Conjunction มีอะไรบ้าง? นิยาม วิธีการใช้ และแบบฝึกหัดเข้าใจง่าย

หากไม่มี conjunction คุณจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในประโยค แต่จะเป็นประโยคที่สั้น เรียบง่าย และค่อนข้างน่าเบื่อ ดังนั้น conjunction มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในทั้งการพูดและการเขียน จริงๆแล้วแม้คนที่ไม่ค่อยเข้าใจ conjunction ก็ยังคงใช้ conjunction บ่อยๆได้ มาดูการใช้ conjunction ในบทความนี้เลยเพื่อเรียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะ!

นิยาม conjunction ในภาษาอังกฤษ

Conjunction คืออะไร คำสันธาน (conjunction) คือคำที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยคย่อยเข้าด้วยกัน conjunction จะช่วยให้คุณแต่งประโยคที่ยาวและสมบูรณ์ได้แทนที่จะต้องใช้หลายประโยคที่สั้นและเรียบง่าย การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็ก เราต้องสังเกตการใช้ conjunction

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

รวบรวม conjunction ในภาษาอังกฤษ

Conjunction แบ่งเป็น 3 ประเภทหลักดังนี้

Coordinating Conjunctions

Coordinating Conjunctions มีหน้าที่ในการเชื่อมคำ วลีหรือประโยคย่อยเข้าด้วยกัน คำ วลีและประโยคย่อยเหล่านี้มีอันดับทางไวยากรณ์ที่เท่ากันในประโยค Coordinating Conjunctions ที่ใช้บ่อยที่สุดได้แก่ for  and  nor   but   or   yet และ so คุณจะเรียนภาษาอังกฤษได้ดีหากคุณเข้าใจการใช้ conjunction ได้อย่างชัดเจน วิธีการใช้ Coordinating Conjunctions มีดังนี้

1. For 

เมื่อใช้ For ในบทบาทเป็น conjunction  For สามารถเข้าใจได้ว่า because ที่ใช้เพื่ออธิบายสาเหตุหรือวัตถุประสงค์ ในบทบาทนี้ for แค่ยืนอยู่ตรงกลางประโยคเท่านั้น อยู่หลัง For จะเป็นประโยคย่อยและอยู่หน้า For ต้องมีเครื่องหมาย “,

ตัวอย่าง I have to work hard, for I can save more money.

2. And (เพิ่มหรือเสริม)

ตัวอย่าง  I like to eat cake and sweets.

3. Nor 

ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเชิงปฏิเสธทั้งคู่

ตัวอย่าง  I don’t like playing games nor chatting.

4. But 

ใช้เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน

ตัวอย่าง He’s fat but brisk.

5. Or 

ใช้เพื่อเพิ่มตัวเลือกอื่น

ตัวอย่าง  We can play soccer or volleyball.

Coordinating Conjunctions

6. Yet 

เมื่อ Yet ทำหน้าที่เป็น conjunction Yet จะมีความหมายเหมือนกับ but ที่ใช้เพื่อเชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน

ตัวอย่าง I brought an online course, yet I didn’t learn it.

7. So

ใช้เพื่อกล่าวถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบของการกระทำหรือเหตุการณ์ ที่ได้กล่าวไปแล้ว

ตัวอย่าง  I exercise very hard, so I’m fit now.

หมายเหตุ หากคุณใช้ conjunction ในภาษาอังกฤษเพื่อเชื่อมประโยคอิสระ 2 ประโยค คุณต้องใช้เครื่องหมายจุลภาค “,“ ก่อน Coordinating Conjunctions

>> ดูเพิ่มเติม วิธีการใช้ So Because และ Because of

Correlative Conjunctions

Correlative Conjunctions เป็นคู่คำสันธานในภาษาอังกฤษที่ประสานงานกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้  Correlative Conjunctions ใช้เพื่อเชื่อมหน่วยคำสองหน่วยคำ

1. Either_or 

ใช้เพื่อแสดงตัวเลือกระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่าง I like either coffee or tea.

2. Neither_nor 

ใช้เมื่อปฏิเสธวัตถุทั้งสองที่กล่าวถึงในประโยคในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่าง I want neither beer nor whiskey.

Correlative Conjunctions

3. Both_and 

อธิบายการเลือกคู่ ทั้งคู่ก็โอเค

ตัวอย่าง I like both strawberries and avocado.

4. Not only_but also 

ไม่เพียงแค่สิ่งนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งนั้นด้วย Not only_but also เป็นคำสันธานในภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อแสดงถึงการเลือกคู่

ตัวอย่าง  Not only me but also Marry likes to watch cartoons.

5. Whether_or

ใช้แสดงความสงสัยระหว่างสองเรื่อง ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องนั้น

ตัวอย่าง  I didn’t know whether you’d want coffee or tea, so I got you both.

6. As_as 

ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นเท่ากัน

ตัวอย่าง Peter is as tall as Lose

>> ดูเพิ่มเติม ความรู้ประโยคการเปรียบเทียบขั้นกว่าที่ละเอียดที่สุดพร้อมแบบฝึกหัด

7. Such_that/so_that  

ใช้เพื่ออธิบายถึงเหตุผลและผลลัพธ์ ความหมาย …มากเสียจน… เหมือนกัน

ตัวอย่าง

  • Rain is so heavy that I can’t go home.
  • John is such a good boy that everyone loves him.

8. Rather_than 

ใช้เพื่อแสดงการเลือก  ดีกว่า…  

ตัวอย่าง It’s may rain, you should rather stay at home than go outside.

Subordinating Conjunctions

Subordinating Conjunctions คือ คำสันธานใช้เชื่อมประโยคหลักกับประโยคย่อยเพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลและผลลัพธ์ ความขัดแย้งหรือความสัมพันธ์อื่นๆ ระหว่างประโยค Subordinating Conjunctions ที่พบบ่อยคือ because  since  as  although  though  while  whereas ฯลฯ ประโยคหลักอาจไม่จำเป็นต้องมีประโยคย่อยไปด้วยกัน แต่ประโยคย่อยต้องเชื่อมโยงกับประโยคหลัก

1. After/before

After/before เป็น conjunction ที่ใช้เพื่อแสดงถึงเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหรือหลังเหตุการณ์อื่นในประโยค

ตัวอย่าง Linda comes home after she finished her work.

2. Although/though/even though – แม้ว่า 

ใช้เพื่อแสดงถึงการกระทำ 2 อย่างที่มีความหมายตรงกันข้าม

ตัวอย่าง Although she caught a cold, she still went to the office.

3. As

ใช้เพื่อแสดงถึงการกระทำ 2 อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกัน (เมื่อ) หรือ อธิบายสาเหตุ (เพราะว่า)

ตัวอย่าง  As Nam wakes up too late, he misses the school bus.

4. As long as –  ตราบเท่าที่

ใช้เพื่อบอกเงื่อนไข

ตัวอย่าง  I’ll go to the library as long as I have time.

5. As soon as – ทันทีที่ 

แสดงถึงความสัมพันธ์ทางเวลาระหว่างสองประโยค

ตัวอย่าง  I will send your message as soon as I meet her.

6. Because/since – เพราะว่า 

ใช้เพื่อบอกเหตุผล

ตัวอย่าง  You can’t go outside because it’s raining.

7. Even if – ถ้า/ แม้ว่า

ใช้ในกรณีที่บอกเงื่อนไข

ตัวอย่าง I love you even if I die.

Even if – ถ้า/ แม้ว่า

8. If/Unless – ถ้า / ถ้าหากว่าไม่

ใช้ในกรณีที่บอกเงื่อนไข

ตัวอย่าง You can’t pass this exam unless you learn hard. 

9. Once – ครั้งหนึ่ง

แสดงข้อจำกัดด้านเวลา

ตัวอย่าง  You can’t stop once you’ve tried it.

10. Now that – เพราะว่า 

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลที่ขึ้นอยู่กับเวลา

ตัวอย่าง 

  • You try your best now that soon you will succeed.
  • You should hurry so that you can come on time.

11. So that/In order that – เพื่อว่า

ใช้เพื่อแสดงจุดประสงค์

ตัวอย่าง  I do all housework so that my mom can get rest for a while.

12. Until – จนกระทั่ง

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ด้านเวลา มักใช้ในประโยคปฏิเสธ 

ตัวอย่าง  You can stay here until your parent comes.

13. When – เมื่อ

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ด้านเวลา

ตัวอย่าง I will go to Da Lat when I have time.

14. Where – ที่ไหน

แสดงความสัมพันธ์ด้านสถานที่

ตัวอย่าง  Do you remember where I meet you for the first time?

15. While

แสดงความสัมพันธ์ด้านเวลา – ในขณะที่ หรือระบุถึงความขัดแย้งกันระหว่าง 2 ประโยค – แต่

ตัวอย่าง  I’m watching TV while my mom does housework.

16. In case/in the event that –  ในกรณีที่

ใช้ในกรณีสมมุติเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นไปได้

ตัวอย่าง  You should take an umbrella just in case it rains.

รวบรวมคำสันธานในภาษาอังกฤษ (conjunction)

แยกแยะวิธีการใช้คำสันธานและคำบุพบทในภาษาอังกฤษ

เพื่อเข้าใจวิธีการใช้คำสันธานและคำบุพบทในภาษาอังกฤษ คุณสามารถตรวจสอบคำนิยามของสองคำนี้ดังนี้

  • คำบุพบทเป็นคำที่ใช้หน้าคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างคำนามหรือคำสรรพนามเหล่านี้กับองค์ประกอบอื่นในประโยค ดังนั้นคำบุพบทมักจะตามด้วยคำนามหรือคำสรรพนาม ไม่ใช่ประโยค
  • คำสันธานเป็นคำที่ใช้เชื่อมอนุประโยคในประโยคเดียวกัน มักจะอยู่ระหว่างอนุประโยคสองประโยค หลัง conjunction จึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์

ตัวอย่าง 

  • Lan lives in New York. (คำบุพบท)
  • Lan can’t go to work because she caught a cold. (คำสันธาน)

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ conjunction ในภาษาอังกฤษ

1.The sky is cloudy. ________, we go picnic.

A. Consequently           

B. Nevertheless       

C. Even though       

D. In spite of

2. I turned on the condition __________ the bedroom was hot.

A. due to                      

B. despite                

C. even though        

D. because

3. Bean will meet you at the bar tonight ________ we can find a baby-sitter.

A. although                   

B. unless                  

C. otherwise            

D. only if

4. MJ showed up for the important meeting ________ her manager asked her not to be there.

A. because             

B. despite                

C. provided that       

D. even though

5. You must lend her the money for the trip. ________, she won’t be able to go.

A. Unless

B. Nevertheless

C. Otherwise

D. Although

>> ดูเพิ่มเติม

ฝึกการใช้ conjunction อย่างคล่องแคล่วในการสื่อสารกับ ELSA Speak 

นอกจากการเรียนรู้เกี่ยวกับ conjunction ในภาษาอังกฤษแล้ว การฝึกฝน conjunction ในการสื่อสารก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ผ่านการฝึกพูดที่เป็นประจำด้วยประโยคที่มี conjunction คุณจะจดจำความรู้ได้ดีและปรับปรุงปฏิกิริยาตอบสนองการพูดของคุณได้

คุณสามารถเลือก ELSA Speak เพื่อติดตามคุณในการะบวนการพิชิตภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา ELSA Speak เป็นแอปพลิเคชันเรียนการพูดและการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยให้คุณตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงได้อย่างแม่นยำ ผ่านวิธีนี้ คุณจะปรับปรุงความสามารถในการพูดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงทักษะที่เหลือได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การใช้แอป ELSA Speak ยังเป็นวิธีการเรียนคำศัพท์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

จุดพิเศษของ ELSA Speak คืออัปเกรดและพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ เป็นประจำ จากนั้นทำให้ผู้ใช้ฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด คุณจะได้เรียนเหมือนกับได้เรียนกับครูเจ้าของภาษาและได้ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามตารางสัทอักษรสากล IPA จากนั้น ทักษะการพูด การออกเสียงและปฏิกิริยาตอบสนองของคุณจะพัฒนาขึ้นอย่างมาก เพียงฝึกฝน 10 นาทีต่อวันด้วย ELSA Speak คุณจะเห็นความแตกต่างที่น่าประหลาดใจหลังจากผ่านไปเพียง 3 เดือน

การใช้ conjunction ได้อย่างคล่องแคล่วจะช่วยให้คุณพูดและเขียนประโยคภาษาอังกฤษที่ยาวได้อย่างง่ายและเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา พยายามฝึกฝนทุกวันแล้วคุณจะเห็นทักษะภาษาอังกฤษของคุณพัฒนาขึ้นอย่างมาก!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ