Sorry แปลว่าอะไร? แยกแยะระหว่าง Sorry, Apologize และ Excuse me

ในภาษาอังกฤษ คำว่า “sorry” ถูกใช้หลากหลายในหลายสถานการณ์ มาร่วมเรียนรู้กับ ELSA Speak ว่า “sorry” หมายความว่าอะไร และแยกแยะ “sorry” กับคำอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น “Apologize” และ “Excuse me” ผ่านบทความนี้กันเถอะ!

Sorry หมายความว่าอะไร

sorry แปล ว่า

Sorry แปลว่าอะไร

Sorry หมายถึง รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก (โดยนัยว่าขอโทษ…)

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตาม Cambridge Dictionary, sorry – used to say that you wish you had not done what you have done, especially when you want to be polite to someone you have done something bad to.

ตามที่ Cambridge Dictionary กล่าวไว้ “Sorry” ใช้เพื่อบอกว่าคุณหวังว่าคุณไม่ได้ทำสิ่งที่คุณได้ทำไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการสุภาพกับใครบางคนที่คุณได้ทำสิ่งไม่ดีต่อเขา

ตัวอย่างการใช้คำว่า Sorry: I’m so sorry. I was incorrect.

คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกับ “sorry”

Apologize, excuse me, oops, pardon,…

คำหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับ “sorry”

 • Apologize: I apologize for the error. (ฉันขอโทษสำหรับความผิดพลาดนี้)
 • Say sorry: He didn’t even say sorry. (เขาไม่ได้แม้แต่จะพูดคำว่าขอโทษ)
 • Make an apology: The president made an apology to the people of Japan in a public speech. (ประธานาธิบดีได้กล่าวขอโทษต่อประชาชนชาวญี่ปุ่นในการปราศรัยต่อสาธารณะ)
 • Express regret: He later expressed regret for portraying sharks as creatures that target human beings. (ต่อมาเขาได้แสดงความเสียใจที่พรรณนาฉลามเป็นสัตว์ที่โจมตีมนุษย์)

แยกแยะระหว่าง Sorry, Apologize, Excuse me

แยกแยะระหว่าง Sorry, Apologize, Excuse me
SorryApologizeExcuse me
คำศัพท์Sorry (adj)Apologize (v) หรือ Apologise (v)Excuse (n; v)
การออกเสียง/ˈsɒri//əˈpɒlədʒaɪz//ɪkˈskjuːs/
ความหมาย1. รู้สึกเศร้าและอายที่ได้ก่อความผิดพลาด ในกรณีนี้ ‘sorry’ จะไม่อยู่หน้าคำนาม
2. รู้สึกเศร้าและเห็นใจต่อบางสิ่ง ในกรณีนี้ ‘sorry’ จะไม่อยู่หน้าคำนาม
3. รู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่ได้ทำลงไปและหวังว่าตนเองจะทำต่างไปหรือไม่เคยทำสิ่งนั้น ในกรณีนี้ ‘sorry’ จะไม่อยู่หน้าคำนาม
4. เหตุการณ์ที่น่าเศร้าและเลวร้าย โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจหรือยอมรับไม่ได้ ในกรณีนี้ ‘sorry’ จะอยู่หน้าคำนามเท่านั้น
ขอโทษเมื่อทำให้เกิดข้อผิดพลาด ความไม่สะดวกหรือปัญหาให้กับผู้อื่น1. (n) เหตุผลในการอธิบายหรือแก้ตัวการกระทำของผู้อื่น
2. (n) ข้อแก้ตัวเพื่อพิสูจน์เหตุผลที่แท้จริงที่ไม่อยากเปิดเผย
3. (n) ใบขออนุญาตที่พ่อแม่หรือแพทย์เขียนขึ้นเพื่ออธิบายเหตุผลในการขาดเข้าร่วมของลูก
4. (v) ยกโทษให้ใครบางคนในสิ่งที่พวกเขาทำ การยกโทษเพราะพวกเขาไม่สุภาพ หรือรู้ว่าตัวเองจะไม่สุภาพได้(v) อ้างอิง, อ้างสิทธิ
5. (v) แก้ตัว อ้างสิทธิ
6. (v) ลาออก (จากงานกิจกรรม) อย่างสุภาพ หรืออนุญาตให้บุคคลใดออกไปอย่างสุภาพ
ตัวอย่าง1. We are sorry about / for losing your keys. We should have been more careful. (พวกเราขอโทษที่ทำกุญแจของคุณหาย เราควรจะระมัดระวังมากกว่านี้)
2. I am sorry about your failure in the exam = I am sorry to hear that you failed the exam. (ฉันเสียใจมากที่คุณสอบตก)
3. John is sorry to make Mary cry = John is sorry (that) he made Mary cry. (จอห์นเสียใจที่ทำให้แมรี่ร้องไห้)
4. Obviously, that was a sorry accident, all of us have not forgotten it yet. (แน่นอนว่านั่นเป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้า พวกเราทุกคนยังไม่ลืมมันเลย)
The airline apologized to all of passengers for delaying unexpectedly the flight Z100 within 1 hour. (สายการบินขอโทษผู้โดยสารทุกคนสำหรับการเลื่อนเวลาของเที่ยวบิน Z100 ที่ไม่คาดคิดก่อนเวลาบิน 1 ชั่วโมง)1. Jim gave his excuse for not going to school in this morning. (Jim ให้เหตุผลสำหรับการไม่ไปโรงเรียนในเช้านี้)
2. You’re late again. Don’t give me an excuse! (คุณมาสายอีกแล้ว อย่าแก้ตัวนะ!).
3. Teachers only accept an absence which is accompanied by an excuse. (ครูรับเฉพาะการขาดเรียนที่มาพร้อมกับใบขออนุญาตเท่านั้น)
4. I hope that you will excuse him (for) not using chopsticks when eating. (ฉันหวังว่าคุณจะยกโทษเขา (สำหรับ) การที่ไม่ใช้ตะเกียบเมื่อกิน)
5. You cannot excuse for your rude. (คุณไม่สามารถแก้ตัวสำหรับความหยาบคายของคุณได้)
6. Please feel free to enjoy your meals, I will excuse in 10 minutes. (เชิญรับประทานอาหารให้อร่อยได้เลย ฉันจะออกไปใน 10 นาที).
ความแตกต่างคำคุณศัพท์ ‘sorry’ ส่วนใหญ่จะไม่อยู่หน้าคำนามเมื่อมีความหมายว่า ขอโทษ / เสียใจต่อการกระทำที่ตัวเองหรือคนอื่นก่อขึ้น
‘Sorry’ มักจะใช้ในความหมายว่า ยอมรับความผิดด้วยความจริงใจและเสียใจอย่างมาก มันยังถูกเรียกว่า heartfelt apology (คำขอโทษที่ออกมาจากใจ) ถ้ามีใครพูดว่า ‘sorry’ แต่ไม่รู้สึกเสียใจจริงๆ นั่นหมายถึงเขาโกหกประการที่สาม คำคุณศัพท์ ‘sorry’ ไม่ได้แสดงถึงความเสียใจหรือขอโทษจากตัวผู้พูดหรือผู้เขียนที่ได้ก่อเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความรู้สึกเห็นใจและเสียใจจากผู้ที่ไม่ได้ก่อเหตุด้วย
“Apologize” หมายถึงการยอมรับความผิดด้วยทางที่เป็นทางการและสำคัญ อาจเป็นจริงใจหรือไม่ก็ได้ นั่นหมายความว่าคนที่ใช้คำว่า “apologize” อาจจะขอโทษโดยไม่รู้สึกผิด“Excuse” ไม่เพียงแค่เป็นคำกริยาเท่านั้นแต่ยังเป็นคำนามด้วยในทางการขอโทษ
กริยา “excuse” มีจุดมุ่งหวังที่จะขอโทษสำหรับความไม่ตั้งใจ โดยตัวเองผู้พูดหรือผู้เขียนรู้ว่าเหตุการณ์นั้นไม่สุภาพ มันแตกต่างกับคำว่า sorry และ apologize (ขอโทษอย่างจริงใจ) หรือกริยา apologize (ขอโทษสำหรับการกระทำที่ตั้งใจ)เรามักใช้หรือได้ยินวลี “Excuse me!” นี่เป็นการขอโทษที่แท้จริง จะใช้เมื่อเรากำลังจะทำ / ถามสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหวังว่าผู้ฟังจะให้ความสนใจในสิ่งที่จะพูด

>>> Read more: แยกแยะวิธีใช้ yet still just already พร้อมตัวอย่าง

วิธีใช้คำ “sorry”

เมื่อทำผิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ใช้คำ sorry เมื่อทำผิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

นี่เป็นวิธีการใช้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของคำว่า “sorry” แม้ว่าความผิดพลาดจะเป็นโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างเช่น “I’m so sorry. I was incorrect” (ขอโทษครับ/ค่ะ ฉันผิดแล้ว)

นอกจากนี้ ในบริบทนี้คุณยังสามารถใช้วลีและแบบประโยคอื่นๆ เช่น:

 • That was wrong of me. I promise I will never do it again. 

ควาหมาย: นั่นเป็นความผิดของฉัน ฉันสัญญาว่า ฉันจะไม่ทำอีก

 • I apologize for my mistake. I should have been paying more attention.

ความหมาย: นั่นเป็นความผิดของฉัน ฉันสัญญาว่าจะไม่ทำซ้ำอีก

เมื่อทำให้คนอื่นเจ็บปวด

ใช้คำ sorry เมื่อทำให้คนอื่นเจ็บปวด

บางครั้งคำพูดและการกระทำของเราจะสร้างผลกระทบและทำให้คนรอบข้างเจ็บปวด ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณควรขอโทษเพื่อขอรับการอภัยและสามารถถามว่าคุณสามารถทำอะไรเพื่อทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีขึ้น

ตัวอย่าง: I’m very sorry for forgetting the groceries. Please don’t be mad at me

ความหมาย: ฉันขอโทษเป็นอย่างมากที่ลืมของ โปรดอย่าโกรธฉันเลย

ในทำนองเดียวกัน คุณยังสามารถใช้วลีอื่นๆ ในบริบทนี้ได้

 • I’m filled with remorse for what I did last night.

ความหมาย: ฉันรู้สึกผิดเป็นอย่างมากสำหรับสิ่งที่ฉันทำเมื่อคืนวาน

 • I didn’t mean to hurt you. Will you please give me another chance?

ความหมาย: ฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณเจ็บปวด โปรดให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหม?

เมื่อต้องการแสดงความเห็นด้วย

ใช้คำ sorry เมื่อต้องการแสดงความเห็นด้วย

คำขอโทษไม่ใช่ใช้แค่พูดเมื่อคุณทำผิดเท่านั้น บางครั้ง เมื่อคนรอบตัวคุณพบเจอกับความโศกเศร้าหรือมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้น เรายังสามารถใช้คำว่า “sorry” เพื่อแสดงความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจได้

ตัวอย่าง: “I’m very sorry. I’ve been through this and I understand how you feel” (ฉันเสียใจด้วย ฉันเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้ว ก็เลยเข้าใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร)

หากคุณต้องการแสดงความเสียใจต่อใครสักคนเมื่อคนสนิทเสียชีวิต คุณสามารถใช้วลี “My condolences” (ขอแสดงความเสียใจ) แทน “I’m sorry” ได้

>>> Read more: คำที่ใช้แทน “Yes” ในภาษาอังกฤษ

เมื่อต้องการดึงดูดความสนใจ

ใช้คำ sorry เมื่อต้องการดึงดูดความสนใจ

ในบางกรณี เช่น การถามเส้นทาง เรียกพนักงานเสิร์ฟหรือต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถเริ่มต้นคำทักทายด้วยวลี “sorry”

เช่น: “Sorry, could you please repeat what you said?”  (ขออภัย คุณช่วยพูดซ้ำประโยคที่คุณเพิ่งจะพูดได้ไหม) นอกจาก “sorry” คุณยังสามารถใช้ “pardon” และ “excuse me” ในบริบทเช่นนี้ได้

คำถามที่พบบ่อย

วลีที่มีความหมายเหมือนกับ “sorry”

 • I apologize. (ฉันขอโทษ)
 • Please forgive me. (โปรดให้อภัยฉัน)
 • I owe you an apology. (ฉันติดค้างคำขอโทษคุณ)
 • I don’t mean to make you displeased. (ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณไม่พอใจ)
 • How should I apologize you? (ฉันควรขอโทษคุณอย่างไรดี)

>>> Read more: +50 ประโยคขอโทษภาษาอังกฤษอย่างจริงใจที่สุด

ขอโทษที่รบกวนภาษาอังกฤษคืออะไร?

ขอโทษที่รบกวนในภาษาอังกฤษคือ Sorry to bother you.

ควรใช้ Sorry หรือ Apologize

ขึ้นอยู่กับบริบทที่จะเลือกใช้ “sorry” หรือ “apologize” หากคุณต้องการแสดงคำขอโทษอย่างจริงใจหรือความผิดพลาดนั้นเกิดจากตัวคุณเอง “sorry” เป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง ในขณะที่ “apologize” เหมาะกว่าเมื่อคุณต้องการแสดงความขอโทษอย่างเป็นทางการและสำคัญ ซึ่งอาจจะจริงใจหรือไม่จริงใจก็ได้

ELSA Speak หวังว่าจากบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณในการสื่อสารและการใช้ “sorry” ในการสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพ มาติดตาม ELSA Speak ในบทความต่อไปนะ!

>>> Read more:

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ