Relative Pronoun: โครงสร้าง วิธีใช้ ตัวอย่าง แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

ในภาษาอังกฤษ คำสรรพนามสัมพัทธ์เป็นหนึ่งในไวยากรณ์สำคัญที่ต้องรู้ คุณมักจะพบมันในข้อสอบของโรงเรียนการสอบใบรับรองระดับนานาชาติหรือในสถานการณ์การสื่อสารในชีวิตประจำวัน ในบทความนี้ ELSA Speak จะรวบรวมทฤษฎีและแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยทั้งหมด เพื่อช่วยคุณทบทวนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

Relative pronoun คือ?

คำสรรพนามสัมพัทธ์ (Relative pronoun) คือ คำสรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยคหรือส่วนประกอบของประโยค ตำแหน่งของคำสรรพนามประเภทนี้จะอยู่หลังคำนาม ทำหน้าที่แทนคำนามที่กล่าวไปแล้ว คำสรรพนามสัมพัทธ์ที่พบบ่อยคือ “which,” “who,” “whom,” “whose,” และ “that”

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง 

Do you know the boy who is sitting beside Alice? (คุณรู้จักเด็กที่นั่งข้างอลิซไหม?)

→ ในตัวอย่างดังกล่าวเรามีอนุประโยคสัมพันธ์ “who is sitting beside Alice” ด้วย ซึ่ง who เป็นประธานขยายประธานของอนุประโยคหลักคือ “the boy”

หน้าที่ของคำสรรพนามสัมพัทธ์

ในโครงสร้างภาษาอังกฤษ คำสรรพนามสัมพัทธ์ (Relative pronoun) สามารถเป็นทั้งประธานหรือกรรมของประโยคได้

คำสรรพนามสัมพัทธ์คือประธาน

สูตร 1: คำสรรพนามสัมพัทธ์ (Relative pronoun) เป็นประธานในอนุประโยคที่กำหนด

Relative Pronoun + V (+ O)

ตัวอย่าง The car which is parked in front of the bank is mine. (รถที่จอดอยู่หน้าธนาคารเป็นของฉัน)

→ อนุประโยคสัมพัทธ์ “which is parked” ในนั้น “which” มีหน้าที่เป็นประธาน

relative pronoun ใช้ยังไง

สูตร 2: คำสรรพนามสัมพัทธ์ (Relative pronoun)  เป็นประธานในอนุประโยคที่ไม่กำหนด

“,” + Relative Pronoun + V (+ O)

ตัวอย่าง: My best friend Tom, who is near my house, gave me an early birthday present. (ทอมคือเพื่อนสนิทซึ่งอาศัยอยู่ใกล้บ้านฉันและยังให้ของขวัญวันเกิดล่วงหน้าแก่ฉันด้วย)

→ อนุประโยคที่ไม่กำหนด “who is near my house” ในนั้น “who” มีหน้าที่เป็นประธาน

หมายเหตุ: ในกรณีนี้คำสรรพนามสัมพัทธ์ (Relative pronoun) เป็นประธานของอนุประโยคที่ไม่กำหนดจะต้องมีมีเครื่องหมายจุลภาคอยู่ข้างหน้า “,”

>>> Read more: Relative Clause คือ? โครงสร้าง หลักการใช้งาน ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด

คำสรรพนามสำพัทธ์ที่เป็นกรรม

สูตร 1: คำสรรพนามสัมพัทธ์ (elative pronoun) เป็นกรรมในอนุประโยคที่กำหนด

Relative Pronoun + S + V (+ O)

ตัวอย่าง The car which Kwan bought last week is very expensive. (รถที่ขวัญซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีราคาแพงมาก)

→ อนุประโยคที่กำหนด “which Lan bought last week” มีกรรมอยู่หน้าประธานคือ “which”

สูตร 2: คำสรรพนามสัมพัทธ์ (Relative pronoun) เป็นกรรมในอนุประโยคที่ไม่กำหนด

“,” + Relative Pronoun + S + V (+ O)

ตัวอย่าง Amy’s car, which she bought last week, is very expensive. (รถของเอมี่ที่เธอซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีราคาแพงมาก)

→ ในกรณีนี้มีอนุประโยคที่ไม่กำหนด “which she bought last week” มี “which” ทำหน้าที่เป็นกรรมเพื่อขยายคำนามที่อยู่หน้า “Amy’s car”

หมายเหตุ: เมื่อเรียนโครงสร้างเกี่ยวกับสูตรของสรรพนามสัมพัทธ์ (Relative pronoun) คุณต้องระบุหน้าที่ของคำสรรพนามสัมพัทธ์ในประโยคให้ชัดเจน ทั้งอนุประโยคที่กำหนดและไม่กำหนด

relative pronoun หลักการใช้

Relative pronoun ใช้ยังไง

วิธีใช้ Relative Pronoun: Who

คำสรรพนามสัมพัทธ์ “Who” ใช้แทนคำสรรพนามที่แสดงถึงผู้กระทำ ใช้กับบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค 

“Who” มักใช้ในประโยคเพื่อระบุหรือขยายคำที่กล่าวถึงในประโยค

มาเรียน elative pronoun ตัวอย่างประโยคด่านล่างนี้

 • The person who called me is my brother. (คนที่โทรหาฉันคือน้องชายของฉัน)
 • The woman who is standing over there is my teacher. (ผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือครูของฉัน)

วิธีใช้ Relative Pronoun: Whom

คำสรรพนามสัมพัทธ์ “whom” เป็นคำสรรพนามสัมพัทธ์ที่ใช้เรียกคน (คล้ายกับ who) ใช้เพื่อระบุบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค หลังคำสรรพนาม whom จะเป็นกริยา

ตัวอย่าง

 • The manager whom we had a meeting with, was very helpful. (ผู้จัดการที่เราเคยประชุมด้วยมีความกระตือรือร้นมาก)
 • He is a person whom I trust completely. (เขาเป็นคนที่ฉันไว้วางใจได้อย่างแน่นอน)

วิธีใช้ Relative Pronoun: Whose

คำสรรพนามสัมพัทธ์ “whose” เป็นคำสรรพนามสัมพัทธ์ที่ใช้เรียกคน ใช้แทนคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของในประโยคและหลัง whose จะเป็นคำนาม

ตัวอย่าง

 • The house whose roof is red belongs to my aunt. (บ้านที่มีหลังคาสีแดงเป็นของป้าของฉัน)
 • The student whose project won first prize is very talented. (นักเรียนที่ผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศมีความสามารถมาก)

วิธีใช้ Relative Pronoun: Which

คำสรรพนามสัมพัทธ์ “which” ใช้เพื่ออ้างถึงสิ่งต่าง ๆ และสรรพนามสัมพัทธ์นี้สามารถทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมในประโยคได้

ตัวอย่าง 

 • The car which was parked outside is mine. (รถที่จอดอยู่ข้างนอกเป็นของฉัน)
 • The laptop which I bought last month is very fast. (แล็ปท็อปที่ฉันซื้อเมื่อเดือนที่แล้วทำงานเร็วมาก)
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

วิธีใช้ Relative Pronoun: That

คำสรรพนามสัมพัทธ์ “That” เป็นสรรพนามที่สามารถใช้กับคำนามที่เป็นคน สัตว์ และสิ่งของได้ มักมีหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมในอนุประโยคที่กำหนด

ตัวอย่าง The book that I’m reading is very interesting. (หนังสือที่ฉันอ่านน่าสนใจมาก)

 • สามารถใช้ that (ไม่บังคับ) เมื่อแทนที่คำสรรพนามสัมพัทธ์และคำวิเศษณ์สัมพัทธ์ในอนุประโยคสัมพัทธ์ที่กำหนด

ตัวอย่าง That’s the lady who/that we saw this morning.

 • ไม่ควรใช้คำสรรพนามสัมพัทธ์ that เมื่อมีจุลภาคหรือคำบุพบทอยู่ข้างหน้า

ตัวอย่าง This is my car, that which I bought last year.

The house in that which I live is small.

 • ควรใช้คำสรรพนามสัมพัทธ์ “that” เมื่อคำนามที่ใช้แทนที่นั้นเป็นคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะซึ่งแสดงถึงสิ่งของหรือมีคำนามตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปที่มีทั้งคนและสิ่งของ

ตัวอย่าง I saw a man and his dog that were familiar when I went to the park yesterday.

>>> Read more: 

การละเว้นคำสรรพนามสัมพัทธ์ในประโยค

การละเว้นคำสรรพนามสัมพัทธ์เป็นการตัดสรรพนามสัมพัทธ์ในประโยค แต่ไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงหรือผิดรูปไวยากรณ์ ต่อไปคือวิธีการละเว้นคำสรรพนามสัมพัทธ์ในประโยค

 • เมื่อคำสรรพนามสัมพัทธ์ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค ยกเว้น “whose” และถ้าไม่มีเครื่องหมายจุลภาคหรือคำบุพบท คุณสามารถละคำสรรพนามเหล่านี้ได้

ตัวอย่าง This is the shoe shelf which I buy. –> This is the shoe shelf I buy. (นี่คือชั้นวางรองเท้าที่ฉันซื้อ)

–> ไม่มีเครื่องหมายจุลภาคหรือคำบุพบทนำหน้า ” which ” ดังนั้น ” which ” จึงสามารถละเว้นได้

 • เมื่อคำสรรพนามสัมพัทธ์เป็นประธาน ตามด้วยคำกริยา tobe ตามด้วยวลีบุพบท วลีคำคุณศัพท์ กริยาในอดีต…คุณสามารถละคำสรรพนามสัมพัทธ์และคำกริยา tobe ตามหลังคำสรรพนามได้

ตัวอย่าง The man who is interested in my car will telephone later. -> The man interested in my car will telephone later. (คนที่สนใจรถของฉันจะโทรมาภายหลัง)

–> คำสรรพนาม who เป็นประธาน ด้านหลังเป็นวลีคำคุณศัพท์ ดังนั้นเราจึงสามารถละคำว่า “who is” ได้

ข้อควรรู้เมื่อใช้คำสรรพนามสัมพัทธ์

ใช้เครื่องหมายจุลภาคกับกรณี

 • คำนามที่กล่าวถึงเป็นชื่อเฉพาะ

ตัวอย่าง Bangkok, which is the capital of Thailand, is the most populous city in Thailand. (กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย)

 • มี “this”, “that”, “these”, “those” อยู่หน้าคำนาม

ตัวอย่าง This is Mike, who is an artist. (นี่คือไมค์ซึ่งเขาเป็นศิลปิน)

 • มีความสัมพันธ์อยู่หน้าคำนาม

ตัวอย่าง  My brother, whom you just met, is a secondary student. (พี่ชายของฉันที่คุณเพิ่งพบเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา)

 • คำนามต่อไปนี้เป็นคำที่ทุกคนต้องรู้จัก เช่น : The Sun, The Moon,…

ตัวอย่าง The Sun, which rises in the East, shows me the path to come home. (พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก มันทำให้ฉันเห็นเส้นทางกลับบ้าน)

วิธีใส่เครื่องหมายจุลภาค

 • ใส่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของอนุประโยคสัมพัทธ์หากมันอยู่ตรงกลางประโยค

ตัวอย่าง Mike, who is an artist, paints very well. (ไมค์ซึ่งเป็นศิลปินวาดภาพได้สวยมาก)

 • ใช้จุลภาคนำหน้าอนุประโยคสัมพัทธ์หากมันอยู่ท้ายประโยค

ตัวอย่าง This is Mike, who is an artist. (นี่คือไมค์ซึ่งเขาเป็นศิลปิน)

สังเกตกับอนุประโยคมี “That”

 • อย่าใช้จุลภาคเมื่อใช้คำสรรพนามสัมพัทธ์ “that”

ตัวอย่าง The house in that which I live is small.

 • จำเป็นต้องใช้คำสรรพนามสัมพัทธ์ “that” เมื่อคำนามหลักในประโยคหมายถึงทั้งบุคคล สัตว์และสิ่งของ

ตัวอย่าง She records everything that happens to her in her diary. เธอบันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอไว้ในสมุดบันทึก)

แบบฝึกหัด elative pronoun พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัดที่ 1

วงกลมคำสรรพนามสัมพัทธ์ที่ถูกต้องในประโยคด้านล่างนี้

 1. My director, who/which was appointed last week, has no comment on the situation.
 2. That is the place which/where the accident happened last night.
 3. The new student in my class, who/whose name is Alice, seems really nice.
 4. This is the office which/where I’m working.
 5. All the people to who/ whom the invitations were sent attended the party.
 6. Did you see the movie which/who was on the TV last night?
 7. Do you remember the day which/when we met?
 8. Is that the girl who/whom we saw at the cinema last week?

แบบฝึกหัดที่ 2

จากประโยคที่ให้มา จงเขียนใหม่เป็นประโยคเดียวโดยใช้คำสรรพนามสัมพัทธ์ที่เหมาะสม

 1. I met a man. He had a dog with three legs.
 2. My new school looks very beautiful. I moved to it a month ago.
 3. The man was injured in the accident. He is now in the hospital.
 4. The building was destroyed in the fire. It is now being rebuilt.
 5. Hellen works for a company. The company makes furniture.

เฉลยและคำอธิบาย

เฉลยและคำอธิบายแบบฝึกหัดที่ 1

สำหรับแบบฝึกหัดนี้ ผู้เรียนต้องสังเกตว่าการเลือกคำสรรพนามสัมพัทธ์จะขึ้นอยู่กับคำนามที่อธิบายไว้ก่อนหน้าและบทบาทของคำสรรพนามในอนุประโยคสัมพัทธ์

ข้อ เฉลยอธิบาย 
1whoคำสรรพนามสัมพัทธ์ทำหน้าที่เป็นประธานของอนุประโยคสัมพัทธ์และอธิบายคำนามที่อ้างถึงบุคคล (Director) ดังนั้น “Who” จึงเป็นสรรพนามที่เหมาะสม
2whereคำสรรพนามสัมพัทธ์อธิบายถึงคำนามที่อ้างถึงสถานที่ (the place) ดังนั้น “where” จึงเป็นสรรพนามที่เหมาะสมผู้เรียนควรทราบว่าในกรณีนี้ “where” = “in which”
3whoseคำสรรพนามสัมพัทธ์ทำหน้าที่เป็นคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของในอนุประโยคสัมพัทธ์ และยังอธิบายคำนามที่อ้างถึงบุคคลข้างหน้า (new student) ดังนั้นจึงใช้ “whose”
4whereคำสรรพนามสัมพัทธ์อธิบายถึงคำนามของสถานที่ (the office) ดังนั้น “where” จึงเป็นสรรพนามที่เหมาะสมผู้เรียนควรทราบว่าในกรณีนี้ “where” = “in which”.
5whomคำสรรพนามสัมพัทธ์ทำหน้าที่เป็นสรรพนามกรรมในอนุประโยคสัมพัทธ์และยังอธิบายคำนามที่อ้างถึงบุคคลข้างหน้า (people) ดังนั้นจึงใช้ “whom”
6whichคำสรรพนามสัมพัทธ์ทำหน้าที่เป็นประธานของอนุประโยคสัมพัทธ์และอธิบายคำนามที่อ้างถึงสิ่งของ (the movie), ดังนั้น “which” จึงเป็นสรรพนามที่เหมาะสม “which”
7whenคำสรรพนามสัมพัทธ์อธิบายคำนามของเวลา (the day) ดังนั้น “when” จึงเป็นสรรพนามที่เหมาะสมผู้เรียนควรทราบว่าในกรณีนี้ “when” = “on which”.
8whomคำสรรพนามสัมพัทธ์ทำหน้าที่เป็นกรรมสรรพนามในอนุประโยคสัมพัทธ์และยังอธิบายคำนามที่อ้างถึงบุคคลข้างหน้า (the girl) ดังนั้นจึงใช้ “whom”

เฉลยและอธิบายแบบฝึกหัดที่ 2 

สำหรับแบบฝึกหัดนี้ ผู้เรียนต้องพิจารณาว่าประโยคใดเป็นประโยคหลัก และประโยคใดเป็นอนุประโยคสัมพัทธ์ที่เติมข้อมูลและความหมายให้กับคำนามในประโยคหลัก สำหรับอนุประโยคสัมพัทธ์คุณต้องใช้คำสรรพนามสัมพัทธ์ที่เหมาะสม

ข้อ เฉลยอธิบาย 
1I met a man who had a dog with three legs.
ฉันได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีสุนัขสามขา
ประโยค “I met a man” เป็นประโยคหลักของประโยค ส่วนประโยคที่เหลือจะทำหน้าที่เป็นประโยคสัมพัทธ์ที่ขยายความหมายให้กับคำนาม “a man” ในกรณีนี้ คำสรรพนามสัมพัทธ์จะอธิบายคำนามที่อ้างถึงบุคคล และยังทำหน้าที่เป็นประธานของอนุประโยคสัมพัทธ์อีกด้วย ดังนั้น ใช้ “who” จึงถูกต้อง
2My new school, which I moved to a month ago, looks very beautiful.
โรงเรียนใหม่ของฉันซึ่งฉันย้ายไปเมื่อเดือนที่แล้วดูสวยงามมาก
ประโยค “My new school looks very beautiful” เป็นประโยคหลักของประโยค ส่วนประโยคที่เหลือจะทำหน้าที่เป็นประโยคสัมพัทธ์ที่เพิ่มความหมายให้กับคำนาม “school” ในกรณีนี้คำสรรพนามสัมพัทธ์จะอธิบายถึงคำนาม (school) และยังทำหน้าที่เป็นกรรมในอนุประโยคสัมพัทธ์อีกด้วย ดังนั้นจึงใช้คำว่า “which”ผู้เรียนควรทราบว่านี่เป็นประโยคที่ไม่จำกัด (คำนามที่ขยายจะมาพร้อมกับคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ “my”) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้จุลภาคเพื่อแยกประโยคสัมพัทธ์ออกจากประโยคหลักในประโยค
3The man who was injured in the accident is now in the hospital.
ชายผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะนี้อยู่ในโรงพยาบาลแล้ว
ประโยค “The man is now in the hospital” เป็นประโยคหลัก ส่วนประโยคที่เหลือจะทำหน้าที่เป็นประโยคสัมพัทธ์ที่เพิ่มความหมายให้กับคำนาม “the man” ในกรณีนี้ คำสรรพนามสัมพัทธ์จะอธิบายคำนามที่อ้างถึงบุคคล และยังทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคสัมพัทธ์อีกด้วย ดังนั้น ใช้ “who” จึงถูกต้อง
4The building which was destroyed in the fire is now being rebuilt.
อาคารที่ถูกทำลายในเหตุเพลิงไหม้กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่
ประโยค “The building is now being rebuilt” เป็นประโยคหลัก ส่วนประโยคที่เหลือจะทำหน้าที่เป็นประโยคสัมพัทธ์ที่เพิ่มความหมายให้กับคำนาม “the building” ในกรณีนี้ คำสรรพนามสัมพัทธ์จะอธิบายคำนามที่อ้างถึงสิ่งของ และยังทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคสัมพัทธ์ ดังนั้นใช้ “which” จึงถูกต้อง
5Helen works for a company which makes furniture.
เฮเลนทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์
ประโยค “Helen works for a company” เป็นประโยคหลัก ส่วนประโยคที่เหลือจะทำหน้าที่เป็นประโยคสัมพัทธ์ที่เพิ่มความหมายให้กับคำนาม “a company” ในกรณีนี้ คำสรรพนามสัมพัทธ์จะอธิบายคำนามที่อ้างถึงสิ่งของ และยังทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคสัมพัทธ์ ดังนั้นใช้ “which” จึงถูกต้อง

คำถามที่พบบ่อย 

Relative pronoun มีอะไรบ้าง

Relative pronoun ประกอบด้วยคำสรรพนาม who, who, who, which และ that ที่ใช้เชื่อมโยงหรือเชื่อมโยงอนุประโยคในประโยค

Relative pronoun that ใช้ยังไง

Relative pronoun “That” สามารถใช้กับคำนามที่เป็นคน สัตว์ และสิ่งของได้ มักมีหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมในอนุประโยคที่กำหนด

ELSA Speak ช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับคำสรรพนามสัมพัทธ์ซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญในด้านไวยากรณ์ คุณต้องฝึกฝนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ให้ง่ายขึ้น ดูความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และไวยากรณ์ที่สำคัญเพิ่มเติมได้ที่นี่ ขอให้ทุกคนมีการเรียนรู้ที่ดีนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท