Subordinating Conjunctions ในภาษาอังกฤษ กลุ่มคำที่พบบ่อยพร้อมแบบฝึกหัด

คำสันธานเป็นหนึ่งในหัวข้อไวยากรณ์ทั่วไปที่ได้ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ คำสันธานมีหน้าที่ในการเชื่อมโยงวลี ประโยค และย่อหน้าเข้าด้วยกัน  คำสันธานแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักที่มีบทบาทและความหมายแตกต่างกัน ในบทความนี้ ELSA Speak จะแบ่งปันทุกอย่างเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใช้คำสันธานหนึ่งในสามประเภทซึ่งเป็น Subordinating Conjunctions

นิยาม Subordinating Conjunctions

Subordinating conjunction เป็นคำสันธานที่ได้ใช้เพื่อขึ้นต้นอนุประโยคและเชื่อมประโยคย่อยกับประโยคหลักในประโยค ประโยคย่อยสามารถอยู่หน้าหรือหลังประโยคหลักได้ แต่ต้องขึ้นต้นด้วย Subordinating Conjunctions เสมอ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

บทบาทของ Subordinating conjunction คือช่วยให้ประโยคหลักและประโยคย่อยในประโยคมีความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดกว่าคำสันธานประสานงาน (Coordinating conjunctions)

ตัวอย่าง

 • John plays games after he finishes his homework.

 (จอห์นเล่นเกมหลังจากที่เขาทำการบ้านเสร็จแล้ว)

 • Even though she is seriously ill, she still goes to work

(แม้ว่าเธอป่วยหนัก แต่เธอก็ยังคงไปทำงาน)

กลุ่มคำ Subordinating conjunction ที่พบบ่อย

ในภาษาอังกฤษมี Subordinating conjunction หลายคำ ต่อไปนี้ ELSA Speak ขอแนะนำให้คุณกลุ่มคำ Subordinating conjunction ที่ใช้บ่อยที่สุด

After Before (ก่อนหน้า – หลังจาก)

After และ before เป็น Subordinating conjunction คู่หนึ่งมีความหมายตรงกันข้าม คือ ก่อนหน้า – หลังจาก สองคำนี้แสดงถึงเวลาที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก่อนหรือหลังสิ่งอื่น 

ตัวอย่าง

 • I go out after doing the housework.

 (ฉันออกไปข้างนอกหลังจากทำงานบ้าน)

 • Mike did not forget to greet everyone before leaving.

 (ไมค์ไม่ลืมทักทายทุกคนก่อนที่จะออกไปกลับบ้าน)

Although, though, even though (แม้ว่า)

Subordinating conjunction 3 คำนี้แสดงถึงการกระทำสองประการที่ขัดแย้งกัน

หมายเหตุ: โครงสร้างบางอย่างคล้ายกับ Although / though / even though สามารถใช้กับ Clause ดังนี้

 • Despite และ in spite of + N/V-ing
 • Despite the fact that และ in spite of the fact that + Clause
วิธีการใช้ Despite และ in spite of

ตัวอย่าง

 • Although she is not well, she still goes to school.  

(แม้ว่าเธอไม่สบาย แต่เธอก็ยังคงไปโรงเรียน)

=>  In spite of the fact that she is not well, she still goes to school.

 • They continued to play soccer even though it rained.  

(พวกเขายังคงเล่นฟุตบอลต่อแม้ว่าฝนจะตกก็ตาม)

=> Despite the rain, they continued to play soccer.

>>> Read more: โครงสร้างของ Although/ Though/ Even though

As (เพราะว่า /เมื่อ)

As แสดงถึงการกระทำ 2 อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันหรือแสดงสาเหตุ

ตัวอย่าง

 • Mike went out as I came here.

(เมื่อฉันมาที่นี่ ไมค์ออกไปข้างนอกแล้ว)

 • As he was lazy, he failed the exam

(เพราะเขาขี้เกียจ เขาจึงสอบตกแล้ว)

As soon as (ทันทีที่)

As soon as ในประโยคเพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางเวลา

ตัวอย่าง

 • The class became quiet as soon as the teacher arrived.

(ชั้นเรียนเงียบลงทันทีที่ครูมาถึง)

 • As soon as the teacher gave the homework, I did it.

(ทันทีที่ครูสั่งการบ้าน ฉันก็ทำการบ้าน)

Because, since (เพราะว่า)

Subordinating conjunction because และ since  แสดงสาเหตุหรือเหตุผล

ตัวอย่าง

 • Because I felt sick, I took a day off.

(เพราะฉันรู้สึกไม่สบาย ฉันจึงขอลาหนึ่งวัน)

 • Since Mike left for New York, I haven’t seen her. 

(เพราะครอบครัวไมค์ออกจากนิวยอร์กแล้ว ฉันจึงไม่เห็นเธอ)

หมายเหตุ: การแยกแยะการใช้ since

 • Since เป็น Subordinating conjunction เมื่อคำนี้มีความหมายคือ “เพราะว่า”
 • Since ใช้ใน Present Perfect Tense ถ้าคำนี้มีความหมายเป็นเส้นเวลา

ตัวอย่าง

 • Since Mike left for New York, I haven’t seen her. – Since ในกรณีนี้เป็นคำสันธาน

(เพราะครอบครัวไมค์ออกจากนิวยอร์กแล้ว ฉันจึงไม่เห็นเธอ)

 •  I haven’t seen Mike since she left for New York.  – Since ในกรณีนี้เป็นคำที่แสดงถึงเส้นเวลา

(ฉันไม่ได้เจอไมค์ตั้งแต่เธอออกจากนิวยอร์ก)

Even if (แม้ว่า)

Even if มีความหมายว่าแม้ว่า แสดงถึงเงื่อนไขสมมุติที่แข็งแกร่ง

ตัวอย่าง 

 • Even if I explained everything to her, she still wouldn’t forgive me.

(แม้ว่าฉันอธิบายทุกอย่างให้เธอฟัง เธอก็ยังคงไม่ยกโทษให้ฉัน)

 • He was still driving on purpose even if he drank a lot of alcohol.

(เขายังคงขับรถโดยตั้งใจแม้ว่าเขาดื่มแอลกอฮอล์ไปมากก็ตาม)

If, unless (ถ้า/ ถ้าหากว่าไม่)

ในประโยค If และ Unless แสดงถึงเงื่อนไข

ตัวอย่าง

 • If you study hard, you will pass the exam.

(ถ้าคุณเรียนหนัก คุณจะสอบผ่านได้)

 • You will be seriously ill unless you stop smoking.

(คุณจะป่วยหนักถ้าหากว่าคุณเลิกสูบบุหรี่)

Now that (เพราะว่า)

แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลในช่วงเวลาต่างๆ

ตัวอย่าง

 • Now that I have done the homework, I can play all day.

(เพราะว่าตอนนี้ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว ดังนั้นฉันสามารถเล่นได้ทั้งวัน)

 • I already have a driver’s license, and now that I can practice driving.

(ฉันมีใบขับขี่แล้วและตอนนี้ฉันก็สามารถฝึกขับรถได้แล้ว)

So that, in order that (เพื่อว่า/ เพื่อที่จะ)

So that, in order that เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงค์

ตัวอย่าง

 • I go to work early in order that avoid traffic jams.

(ฉันไปทำงานแต่เช้าเพื่อหลีกเลี่ยงรถติด)

 • So that I decorate my bedroom, I need to buy some things.

(เพื่อตกแต่งห้องนอนฉันต้องซื้อของบ้าง)

Until (จนกระทั่ง)

Until แสดงถึงความสำพันธ์ทางเวลาและมักจะใช้กับประโยคปฏิเสธ

ตัวอย่าง 

 • Mike didn’t go to sleep until his mom came home.

(ไมค์ไม่ยอมนอนจนกระทั่งแม่ของเขากลับบ้าน)

 • He doesn’t try to study until he has poor grades.

(เขาไม่พยายามเรียนจนกระทั่งจะได้เกรดไม่ดี)

When (เมื่อ)

When แสดงถึงความสำพันธ์ทางเวลา

ตัวอย่าง

 • When I got home, my sister was crying.

(เมื่อฉันกลับถึงบ้าน น้องสาวของฉันกำลังร้องไห้)

 • It rained when I went to school.

(ฝนตกเมื่อฉันไปโรงเรียน)

วิธีการใช้ When

While (ในขณะที่)

While แสดงถึงความสัมพันธ์ทางเวลา – ในขณะที่ หรือบรรยายคำตรงกันข้ามในความหมายระหว่างสอง Clause ของประโยค

ตัวอย่าง

 • Jenny was playing games while her sister was doing her homework.

(เจนนี่กำลังเล่นเกมในขณะที่น้องสาวของเธอกำลังทำการบ้าน)

 • While it was snowing, we played soccer.

 (ขณะที่หิมะตก เราก็เล่นฟุตบอล)

In case, in the event that (ในกรณีที่/ ในโอกาสที่)

Subordinating conjunction นี้ แสดงถึงสถานการณ์สมมุติเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ตัวอย่าง

 • Remember to charge the phone in case of a power outage.

(อย่าลืมชาร์จโทรศัพท์ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ)

 • I will not attend the event in the event that I get sick.

(ฉันจะไม่เข้าร่วมงานในกรณีที่ฉันป่วย)

Once ทันทีที่

Once ทำหน้าที่เพื่ออธิบายถึงพันธนาการ

ตัวอย่าง

 • Once he was married, he was not allowed to speak with another girl.

(ทันทีที่เขาแต่งงานแล้ว เขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับผู้หญิงคนอื่น)

 • You can’t stop once you have used drugs.

(คุณไม่สามารถหยุดได้ทันทีที่คุณเสพยาแล้ว)

Subordinating conjunction และ Relative pronouns

ในภาษาอังกฤษ บางคำได้ใช้เพื่อเริ่มต้นอนุประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์  คำเหล่านี้ได้เรียกว่า คำสรรพนามสัมพัทธ์ หรือ Relative pronouns แม้ว่า Relative pronouns มีรูปแบบและหน้าที่คล้ายกับ Subordinating conjunction แต่คำทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกัน

คำสรรพนามสัมพันธ์รากศัพท์  ได้แก่ “who” “that” และ “which” สามารถทำหน้าที่เป็นประธานของอนุประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์ ในขณะนั้น Subordinating conjunction  ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคได้

ตัวอย่าง

 • John was the one who had an accident last night.

(จอห์นเป็นคนที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนเมื่อวาน)

 • We are talking about laptops which we can take easily.

(เรากำลังพูดถึงแล็ปท็อปที่เราสามารถพกพาสะดวก)

>>> Read more:

แบบฝึกหัด

เราเรียนรู้เกี่ยวกับ Subordinating conjunction ด้วยกันในบทความข้างต้นแล้ว มาทำแบบฝึกหัดบางอย่างดังนี้เพื่อทบทวนความรู้นะคะ

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Subordinating conjunction

กรอก Subordinating conjunction ที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

 1. She has decided to move to Paris ___________ there are more opportunities for employment in that city.
 2. ___________ he can save a lot of money by taking the bus, Russ still drives his car into the city every day.
 3. They’ll have a good rice harvest this year _____________ it rains a lot and prevents them from harvesting their crops.
 4. You can borrow my car _____________ you agree to be very careful with it.
 5. Our neighbor is going to buy a gun __________ she can protect herself from intruders who break into her apartment.

คำตอบ

12345
BecauseAlthoughUnlessAs long asSo that

บทความข้างต้นเป็นความรู้ไวยากรณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับ Subordinating conjunction ในภาษาอังกฤษ หวังว่าบทความนี้จะช่วยคุณเพิ่มความรู้ด้านไวยากรณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวคุณเอง ELSA Speak ขอให้คุณเรียนที่ดีนะคะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ