การใช้ how much how many ในภาษาอังกฤษ

โครงสร้าง “how much” และ “how many” เป็นโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานในภาษาอังกฤษที่คุณต้องเข้าใจเป็นอย่างดีและฝึกใช้อย่างเชี่ยวชาญ เนื่องจากคุณอาจจะต้องใช้ในขณะที่ทำการบ้านหรือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการใช้โครงสร้าง 2 โครงสร้างนี้ วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ much และ many รวมทั้ง การใช้ how much how many ในบทความดังต่อไปนี้นะ

การใช้ much และ many ในภาษาอังกฤษ

คำว่า much และ many ต่างกันอย่างไร

คำว่า much และ many เป็นคำบอกปริมาณในภาษาอังกฤษ โดยอธิบายถึงปริมาณหรือจำนวนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

โดยปกติ much และ many จะได้วางไว้หน้าคำนามเพื่อขยายความหมายให้กับคำนามนั้น  นอกจากนี้ คำนามนั้นสามารถเป็นได้ทั้งคำนามนับได้หรือคำนามนับไม่ได้ ดังนี้

 • MUCH ใช้นำหน้าคำนามนับไม่ได้
 • MANY ใช้นำหน้าคำนามนับได้

ตัวอย่าง

 • Her father doesn’t have much time. (พ่อของเธอไม่ค่อยมีเวลา)
 • Jim has many classmates. (จิมมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนหลายคน)

นอกจากนั้น much และ many ยังมีความแตกต่างในการแสดงออกทางความหมายของประโยคดังนี้

 • Much มักจะใช้ในโครงสร้างของประโยคปฏิเสธ แต่ถ้าในประโยคบอกเล่า จะใช้หลังคำบางคำ เช้น “so” “too” หรือ “as”
 • Many ใช้ในทั้งประโยคปฏิเสธและประโยคบอกเล่า

ตัวอย่าง

 • Linda makes me eat too much bread. (ลินดาทำให้ฉันกินขนมปังมากเกินไป)
 • There are not many choices for them to do in this situation. (พวกเขาไม่มีทางเลือกมากเท่าไรในสถานการณ์แบบนี้)

หมายเหตุ  MUCH และ MANY ใช้กับคำนามไม่มีคำบุพบทว่า “of”  แต่ถ้า much ใช้พร้อมกับ “of” จะมีชื่อหรือสถานที่ที่ในภายหลัง

ตัวอย่าง Much of Isan is hilly. (ภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นภูเขา)

บางวลีที่มีหน้าที่คล้ายกับ “much” และ “many”

 • MUCH = A great/ good deal of (+ คำนาม)  อย่างไรก็ตาม a great/ good deal of มักใช้ในประโยคบอกเล่า
 • MANY = A large number of / a majority of / a great quantity of / great quantities of (+ คำนาม)  อย่างไรก็ตาม MANY สามารถใช้ได้ทั้งในประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ ส่วนวลีที่เหลือมักใช้ในประโยคบอกเล่า
 • MUCH = MANY = A lot of / lots of (+ คำนาม)  อย่างไรก็ตาม a lot of / lots of มักใช้ในประโยคบอกเล่า

ตัวอย่าง

 • My sister spent a great deal of/ a lot of/ lots of money on clothes. (พี่สาวของฉันใช้เงินจำนวนมากเกินไปกับเสื้อผ้า)
 • Linda brought many/ a large number of/ a lot of/ lots of candies to share with her friends. (ลินดานำขนมเป็นจำนวนมากมาแบ่งปันให้เพื่อน ๆ ของเธอ)

การใช้ how much how many ในภาษาอังกฤษ

How much How many ต่างกันอย่างไร

ในภาษาไทย ทั้ง how much และ how many มีความหมายเหมือนกันว่า เท่าไร  และถูกใช้ในการพูดถึงปริมาณหรือราคาเช่นกัน  วิธีที่ง่ายที่สุดในการแยกความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคทั้ง 2 คือรูปแบบคำนามที่นำมาใช้กับแต่ละโครงสร้าง  โดยโครงสร้าง how many จะมีคำนามนับได้อยู่ต่อหลัง ส่วนโครงสร้าง how much จะต่อด้วยคำนามนับไม่ได้น

ตัวอย่าง

 • How many iPhones does she have? (เธอมีไอโฟนกี่เครื่อง)
 • How much iPhones are there in the store? (มีไอโฟนกี่เครื่องในร้าน)

ในประโยคที่ 1 คุณสามารถดูและนับ “iPhones” (เป็นโทรศัพท์) ได้ คุณจะเห็นและทราบจำนวนของ “iPhones” ที่เธอคนนั้นมีอย่างแน่นอน  ดังนั้น ต้องใช้ how many

ประโยคที่ 2 มีความหมายแตกต่างกับประโยคที่ 1  คุณไม่สามารถรับรู้จำนวนโทรศัพท์ที่อยู่ในร้านได้เลย  ดังนั้น ต้องใช้ how much

How much

โครงสร้าง how much คืออะไร และ how much  ใช้กับอะไร  จริง ๆ แล้ว how much มักใช้ในการถามเกี่ยวกับปริมาณหรือราคาของสิ่งของ  เรามาดูการใช้ how much ด้วยกันนะ

การใช้ how much

 • โครงสร้าง how much มักใช้ในการถามเกี่ยวกับปริมาณหรือราคาของสิ่งของเป็นคำนามนับไม่ได้  นอกจากนั้น ประธานของประโยคคำถามมักจะเป็นสิ่งของที่มีหน่วยวัดเป็นลิตร กิโลกรัม ชั่วโมง หรือ ปี เป็นต้น

ตัวอย่าง

 • How much time do I have to finish this test? (ฉันมีกี่นาทีในการทำแบบทดสอบข้อนี้ให้เสร็จ)
 • How much money did Jim spend? (จิมได้ใช้เงินไปเท่าไร)

คุณจะใช้ how much ในการถามราคาของสิ่งของที่เป็นทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้

ตัวอย่าง

 • How much is that chair? (เก้าอี้ตัวนั้นราคาเท่าไร)
 • How much are those T-shirts? (เสื้อยืดเหล่านั้นราคาเท่าไร)

โครงสร้าง how much

* โครงสร้าง how much ในการถามปริมาณของสิ่งของโดยใช้กับกริยา “to be”

How much + uncountable noun + is/are + there +…?

→ There is/There are + ปริมาณ +…

ตัวอย่าง

How much rice is there in your home? (บ้านคุณมีข้าวกี่ถุง)

⇒ There are two bags in my home. (บ้านฉันมีข้าวสองถุง)

* โครงสร้าง how much ในการถามปริมาณของสิ่งของโดยใช้กับกริยาปกติ

How much + uncountable noun + do/does + S + have?

 S + V + ปริมาณ +…

ตัวอย่าง

How much money do you have now?
ตอนนี้คุณมีเงินเท่าไร
⇒ I think it is just 10 USD.
ฉันคิดว่ามีแค่ 10 เหรียญสหรัฐ
How much cheese do you eat?
คุณกินชีสมากแค่ไหน
⇒ It is 100g.
100 กรัมค่ะ
How much orange do Sam want?
แซมต้องการส้มกี่โล
⇒ Just one pound, please.
ขอแค่หนึ่งปอนด์ครับ ~ ขอแค่ 0.45kg ครับ

* โครงสร้าง how much ในการถามราคา

นอกจากการใช้ในการถามปริมาณมาแล้ว โครงสร้าง how much ยังสามารถใช้ในการถามราคาได้อีกด้วย

 • ประโยคที่ 1  How much + to be + S +…?S + to be + ราคา.

ตัวอย่าง

 • How much is this smartphone? (สมาร์ทโฟนเครื่องนี้ราคาเท่าไร)

⇒ It is 20,000 Baht. (20,000 บาทค่ะ)

 • How much are that birthday cakes (เค้กวันเกิดเหล่านี้ราคาเท่าไร)

⇒ Both are 10 dollars. (ทั้งสองราคา 10 เหรียญต่อก้อนค่ะ)

 • ประโยคที่ 2  How much + do/does + S + cost?S + cost/costs + ราคา.

ตัวอย่าง

 • How much does this birthday cake cost? (เค้กวันเกิดก้อนนี้ราคาเท่าไร)

⇒ Oh, it costs 10 dollars. (10 เหรียญค่ะ)

 • How much does that pants cost? (กางเกงตัวนั้นราคาเท่าไร)

⇒ It costs 20 dollars. (20 เหรียญค่ะ)

* เคล็ดลับในการรับรู้ว่าเมื่อใดควรใช้ how much

 • คำนามที่อยู่หลัง HOW MUCH เป็นคำนามที่นับไม่ได้ ดังนั้นจึงไม่มีตัวอักษรลงท้าย -s หรือ -es
 • คำถามมักมีคำว่า “cost” ต่อท้ายเสมอ

นอกจากนี้ เพื่อให้ใช้ how much อย่างถูกต้องที่สุด คุณก็ต้องเข้าใจความหมายของคำนามรวมถึงบริบทของประโยคอีกด้วย

How many

การใช้ how many

โครงสร้าง how many คืออะไรและ how many ใช้กับอะไร  จริง ๆ แล้ว how many มักใช้ในการถามเกี่ยวกับจำนวนของสิ่งของเป็นคำนามนับได้ ซึ่งคำนามเหล่านั้นต้องอยู่ในรูปแบบนามพหูพจน์  ร่วมกับ how many เป็นโครงสร้าง “how many + นามพหูพจน์”

ตัวอย่าง

 • How many days are there in August? (เดือนสิงหาคมมีกี่วัน)
 • How many people work in your company? (มีกี่พนักงานในบริษัทของคุณ)

หมายเหตุ  คุณสามารถทิ้งคำนามในคำถาม how much how many ได้ หากผู้ฟังได้รู้ประธานอย่างชัดเจนมาแล้ว เพื่อไม่ทำให้เกิดการวนไปวนมา

ตัวอย่าง

A: I would like to buy some cheese. (ฉันอยากซื้อชีสบางก้อน)

B: How much (cheese) would you like? (กี่ก้อนคะ)

โครงสร้าง how many

* โครงสร้าง how many ในการถามจำนวนของสิ่งของโดยใช้กับกริยา “to be”

How many +  plural countable noun + are there +…?

⇒ There is/There are + จำนวน

แล้ว plural countable noun หรือ คำนามพหูพจน์นับได้ มีตัวอักษรลงท้าย -s หรือ -es เช่น “cakes” “pens” “apples” เป็นต้น

ตัวอย่าง

 • How many lions are there in the zoo? (มีสิงโตกี่ตัวในสวนสัตว์)

⇒ There are 10 lions in the zoo/ There are 10. (มีสิงโต 10 ตัวในสวนสัตว์/ มี 10 ตัวค่ะ)

* โครงสร้าง how many ในการถามจำนวนของสิ่งของโดยใช้กับกริยาปกติ

How many + plural countable noun + do/does + S + V?

⇒ S + V + จำนวน

ซึ่ง คำนามพหูพจน์มีตัวอักษรลงท้าย -s หรือ -es

ใช้ “Do” กับ I we you they และคำนามพหูพจน์

ใช้ “Does” กับ he she it

ตัวอย่าง

 • How many eggs do you need? (คุณต้องการไข่กี่ลูก).

=> Just twenty, thanks. (แค่ 12 ค่ะ  ขอบคุณค่ะ)

 • How many notebooks do you want? (คุณต้องการสมุดโน้ตกี่เล่ม)

=> I just want two notebooks. (แค่ 2 เล่มค่ะ)

* เคล็ดลับในการรับรู้ว่าเมื่อใดควรใช้ how many

 • จะมีคำนามนับได้หลังคำว่า how many เสมอ
 • ในคำตอบของ there is/there are ให้ใช้ there is เมื่อคำนามที่อยู่หลังเป็นเอกพจน์ แต่ถ้าเป็นคำนามพหูพจน์  ให้ใช้ there are
 • ส่วนที่เป็นนามจะเติมตัว “s” ต่อท้ายเสมอ ยกเว้นในบางกรณี เช่น people

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ “much” – “many” และ “how much” – “how many” พร้อมคำตอบ

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดที่ 1

แบบฝึกหัดที่ 1 เติม “many” “much” “how much” หรือ “how many” ในช่องว่าง

1. Sam doesn’t have ___________ bananas, and Sam doesn’t have ___________ fruit juice.

2. How _____________ is this? It’s six dollars.

3. How _________________ do she want? Eleven, please.

4. David wrote _________________ poems.

5. She visited _____________________ European cities.

6. Linda hasn’t got _________________ patience.

7. How ________ does this pants cost ?

8. ________ is a bar of soap?

9. ________ books and novels are there on the shelf?

10. How ________ oranges are there in the fridge?

แบบฝึกหัดที่ 2

แบบฝึกหัดที่ 2 เติมโครงสร้าง how much how many ในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. ………………… oil is there in the boil?

2. ………………… dragon fruits do you want?

3. ………………… people are there in her class?

4. ………………… apples does her eat everyday?

5. .………………….. pens are there in her pencil case?

6. ………………… kilos of salt does her mother need?

7. ………………… pork is there in the kitchen?

8. ………………… berries do you want?

9. ………………… hours does Sam have to do?

10. ………………… chairs are there in my class?

11. ………………… coconut juice does Hoa drink everyday?

12. ………………… kilos of nut does your sister need?

13. ………………… loaves of bread does he want?

14. ……………………….. cats are there in your house.

15. ……………………….. wine did he drink?

>>> Read more

แบบฝึกหัดที่ 3

แบบฝึกหัดที่ 3 เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1.________ salt does your elder sister want?

ก. How much        ข. How many         ค. How         ง. How long

2. ________ sausages does she want?

ก. How often         ข. How many         ค. How much         ง. How

3. ________ candies does the girl want? – Two.

ก. How many         ข. How much         ค. How         ง. What

4. This shirt ________ $50.

ก. are         ข. is         ค. has         ง. have

5. ________ rice does she need?

ก. How much         ข. How many         ค. How         ง. What

6. ________ beef do you want?

ก. How much        ข. How many         ค. How long        ง. What

7. How ________ bananas are there on the table?

ก. many         ข. much         ค. some         ง. any

8. How ________ does the shirt cost?

ก. many         ข. much         ค. some         ง. any

9. How much ________ the shoes?

ก. do         ข. does         ค. are         ง. is

10.________ much is a loaf of bread?

ก. How         ข. Where         ค. When         ง. What

11. How ____ water do you drink in the morning?

ก. many         ข. much         ค. some         ง. any

12. This book ________ 100 Baht.

ก. cost         ข. costs         ค. is costing         ง. costing

13. How much juice ________ there in the glass?

ก. be         ข. am         ค. is         ง. are

14. How much ________ a kilo of sugar?

ก. be         ข. am         ค. is         ง. are

15.________ dictionary are there on the shelf?

ก. Where         ข. What         ค. How much         ง. How many

คำตอบ

แบบฝึกหัดที่ 1

1. much/ many

2. much

3. many

4. many

5. many

6. much

7. much

8. how much

9. how many

10. many

แบบฝึกหัดที่ 2

1. How much

2. How many

3. How many

4. How much

5. How many

6. How many

7. How much

8. How many

9. How many

10. How many

11. How much

12. How many

13. How many

14. How many

15. How much

แบบฝึกหัดที่ 3

1. ก

2. ข

3. ก

4. ข

5. ก

6. ก

7. ก

8. ข

9. ค

10. ง

11. ข

12. ข

13. ค

14. ค

15. ง

ในบทความวันนี้ ELSA Speak ได้ให้ความรู้อย่างครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง much – many และ how much – how many ในภาษาอังกฤษแล้ว  ความรู้ส่วนโครงสร้าง how much many การใช้แม้จะเรียบง่ายแต่ก็ทำให้สับสนได้ง่ายเช่นกัน  ดังนั้น คุณจึงต้องมีความรู้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ของโครงสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการสอบและการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง  หากต้องการความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ ELSA Speak เพื่อดูข้อมูลต่าง ๆ อีกมากมายนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท