently. (ฉันหวังว่าคุณยังสบายดี)
● เริ่มต้นด้วยวลี “Thank you” หากนี้เป็นจดหมายตอบกลับ
– Thank you for your letter. (ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ)
– Thank you for responding to my letter. (ขอบคุณที่ตอบจดหมายของฉัน)
– Thank you for contacting us. (ขอบคุณที่ติดต่อเรา)
2. เหตุผลในการเขียนจดหมาย (Reason to write)ต่อไปในส่วนที่ 2 ต้องระบุเหตุผลที่ต้องการส่งจดหมาย ซึ่งส่วนนี้จะเริ่มต้นด้วยโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษทั่วไปดังนี้
 I am writing/ I will talk about… 
ตัวอย่างจดหมายที่ใกล้ชิด
– In this letter, I will talk about … (ในจดหมายฉบับนี้ฉันจะพูดถึง … )
– I am writing this letter to tell you about … (ฉันกำลังเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อบอกคุณเกี่ยวกับ…)
– I am writing this letter to let you know about … (ฉันกำลังเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับ…)  
ตัวอย่างจดหมายอย่างเป็นทางการ
– I am writing to enquire about/ ask about … (ฉันกำลังเขียนเพื่อถามเกี่ยวกับ…)
– We are writing to inform you that/request/complain /apologize/explain/… (เราเขียนเพื่อแจ้ง/ร้องเรียน/ขอโทษ/อธิบายเกี่ยวกับ…)
– I am writing with reference to (ฉันกำลังเขียนเพื่ออ้างอิงถึง…)
– I am contacting you for the following reasons (ฉันกำลังติดต่อคุณด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้)
– I am currently interested in receiving/obtaining … (ขณะนี้ฉันสนใจที่จะรับ/ได้รับ…)
– I received your mail last week and would like to (ฉันได้รับจดหมายของคุณเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และต้องการ…)
3. เนื้อหาหลัก
(Main point)
เนื้อหาหลักของจดหมายเป็นส่วนสำคัญแต่ก็ต้องพยายามเขียนให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่ายด้วย ดังนั้น โปรดทราบว่าเมื่อเขียนส่วนนี้เพื่อนำไปใช้จะต้องตรงประเด็น ด้านล่างนี้คือโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษส่วนเนื้อหาหลัก:
จดหมายขอบคุณ
– Thank you so much for… (ขอบคุณมากสำหรับ…)
– I was excited to receive your gifts and want to express my thanks to… (ฉันดีใจมากที่ได้รับของขวัญจากคุณ และต้องการแสดงความขอบคุณต่อ…) 
จดหมายแสดงความยินดี
– New year is coming so I want to wish you and your family good luck and health (ปีใหม่ที่กำลังจะมา ถึงฉันอยากจะขอให้คุณและครอบครัวโชคดีและสุขภาพแข็งแรง)
– Today is your birthday. I wish you good luck, happiness and health in your new age (วันนี้เป็นวันเกิดของคุณ ขอให้โชคดี มีความสุข และสุขภาพแข็งแรงในปีหน้าของคุณ) 
จดหมายสอบถาม
– How are things? How is your family? Is your business still stable? How is your children’s study? (คุณเป็นยังไงบ้าง? ครอบครัวของคุณเป็นยังไงบ้าง? ธุรกิจของคุณยังมั่นคงอยู่หรือเปล่า? การเรียนของลูกของคุณเป็นยังไงบ้าง?) 
จดหมายร้องเรียน
– I think the reason is that …. (ฉันคิดว่าเหตุผลก็คือ…)
– Could you tell your department to check the ……? (คุณสามารถขอให้แผนกของคุณตรวจสอบ…?)
– It should put the matter right if ……… (ปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องหาก…)
– I think the best solution would be ……… (ฉันคิดว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ…) 
จดหมายเชิญ
– It would be an honor for us if you can join… (มันจะเป็นเกียรติสำหรับเราถ้าคุณสามารถเข้าร่วม…)
– I am thrilled if you could join us on… (ฉันมีความสุขมากหากคุณสามารถเข้าร่วมกับเราใน…)”
โครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

การลงท้ายจดหมาย – Complimentary Close

และสุดท้าย การลงท้ายจดหมายเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้สำหรับจดหมายใด ๆ โครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษส่วนปิดของจดหมาย ประกอบด้วย 2 ประการหลัก คือ ประโยคสรุป & การลงชื่อ

ส่วนที่เนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ
ประโยคลงท้าย (Concluding sentence)คุณสามารถอ้างอิงถึงโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษส่วนลงท้ายด้วยบางประโยคต่อไปนี้: 
– Please respond at your earliest convenience (กรุณาตอบกลับในทันทีที่สะดวก) 
– Hope to hear from you soon (หวังว่าจะได้ยินจากคุณเร็ว ๆ นี้) 
– I’m looking forward to seeing you (ฉันรอคอยที่จะได้พบคุณ) 
– Please get back to me as soon as possible (กรุณาตอบกลับโดยเร็วที่สุด) 
– Let me know if you need more information (โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม)”
การลงชื่อ (Signing off)ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างการลงนาม โปรดดูโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษในส่วนลงนาม: 
● ในกรณีใกล้ชิด: Best wishes/ Take care/ Love/ All the best/ Bye. 
● ในกรณีที่เป็นทางการ (ทราบชื่อผู้รับ): Yours sincerely/ Best regards/ Warm regards. 
● ในกรณีที่เป็นทางการ (ไม่ทราบชื่อผู้รับ): Yours faithfully.

Read more:

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในจดหมาย

ดูตารางด้านล่างเพื่อรเรียนคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปในโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ!

คำศัพท์คำอ่านการ
Dear (adj)/dɪr/เรียน
Letter (n)/ˈlɛtər/จดหมาย
Look forward to st (v)/lʊk/ /ˈfɔrwərd/ /tu/ รอคอยที่จะ
Yours truly (n)/jʊrz/ /ˈtruli/ขอแสดงความนับถือ
Yours faithfully (n)/jʊrz/ /ˈfeɪθfəli/ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
Sincerely (adv)/sɪnˈsɪrli/ขอแสดงความนับถืออย่างสูง/ ขอแสดงความนับถือ
Best wishes (n)/bɛst/ /ˈwɪʃɪz/ด้วยความปรารถนาดี
Best regards (n)/bɛst/ /rɪˈgɑrdz/ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในจดหมาย

กรณีควรทราบเมื่อเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราต้องใส่ใจในการเขียนจดหมายอย่างสมบูรณ์แบบ เราต้องสนใจในแง่ของรูปแบบของจดหมายด้วย ด้านล่างนี้เป็นหมายเหตุพิเศษบางประการในโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ:

ตัวอย่างจดหมายภาษาอังกฤษ

ด้านล่างนี้เป็นจดหมายภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอบถาม การร้องเรียน และการส่งคำเชิญ อ่านตอนนี้เพื่อเรียนรู้โครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น!

ตัวอย่างจดหมายสอบถาม

ตัวอย่างและโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ – สอบถาม:

Dear Luk Kaew,

I’m Chalita, your best friend.

A few days ago, I found that you didn’t reply to my message. I asked your boyfriend and I have heard that you’re feeling appendicitis. Are you ok? Can you eat anything? Are you better now? On the days when you didn’t reply to my message, I was unfortunate because I had no one to talk to me. I miss you.

Take a rest and take enough medicine. I hope you feel better soon to go to the coffee shop with me.

Take care,

Chalita

เรียน ลูกแก้วที่รัก

ฉันคือชลิตา เพื่อนสนิทของเธอ

เมื่อไม่กี่วันก่อน ฉันเห็นว่าคุณไม่ตอบข้อความของฉัน ฉันจึงถามแฟนของเธอและได้ข่าวมาว่าเธอรู้สึกไส้ติ่งอักเสบ เธอโอเคไหม เธอกินอะไรได้ไหม ตอนนี้เธอดีขึ้นหรือยัง ในวันที่เธอไม่ตอบข้อความของฉัน ฉันรู้สึกเศร้าใจมากเพราะไม่มีใครคุยกับฉัน ฉันคิดถึงเธอนะ

พักผ่อนให้ดี ๆ และอย่าลืมรับประทานยาให้ตรงเวลานะ ฉันหวังว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นเร็วๆ นี้ และเราจะไปร้านกาแฟด้วยกัน

ดูแลตัวเองให้ดี

ชลิตา

ตัวอย่างจดหมายร้องเรียน

ตัวอย่างและโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ – ร้องเรียน:

Dear Madam,

I am writing this letter to express my disappointment with the quality of service from your firm. I booked a package tour to Thailand on the application of your firm but unfortunately, the travel did not live up to my expectations.

When it comes to my trip, I was deeply dissatisfied not only with the delayed flight but also the low-quality service from your firm. As I booked an all-inclusive vacation package, the hotel at least should have provided necessities to satisfy my demands but it did not. For two days, my family and I had to live in a cramped, narrow and lightly furnished room. In addition, the television and the toilet were out of order, which really annoyed me. Moreover, a visit to the aquarium was canceled unwarrantedly only because of drizzling.

In this worst-case scenario, I expect to receive a refund from your firm for all the charges I paid or any measures you could take to compensate me. I look forward to a swift solution to this matter.

Yours sincerely,

Jennifer

เรียนคุณผู้หญิง

ฉันเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อแสดงความผิดหวังกับคุณภาพการบริการจากบริษัทของคุณ ฉันจองแพ็กเกจทัวร์ประเทศไทยโดยใช้แอปพลิเคชั่นของบริษัทของคุณ แต่น่าเสียดายที่การเดินทางไม่เป็นไปตามความคาดหวังของฉัน

เมื่อพูดถึงการเดินทางของฉัน ฉันรู้สึกไม่พอใจอย่างมากไม่เพียงแต่กับเที่ยวบินล่าช้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริการคุณภาพต่ำจากบริษัทของคุณด้วย ตอนที่ฉันจองแพ็กเกจวันหยุดแบบรวมทุกอย่าง อย่างน้อยทางโรงแรมควรจะจัดหาสิ่งที่จำเป็นให้ตรงกับความต้องการของฉันแต่กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในช่วงสองวันที่ผ่านมา ฉันและครอบครัวต้องอยู่ในห้องที่โทรมและคับแคบ นอกจากนี้โทรทัศน์และห้องน้ำยังใช้งานไม่ได้ ซึ่งทำให้ฉันรำคาญมาก ยิ่งกว่านั้น การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำถูกยกเลิกอย่างไม่มีเหตุผลเพียงเพราะมีฝนตกปรอย ๆ

ในสถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุดนี้ ฉันคาดว่าจะได้รับเงินคืนจากบริษัทของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ฉันจ่ายไปหรือมาตรการใด ๆ ที่คุณอาจใช้เพื่อชดเชยให้ฉัน ฉันรอคอยวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วสำหรับเรื่องนี้จากคุณ

ขอแสดงความนับถือ

เจนนิเฟอร์

ตัวอย่างจดหมายเชิญ

ตัวอย่างจดหมายเชิญ

ตัวอย่างและโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ – จดหมายเชิญ:

Dear Toni,

We will have some days off during the Songkran holiday. Do you have any plans for it? I am going to hold a small party in my house with cakes and candies to welcome the new year. Would you like to join us? I think that party will be very fun.

I look forward to seeing you.

Give my love to your parents and wish for a happy new year!

Your friend,

Cherry

เรียน โทนี่

เราจะมีวันหยุดหลายวันในช่วงวันสงกรานต์ คุณมีแผนสำหรับวันนั้นหรือไม่ ฉันจะจัดงานปาร์ตี้เล็ก ๆ ที่บ้านพร้อมเค้กและลูกกวาดเพื่อต้อนรับปีใหม่ คุณอยากมาร่วมกับเราไหม ฉันคิดว่าปาร์ตี้นั้นคงจะสนุกมาก

ฉันหวังว่าจะได้พบคุณ

มอบความรักของฉันให้กับพ่อแม่ของคุณและขออวยพรให้มีแต่ความสุขในวันปีใหม่

เพื่อนของคุณ

เชอร์รี่

ข้างต้นคือตัวอย่างและโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ที่สุดที่รวบรวมโดย ELSA Speak ให้อ่านดี ๆ เพื่อเรียนรู้วิธีเขียนจดหมายถึงเพื่อนและญาติให้ถูกต้องที่สุด นอกจากนี้ โปรดดูหลักสูตร IELTS, TOEIC และ National High School ด้านล่างเพื่ออัพเกรดระดับภาษาอังกฤษของคุณอย่างรวดเร็ว

เรียกความสนใจจากนายจ้าง ด้วย CV ที่น่าประทับใจและท่าทางมีความเป็นมืออาชีพอาจยังคงไม่พอ Corver letter ถึอเป็นสิ่งแรกที่นายจ้างทุกคนต้องการดูก่อน และเป็นที่อ้างอิงเพื่อตัดสินใจว่าจะรับคุณหรือไม่ งั้น cover letter คืออะไร วิธีการเขียน cover letter อย่างไรให้ดี ทำไม cover letter จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้สมัครงานเช่นนี้ มาทำความเข้าใจพร้อมกันนะ

Cover letter คืออะไร

Cover letter หรือที่เรียกว่า Motivation letter ถือเป็นจดหมายสมัครงาน เป็นเอกสารอธิบายทั่วไปของผู้สมัครที่ส่งถึงนายจ้าง โดยระบุถึงเหตุผลและความปรารถนาที่จะทำงานในบริษัทนี้ Cover letter ไม่ใช่แค่จดหมายปกติ แต่ได้แนบพร้อมกับ CV ของคุณ หากใน CV ได้นำเสนอกระบวนการศึกษาและประวัติการทำงานก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว Cover letter จะเน้นย้ำจุดแข็งของคุณที่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร จากนั้น จะช่วยให้นายจ้างพิจารณาและได้ผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่พวกเขาต้องการสัมภาษณ์

Cover letter ที่มีคุณภาพจะช่วยให้คุณสร้างความประทับใจอย่างมากในสายตาของนายจ้าง การคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนายจ้างทุกคน ดังนั้นให้ตั้งใจนำเสนอตัวเองในฐานะผู้สมัครที่มีศักยภาพผ่าน Cover letter ที่สั้น ๆ แต่กระชับและน่าเชื่อถือ

สรุปได้ว่า Cover letter มีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นคำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับการวางแนวอาชีพและเป้าหมายของผู้สมัคร จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจของนายจ้าง ดังนั้น การเขียน Cover letter เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่และแม้แต่คนทำงานยังคงกังวลอยู่เสมอ แล้วเราจะต้องสร้าง CV อย่างไรให้เป็นมืออาชีพและน่าประทับใจ คุณจะได้คำตอบในบทความต่อจากนี้

คำแนะนำในการเขียน cover letter ภาษาอังกฤษที่น่าประทับใจ

เพื่อสร้างความประทับใจต่อนายจ้าง Cover letter ควรมีความยาวประมาณ 200 – 300 คำ และนอกเหนือจากย่อหน้าหลักแล้ว คุณยังต้องมีคำทักทายตอนต้นของจดหมายด้วย วิธีเขียนคำทักทายตอนต้นจดหมายขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณมีอยู่เกี่ยวกับบริษัทนั้น

คำทักทายตอนต้น

ทางที่ดีที่สุด คุณควรทราบชื่อนายจ้างหรือบุคคลที่จะสัมภาษณ์โดยตรงเพื่อระบุโดยเฉพาะเจาะจง เช่น Dear… (ชื่อนายจ้าง) ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือจุด และให้แน่ใจว่าผู้รับ cover letter ของคุณคือเพศใดเพื่อจะเพิ่มคำเรียกที่เหมาะสม เช่น Mr, Ms, Dr… แต่ในกรณีที่คุณไม่ทราบชื่อนายจ้าง คุณสามารถเขียนว่า “Dear Hiring Manager”, “Dear Recruiting Team” ” หรือ “Dear (ชื่อบริษัท)”

คำทักทายตอนต้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนว่า “To whom it may concern” อย่างไรก็ตาม ELSA Speak แนะนำให้คุณไม่ควรใช้คำทักทายนี้เพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นจดหมายตัวอย่าง

ย่อหน้าเปิด

ย่อหน้าแรกของ Cover letter ใช้เพื่อพูดถึงงานที่คุณสมัคร และวิธีการที่คุณพบข้อประกาศรับสมัครงานนี้ โดยนำเสนอนี้ใน 1-2 ประโยคเท่านั้น

เนื้อหาหลักของจดหมาย

หากสังเกตดีๆ คุณจะเห็นว่า Cover letter มักจะมีเพียง 1-2 ย่อหน้าเท่านั้น สิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้นายจ้างเสียเวลาอ่านจดหมายที่ยาวเกินไป ในส่วนเขียนเนื้อหาหลัก ให้ลองตอบคำถามต่อไปนี้:

– ทำไมคุณถึงสมัครตำแหน่งนี้

– สิ่งใดทำให้คุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้

– คุณมีประสบการณ์อะไรบ้างที่ตรงกับข้อกำหนดของงานนี้

– ทำไมคุณถึงอยากทำงานในบริษัทที่คุณสมัคร

เนื้อหาหลักของจดหมาย

เนื้อหาต่างๆ จะต้องแสดงออกมาอย่างกระชับ แต่มีเหตุผล และเพียงพอที่ทำให้นายจ้างรู้สึกว่าคุณทุ่มเท มีความสนใจ และต้องการทำงานที่บริษัทจริง ๆ

วิธีการเขียนย่อหน้าสุดท้ายของจดหมาย

ในตอนท้ายของจดหมาย คุณควรสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทำต่อไปเพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้ ดังนี้:

– ย้ำอีกครั้งว่าทำไมคุณถึงอยากทำงานในบริษัทนี้ และคิดว่าตัวเองคือผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งนี้

– หารือเกี่ยวกับแผนงาน ทิศทาง และแนวคิดสำหรับงานที่คุณจะทำต่อไป เช่น คุณต้องการได้รับการสัมภาษณ์เพื่อพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะและประสบการณ์ของตนเอง

– กล่าวถึง Resume – CV หรือเอกสารอ้างอิงที่แนบพร้อม (ถ้ามี)

– ให้ข้อมูลติดต่อของคุณ: หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ เพื่อให้นายจ้างสามารถติดต่อคุณได้สะดวก

– อย่าลืมขอบคุณคนที่ใช้เวลาสัมภาษณ์คุณ

ปิดท้าย cover letter

วิธีทั่วไปในการปิดท้าย Cover letter คือเขียนว่า “Best” หรือ “Sincerely” ในเวลาเดียวกัน ให้พิมพ์ชื่อนามสกุลของคุณแทนลายเซ็นเพื่อเสร็จสิ้น Cover letter เป็นภาษาอังกฤษอย่างกระชับแต่เป็นมืออาชีพ

ปิดท้าย cover letter

ตัวอย่าง Cover letter ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานในร้านอาหาร-โรงแรม

ตัวอย่าง Cover letter ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานในร้านอาหาร-โรงแรม

มาดูตัวอย่าง Cover Letter ภาษาอังกฤษที่ใช้สมัครงานในสายร้านอาหาร-โรงแรมกันด้านล่างนี้!

1788 New Petchaburi Rd

Khet Huai Khwang

Krung Thep Maha Nakhon

November 1st

Wissa Srisuwan

Front Desk Agent

The Bangkok Hotel

123 Sukhumvit Road, Bangkok, Thailand

Dear Ms Anna,

I am writing in regard to the front desk clerk position advertised on your hotel’s website.

For your review, I have enclosed a copy of my resume. As you can see, I graduated from Siam University this May in Hotel and Restaurant Management. Last year, I successfully completed a six – month internship at Siam Hotel. I strongly believe I will fit in well with your team as I am an outgoing, helpful person with good language skills.

I am available for an interview at your convenience. I can be reached at 0945-xxx-xxx. I am looking forward to meeting you and will make the most of any opportunity that you give me. Thank you for your consideration. I hope to hear from you soon.

Sincerely yours.

Wissa Srisuwan

สิ่งที่ควรทราบเมื่อเขียน Cover letter 

– อย่าเขียน Cover letter ที่ยาวเกินไป ตามหลักการแล้ว ควรมีความยาวเพียงหน้าเดียว หรือประมาณ 3-4 ย่อหน้า โดยนำเสนออย่างมีเหตุผล เรียบร้อย 

– อย่าเขียนชื่อนายจ้างและเพศผิด หรือเลือกคำเรียกที่ไม่ถูกต้องระหว่าง Mr กับ Ms

– อย่าให้เนื้อหาของย่อหน้าไม่เกี่ยวข้องกัน ข้อมูลทั้งหมดใน Cover letter จะต้องจับคู่และประสานกันเพื่อให้นายจ้างสามารถเห็นความสามารถและคุณศัพท์ของคุณได้

– ไม่แสดงตัวตนส่วนบุคคลที่ไม่เป็นความจริง Cover letter เป็นสิ่งแรกสำหรับนายจ้างในการทำความเข้าใจบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของคุณ ซึ่งจะทำให้เห็นว่าคุณเหมาะสมกับงานนี้เพียงใด แต่โปรดทราบ ห้ามให้ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเด็ดขาด ถ้าบุคลิกของคุณไม่เหมาะจริง ๆ ก็ลองหาโอกาสอื่นจะดีที่สุด

หวังว่าด้วยข้อมูลในการเขียน Cover letter ที่ ELSA Speak มอบให้ในวันนี้ คุณจะสามารถสร้าง Cover letter ที่น่าประทับใจของตนเองและได้ตำแหน่งงานที่คุณอยากได้อย่างรวดเร็ว

Nâng cấp phản xạ tiếng Anh trong bối cảnh bất kì