หลัง adverb คือ อะไร? วิธีแยก adverb ตามตำแหน่งในประโยค

Adverb เป็นคำภาษาอังกฤษประเภทหนึ่งที่ผู้เรียนคุ้นเคย โดยเฉพาะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในบทความต่อไปนี้ ELSA Speak จะช่วยให้คุณรู้ adverb คือ อะไร และเรียนรู้เกี่ยวกับคำนิยามของคำวิเศษณ์ (Adverbs) วิธีจำแนก adverb ตำแหน่งตามแต่ละประเภท และข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อใช้ adverb มาเริ่มบทเรียนด้วยกันเถอะ!

สารบัญ

Adverb คือ อะไร? หน้าที่ทั่วไปของ adverb?

คำนิยาม: Adverb หรือที่ได้เรียกว่าคำวิเศษณ์ คือคำที่ใช้ในประโยคโดยมีหน้าที่เพิ่มข้อมูลลงให้คำกริยา คำคุณศัพท์ หรือคำวิเศษณ์อื่น

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่างที่ 1

It is very cold today.

⟶ วันนี้อากาศหนาวมาก

วิเคราะห์: คำวิเศษณ์ ‘very’ เป็นคำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ (Adverb of Degree) หมายถึง ‘มาก’ มันเพิ่มข้อมูลให้คำคุณศัพท์ ‘cold’ – ‘เย็น’ เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับระดับของ ‘เย็น’

ตัวอย่างที่ 2

She sings beautifully.

⟶ เธอร้องเพลงได้ไพเราะ

วิเคราะห์: คำวิเศษณ์ ‘beautifully’ เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่อธิบายลักษณะการกระทำกริยา (Adverb of Manner) หมายถึง “ไพเราะ” ใน “ร้องเพลงได้ไพเราะ” มันเพิ่มข้อมูลให้คำกริยา ‘sings’ – “ร้องเพลง” โดยอธิบายว่าเธอร้องเพลงอย่างไร

ตัวอย่างที่ 3

That kid runs pretty(1) fast(2).

⟶ เด็กคนนั้นวิ่งค่อนข้าง(1) เร็ว(2)

วิเคราะห์: คำวิเศษณ์ ‘pretty’ เป็นคำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ (Adverb of Degree) หมายถึง ‘ค่อนข้าง’ มันเพิ่มข้อมูลให้คำกริยาวิเศษณ์ที่อธิบายลักษณะการกระทำกริยา ‘fast’ – ‘เร็ว’ ซึ่งอธิบายว่า ‘เด็กคนนั้น’ วิ่ง ‘เร็ว’ อย่างไร

หลัง adverb คือ อะไร?

ตอบคำถาม หลัง adverb คือ อะไร? โดยปกติหลัง adverb จะเป็นกริยาปกติ แต่ว่า คำตอบข้างต้นใช้ได้กับคำวิเศษณ์ 2 ประเภทเท่านั้น คือคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ (Adverb of Frequency) และ คำกริยาวิเศษณ์ที่อธิบายลักษณะการกระทำกริยา (Adverb of Manner)

เพื่อให้สามารถเข้าใจความรู้อย่างแน่นแฟ้นและนำคำนิยามของคำวิเศษณ์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ELSA Speak ขอแนะนำให้คุณศึกษาคำวิเศษณ์แต่ละประเภทอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไป เนื่องจากคำวิเศษณ์แต่ละประเภทจะมีตำแหน่งเฉพาะของตัวเอง

ตัวอย่าง

She quickly held that sick eleven-year-old child. (คำกริยาปกติมาหลังคำกริยาวิเศษณ์ที่อธิบายลักษณะการกระทำกริยา)

His younger brother sometimes cooks breakfast. (คำกริยาปกติมาหลังคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่)

จำแนก adverb และตำแหน่งตามแต่ละประเภท

ตามหน้าที่ Adverbs ได้แบ่งออกเป็น 7 ประเภทหลัก แต่ละประเภทมีตำแหน่งที่กำหนด มาเรียนรู้คำวิเศษณ์ 7 ประเภทและตำแหน่งตามแต่ละประเภทกันนะ!

คำกริยาวิเศษณ์ที่อธิบายลักษณะการกระทำกริยา (Adverb of Manner)

หน้าที่:

คำกริยาวิเศษณ์ที่อธิบายลักษณะ (Adverb of Manner) เพิ่มข้อมูลให้คำกริยา อธิบายวิธีการดำเนินการ หรือโดยเจาะจงกว่านั้น อธิบายว่า หัวเรื่องดำเนินการอย่างไร Adverb of Manner มักจะไปพร้อมกับหรือใกล้กับกริยาปกติ (คำกริยาการกระทำ)

ตัวอย่าง:

+ fast – เร็ว ⟶ run fast – วิ่งเร็ว

+ carefully – ระมัดระวัง ⟶ drive carefully – ขับรถอย่างระมัดระวัง

+ well – ดี/เก่ง/… ⟶ cook well – ปรุงอาหารได้ดี

 4 เคล็ดลับสำหรับการเรียนด้วย ELSA Speak

ตำแหน่ง:

Adverb of Manner มักจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:

 • หลังกริยาอกรรมกริยา (อกรรมกริยา คือ กริยาที่ไม่จำเป็นต้องการกรรมตรงมารองรับ)

ตัวอย่าง: My husband drives carelessly.

⟶ สามีของฉันขับรถอย่างไม่ระมัดระวัง

วิเคราะห์: ‘drives’ ในที่นี้เป็นคำอกรรมกริยาที่ไม่มีกรรมตรง (object) และ ‘carelessly’ เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่อธิบายลักษณะที่ตามหลังคำอกรรมกริยา ‘drive’

 • หลังกรรมตรงของสกรรมกริยา (สกรรมกริยา คือ กริยาที่ต้องการกรรมตรงมารองรับเสมอ)

ตัวอย่าง: She educates her children well.

⟶ เธอสอนลูกๆ ของเธออย่างดี

วิเคราะห์: ‘educates’ ในที่นี้คือสกรรมกริยา ต้องการกรรมตรง (object), ‘her children’ เป็นกรรมตรงของ ‘educates’ และ ‘well’ เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่อธิบายลักษณะที่เธอ ‘educates’ กับลูกๆ ของเธอ. ‘well’ ตามหลังกรรมตรง ‘her children’ ของสกรรมกริยา ‘educates’

 • นำหน้าสกรรมกริยาเมื่อกรรมตรงของกริยานั้นยาวเกินไป

ตัวอย่าง: She quickly held that sick eleven-year-old child.

⟶ เธอรีบอุ้มเด็กอายุสิบเอ็ดขวบที่กำลังป่วยอยู่

วิเคราะห์: คำกริยาวิเศษณ์ที่อธิบายลักษณะ ‘quickly’ สามารถมาหลังกรรมตรง ‘‘that sick eleven-year-old child’ แต่ว่า กรรมตรงนี้ยาวเกินไป การใส่คำวิเศษณ์ ‘quickly’ ด้านหลังจะทำให้ความหมายหยุดชะงัก ดังนั้น เวลาเจอคำวิเศษณ์ที่ยาวเกินไป เราจะใส่มันไว้หน้าสกรรมกริยา เช่น ‘quickly’ นำหน้าสกรรมกริยา ‘held’ ด้านบน

คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ (Adverb of Frequency)

Adverb of Frequency

หน้าที่:

Adverb of Frequency คือ คำวิเศษณ์แสดงความถี่ที่หัวเรื่องดำเนินการบางอย่างหรือมีสถานะบางอย่าง Adverb of Frequency มักใช้กับ to-be หรือกริยาปกติ หรือถ้ากริยาปกติเป็นสกรรมกริยา (กริยาต้องการกรรมตรง) มันจะไปต่อหลังจากกรรมตรงของกริยานั้น

ตัวอย่าง:

+ rarely – ไม่ค่อย

+ sometimes – บางครั้ง

+ often – บ่อยครั้ง

+ usually – มักจะ

+ always – เสมอ

ตำแหน่ง:

Adverb of Frequency มักจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:

 • หลังคำกริยา to-be

ตัวอย่าง

Her elder sister is always friendly and kind.  

⟶ พี่สาวของเธอเป็นมิตรและใจดีเสมอ

วิเคราะห์: ‘always’ ในที่นี้คือคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ และอยู่หลังคำกริยา to-be ‘is’ใ ‘always’ อธิบายความถี่ว่า “พี่สาวของเธอ” นั้น “เป็นมิตรและใจดี” บ่อยเพียงใด

 • ก่อนหรือหลังกริยาปกติ (กริยาที่แสดงการกระทำ รวมทั้งอกรรมกริยาและสกรรมกริยา) เมื่อคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่อยู่ด้านหลัง สามารถแยกออกจากสกรรมกริยาได้ด้วยกรรมตรงของสกรรมกริยานั้น แต่ว่าคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่เพียงไม่กี่คำสามารถอยู่หลังคำกริยาปกติหรือกรรมตรงของมัน (sometimes, regularly và frequently) คำกริยาวิเศษณ์ที่เหลือมาก่อนกริยาปกติ

ตัวอย่างที่ 1:

His younger sister plays soccer frequently.

⟶ น้องสาวของเขาเล่นฟุตบอลบ่อย

วิเคราะห์: คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ ‘frequently’ มาหลังกรรมตรง ‘soccer’ ของสกรรมกริยา ‘play’

ตัวอย่างที่ 2:

His younger brother sometimes cooks breakfast.

⟶ น้องชายของเขาทำอาหารเช้าเป็นบางครั้ง

วิเคราะห์: คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ ‘sometimes’ มาก่อนกริยา ‘cooks’

คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลาา (Adverb of Time)

Adverb of Time

หน้าที่:

คำวิเศษณ์หรือวลีวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of Time) แสดงเวลาที่หัวเรื่องดำเนินการบางอย่างหรือมีสถานะ/ทรัพย์สิน/….อย่างไร

ตัวอย่าง:

yesterday, today, tomorrow, last year, this year, next year, last month, this month, next month, last weekend, this weekend, next weekend, 2 days ago, every day, every weekend, every Friday, …       

ตำแหน่ง:

Adverb of Time มักจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:

 • ในตอนท้ายของประโยคเมื่อไม่จำเป็นต้องเน้นเวลา

ตัวอย่าง:

Her family bought a car last year.  

⟶ ครอบครัวของเธอซื้อรถเมื่อปีที่แล้ว

วิเคราะห์: คำวิเศษณ์บอกเวลา ‘last yea’ – ‘ปีที่แล้ว’ ระบุเวลาที่ ‘ครอบครัวของเธอซื้อรถ’ เนื่องจากผู้พูด/ผู้เขียนไม่ต้องการเน้นเวลา จึงทิ้ง ‘last year’ ไว้ท้ายประโยค

 • ที่จุดเริ่มต้นของประโยคและตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคเมื่อผู้พูด/ผู้เขียนต้องการเน้นเวลา

ตัวอย่าง:

Next month, we will promote that employee.

⟶ เดือนหน้าเราจะเลื่อนตำแหน่งสำหรับพนักงานคนนั้น

วิเคราะห์: ที่นี่ เพื่อเน้นเวลาของการ “เลื่อนตำแหน่งสำหรับพนักงานคนนั้น” ผู้พูด/ผู้เขียนได้ใส่คำวิเศษณ์บอกเวลา ‘next month’ ไว้ที่จุดเริ่มต้นของประโยค โปรดทราบว่า เมื่อเราใส่คำวิเศษณ์บอกเวลาไว้หน้าประโยค จะต้องมีเครื่องหมายจุลภาคตามหลัง

คำกริยาวิเศษณ์บอกสถาน (Adverb of Place)

Adverb of Place

หน้าที่:

คำวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of Place) อธิบายสถานที่ที่มีบางสิ่งเกิดขึ้นหรือมีบุคคล/สิ่งของ/สัตว์อยู่

ตัวอย่าง:

+ here – ที่นี่

+ there – ที่นั่น

+ away – ตามหลังกริยาที่แสดงการเคลื่อนไหว เช่น ‘go’, ‘run’,… เพื่อแสดงการย้ายออกจากที่ไหนสักแห่ง: ‘go away’, ‘run away’,…

+ out – ตามหลังกริยาที่แสดงการเคลื่อนไหว เช่น ‘go’, ‘run’,… เพื่ออธิบายการย้ายออกจากพื้นที่หนึ่ง: ‘go out’, ‘run out’, …

+ along – คั่นกลางระหว่างกริยาที่แสดงการเคลื่อนไหว เช่น ‘go’, ‘run’, ‘walk’, … และสถานที่ซึ่งมีภูมิประเทศที่ยาวออกไป เช่น ‘riverbank’ – “ริมฝั่งแม่น้ำ”, ‘coast’ – ‘ชายฝั่ง’… เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ไปตามสถานที่

หมายเหตุ:

นอกจากคำวิเศษณ์บอกตำแหน่งข้างต้นแล้ว ยังมีคำวิเศษณ์บอกตำแหน่งที่มีโครงสร้างดังนี้ คำบุพบท (in/ on/ at/ between/…) + สถานที่ (*)

ตัวอย่าง:

+ at a hospital, in the kitchen, …

ตำแหน่ง:

 • คำวิเศษณ์บอกสถานที่มักจะอยู่หลังคำกริยา

ตัวอย่าง:

This morning, Mr. Daniel went out with his son.   

⟶ เช้าวันนี้ คุณดาเนียลออกไปกับลูกชายของเขา

วิเคราะห์: คำวิเศษณ์บอกสถานที่ ‘out’ อยู่หลังคำกริยาที่แสดงการเคลื่อนไหว ‘went’  

 • คำวิเศษณ์บอกสถานที่ที่มีโครงสร้าง (*) สามารถอยู่หลังอกรรมกริยาหรือหลังกรรมตรงของสกรรมกริยาก็ได้ ถ้ามีทั้งคำวิเศษณ์บอกสถานที่และคำวิเศษณ์บอกเวลาในประโยค คำวิเศษณ์บอกสถานที่จะอยู่ด้านหน้า

ตัวอย่าง:

They are cooking in the kitchen.

⟶  พวกเขากำลังทำอาหารอยู่ในครัว

วิเคราะห์: วลีคำวิเศษณ์บอกสถานที่ ‘in the kitchen’ มาหลังอกรรมกริยา ‘‘cook’ ซึ่งถูกผันในรูปแบบต่อเนื่อง ‘are cooking’

They are cooking dinner in the kitchen.

⟶  พวกเขากำลังทำอาหารเย็นอยู่ในครัว

วิเคราะห์: ในประโยคข้างต้น ‘cook’ เป็นสกรรมกริยา และกรรมตรงของมันคือ ‘dinner’ คำวิเศษณ์บอกสถานที่ ‘in the kitchen’ อยู่หลังกรรมตรง ‘dinner’

 • (วลี) คำวิเศษณ์บอกสถานที่ที่ตามหลังคำกริยา to-be

ตัวอย่างที่ 1:

Hey, we are here.

⟶  เฮ้ พวกเราอยู่ที่นี่

ตัวอย่างที่ 2:

Our boss is in the meeting room.

⟶  หัวหน้าของเราอยู่ในห้องประชุม

คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ (Adverb of Degree)

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

หน้าที่:

คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ (Adverb of Degree) อธิบายขอบเขตของคุณภาพ วิธีดำเนินการหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณเพิ่มข้อมูลให้คำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์ หรือคำกริยา

ตัวอย่าง:

+ very – มาก⟶  very smart – ฉลาดมาก
⟶  very fast – เร็วมาก
+ really – จริง ๆ⟶  really serious – จริงจังจริงๆ 
⟶ really like – ชอบจริงๆ
⟶ really slowly – ช้าจริงๆ
+ quite –  ค่อนข้าง⟶  quite friendly – ค่อนข้างเป็นมิตร
⟶ quite like – ค่อนข้างชอบ
⟶  quite angrily – ค่อนข้างโกรธ

ตำแหน่ง:

 • ก่อนคำคุณศัพท์

ตัวอย่าง:

That employee is extremely hard-working.

⟶ พนักงานคนนั้นทำงานขยันมาก

They were pretty tired.

⟶ พวกเขาค่อนข้างเหนื่อย

John is a quite handsome guy.

⟶ จอห์นเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างหล่อ

 • ก่อนคำวิเศษณ์

ตัวอย่าง:

She sings pretty beautifully.

⟶ เธอร้องเพลงได้ค่อนข้างไพเราะ

⟶ คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ ‘pretty’ เพิ่มข้อมูลให้คำกริยาวิเศษณ์ที่อธิบายลักษณะ ‘beautifully’

 • ก่อนคำกริยา

ตัวอย่าง:

My younger sister really likes cats.

⟶  น้องสาวของฉันชอบแมวจริงๆ

หมายเหตุ: คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณบางคำที่ใช้กับคำคุณศัพท์ได้ แต่ไม่สามารถใช้กับคำกริยา โดยเฉพาะคือ ‘very’ เราสามารถพูดว่า ‘very beautiful’ แต่ไม่สามารถพูดว่า ‘very like’ แทนที่นั้น เราสามารถพูดว่า ‘really like’ ได้

คำกริยาวิเศษณ์ที่บอกทัศนคติ (Adverbs of Opinion)

หน้าที่:

คำกริยาวิเศษณ์ที่บอกทัศนคติ (Adverbs of Opinion) แสดงความคิดเห็นของผู้พูดเกี่ยวกับสิ่ง/ปรากฏการณ์/สถานการณ์…ที่นำเสนอในประโยค

ตัวอย่าง:

+ luckily/ fortunately – โชคดีที่

+ unluckily/ unfortunately – โชคไม่ดี / น่าเสียดาย

+ surprisingly – อย่างน่าประหลาดใจ

+ happily – อย่างมีความสุข

+ honestly – จริงๆแล้ว

ตำแหน่ง:

 • อยู่ที่จุดเริ่มต้นของประโยคและตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค

ตัวอย่าง:

Surprisingly, she came.

⟶ น่าแปลกที่เธอก็มาแล้ว

Unfortunately, we couldn’t find our bags.

⟶ โชคไม่ดีคือ พวกเราไม่พบกระเป๋าของเรา

 • มันมาหลัง to-be และก่อนกริยาปกติ

ตัวอย่าง:

They are apparently good people.

⟶ ดูเหมือนว่าพวกเขาเป็นคนดี

I actually like your performance.

⟶ ฉันชอบการแสดงของคุณจริงๆ

 • ในตอนท้ายของประโยคและหลังเครื่องหมายจุลภาค

He likes you, apparently.

⟶ ดูเหมือนว่าเขาชอบคุณ

career advancement

คำกริยาวิเศษณ์เชื่อมความ (Conjunctive Adverb)

หน้าที่:

คำกริยาวิเศษณ์เชื่อมความ (Conjunctive Adverb) ทำหน้าที่เป็นคำสันธานช่วยเชื่อมอนุประโยคหรือประโยคสองประโยค

ตัวอย่าง:

+ besides – นอกจากนี้

+ moreover – ยิ่งไปกว่านั้น

+ however – อย่างไรก็ตาม

+ consequently – ผลลัพธ์คือ

+ therefore – ดังนั้น

+ next – ถัดไป

ตำแหน่ง:

 • อยู่ที่จุดเริ่มต้นของประโยคและตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคเพื่อเชื่อมประโยคกับประโยคก่อนหน้า

ตัวอย่าง:

We like cats, whereas they like dogs.

⟶ พวกเราชอบแมวในขณะที่พวกเขาชอบสุนัข

วิธีสร้าง adverb

สร้างจากคำคุณศัพท์

 • คำวิเศษณ์ส่วนใหญ่เกิดจากการเติม -ly ในหลังคำคุณศัพท์

ตัวอย่าง:

additional- additionally, careful- carefully, careless- carelessly, clear- clearly, rough- roughly, beautiful- beautifully, honest- honestly, frank- frankly, hopeful- hopefully, ridiculous- ridiculously, …

 • เมื่อคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย -able เราจะตัด ‘e’ ทิ้งแล้วเติม ‘y’

ตัวอย่าง:

adorable- adorably, sensible- sensibly, horrible- horribly, incredible- incredibly, probable- probably, remarkable- remarkably, …

 • สำหรับคำไม่กี่คำที่ลงท้ายด้วย ‘e’ เราจะตัด ‘e’ ออกแล้วเติม ‘ly’ ถ้า ‘e’ มี ‘l’ ก่อนแล้ว เราก็แค่เติม ‘y’

ตัวอย่าง:

true- truly, gentle- gently, …

 • เมื่อคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วยตัวอักษร ‘y’ เราจะแทนที่ ‘y’ ด้วย ‘i’ แล้วเติม ‘ly’

ตัวอย่าง:

easy- easily, greedy- greedily, happy- happily, scary- scarily, sly- slyly …

สร้างจากคำนาม

 • คำวิเศษณ์บางคำเกิดจากการเติมคำลงท้ายด้วยคำว่า ‘-wise’ ต่อคำนาม

คำวิเศษณ์ที่มีรูปแบบนี้มักหมายถึง “ตาม…”

ตัวอย่าง:

+ clock (n.): นาฬิกา ⟶ clockwise (adv.): หมุนตามเข็มนาฬิกา

+ edge (n.): ขอบ ⟶ edgewise (adv.): ตามขอบ

 • นอกจากนี้ ยังมีคำวิเศษณ์บางคำที่มีคำลงท้าย ‘-wise’ ต่อท้าย แต่ไม่ได้สร้างจากคำนาม

ตัวอย่าง:

otherwise (คำสันธาน)- มิฉะนั้น, likewise (คำกริยาวิเศษณ์ที่อธิบายลักษณะ)- เช่นเดียวกัน (ด้วยวิธีที่กล่าวมาแล้ว), …

กรณีที่พิเศษ

 • เป็นคำวิเศษณ์แต่ไม่มีคำลงท้าย -ly และดูเหมือนคำคุณศัพท์

ตัวอย่าง:

แบบอักษรความหมายคำคุณศัพท์ความหมายคำวิเศษณ์
hardยาก อย่างขยันหมั่นเพียร (เช่น work hard, study hard, …)
fastเร็วอย่างรวดเร็ว (เช่น run fast, eat fast, …)
lateช้าอย่างช้า (เช่น arrive late, go home late, …)

หมายเหตุ: คำวิเศษณ์ส่วนใหญ่คล้ายกับคำคุณศัพท์ข้างต้น เมื่อเพิ่ม -ly ก็จะกลายเป็นคำวิเศษณ์อีกคำหนึ่งที่มีความหมายต่างกัน

ตัวอย่าง:

+ hardly (adv.): ไม่ค่อย (คำวิเศษณ์บอกความถี่)

+ lately (adv.): เมื่อเร็ว ๆ นี้ (คำวิเศษณ์บอกเวลา)

 • มีคำที่ลงท้ายด้วย -ly แต่เป็นทั้งคำวิเศษณ์และคำคุณศัพท์

ตัวอย่าง:

+ She is a friendly (1) person. She talks to me friendly (2).

⟶ เธอเป็นคนที่เป็นมิตร เธอคุยกับฉันอย่างเป็นมิตร

วิเคราะห์: คำว่า ‘friendly’ (1) เป็นคำคุณศัพท์. คำว่า ‘friendly’ (2) เป็นคำวิเศษณ์

+ You’re early (1) today. You don’t usually come to class early (2).

⟶ วันนี้คุณมาเร็ว คุณมักจะไม่เข้าเรียนก่อนเวลา

วิเคราะห์: คำว่า ‘early’ (1) เป็นคำคุณศัพท์. คำว่า ‘early’ (2) เป็นคำวิเศษณ์

+ Swimming is my daily (1) activity.

⟶ การว่ายน้ำเป็นกิจกรรมประจำวันของฉัน

This machine is checked daily (2).

⟶ เครื่องนี้ตรวจสอบทุกวัน

วิเคราะห์: คำว่า ‘daily’ (1) เป็นคำคุณศัพท์. คำว่า ‘daily’ (2) เป็นคำวิเศษณ์

การแยกคำวิเศษณ์และคำคุณศัพท์

จากวิธีการสร้างคำวิเศษณ์ที่นำเสนอในส่วนที่ 3 คุณพอจะทราบวิธีแยกแยะคำวิเศษณ์และคำคุณศัพท์แล้วใช่ไหมล่ะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ โปรดอ่านบทสรุปของความแตกต่างด้านล่างนี้นะ

กรณีคำวิเศษณ์ คำคุณศัพท์
คำวิเศษณ์ที่มีโครงสร้าง: คำคุณศัพท์ + ลงท้ายด้วย -lyลงท้ายด้วย -ly
อยุ่ตำแหน่งต่อไปนี้:
+ หลังอกรรมกริยา
+ หลังกรรมตรงของสกรรมกริยา
+ ก่อนสกรรมกริยาที่มีกรรมตรงยาว
+ ขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค
+ อยู่ระหว่างสองอนุประโยคของประโยคที่ซับซ้อนและมักจะมีเครื่องหมายจุลภาคอยู่ข้างหน้า
+ ก่อนคำคุณศัพท์
+ ก่อนคำวิเศษณ์อื่น
+ หลังคำวิเศษณ์อื่น
ไม่ลงท้ายด้วย -ly
อยุ่ตำแหน่งต่อไปนี้:
+ อยู่เดียวหลังคำกริยา to-be
+ คั่นกลางระหว่าง to-be และคำนาม
+ ระหว่างบทความ (a/an/the) กับคำนาม
+ อยู่ระหว่างคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (my/ our/ your/ his/her/ its/ their) กับคำนาม
+ อยู่ระหว่าง this/ that/ these/ those กับคำนาม+ หลังคำวิเศษณ์
คำวิเศษณ์ที่ไม่ลงท้ายด้วย -ly หรือลงท้ายด้วย -ly แต่มีตัวอักษรเหมือนกับคำคุณศัพท์แยกไม่ออกด้วยตัวอักษร ต้องแยกแยะตามตำแหน่งอยู่ตำแหน่งต่อไปนี้:
+ หลังอกรรมกริยา
+ หลังกรรมตรงของสกรรมกริยา
+ ก่อนสกรรมกริยาที่มีกรรมตรงยาว
+ ขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย

เครื่องหมายจุลภาค:
+ อยู่ระหว่างสองอนุประโยคของประโยคที่ซับซ้อนและมักจะมีเครื่องหมายจุลภาคอยู่ข้างหน้า
+ ก่อนคำคุณศัพท์
+ ก่อนคำวิเศษณ์อื่น
+ หลังคำวิเศษณ์อื่น
แยกไม่ออกด้วยตัวอักษร ต้องแยกแยะตามตำแหน่งยืนในตำแหน่งต่อไปนี้:
+ อยู่เดียวหลังคำกริยา to-be
+ คั่นกลางระหว่าง to-be และคำนาม
+ อยู่ระหว่างบทความ (a/an/the) กับคำนาม
+ อยู่ระหว่างคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (my/ our/ your/ his/her/ its/ their) กับคำนาม+อยู่ระหว่าง this/ that/ these/ those กับคำนาม
+ หลังคำวิเศษณ์

Adverb ที่พบบ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ

คำกริยาวิเศษณ์ที่อธิบายลักษณะการกระทำกริยา (Adverb of Manner)

Adverbความหมายตัวอย่าง
angrilyอย่างโกรธHe closed the door angrily.
⟶ เขาปิดประตูด้วยความโกรธ
accuratelyอย่างถูกต้องMy daughter can accurately spell that long word.
⟶ ลูกสาวของฉันสามารถสะกดคำยาวๆ นั้นได้อย่างถูกต้อง
anxiouslyอย่างใจจดใจจ่อYesterday, he anxiously talked to me about the problem.
⟶ เมื่อวาน เขาคุยกับฉันอย่างใจจดใจจ่อเกี่ยวกับปัญหา
beautifullyอย่างสวยงามTheir son danced very beautifully.
⟶ ลูกชายของพวกเขาเต้นรำได้อย่างสวยงามมาก
bravelyอย่างกล้าหาญShe bravely rescued the 10-year-old kid.
⟶ เธอช่วยชีวิตเด็กอายุ 10 ขวบอย่างกล้าหาญ
carefullyอย่างระมัดระวังThe students review the lesson carefully.
⟶ นักเรียนทบทวนบทเรียนอย่างระมัดระวัง
carelesslyอย่างไม่ระมัดระวังHer husband drives carelessly.
⟶ สามีของเธอขับรถอย่างไม่ระมัดระวัง
easilyอย่างง่ายดายMy son easily finished those exercises.
⟶ ลูกชายของฉันทำแบบฝึกหัดเหล่านั้นเสร็จอย่างง่ายดาย
greedilyอย่างตะกละThey greedily took the money.
⟶ พวกเขาเอาเงินไปอย่างตะกละตะกลาม
happilyอย่างมีความสุขThe children sang happily.
⟶ เด็กๆร้องเพลงอย่างมีความสุข
hardอย่างขยันหมั่นเพียรOur daughter always works very hard.
⟶ ลูกสาวของเราทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรเสมอ
hungrilyอย่างหิวโหยThe child hungrily ate the cookie.
⟶ เด็กกินคุกกี้อย่างหิวโหย
hurriedlyอย่างเร่งรีบThat employee hurriedly ran into the office.
⟶ พนักงานเข้าไปในสำนักงานอย่างเร่งรีบ
impolitelyไร้มารยาทDon’t behave impolitely like that!
⟶ อย่าทำตัวไร้มารยาทแบบนั้นสิ!
lazilyอย่างเกียจคร้านWhen we got home, the children were lying lazily.
⟶ เมื่อเรากลับถึงบ้าน เด็กๆ นอนอย่างเกียจคร้าน
loudly(พูด) เสียงดังWe shouldn’t talk loudly. The baby is sleeping.
⟶ พวกเราไม่ควรพูดเสียงดัง ทารกกำลังนอนหลับ
politelyอย่างสุภาพShe politely asked to go out.
⟶ เธอขอออกไปอย่างสุภาพ
quicklyอย่างรวดเร็วHe got out of the car and quickly shook my hand.
⟶ เขาลงจากรถแล้วจับมือฉันอย่างรวดเร็ว
recklesslyอย่างประมาทWhen we were young, we sometimes decided recklessly.
⟶ เมื่อเรายังเด็ก บางครั้งเราตัดสินใจโดยประมาท
seriouslyอย่างจริงจังWe should think about this problem seriously.
⟶ เราควรคิดถึงปัญหานี้อย่างจริงจัง
wellอย่างดี/เก่ง…My parents cook very well.
⟶ พ่อแม่ของฉันทำอาหารเก่งมาก

คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ (Adverb of Frequency)

Adverbความหมายตัวอย่าง
alwaysเสมอMy elder sister is always an ambitious person.  
⟶ พี่สาวของฉันเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานอยู่เสมอ
usually/ frequentlyมักจะThat employee usually goes to work late.  
⟶ พนักงานคนนั้นมักจะไปทำงานสาย
regularlyเป็นประจำWhen she were young, she exercised regularly.
⟶ ตอนเด็กๆ เธอออกกำลังกายเป็นประจำ
sometimesบางครั้งHer parents are sometimes very strict.
⟶ บางครั้งพ่อแม่ของเธอก็เข้มงวดมาก
seldom/ scarcely/ rarely/ hardlyไม่ค่อยOur son rarely goes out late at night.
⟶ ลูกชายเราไม่ค่อยออกไปไหนตอนดึกๆ
hardly everแทบไม่เคยWe hardly ever walk to school.
⟶ เราแทบไม่เคยเดินไปโรงเรียน
neverไม่เคยOur daughter never makes us sad.
⟶ ลูกสาวเราไม่เคยทำให้เราเสียใจ

คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ (Adverb of Degree)

Adverbความหมายตัวอย่าง
slightlyเล็กน้อยI’m slightly tired today.  
⟶ วันนี้ฉันเหนื่อยเล็กน้อย
rather/quite/prettyค่อนข้างThat employee works rather hard. 
⟶ พนักงานคนนั้นทำงานค่อนข้างขยัน 
very  มาก (ไม่ใช้นำหน้าคำกริยา)She is young and very talented.
⟶ เธอยังเด็กและมีความสามารถมาก
reallyจริงๆThey really like science and arts.
⟶ พวกเขาชอบวิทยาศาสตร์และศิลปะจริงๆ
extremelyอย่างที่สุด (ใช้หน้า Adj และ Adv เท่านั้น ไม่ใช่หน้ากริยา)We are extremely serious right now.
⟶ ตอนนี้เราจริงจังอย่างที่สุด
enormouslyอย่างมากThey are enormously looking forward to the party.
⟶ พวกเขาตั้งหน้าตั้งตารองานปาร์ตี้อย่างมาก
a lotมาก (ใช้หลังอกรรมกริยา หรือกรรมตรงของสกรรมกริยาเท่านั้น)  He loves her a lot.
⟶ เขารักเธอมาก
littleน้อ (ใช้หลังอกรรมกริยา หรือกรรมตรงของสกรรมกริยาเท่านั้น)I slept little last night.
⟶ เมื่อคืนฉันนอนน้อย  
a littleเล็กน้อย (มักใช้นำหน้า Adj หรือ Adv)He is a little arrogant.
⟶ เขาเป็นคนหยิ่งเล็กน้อย  
completelyอย่างสมบูรณ์You have completely forgotten me.
⟶ คุณลืมฉันไปหมดแล้ว
absolutelyอย่างแน่นอนThis is absolutely the best option.
⟶ นี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน
เรียนภาษาอังกฤษแบบ 1-1 กับ ELSA Speak

คำกริยาวิเศษณ์ที่บอกทัศนคติ (Adverbs of Opinion)

Adverbความหมายตัวอย่าง
luckily/ fortunatelyโชคดีที่Luckily, I found my wallet.  
⟶ โชคดีที่ฉันพบกระเป๋าเงินของฉัน
unluckily/ unfortunatelyโชคไม่ดี / น่าเสียดายUnfortunately, they lost their cat.
⟶ น่าเสียดายที่พวกเขาทำแมวหาย 
honestly  จริงๆแล้วHonestly, this soup is a little too salty.
⟶ จริงๆแล้วซุปนี้ค่อนข้างเค็มเกินไป.
franklyตรงไปตรงมาFrankly, you need to practice more.
⟶ ตรงไปตรงมา คุณต้องฝึกฝนมากกว่านี้  
actuallyอันที่จริงActually, I don’t work for that company anymore.
⟶ อันที่จริง ฉันไม่ได้ทำงานให้กับบริษัทนั้นแล้ว
apparently(เห็นได้) ชัดเจนว่า  He likes her, apparently.
⟶  (เห็นได้) ชัดเจนว่าเขาชอบเธอ
clearlyอย่างชัดเจนHe loves her a lot.
⟶ เขารักเธอมาก
ironicallyประชดคือI slept little last night.
⟶ เมื่อคืนฉันนอนน้อย

คำกริยาวิเศษณ์เชื่อมความ (Conjunctive Adverb)

Adverbความหมายตัวอย่าง
additionallyนอกจากนี้Meditation helps us relieve stress. Additionally, it improves the blood circulation.  
⟶ การทำสมาธิช่วยให้เราคลายความเครียด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต
besidesนอกจากนี้That employee works efficiently. Besides, she is very honest.
⟶ พนักงานคนนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เธอยังซื่อสัตย์มาก  
consequentlyเพราะเหตุนี้He drove carelessly last night and consequently, he is now in hospital.
⟶ เมื่อคืนเขาขับรถโดยประมาท เพราะเหตุนี้ตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาล
converselyในทางกลับกันFirst, you need to add the water to the powder or conversely, the powder to the water.
⟶ ขั้นแรก คุณต้องเติมน้ำลงในแป้ง หรือในทางกลับกัน ให้ผสมผงลงในน้ำ
finallyในที่สุดWe spent 2 hours on the train and another 1 hour on the bus. Finally, we reached the village at 7pm.
⟶ เราใช้เวลา 2 ชั่วโมงบนรถไฟ และอีก 1 ชั่วโมงบนรถบัส ในที่สุดเราก็มาถึงหมู่บ้านเวลา 19.00 น.
howeverอย่างไรก็ตาม We appreciate your effort. However, we think you still have a lot to improve.
⟶ เราขอขอบคุณสำหรับความพยายามของคุณ อย่างไรก็ตาม เราคิดว่าคุณยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกมาก
in additionนอกจากนี้Meditation helps us relieve stress. In addition, it improves the blood circulation. 
⟶ การทำสมาธิช่วยให้เราคลายความเครียด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต
neverthelessอย่างไรก็ตามWe appreciate your effort. Nevertheless, we think you still have a lot to improve.
⟶ เราขอขอบคุณสำหรับความพยายามของคุณ อย่างไรก็ตาม เราคิดว่าคุณยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกมาก
meanwhileในขณะเดียวกันAt that time, we were cooking in the kitchen. Meanwhile, they were doing the gardening.
⟶ ตอนนั้นเรากำลังทำอาหารอยู่ในครัว ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ทำสวนอยู่

ข้อผิดพลาดทั่วไป

ใช้ adverb หลัง linking verb

ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายคนเข้าใจผิดว่า คำกริยาทุกคำตามด้วยคำวิเศษณ์ อย่างไรก็ตาม เรามีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:

 • หลังคำกริยาแสดงความรู้สึก ‘feel’ – ‘รู้สึก’ เราใช้คำคุณศัพท์

ตัวอย่าง:

I feel comfortable. (I feel comfortably.)

⟶ ฉันรู้สึกสบาย

 • หลังคำกริยาที่แสดงการเปลี่ยนสถานะ ‘become’ – “กลายเป็น” เราใช้คำคุณศัพท์

ตัวอย่าง:

She became strong. (She became strongly.)

⟶ เธอกลายเป็นแข็งแกร่งขึ้น

 • หลังจากคำกริยาเชื่อมโยง (linking verb) ต่อไปนี้: ‘seem…’ – “ดูเหมือน…”, ‘look…’ – “ดู”, ‘taste…’ – “มีรสชาติ…”, ‘smell…’ – “มีกลิ่น”, ‘sound…’ – “ฟังดูเหมือน…”, ‘feel…’ – “(เมื่อสัมผัส) รู้สึก…”

ตัวอย่าง:

You seem happy today.

⟶ วันนี้คุณดูเหมือนมีความสุข

She looks tired.

⟶ เธอดูเหนื่อย

This food tastes good.

⟶ อาหารนี้รสชาติดี

This cake smells good.

⟶ เค้กนี้มีกลิ่นหอมมาก

That idea sounds amazing.

⟶ ความคิดนั้นฟังดูน่าทึ่ง

This scarf feels soft.

⟶ ผ้าพันคอนี้ให้ความรู้สึกนุ่ม

หมายเหตุ: ยังคงมีบางกรณีที่คำวิเศษณ์อยู่หลังคำกริยาข้างต้น แต่หลังคำวิเศษณ์เป็นคำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์จะแทรกระหว่างคำกริยาและคำคุณศัพท์เพื่อเพิ่มข้อมูลให้คำคุณศัพท์เท่านั้น

ตัวอย่าง:

This cake tastes very good.

⟶ คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ ‘very’ ถูกแทรกระหว่าง linking verb ‘tastes’ และคำคุณศัพท์ ‘good’

ความสับสนระหว่าง adverb ที่มีรูปแบบคล้ายกัน

ความสับสนระหว่างคำวิเศษณ์ที่มีรูปคล้ายกันแต่ความหมายต่างกัน หรือเติม -ly ต่อท้ายคำวิเศษณ์ที่ไม่มี -ly มี 3 กรณีทั่วไปนี้:

 • ‘hard’ และ ‘hardly’

+ ‘hard’ เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่อธิบายลักษณะ ที่แปลว่า ‘อย่างขยัน’. ‘hardly’ เป็นคำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ แปลว่า ‘แทบจะไม่’ โปรดแยกแยะให้ชัดเจนเพื่อใช้ให้ถูกต้องนะ

ตัวอย่าง:

He works very hard.

⟶ เขาทำงานอย่างขยันมาก

He hardly knows anyone here.

⟶ เขาแทบจะไม่รู้จักใครเลยที่นี่

 • ‘late’ และ ‘lately’

+ ‘late’ เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่อธิบายลักษณะ หมายถึง ‘ช้า’. ‘lately’ เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่บอกเวลา แปลว่า “เมื่อเร็วๆ นี้” โปรดแยกแยะให้ชัดเจนเพื่อใช้ให้ถูกต้องนะ

ตัวอย่าง:

He arrived late.

⟶ เขามาถึงช้า

Lately, I’ve made a lot of friends.

⟶ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้รู้จักเพื่อนมากมาย

 • ‘fast’ หรือ ‘fastly’?

+ คำตอบคือ ‘fast’ นะ เราไม่มีคำว่า ‘fastly’ เป็นความจริงที่คำวิเศษณ์ส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย -ly แต่เราควรตระหนักด้วยว่าจะมีข้อยกเว้นอยู่เสมอ

ตัวอย่าง:

My daughter does homework very fast.

My daughter does homework very fastly.

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

ใช้ adverb ที่ห้ามใช้ในบางกรณี

 • ‘very’ ไม่ได้ใช้นำหน้าคำกริยา

+ คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ ‘very’ – ‘มาก’ ใช้นำหน้าคำคุณศัพท์เท่านั้น ไม่ใช่นำหน้าคำกริยา เราสามารถใช้ ‘really’ แทน ‘very’ นำหน้าคำกริยา

ตัวอย่าง:

I very like you.

I really like you.

 • ‘a lot’ ใช้หลังอกรรมกริยาหรือกรรมตรงของสกรรมกริยาเท่านั้น

+ ‘a lot’ ไม่ได้ใช้นำหน้าคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์ แต่จะใช้หลังอกรรมกริยาหรือกรรมตรงของสกรรมกริยาเท่านั้น

+ อย่างไรก็ตาม ‘a lot’ สามารถใช้นำหน้าคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์ในรูปแบบเปรียบเทียบกว่าได้

ตัวอย่าง:

She sleeps a lot.

I love you a lot.

That book is a lot more interesting than this one.

She runs a lot faster.

แบบฝึกหัด

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในประโยคด้านล่างให้ถูกต้อง

 1. Today, I feel confidently.
 2. My elder brother plays basketball rarely.
 3. They cooked dinner quick.
 4. They seem happily today.
 5. Our daughter works very hardly.
 6. She always walks fastly.
 7. This apple tastes well.
 8. That employee usually goes to work lately.
 9. That runner is faster a lot.
 10. I very like that green shirt.

คำตอบ:

 1. ‘confidently’ ⟶ ‘confident’
 2. ‘plays basketball rarely’ ⟶ ‘rarely plays basketball’
 3. ‘quick’ ⟶ ‘quickly’
 4. ‘happily’ ⟶ ‘happy’
 5. ‘hardly’ ⟶ ‘hard’
 6. ‘fastly’ ⟶ ‘fast’
 7. ‘well’ ⟶ ‘good’
 8. ‘faster a lot’ ⟶ ‘a lot faster’
 9. ‘very’ ⟶ ‘really

เลือกคำที่เหมาะสมเพื่อเติมในช่องว่าง

1. …………….., we lost the game.

A. unlucky                B. unluckily

2. She slammed the door……………..

A. angry                    B. angrily

3. The baby is asleep. We should speak more……………..

A. softly                    B. soft

4. This jacket feels……………..

A. roughly                B. rough

5. Those students look……………..

A. anxiously             B. anxious

6. She…………….. rescued the child.

A. brave                    B. bravely

7. You speak…………….. Japanese.

A. perfect                 B. perfectly

8. The pizza tastes……………..

A. awful                    B. awfully

9. That child looks very……………..

A. sadly                     B. sad

10. His son dances……………..

A. beautifully           B. beautiful

คำตอบ:

1. B6. B
2. B7. A
3. A8. A
4. B9. B
5. B10. A

ด้านบนเป็นความรู้ที่สำคัญพร้อมแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ adverb ในภาษาอังกฤษ ELSA Speak หวังว่าบทเรียนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจการใช้ adverb ในภาษาอังกฤษได้บางส่วน ขอบคุณที่อ่านบทความนี้! เจอกันใหม่ในบทความหน้านะ!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ