Inversion คืออะไร วิธีใช้พร้อมแบบฝึกหัดและตัวอย่างที่เข้าใจง่าย

ประโยคย้อนกลับในภาษาอังกฤษ (Inversion) ใช้เพื่อเน้นความหมายของการกระทำและเพิ่มความแสดงออกของประโยค  ประโยคย้อนกลับประกฏบ่อยมากแต่ไม่ใช่ผู้เรียนทุกคนก็รู้วิธีใช้อย่างถูกต้องและได้คะแนนในการทดสอบ มาเรียนรู้ประโยคย้อนกลับกับ ELSA Speak นะ

Inversion คืออะไร

โครงสร้างประโยคย้อนกลับ (Inversion) เป็นโครงสร้างที่คำวิเศษณ์หรือกริยาช่วยไม่อยู่ในตำแหน่งปกติ แต่จะได้นำไว้หน้าประโยคเพื่อเน้นการกระทำของประธาน

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

แม้ว่าโครงสร้างประโยคทั่วไปในภาษาอังกฤษมีรูปแบบเป็น       

Subject (ประธาน) + Verb (กริยา)

แต่โครงสร้างของประโยคย้อนกลับจะตรงกันข้าม:

Verb (คำกริยา) + Subject (ประธาน)

เพราะฉะนั้น เมื่อเรียนโครงสร้างประโยคย้อนกลับ หลายคนมักรู้สึกว่ามันสับสนและยากที่จะเข้าใจได้

ประโยคย้อนกลับมีบทบาทอยังไง

ที่จริงแล้ว เมื่อเริ่มเรียน Tense ในภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะรู้จักรูปแบบของประโยคย้อนกลับแล้ว ซึ่งเป็นโครงสร้างคำถามของ Tense ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการสลับในคำถาม

ตัวอย่าง:  Is everyone alright?

ตัวอย่างข้างต้นเป็นรูปแบบคำถามหนึ่งของ present simple tense และสามารถเห็นได้ว่าประธานของประโยคนี้คือ “everyone” ถูกวางไว้หลังกริยา “is” เพื่อสร้างโครงสร้างคำถามจากเมื่อก่อนถึงตอนนี้ ผู้เรียนก็ยังใช้อยู่บ่อยๆ

นอกจากหน้าที่ที่สร้างคำถามภาษาอังกฤษแล้ว ไวยากรณ์ของประโยคย้อนกลับนี้ยังได้ใช้เพื่อเน้นข้อมูลที่ได้ถ่ายทอดในประโยค อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนต้องจำว่า การสลับใช่เฉพราะในบางกรณีในภาษาอังกฤษเท่านั้น ดังนั้นถ้าอยากใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ ผู้เรียนไม่ควรใช้ไวยากรณ์นี้ในทุกประโยคเมื่อพูดหรือเขียน

โครงสร้างประโยคย้อนกลับในภาษาอังกฤษ

มีโครงสร้างประโยคย้อนกลับหลายอย่างที่แตกต่างกันในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ELSA Speak ขอแนะนำโครงสร้างประโยคย้อนกลับ (inversion) ที่ใช้บ่อยที่สุด ตั้งแต่แบบง่ายจนถึงแบบซับซ้อน ดังนี้

ประโยคย้อนกลับด้วยกริยาวิเศษณ์บอกความถี่

โดยปกติแล้ว โครงสร้างประโยคย้อนกลับด้วยกริยาวิเศษณ์บอกความถี่มักไปพร้อมกับกริยาวิเศษณ์เชิงลบ

โครงสร้างประโยคย้อนกลับด้วยกริยาวิเศษณ์บอกความถี่

Never/ Rarely/ Hardly/ Seldom/ Little/ Ever + กริยาช่วย + S + V

ตัวอย่าง

• She never goes out with strangers = Never does she go out with strangers.
(เธอไม่เคยออกไปกับคนแปลกหน้า)

• I hardly study English at night = Hardly do I study English at night.
(ฉันไม่ค่อยเรียนภาษาอังกฤษตอนกลางคืน)

ประโยคย้อนกลับด้วยกริยาวิเศษณ์บอกความถี่

ประโยคย้อนกลับด้วย “No” และ “Not any”

โครงสร้างประโยคย้อนกลับ (inversion):

No/Not any + N + กริยาช่วย + S + V

ตัวอย่าง
• No sneakers shall I buy for you = Not any sneakers shall I buy for you.
(ฉันจะไม่ซื้อรองเท้าผ้าให้คุณอีก)

• Not any chances will we work together in the future.

(เราจะไม่มีโอกาสที่ร่วมงานกันอีกในอนาคต)

>>> Read more: วิธีใช้ Some และ Any พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลยที่เข้าใจง่ายที่สุด

ประโยคย้อนกลับด้วยวลีเชิงลบ “No”

ถ้าต้องการประยุกต์ใช้โครงสร้างประโยคย้อนกลับในกรณีนี้ คุณต้องจำวลีคำศัพศ์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงลบด้วยคำว่า “No” เช่น

At no time: ไม่เคย

In no way: ไม่มีทางอื่น

On no condition: ไม่อย่างเด็ดขาด

On no account = For no reasons: ไม่มีเหตุผล

Under/In no circumstances: ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

No longer: Không còn nữa. ไม่…อีกต่อไป

No where: ไม่มีที่ไหน

โครงสร้างประโยคย้อนกลับ (inversion) ด้วยวลีเชิงลบ “No”

วลีที่มีความหมายเชิงลบ + กริยาช่วย + S + V


• We can’t go to the bus stop in time = In no way can we go to the bus stop in time.
(ไม่มีทางอื่นที่ไปถึงป้ายรถเมล์ตรงเวลาได้)

• She didn’t have to do like that = On no account did you do like that.
( ไม่มีเหตุผลใดที่คุณต้องทำแบบนี้)

• Leaving home is always a bad idea = In no circumstances should you leave home.
(ไม่ควรออกจากบ้านไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม)

• She never goes out with strangers = At no time does she go out with strangers.
(เธอไม่เคยออกไปกับคนแปลกหน้า)

• This village grows the best corns = No where can you grow corns as good as in this village.
( ไม่มีที่ไหนจะปลูกข้าวโพดได้ดีเท่าในหมู่บ้านนี้ได้)

โครงสร้างประโยคย้อนกลับ “No sooner … than”

 โครงสร้างประโยคย้อนกลับด้วยโครงสร้าง “No sooner…than”

No sooner + กริยาช่วย + S + V + than + S + V (ทันทีที่…ก็…)

ตัวอย่าง
• No sooner did I meet her than she started eating dinner with him.
(ทันที่ที่ฉันพบเธอ เธอก็เริ่มทานอาหารเย็นกับเขา)

• No sooner did we leave home than the letter was delivered.
(ทันที่ที่เราออกจากบ้าน จดหมายก็มาถึง)

ประโยคย้อนกลับด้วย “Such” และ “So…that”

โครงสร้างประโยคย้อนกลับ  (inversion) ด้วย “Such” และ “So…that”:

Such + คำวิเศษณ์ + N + that + S + V

So + คำวิเศษณ์/ คำกริยาวิเศษณ์ + กริยาช่วย + N + that + S + V

ตัวอย่าง
Such a beautiful song that I have listened many times = So beautiful is this song that I have listened many times. (เพลงนี้ไฟเราะมาก ฉันฟังมันหลายรอบแล้ว)

>>> Read more: การใช้ Correlative Conjunctions: Either… or, Neither… nor, Such…that,…

โครงสร้างประโยคย้อนกลับด้วย “Not only … but also”

โครงสร้างประโยคย้อนกลับด้วย “Not only … but also”:

Not only + กริยาช่วย + S + V but S also V (ไม่เพียงแต่…แต่ยัง)

ตัวอย่าง

• Not only is she beautiful but also intelligent.
(เธอไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้น แต่ยังฉลาดอีกด้วย)

• Not only is he nice but he also plays football well.
(เขาไม่เพียงแต่เป็นคนใจดีเท่านั้น แต่ยังเล่นฟุตบอลได้ดีอีกด้วย)

โครงสร้างประโยคย้อนกลับด้วย “until/ till”

โครงสร้างประโยคย้อนกลับ (inversion) ด้วยคำบุพบทบอกเวลา until

Not until/ till + (S+V) time + กริยาช่วย + S + V ( จนกระทั่ง )

ตัวอย่าง
• Not until 12pm did I finish my homework.
(จนกระทั่ง 12.00 น ฉันทำการบ้านเสร็จ)

• Not until I helped could she carry the heavy bags.

(จนกระทั่งฉันช่วยเธอจึงถือกระเป๋าหนักๆ นั้น)

โครงสร้างประโยคย้อนกลับด้วย “Only”

ประโยคย้อนกลับโครงสร้างตัวอย่าง
Only afterOnly after + N/V-ing (S+V) + กริยาช่วย + S + V
(หลังจากที่…. เท่านั้น)
Only after lunch can we watch TV together.
(หลังอาหารกลางวันเท่านั้นที่เราจะดูทีวีด้วยกันได้)
Only after eating dinner does he go shopping with his friends.(หลังจากที่กินข้าวเย็นเสร็จเท่านั้นที่เขาจะไปชอปปิ้งกับเพื่อน)
Only byOnly by + N/V-ing + กริยาช่วย + S + V
(แค่…. ก็)
Only by studying English well can you have a good job.
(แค่เรียนภาษาอังกฤษเก่งเท่านั้น คุณก็จะมีงานที่ดีได้)
Only by production can a nation satisfy demands.
(แค่โดยการผลิตเท่านั้น ประเทศก็สามารถตอบสนองความต้องการได้)
Only ifOnly if +(S+V) +กริยาช่วย+ S + V
(เว้นแต่/ ถ้า)
Only if he agrees would she go with me = She would go with me if he agrees.
(ถ้าเขาตกลง เธอจะไปกับฉัน)
Only if it isn’t cold can we eat out.(เว้นแต่อากาศไม่หนาว เราก็จะออกไปกินข้าวนอกบ้าน)
Only in this/ that wayOnly in this/that way + กริยาช่วย + S + V
(ด้วยวิธีนี้หรือวิธีนั้นเท่านั้น)
Only in this way can I study English.
(ด้วยวิธีนี้เท่านั้นฉันสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้)
Only in that way will he pass the exam.
(ด้วยวิธีนั้นเท่านั้นเขาจะสอบผ่านได้)
Only thenOnly then + กริยาช่วย + S + V
(เท่านั้นแล้ว)
Only then did she receive my money.
(เท่านั้นแล้วเธอก็ได้รับเงินของฉัน)
Only whenOnly when + (S+V) + กริยาช่วย + S + V
(เฉพาะเมื่อ)
Only when I met him did he recognize me.
(เฉพาะเมื่อฉันเจอเขาเท่านั้นที่เขาจำฉันได้)
Only when you study foreign languages will many opportunities happen.
(เฉพาะเมื่อคุณเรียนภาษาต่างประเทศเท่านั้นที่จะมีโอกาสมากมายเกิดขึ้น)
โครงสร้างประโยคย้อนกลับด้วย “Only”

โครงสร้างประโยคย้อนกลับในประโยคเงื่อนไข (if clause inversion)

คุณสามารถประยุกต์ใช้โครงสร้างประโยคย้อนกลับ (inversion) ในประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 2 และ 3 ได้

ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1

If Clause = Should S + V

ตัวอย่าง
• If I leave, I won’t meet her again = Should I leave, I won’t meet her again. (ถ้าฉันจากไป ฉันจะไม่พบเธออีก)

• If he has a lot of money, he will help the poor = Should he have a lot of money, he will help the poor. (ถ้าเขามีเงินเยอะ เขาจะช่วยเหลือคนที่ยากจน)

ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2

If Clause = Were + S + to-V/Were

ตัวอย่าง
• If I were you, I would help poor people = Were I you, I would help poor people. (ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะช่วยเหลือคนที่ยากจน)

• If I earned more money, I would buy that dress = Were I to earn more money, I would by that dress. (ถ้าฉันหาเงินได้มากขึ้น ฉันจะซื้อชุดนั้น)

ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3

If Clause = Had + S + กริยา (II)

ตัวอย่าง

If Helen had played volleyball yesterday, she would have won = Had Helen played volleyball yesterday, she would have won. (ถ้าเฮเลนเล่นวอลเลย์บอลเมื่อวาน เธอคงชนะไปแล้ว)

if clause inversion

>>> Read more: ประโยคปัจจุบันกาล (Present Simple Tense)

แบบฝึกหัด

จงใช้โครงสร้างประโยคย้อนกลับ (inversion) เพื่อเขียนประโยคต่อไปนี้ใหม่

1. You come to realize the significance of the murder only in the last few pages of the book.
Only in the last __________________________________________________

2. The demands of her job are such that she is rarely able to take a holiday.
Such _________________________________________________________

3. The matter could be explained in no other way.
In _____________________________________________________________

4. I have seldom heard such beautiful singing.
Seldom _________________________________________________________

5. Peter didn’t realize that he had lost his keys until he got home.
Not ____________________________________________________________

6. If Mr Chan had been kinder to his employees, his business would not have collapsed.
________________________________________________________________

7. There are no circumstances where audience members may consume alcohol.
Under no circumstances ____________________________________________

8. They started to argue soon after they had got married.
No sooner _______________________________________________________

9. You can’t use my new car at any time.
At no time ______________________________________________________

10. The gang didn’t know that the police had them under surveillance.
Little __________________________________________________________

11. We won’t consider you for the basketball team until you grow up.
Not until _________________________________________________________

12. Nobody has won so many matches for his team since 1994.
Not since ________________________________________________________

13. You will not be allowed to enter the auditorium under any circumstances once the play has started.
Under no circumstances ____________________________________________

14. He would never play in front of a live audience again.
Never ___________________________________________________________

15. Amy had not enjoyed herself so much since she went to the circus as a child.
Not since ________________________________________________________

16. I have never seen such a terrible performance of Hamlet before.
q. Never before ___________________________________________________

17. They only realized the painting had been hung upside down when someone complained at reception.
Only when _______________________________________________________

18. I had been in the room for a few minutes when I realized that everyone was staring at me.
Only after _______________________________________________________

คำตอบแบบฝึกหัดโครงสร้างประโยคย้อนกลับ

1. Only in the last few pages of the book do you come to realise the significance of the murder.

2. Such are the demands of her job that she is rarely able to take a holiday

3. In no other way could the matter be explained.

4. Seldom have I heard such beautiful singing.

5. Not until he got home did Peter realize that he had lost his keys.

6. Had Mr Chan been kinder to his employees, his business would not have collapsed.

7. Under no circumstances may audience members consume alcohol

8. No sooner had they got married than they started to argue.

9. At no time can you use my new car.

10. Little did the gang know that the police had them under surveillance.

11. Not until you grow up will we consider you for the basketball team.

12. Not since 1994 has anybody won so many matches for his team.

13. Under no circumstances will you be allowed to enter the auditorium once the play has started.

14. Never would he play in front of a live audience again. Never again would he play in front of a live audience.

15. Not since she went to the circus as a child had Amy enjoyed herself so much.

16. Never before have I seen such a terrible performance of Hamlet.

17. Only when someone complained at reception did they realize the painting had been hung upside down.

18. Only after I had been in the room for a few minutes did I realize that everyone was staring at me.

ข้อมูลข้างต้นเป็นความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับ Inversion grammar ในภาษาอังกฤษพร้อมแบบฝึกหัดให้คุณฝึกฝน ภาษาอังกฤษจะไม่ใช่อุปสรรคใหญ่อีกต่อไปถ้าเรารู้วิธีใช้และฝึกฝนทุกวัน  ติดตาม  ELSA Speak เพื่อเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้ดีขึ้นนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ