Adjective คือ อะไรและต้องใช้อย่างไรในภาษาอังกฤษ

Adjective เป็นส่วนไวยากรณ์ที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นฐานความรู้พื้นฐานเพื่อให้คุณพิชิตภาษานี้ได้อย่างง่ายดาย บทความวันนี้ ELSA Speak หวังว่าผู้เรียนจะมีข้อมูลและเข้าใจ  Adjective  คือ อะไร อย่าพลาดความรู้เกี่ยวกับ Adjective ในบทความนี้นะ

Adjective คือ อะไรคำนิยามของคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ

คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษหรือ adjective คือ คำที่ใช้เพื่อแสดงลักษณะ บุคลิกภาพ สี สถานะ ระดับ ขอบเขต เป็นต้อน ของบุคคลหรือสิ่งของ  คำคุณศัพท์ใช้เพื่อขยายคำนาม คำสรรพนามและคำกริยาเชื่อม (Linking Verb)

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ประเภทของคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ

คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

คำคุณศัพท์บอกลักษณะ

เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายสี ขนาด คุณภาพ บุคลิกภาพ ลักษณะ วัสดุ วัตถุประสงค์ ต้นกำเนิด เป็นต้น ของบุคคลหรือสิ่งของ เช่น

 • Colors (สี): blue, green, red, pink, white, black…
 • Size (ขนาด): big, small, huge, tiny, large…
 • Shape (รูปร่าง): round, square, triangle, rectangle…
 • Age (อายุ): new, old, ancient,…
 • Quality (คุณภาพ): nice, good, bad, …
 • Characteristic (สถานะ): interesting, boring, humorous, funny, important, …
 • Material (วัสดุ): wooden, woolen, steel, iron,…
 • Purpose (วัตถุประสงค์): dinning, cutting, …
 • Origin (แหล่งที่มา): Thai, Vietnamese, British, Japanese,…
adjective คือ

คำคุณศัพท์บอกความจำกัด

เป็นคำคุณศัพท์ใช้เพื่อกำหนดขอบเขตของคำนามที่ได้ขยายความหมาย  คำคุณศัพท์บอกความจำกัดมีหลายประเภท เช่น คำคุณศัพท์บอกปริมาณไม่เจาะจง คำคุณศัพท์บอกปริมาณที่แน่นอน คำคุณศัพท์บอกเลขลำดับ คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ ฯลฯ

 • Quantitative (ปริมาณไม่เจาะจง): a few, few, a little, little, much, many, some, several, all…
 • Cardinal (จำนวนนับ): one, two, three, …
 • Ordinal (ลำดับที่): first, second, third,…
 • Distance (ระยะทาง): near, far
 • Possessive (ความเป็นเจ้าของ): my, our, your, their, his, her, its
 • Demonstrative (ชี้เฉพาะ): this, that, these, those, other, another, the other
 • Distributive (แบ่งแยก): each, every, both, either, neither

แบบฟอร์มและสัญญาณการรับรู้คำคุณศัพท์

คำคุณศัพท์มักมีสัญญาณการรับรู้เป็นส่วนเสริมที่อยู่ท้ายคำ (suffix) เช่น

 • – ant: important, elegant, fragrant…
 • – al: economical, physical, ideal, …
 • – able: valuable, comparable, considerable,…
 • – ible: responsible, possible, flexible,…
 • – ive: protective, constructive, productive,…
 • – ous: mountainous, poisonous, humorous,…
 • – ic: athletic, economic, specific,…
 • – y: happy, wealthy, heavy,…
 • – ly: friendly, lovely, early…
 • – ful: useful, careful, harmful,…
 • – less: useless, careless, harmless, …
 • – ing: interesting, boring, exciting,…
 • – ed: interested, bored, excited,…

หมายเหตุ: ความแตกต่างระหว่าง suffix “ing” และ “ed”

– “ing”: ใช้ในการกล่าวถึงบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอารมณ์ (เสมือนกับประธานเป็นผู้กระทำกริยาโดยตรง)

Ex: This man is boring. He makes her bored. (ผู้ชายคนนี้น่าเบื่อ เขาทำให้เธอเบื่อ)

– “ed”: ใช้ในการกล่าวถึงสถานะหรือความรู้สึกของบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อสิ่งของหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง (เสมือนกับประธานเป็นผู้ถูกกระทำ)

Ex: She is an interesting writer, and I’m very interested in her books. (เธอเป็นนักเขียนที่น่าสนใจและฉันสนใจหนังสือของเธอมาก)

คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

หน้าที่และตำแหน่งของคำคุณศัพท์

 • คำคุณศัพท์ขยายคำนามและอยู่หน้าคำนามที่ขยาย เช่น beautiful house, expensive car, informative report…
 • คำคุณศัพท์ขยายคำนามและมักอยู่หลัง Linking Verbs เช่น be, seem, look, feel, appear, taste, smell, stay, sound, get, become, remain, go, turn, …

Ex: She seems unhappy. (ดูเหมือนเธอไม่ค่อยสนุก)

 • คำคุณศัพท์ขยายกรรมและอยู่ภายหลังของกรรม  คำกริยาเฉพะบางคำมักใช้ในกรณีนี้ เช่น keep, make, find…

Ex: I found it useful. (ฉันคิดว่ามันมีประโยชน์)

Don’t make it more confusing. (อย่าทำให้มันสับสนไปมากกว่านี้)

 • คำคุณศัพท์ใช้เหมือนเป็นคำนาม

คำคุณศัพท์บางคำใช้เหมือนเป็นคำนามเพื่ออ้างถึงกลุ่มบุคคลหรือแนวคิด ซึ่งมักนำหน้าด้วยคำว่า “the” เช่น the poor, the blind, the rich, the deaf, the sick, the handicapped, the good, the old, …

Ex: The rich do not know how the poor live. (คนรวยไม่รู้ว่าคนจนจะใช้ชีวิตอย่างไร)

 • คำคุณศัพท์ใช้ในวลีที่อธิบายการวัด

Ex: The road is 5 kms long. (ถนนยาว 5 กม)

A building is ten storeys high. (อาคารหลังหนึ่งสูงสิบชั้น)

 • คำคุณศัพท์ขยายคำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะ เช่น something, anything, nothing, everything, someone, anyone, everyone…

Ex: I have something important to tell you. (ฉันมีเรื่องสำคัญบางเรื่องอยากบอกคุณ)

Let’s go somewhere romantic for dinner. (ไปดินเนอร์ที่ไหนโรแมนติกกันนะ)

ลำดับคำคุณศัพท์ในวลีคำคุณศัพท์ก่อนคำนาม

เมื่อมีคำคุณศัพท์หลายคำที่ขยายคำนามและนำหน้าคำนาม คำคุณศัพท์จะถูกจัดเรียงในลำดับต่อไปนี้

OSSACOMP

Opinion – Size – Shape – Age – Color – Origin – Material – Purpose + NOUN

Ex: a nice small new white British wooden dining table.

(โต๊ะรับประทานอาหารตัวหนึ่งทำจากไม้อังกฤษ สีขาว ใหม่ ขนาดเล็กและสวยงาม)

คำคุณศัพท์ประสม

คำคุณศัพท์ประสมเป็นคำคุณศัพท์ที่ได้เกิดจากการนำคำ (ตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป) มารวมกัและใช้เหมือนเป็นคำคุณศัพท์คำเดียว

ลักษณะการเขียน

 • เขียนเป็นคำเดียว

life + long = lifelong (ตลอดชีวิต)

car + sick = carsick (เมารถ)

 • เขียนเป็นคำที่มียัติภังค์

world + famous = world-famous (มีชื่อเสียงระดับโลก)

duty + free = duty-free (ปลอดภาษี)

โครงสร้างของคำคุณศัพท์ประสม

– คำนาม + คำคุณศัพท์:

snow-white (ขาวเหมือนหิมะ)

homesick (คิดถึงบ้าน)

– คำคุณศัพท์ + คำนาม:

long-distance (ระยะไกล)

second-hand

– คำนาม + คำกริยาที่เป็นส่วนประกอบ (participle)

handmade (ทำด้วยมือ)

heartbroken (อกหัก/เสียใจ)

adjective คือ-โครงสร้างของคำคุณศัพท์ประสม

– คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) + คำกริยาที่เป็นส่วนประกอบ (participle)

well-known (มีชื่อเสียง)

outspoken (พูดตรงไปตรงมา)

– คำคุณศัพท์ + คำคุณศัพท์

blue-black (สีน้ำเงินอมดำ)

dark-brown (สีน้ำตาลเข้ม)

– คำคุณศัพท์ + คำกริยาที่เป็นส่วนประกอบ (participle)

easy-going (ง่ายๆ)

ready-made (สำเร็จรูป)

คำคุณศัพท์ประสมกับยัติภังค์

หมายเหตุ: คำนามที่ใช้กับคำคุณศัพท์ประสมจะเป็นประเภทเอกพจน์เสมอ

Ex:

– A four-year-old girl = The girl is four years old.

(เด็กหญิงผู้มีอายุสี่ขวบ = เด็กหญิงคนนี้อายุสี่ขวบ)

A four-years-old girl

– A ten-storey building = The building has ten storeys.

(อาคารหลังหนึ่ง 10 ชั้น = อาคารหลังนี้มี 10 ชั้น)

A ten-storeys building

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท