Collocations คือ อะไร 7 ประเภทที่ใช้กันทั่วไปในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ นอกจากคำศัพท์ที่เป็นคำเดี่ยว ยังมี collocation – วลีอีกด้วย  การใช้ collocation ได้อย่างถูกต้องและหยืดหยุ่นจะช่วยให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ บทความนี้จะแนะนำให้ทุกคนเกี่ยวกับ collocations คือ อะไร collocation 7 ประเภท collocation 180 ภาษาอังกฤษคำที่ใช้กันทั่วไปเพื่อช่วยผู้เรียนจดจำคำได้อย่างรวดเร็ว

Collocations คือ อะไร

ตามพจนานุกรม Oxford: Collocation แปลว่า “a combination of words in a language that happens very often and more frequently than would happen by chance” – การรวมคำและคำอย่างสม่ำเสมอในภาษาใดภาษาหนึ่ง 

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตามพจนานุกรม Cambridge: Collocation แปลว่า “a word or phrase that is often used with another word or phrase, in a way that sounds correct to people who have spoken the language all their lives, but might not be expected from the meaning” – คำหรือวลีที่มักใช้กับคำหรือวลีอื่นๆ ตามวิธีใช้ของเจ้าของภาษา อย่างไรก็ตาม ความหมายของวลีนี้ไม่อาจอนุมานได้จากความหมายของคำแต่ละคำเดียว

ดังนั้น collocation คือการนำคำมารวมกันเป็นวลีตามกิจวัตรของเจ้าของภาษา จริงๆ แล้วในแต่ละภาษาต่างมีระบบ collocation ที่แตกต่างกัน

คนไทยมักใช้วลี “เสือคำราม” หรือ “ลิงร้อง” เพื่อเรียกสัตว์เหล่านี้ส่งเสียงแทน “เสือร้อง” “ลิงคำราม”

ในภาษาอังกฤิษก็เหมือนกัน มีหลายคำที่มารวมกันเป็นวลีเพื่อแสดงความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่าง

 • “Pay attention” (ตั้งใจ) ไม่ใช้ “give attention”.
 • “Make attention”; หรือ “blonde” ใช้กับ “hair” และ “heavy” ใช้กับ “rain”.

ในการสื่อสาร ผู้เรียนใช้ “yellow hair” หรือ “strong rain” ก็สามารถสื่อความหมายบางส่วนต่อเจ้าของภาษาได้

อย่างไรก็ตาม การใช้ภาษาแบบนี้จะไม่เป็นธรรมชาติ และในบางกรณีอาจทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดได้

Collocation 7 ประเภทที่ใช้กันทั่วไป

Adjective + Noun (คำคุณศัพท์ + คำนาม)

ตัวอย่าง

 • There’s been heavy rain (ฝนตกหนัก) all day in Ireland.
 • There’s a high chance (โอกาสสูง) I’ll get a high score.
 • I’m under severe pressure (ความกดดันอย่างยิ่ง) to get the job finished this week.
 • It’s been a hard day (วันที่ยากลำบาก) at the office.

Adverb + Adjective (คำวิเศษณ์ + คำคุณศัพท์)

ตัวอย่าง

 • It’s vitally important ( สําคัญมาก ) to learn collocations.
 • I’m terribly sorry (ขอโทษจริงๆ) to bother you.
 • The baby was fast asleep (หลับเร็ว).
 • I’m completely satisfied (พอใจอย่างสมบูรณ์) with his explanation.

Noun + Noun (นามวลี)

ตัวอย่าง

 • I experience a surge of anger (ความโกรธเกรี้ยว) when I saw what he’d done.
 • We gave her a round of applause (เสียงปรบมือ) after the speech.
 • Every parent feels a sense of pride (รู้สึกภูมิใจ) when their children achieve something.
collocations คือ

Noun + Verb (คำนาม + กริยา)

ตัวอย่าง

 • A lion roars (สิงโตคำราม), they do not shout.
 • The company launched the product (เปิดตัวผลิตภัณฑ์) in 2019.
 • The price of heating oil falls (ราคาหลุด ) as temperatures rise.
 • The pollution poses a threat (ก่อให้เกิดภัยคุกคาม) to marine creatures.

Adverb + Verb (คำวิเศษณ์ + กริยา)

ตัวอย่าง

 • The movie was highly recommended (แนะนำเป็นอย่างยิ่ง).
 • The singer has to apologize publicly (การขอโทษต่อสาธารณชน) for his behavior.
 • The chemical must be thoroughly examined (ตรวจสอบอย่างละเอียด).

Verb + Noun (กริยา + คำนาม)

ตัวอย่าง

 • I always try to do my homework (ทำการบ้าน) before dinner.
 • I paid a visit (เยี่ยมชม) to my aunt. She is not very well.
 • Please take notes (จดบันทึก) during the presentation.

Verb + Expression with preposition (กริยา + คำบุพบท)

ตัวอย่าง

 • We had get back to hotel because we had run out of money (เงินหมด).
 • As Lan listened to the music, her eyes filled with tears (เต็มไปด้วยน้ำตา).
 • Their behaviour was enough to drive anybody to crime (ผลักดันใครก็ตามให้ก่ออาชญากรรม).

Collocation 180 ภาษาอังกฤษคำที่ใช้กันทั่วไป 

* Collocation Take

Collocation takeตัวอย่าง
Take a breakShe wants people to take a break once a week.
(เธออยากให้ทุกคนได้พักผ่อนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง)
Take a breakSo finally I decide to take a chance.
(ในที่สุด ฉันตัดสินใจจะจับโอกาสนี้)
Take a lookLet’s take a look at those doors on the third floor.
(ฉันไปดูประตูชั้นสามสักหน่อย)
Take a taxiTake a taxi for about 20 minutes.
(นั่งแท็กซี่ประมาณ 20 นาที)
Take a seatTake a seat here at A12.
(นั่งตรงที่ A12)
Take an examThey can also take an exam to check their level.
(พวกเขาสามารถทำการทดสอบเพื่อตรวจระดับของตนได้)

* Collocation Do

collocations คือ collocation with DO

* Collocation Have

Collocation haveตัวอย่าง
Have a bathMake your cat have a bath, at least twice a month.
(อาบน้ำให้แมวเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละสองครั้ง)
Have a good timeDon’t worry, you will still have a good time in Ha Noi
(ไม่ต้องกังวล คุณจะมีช่วงเวลาที่ดีในฮานอย)
Have a problemWhat do you do when you have a problem on Tiktok?
(เมื่อประสบปัญหาบน Tiktok คุณจะทำอย่างไร )
Have a restYou will have a rest at my home.
(คุณจะพักผ่อนที่บ้านของฉัน.)
Have a holidayLan has rarely had a holiday.
(Lan ไม่ค่อยมีวันหยุด)
Have lunchI always have lunch with my father on Sundays.
(ฉันกินข้าวเที่ยงกับพ่อทุกวันอาทิตย์

* Collocation Pay

Collocation payตัวอย่าง
Pay a fineShe also must pay a fine of $500.
(เธอก็ต้องจ่ายค่าปรับ ๕๐๐ USD)
Pay by credit cardCan I pay by credit card in Laos?
(ฉันสามารถจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตในประเทศลาวได้หรือปล่าว)
Pay interestYou pay interest every 2 months.
(คุณต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 2 เดือน)
Pay your respectsPaying your respects to someone who has died.
(แสดงความเคารพต่อผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว)
Pay the billWe finished our food, payed the bill and go home.
(เรากินอาหารเสร็จ จ่ายเงิน และกลับบ้าน)

* Collocation Come

Collocation comeตัวอย่าง
Come directThe traffic that comes direct to my Fanpage is real and valid.
(ปริมาณการเข้าชม Fanpage ของฉันนั้นมีจริงและมีคุณภาพด้วย)
Come to an endAcknowledge that your relationship has come to an end.
(ยอมรับว่าความสัมพันธ์ของคุณจบลงแล้ว)
Come lateIf I come late, my boss won’t be happy.
(ถ้าฉันมาสาย เจ้านายของฉันจะไม่พอใจ)
Come on timeThe train doesn’t always come on time.
(รถไฟไม่ได้มาถึงตรงเวลาเสมอ)
Come to a decisionWe quickly came to a decision in those 5 minutes.
(เรารีบตัดสินใจภายใน 5 นาที)
collocations คือ collocation with COME

วิธีเรียน collocation อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน เนื้อหา
ขั้นตอนที่ ๑เตรียม collocation ที่ต้องเรียน – รวบรวมวลีเหล่านี้ตามหัวข้อหรือลักษณะทั่วไป ผู้เรียนควรเลือกเรียน collocation ๘ – ๒๐ คำแต่ละครั้ง หลีกเลี่ยงการเรียนความรู้ใหม่มากเกินไปในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจำคำศัพท์ลดลง
ขั้นตอนที่ ๒สร้างบริบท – เราสามารถสร้างเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ collocation ทั้งหมดได้ ทำให้เกิดจุดร่วมในการจดจำ
ขั้นตอนที่ ๓ทำซ้ำข้อมูล – ทำซ้ำ collocation เหล่านี้เมื่อบริบทเหมาะสม

วิธีสร้างบริบท collocation ดังนี้ 

เมื่ออยากจำคำ “comparison” – การเบียบเทียบ ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้วิธีนี้โดยใส่คำศัพท์ในบริบท: “The performance of new employees is examined by comparison.” (ผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหม่ได้ตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบ)

ตัวอย่าง

 • Draw a comparison between (การอนุมานได้การเปรียบเทียบระหว่างวัตถุต่างๆ)

บริบท: The teacher draws a comparison between the two concepts after evaluating them.

ครูอนุมานได้การเปรียบเทียบระหว่างสองนิยามหลังจากประเมินแล้ว

 • In comparison with (ในการเบียบเทียบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

บริบท: In comparison with other candidates, she was very good  (ถ้าเบียบเทียบกับผู้สมัครคนอื่น ๆ เธอเก่งมาก)

 • Bear/stand comparison with (เหมือนกัน คล้ายกัน สามารถเบียบเทียบได้)

บริบท: The education system bears/stands no comparison with (= is not as good as) that in many Asian countries.

ระบบการศึกษานี้เทียบไม่ได้กับระบบของทั้งหลายประเทศในเอเชีย

หนังสือเรียน collocation ที่จำเป็น

Oxford Collocation Dictionary

Oxford Collocation Dictionary

พจนานุกรมเล่มนี้ไม่ใช้แค่เหมาะสำหรับผู้เรียน IELTS เท่านั้น แต่ยังเหมาะกับผู้เรียนภาษาอังกฤษทั่วไปด้วย Collocation มีความหมายชัดเจนและมีตัวอย่างให้ผู้เรียนสามารถจินตนาได้ตามบริบท

อย่างไรก็ตาม ในพจนานุกรม Collocation จะได้จัดระเบียบตามลำดับตัวอักษร ผู้เรียนจึงต้องค้นหาและรวบรวม collocation ที่ต้องการ

English Collocations In Use

English Collocations In Use

การแสดงความคิดเห็นจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่เพียงแค่การแปลแต่ละคำตามตัวอักษรและรวมคำเหล่านั้นด้วยกันเป็นประโยค

หลังจากเข้าใจอย่างชัดเจนว่า collocation คืออะไร ผู้เรียนจึงต้องค้นหา ประยุกต์ และปรับปรุงได้  “English Collocations In Use” เป็นเอกสารที่น่าเชื่อจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Cambridge ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการเรียน collocation

ชุดหนังสือ Understanding Vocab for IELTS Speaking & Writing

Understanding Vocab for IELTS Speaking & Writing

ชุดหนังสือสองเล่มนี้ไม่ใช่แค่ให้คำศัพท์เท่านั้น แต่ยังให้  collocation, idioms ตามหัวข้อทั่วไป ๑๖ หัวข้อในการสอบ IELTS Speaking และ Writing.

นอกจากนี้ หนังสือชุดนี้ใช้วิธี Context Exploring – การเรียนรู้คำศัพท์ตามบริบท ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและประยุกต์คำศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ

ในที่สุด ผู้เรียนจะใช้คำศัพท์เหล่านี้เพื่อตอบคำถามในการสอบ IELTS และได้อ้างอิงข้อเสนอของหนังสือ

แบบฝึกหัด collocation ตามบริบท

แบบฝึกหัดที่ ๑

จากบริบทที่ได้กำหนด โปรดเดาความหมายของ collocation ด้านล่าง 

After graduating, I started my career by doing an internship at a start-up company to acquire experience. Although I only earned a minimum wage, I had a chance to put my knowledge gained during university into practice. After finishing the 6-month-internship, the company offer me an official position in the organization due to my excellent performance. But for me, perhaps the most important factor when choosing a job was the promotion opportunity. And I failed to see that in this company. As a result, I turned down the offer and applied for another job. It was true that people with good qualifications and experience usually had the best job prospects. Because I had both, I was able to get a job with a more competitive salary and generous benefits. The most tempting offer was from an investment bank and I accepted it. It was a high-pressure environment, but I felt motivated and I did very well. The high salary was not the most crucial factor in my job satisfaction. As an ambitious person, I always found a chance to move up the career ladder. However, after 7 years of hard working, I had a change of heart. I realised I’d stopped enjoying the excitement and the job wasn’t fulfilling anymore. Consequently, I handed in my resignation and now I’m running my own business. Despite the huge amount of workload, I’m blissfully happy because I don’t have to work under anyone’s supervisor. 

 1. Doing an internship 
 2. Acquire experience 
 3. Put knowledge gained into practice
 4. Promotion opportunity
 5. Job prospects
 6. Competitive salary
 7. Generous benefits
 8. Job satisfaction
 9. Move up the career ladder
 10. Fulfilling job
 11. Run my own business

คำตอบ

collocations คือ
 1. Doing an internship – ฝึกงาน
 2. Acquire experience – ประสบการณ์ที่ได้รับ
 3. Put knowledge gained into practice – นำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้จริง
 4. Promotion opportunity – โอกาสในการก้าวขึ้นบันไดอาชีพ
 5. Job prospects – โอกาสในการทำงาน
 6. Competitive salary- เงินเดือนที่แข่งขันได้
 7. Generous benefits – ประโยชน์มากมาย
 8. Job satisfaction  – ความพึงพอใจในงาน
 9. Move up the career ladder  – ก้าวขึ้นบันไดอาชีพ
 10. Fulfilling job – งานที่คุ้มค่า
 11. Run my own business – ดำเนินธุรกิจของตัวเอง

แบบฝึกหัดที่

ใช้  collocation ในแบบฝึกหัดที่  ๑ ลงในบริบทที่ถูกต้อง

1. The company offers … including health insurance, discounts and a company car for employees.

(ทางบริษัทเสนอ…รวมทั้ง ประกันสุขภาพ ส่วนลด และรถบริษัทสำหรับพนักงาน)

2. Some high school graduates take a gap year to  … working in a chosen profession before entering university.

(ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายบางคนใช้เวลาหนึ่งปีเพื่อ… ทำงานในอาชีพใดอาชีพหนึ่งก่อนที่เข้ามหาวิทยาลัย)

3. I want to startup when I graduate from university, so I could take control and …

(ฉันอยากเริ่มต้นธุรกิจเมื่อเรียนจบมหาวิทยาลัย เพราะฉันสามารถเป็นเจ้าของและ…)

4. The boss will retire soon, so anyone who is hard working and competitive will have a good … in the future.

(เจ้านายจะเกาียณในไม่ช้า ดังนั้นใครที่ทำงานขยันและแข่งขันได้จะมี…ในอนาคต.)

5. Ambitious employees always look for a job in which there is a chance to …

(คนที่มีความทะเยอทะยานมักจะค้นหางานที่มีโอกาส …)

6. Senior students have to … for at least 3 months to gain experience before graduating from university.

(นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจะต้อง … อย่างน้อย ๓ เดือนเพื่อได้รับประสบการณ์ก่อนที่เรียนจบมหาวิทยาลัย)

7. Companies with high levels of … tend to have higher profitability and productivity.

(บริษัทที่มีอัตรา … สูง มักจะมีผลกำไรและมีผลิตภาพแรงงานสูง.)

8. The organization offered a … of 1000$ to attract talent for the company.

(องค์กรเสนอ…1,000$ เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถมาทำงานที่บริษัท)

9. Vocational training courses enable students to … during their studies …

(หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพช่วยให้นักเรียน… ได้รับในการศึกษา…)

10. Being a doctor means working under huge pressure, but it’s still a … because you can help a lot of people.

(หมอต้องทำงานด้วยความกดดันที่ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตาม นี่ก็คือ … เพราะคุณสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากมาย)

11. Learning a new language can improve your …

(การเรียนภาษาใหม่สามารถพัฒนา…ของคุณ.)

คำตอบ

 1. Generous benefits
 2. Acquire experience
 3. Run my own business
 4. Promotion opportunity 
 5. Move up the career ladder
 6. Do an internship
 7. Job satisfaction
 8. Competitive salary
 9. Put knowledge gained … into practice
 10. Fulfilling job
 11. Job prospect
คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

แบบฝึกหัดที่ ๓

ใช้ collocation ข้างต้นเพื่อตอบคำถามต่อไปนี้

IELTS Speaking part 1:

 • What do you like about your job?
 • Is there anything you dislike about your job?
 • Do you plan on switching your job in the future?

IELTS Speaking part 3:

 • Some people say it’s better to work for yourself than to be employed by a company. What’s your opinion?
 • What are some of the important things a candidate should find out before accepting a job?
 • Do you think job satisfaction is more important than salary when choosing a job?

ใช้การจัดวางที่ได้เรียนเพื่อขยายหัวข้อต่อไปนี้:

 • Describe a well-paid job you would like to do/you will be good at in the future. You should say:
 • what the job is
 • what qualifications are required for this job
 • how this job is different than other jobs
 • And explain why you would like to be good at this job.

คำตอบ

ขอแนะนำวิธีใช้ collocation เพื่อตอบคำถามข้างต้น:

 • What do you like about your job? (Part 1)

Well, I guess that I’m really fond of it because it is such a fulfilling job. Although I have to work under huge pressure, I have a chance to put my knowledge gained during university into practice to acquire experience.

 • Do you think job satisfaction is more important than salary when choosing a job? (Part 3)

As far as I’m concerned, people tend to gravitate towards a job with a competitive salary and generous benefits. But in the long run, spending so much time and effort doing work that does not make you feel satisfied or enjoy can have negative effects such as stress and anxiety on your overall being. In my opinion, although it’s of great importance to make a living and support your family, people should also consider job satisfaction when embarking on a career.

 • Some people say it’s better to work for yourself than be employed by a company. What’s your opinion? (Part 3)

Well, I used to be a full-time employee and felt very stressful. To be specific, most of the time, I had a hectic schedule & was up to ears in heavy workloads to meet deadlines. Therefore, although running my own business is really challenging, I do feel far more comfortable with it. 

สรุป

สรุปว่าการเข้าใจ collocations คือ อะไรและ การใช้ collocation ได้อถูกต้อง เป็นส่วนสำคํญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และจะช่วยให้คุณได้คะแนนสูงในการสอบ IELTS โดยการใช้ collocation อย่างยืดหยู่นจะช่วยผู้เรียนสามารถใช้ภาษอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษา เพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงสื่อสารข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ