Proper noun คืออะไร ความแตกต่างระหว่าง Proper noun และ Compound noun

Proper noun เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในภาษาอังกฤษ และมักใช้ได้ในทุกบทโดยเฉพาะในการเขียนเรียงความ งั้น Proper noun คืออะไร ความแตกต่างระหว่าง Proper noun และ Compound noun อย่างไร มาเรียนรู้ด้วย ELSA Speak ในบทความด้านล่างนี้

Proper noun คืออะไร?

Proper noun คืออะไร

ความหมายของ Proper noun

Proper noun เป็นคำนามพิเศษที่หมายถึงชื่อเฉพาะของบุคคล สถานที่ องค์กร หรือเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่างเกี่ยวกับประเภทของ Proper noun

คำนามชื่อเฉพาะได้แบ่งเป็น

 • บุคคล (People) คำนามชื่อเฉพาะหมายถึงบุคคล

ตัวอย่าง John, Mary, David.

 • สถานที่ (Places) คำนามเฉพาะใช้เพื่อบอกชื่อสถานที่ เช่น เมือง ประเทศ สวนสาธารณะ แม่น้ำ ภูเขา ฯลฯ

ตัวอย่าง London, Thailand, Central Park, Nile River, Mount Everest.

 • องค์กร (Organizations) คำนามเฉพาะใช้เพื่อบอกชื่อองค์กร บริษัท โรงเรียน ฯลฯ

ตัวอย่าง Apple Inc., Harvard University, United Nations.

 • เหตุการณ์ (Events) คำนามเฉพาะใช้เพื่อบอกชื่อเหตุการณ์ วันหยุด งานแสดงสินค้า ฯลฯ

ตัวอย่าง Christmas, New Year’s Day, Super Bowl.

 • ผลงาน (Works) คำนามเฉพาะใช้เพื่อเรียกชื่อผลงาน เช่น หนังสือ เพลง ภาพยนตร์ เป็นต้น

ตัวอย่าง Pride and Prejudice, “Bohemian Rhapsody”, Titanic.

>>> Read more

โครงสร้างและการใช้ Proper noun

โครงสร้างและการใช้ Proper noun

โครงสร้าง

โดยละเอียด Proper noun เป็นวลีที่ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้

 • Proper (คำคุณศัพท์) แปลว่า เฉพาะ
 • Noun (คำนาม) แปลว่า คำนาม

ดังนั้น เมื่อผสมกันแล้วจะได้ Proper Noun คือ คำนามชื่อเฉพาะ

สำหรับการออกเสียง Proper noun มี 2 วิธีในการออกเสียง

 • ออกเสียง อังกฤษ อังกฤษ /ˈprɒp.ə ˌnaʊn/
 • ออกเสียง อังกฤษ อเมริกา /ˈprɑː.pɚ ˌnaʊn/

การใช้ Proper noun

ในส่วนของการใช้งาน Proper noun ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยค ดังนั้น จึงใช้เหมือนคำนาม (N) และมักจะอยู่ในตำแหน่งในประโยค เช่น วางที่ไว้ต้นประโยคจะทำหน้าที่เป็นประธาน วางหลังคำคุณศัพท์ วางหลังคำกริยาทำหน้าที่เป็นกรรม นอกจากนี้ Proper Noun ยังสามารถวางไว้ที่หลังคำนำหน้านาม (a, an, the, this, that, these, those, each, every,…) หรือสามารถอยู่หลังคำบุพบท (in, on, at, of, with, under, about…)

ดูตำแหน่งการใช้คำนามเฉพาะ ได้ตามตัวอย่างต่อไปนี้

 • “I visited Paris last year.” (ฉันไปปารีสเมื่อปีที่แล้ว)
 • “My favorite actor is Tom Hanks.” (ทอมแฮงค์สเป็นนักแสดงที่ฉันชอบ)
 • “We attended the wedding of Sarah and Mark.” (พวกเราไปเข้าร่วมงานแต่งงานของซาราและมาร์ค)

>>> Read moreการใช้ this that these those (คําสรรพนามชี้เฉพาะ) ด้วยแบบฝึกหัด

กฎการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับคำนามเฉพาะ

 • ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะทิศทาง เช่น ตะวันออก ตะวันตก เหนือ และใต้ หากได้ใช้เหมือนส่วนหนึ่งของชื่อสถานที่

ตัวอย่าง The Western Ghat section is extremely serene

 • ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับความสัมพันธ์ ในกรณีที่ใช้แทนชื่อ เพื่อกำหนดบุคคลนั้นโดยเฉพาะ

ตัวอย่าง Did you know that Dad won the lottery?

 • วันและเดือน ควรเขียนเป็นพิมพ์ใหญ่เสมอ

ตัวอย่าง Are you coming home on Wednesday?

 • ฤดูกาลไม่จำเป็นต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เหมือนความสัมพันธ์ ฤดูกาลสามารถเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กได้ เมื่อมันได้ใช้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเฉพาะ

ตัวอย่าง I would love to visit Canada in the spring season.

“The Autumn Leaf” is a short collection of poems by different authors.

 • อาชีพและตำแหน่งในงานก็ยึดตามกฎเดียวกันด้วย  คุณสามารถใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เพื่อเริ่มต้นอาชีพหรือตำแหน่งงานได้เมื่อใช้ในการตั้งชื่อ หรือกล่าวถึงบุคคลอื่น

ตัวอย่าง Prime Minister Narendra Modi initiated the Republic Day events by hoisting the flag.

 • สัญชาติและประเทศควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ เนื่องจากเป็นคำนามชื่อเฉพาะและมักจะใช้เพื่อระบุสถานที่ เชื้อชาติ หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ

ตัวอย่าง The British ruled over India for almost two centuries.

 • คุณต้องใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ เมื่ออ้างถึงแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง

ตัวอย่าง He asked his mom to buy him Puma sneakers.

 • ภาษาควรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ เพราะเป็นคำนามชื่อเฉพาะ อาจจะรวมไปถึงภาษาถิ่น หรือสำเนียงที่ไม่เหมือนกัน แต่ภาษาพื้นฐานยังคงเหมือนเดิม ตัวอย่าง ภาษาอังกฤษมีหลายภาษาถิ่น เช่น ภาษาอังกฤษ-อังกฤษ ภาษาอังกฤษ-อเมริกา ภาษาอังกฤษ-อินเดีย ภาษาอังกฤษแคนาดา ภาษาอังกฤษออสเตรเลีย ฯลฯ

ตัวอย่าง I know four languages: English, Hindi, Tamil and Malayalam

 • เหตุการณ์ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ ยุคสมัย จะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ แต่ศตวรรษจะไม่เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ได้

ตัวอย่าง British India was also an age of development in the field of science and education

วลีบางคำที่เกี่ยวข้องกับ Proper noun

วลีบางคำที่เกี่ยวข้องกับ Proper noun
ภาษาอังกฤษความหมาย
proper nameชื่อเฉพาะ
common nounคำนามทั่วไป
nounคำนาม
countable nounคำนามนับได้
uncountable nounคำนามที่นับไม่ได้

ความแตกต่างระหว่าง Proper noun และ Compound noun

ความแตกต่างระหว่าง Proper noun และ Compound noun
Compound nounProper noun
ความหมาย คำนามประสมประกอบด้วยคำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมารวมกัน ดังนั้นคำนามประสม จึงสามารถเขียนเป็นคำสองคำที่แยกจากกัน โดยมีเครื่องหมายยัติภังค์อยู่ระหว่างคำทั้งสองหรือรวมกันคำนามใช้เรียกคน สัตว์ วัตถุ ความรู้สึก และความคิด แบบชี้เฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างNon-stop train (รถไฟไม่หยุด)
Writing-table (โต๊ะเขียนหนังสือ)
Greenhouse (เรือนกระจก)
John (ชื่อ)
London (สถานที่)
The New York Times (แบรนด์)
วิธีเขียนโดยปกติจะเป็นตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นแต่จะอยู่ต้นประโยคจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ใช้เป็นชื่อตำแหน่งไม่สามารถใช้ได้สามารถใช้ได้

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำนามเฉพาะ

เปลี่ยนคำนามชื่อเฉพาะในประโยคต่อไปนี้ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

 1. Did you meet sanju yesterday?
 2. The manager took us all to KFC for lunch today.
 3. Have you read about the Mughal empire?
 4. I wish I had a holiday on monday.
 5. Darshana picked up the regional language, Kannada, sooner than we all thought she would.
 6. When did Susan reach home last night?
 7. It is too sultry in the month of may.
 8. I told mom about your test results.
 9. I think the new girl is from South America.
 10. My dad bought me a Gucci bag for my birthday.

เฉลย

1. Sanju2. The Manager3. Mughal empire4. Monday5. Regional language, Kannada
6. Susan7. May8. Mom 9. South America10. Gucci 

คำถามที่พบบ่อย

Compound noun คืออะไร?

Compound noun คือ คำนามประสม

Proper nouns คืออะไร?

Proper nouns คือ คำนามชื่อเฉพาะ

ELSA Speak หวังว่า บทความนี้จะมีประโยชน์กับคุณในการเรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ Proper noun อย่าลืมติดตาม ELSA Speak ในบทความต่อไปนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ