โครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษประกอบด้วย 3 ส่วน คำขึ้นต้น ใจความ คำลงท้าย

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมยอดนิยมสำหรับทุกคนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะทราบวิธีการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษแล้ว แต่ก็ไม่แน่ใจว่าคุณได้ประยุกต์ใช้วิธีนั้นอย่างสมบูรณ์แบบ ด้านล่างนี้คือโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ที่สุด ดูรายละเอียดใน ELSA Speak กัน!

โครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ที่สุด

การเขียนส่วนขึ้นต้นจดหมาย – Beginning

การเขียนขึ้นต้นจดหมายมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากนี่คือส่วนที่คุณจะสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่าน โครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเริ่มต้นมีหลักการเขียน 2 ประการ นั้นคือ การทักทาย และ การแนะนำตัวเอง

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
ส่วนที่เนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ
1. คำขึ้นต้น
(Salutation)
คำขึ้นต้นเป็นส่วนแรกของจดหมาย ในส่วนนี้คุณต้องระบุชื่อผู้รับจดหมาย โครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษของคำขึ้นต้น: 
Dear + recipient’s name (ชื่อผู้รับ)
● ด้านล่างนี้คือโครงสร้างคำทักทายพิเศษสำหรับการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ: 
รู้ชื่อผู้รับแต่ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด → Dear + title + surname (นามสกุล) ตัวอย่างเช่น: Dear Mrs Adam, Dear Mr Lopez, Dear Ms. Winfrey,… 
● รู้ชื่อผู้รับและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด → Dear + first name (ชื่อสามัญ) ตัวอย่างเช่น:
Dear Leonardo, Dear Jennifer,… 
● ไม่รู้ชื่อผู้รับจดหมาย → Dear Sir/Madam
2. การแนะนำตัวเอง (Introduction)หลังจากการทักทายแล้ว เราจะแนะนำตัวเองกันก่อน ด้านล่างนี้คือโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อแนะนำตัวเอง:
My name is + your name. We met at/in + date, location
(ฉันชื่อ + (ชื่อคุณ) เราพบกันที่ + (เวลา สถานที่)

ใจความจดหมาย – Body

หลังจากส่วนขึ้นต้นจดหมายแล้ว ส่วนต่อไปในโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษคือ ส่วน Body เพื่อให้จดหมายมีคุณค่า คุณจะต้องนำเสนอข้อมูลที่คุณต้องการส่งไปยังผู้รับอย่างชัดเจน สอดคล้องกัน และมีรายละเอียด เนื้อความของจดหมายแบ่งส่วนหลักออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ การทักทายแบบแสดงความคิดเห็น เหตุผลในการเขียนจดหมาย และเนื้อหาหลัก

ส่วนที่เนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ
1. การทักทายแบบแสดงความคิดเห็น (Opening comment)ในการเขียนการทักทายแบบแสดงความคิดเห็น ให้ถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวผู้รับจดหมาย เช่น สุขภาพ การงาน ครอบครัว ชีวิต… ด้านล่างนี้เป็นโครงสร้างการเขียน จดหมายภาษาอังกฤษส่วนการทักทายแบบแสดงความคิดเห็น:
การสอบถามสุขภาพอย่างใกล้ชิด
– How are you? How are things? How have you been? (คุณเป็นอย่างไรบ้าง)
● การสอบถามสุขภาพอย่างเป็นทางการ
– I hope you have a good day. (ฉันหวังว่าคุณจะมีวันที่ดี)
– I hope you are doing well recently. (ฉันหวังว่าคุณยังสบายดี)
● เริ่มต้นด้วยวลี “Thank you” หากนี้เป็นจดหมายตอบกลับ
– Thank you for your letter. (ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ)
– Thank you for responding to my letter. (ขอบคุณที่ตอบจดหมายของฉัน)
– Thank you for contacting us. (ขอบคุณที่ติดต่อเรา)
2. เหตุผลในการเขียนจดหมาย (Reason to write)ต่อไปในส่วนที่ 2 ต้องระบุเหตุผลที่ต้องการส่งจดหมาย ซึ่งส่วนนี้จะเริ่มต้นด้วยโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษทั่วไปดังนี้
 I am writing/ I will talk about… 
ตัวอย่างจดหมายที่ใกล้ชิด
– In this letter, I will talk about … (ในจดหมายฉบับนี้ฉันจะพูดถึง … )
– I am writing this letter to tell you about … (ฉันกำลังเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อบอกคุณเกี่ยวกับ…)
– I am writing this letter to let you know about … (ฉันกำลังเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับ…)  
ตัวอย่างจดหมายอย่างเป็นทางการ
– I am writing to enquire about/ ask about … (ฉันกำลังเขียนเพื่อถามเกี่ยวกับ…)
– We are writing to inform you that/request/complain /apologize/explain/… (เราเขียนเพื่อแจ้ง/ร้องเรียน/ขอโทษ/อธิบายเกี่ยวกับ…)
– I am writing with reference to (ฉันกำลังเขียนเพื่ออ้างอิงถึง…)
– I am contacting you for the following reasons (ฉันกำลังติดต่อคุณด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้)
– I am currently interested in receiving/obtaining … (ขณะนี้ฉันสนใจที่จะรับ/ได้รับ…)
– I received your mail last week and would like to (ฉันได้รับจดหมายของคุณเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และต้องการ…)
3. เนื้อหาหลัก
(Main point)
เนื้อหาหลักของจดหมายเป็นส่วนสำคัญแต่ก็ต้องพยายามเขียนให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่ายด้วย ดังนั้น โปรดทราบว่าเมื่อเขียนส่วนนี้เพื่อนำไปใช้จะต้องตรงประเด็น ด้านล่างนี้คือโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษส่วนเนื้อหาหลัก:
จดหมายขอบคุณ
– Thank you so much for… (ขอบคุณมากสำหรับ…)
– I was excited to receive your gifts and want to express my thanks to… (ฉันดีใจมากที่ได้รับของขวัญจากคุณ และต้องการแสดงความขอบคุณต่อ…) 
จดหมายแสดงความยินดี
– New year is coming so I want to wish you and your family good luck and health (ปีใหม่ที่กำลังจะมา ถึงฉันอยากจะขอให้คุณและครอบครัวโชคดีและสุขภาพแข็งแรง)
– Today is your birthday. I wish you good luck, happiness and health in your new age (วันนี้เป็นวันเกิดของคุณ ขอให้โชคดี มีความสุข และสุขภาพแข็งแรงในปีหน้าของคุณ) 
จดหมายสอบถาม
– How are things? How is your family? Is your business still stable? How is your children’s study? (คุณเป็นยังไงบ้าง? ครอบครัวของคุณเป็นยังไงบ้าง? ธุรกิจของคุณยังมั่นคงอยู่หรือเปล่า? การเรียนของลูกของคุณเป็นยังไงบ้าง?) 
จดหมายร้องเรียน
– I think the reason is that …. (ฉันคิดว่าเหตุผลก็คือ…)
– Could you tell your department to check the ……? (คุณสามารถขอให้แผนกของคุณตรวจสอบ…?)
– It should put the matter right if ……… (ปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องหาก…)
– I think the best solution would be ……… (ฉันคิดว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ…) 
จดหมายเชิญ
– It would be an honor for us if you can join… (มันจะเป็นเกียรติสำหรับเราถ้าคุณสามารถเข้าร่วม…)
– I am thrilled if you could join us on… (ฉันมีความสุขมากหากคุณสามารถเข้าร่วมกับเราใน…)”
โครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

การลงท้ายจดหมาย – Complimentary Close

และสุดท้าย การลงท้ายจดหมายเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้สำหรับจดหมายใด ๆ โครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษส่วนปิดของจดหมาย ประกอบด้วย 2 ประการหลัก คือ ประโยคสรุป & การลงชื่อ

ส่วนที่เนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ
ประโยคลงท้าย (Concluding sentence)คุณสามารถอ้างอิงถึงโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษส่วนลงท้ายด้วยบางประโยคต่อไปนี้: 
– Please respond at your earliest convenience (กรุณาตอบกลับในทันทีที่สะดวก) 
– Hope to hear from you soon (หวังว่าจะได้ยินจากคุณเร็ว ๆ นี้) 
– I’m looking forward to seeing you (ฉันรอคอยที่จะได้พบคุณ) 
– Please get back to me as soon as possible (กรุณาตอบกลับโดยเร็วที่สุด) 
– Let me know if you need more information (โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม)”
การลงชื่อ (Signing off)ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างการลงนาม โปรดดูโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษในส่วนลงนาม: 
● ในกรณีใกล้ชิด: Best wishes/ Take care/ Love/ All the best/ Bye. 
● ในกรณีที่เป็นทางการ (ทราบชื่อผู้รับ): Yours sincerely/ Best regards/ Warm regards. 
● ในกรณีที่เป็นทางการ (ไม่ทราบชื่อผู้รับ): Yours faithfully.

Read more:

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในจดหมาย

ดูตารางด้านล่างเพื่อรเรียนคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปในโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ!

คำศัพท์คำอ่านการ
Dear (adj)/dɪr/เรียน
Letter (n)/ˈlɛtər/จดหมาย
Look forward to st (v)/lʊk/ /ˈfɔrwərd/ /tu/ รอคอยที่จะ
Yours truly (n)/jʊrz/ /ˈtruli/ขอแสดงความนับถือ
Yours faithfully (n)/jʊrz/ /ˈfeɪθfəli/ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
Sincerely (adv)/sɪnˈsɪrli/ขอแสดงความนับถืออย่างสูง/ ขอแสดงความนับถือ
Best wishes (n)/bɛst/ /ˈwɪʃɪz/ด้วยความปรารถนาดี
Best regards (n)/bɛst/ /rɪˈgɑrdz/ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในจดหมาย

กรณีควรทราบเมื่อเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราต้องใส่ใจในการเขียนจดหมายอย่างสมบูรณ์แบบ เราต้องสนใจในแง่ของรูปแบบของจดหมายด้วย ด้านล่างนี้เป็นหมายเหตุพิเศษบางประการในโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ:

  • ไม่ควรใช้ตัวย่อ แทนที่จะใช้ I’m, She’s, He’s… ให้เขียนว่า I am, She is, He is,… เพียงใช้ตัวย่อเฉพาะในกรณีที่คุณสนิทกับผู้รับจดหมายจริง ๆ
  • ความสุภาพและความเป็นมิตรถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเขียนจดหมาย โปรดจำไว้ว่ามี Dear ตอนเริ่มต้นเสมอ (ตามโครงสร้างของการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษในส่วน Beginning) และ Please เมื่อคุณต้องการขออะไรบางอย่าง
  • เพื่อให้จดหมายได้สุภาพมากขึ้น แทนที่จะใช้ want ให้ใช้ would like ใช้ may แทนที่จะใช้ can,…
  • นำเสนอจดหมายโดยย่อและกระชับ อย่าลืมตรวจสอบข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์และการสะกดคำก่อนที่จะส่งจดหมาย

ตัวอย่างจดหมายภาษาอังกฤษ

ด้านล่างนี้เป็นจดหมายภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอบถาม การร้องเรียน และการส่งคำเชิญ อ่านตอนนี้เพื่อเรียนรู้โครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น!

ตัวอย่างจดหมายสอบถาม

ตัวอย่างและโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ – สอบถาม:

Dear Luk Kaew,

I’m Chalita, your best friend.

A few days ago, I found that you didn’t reply to my message. I asked your boyfriend and I have heard that you’re feeling appendicitis. Are you ok? Can you eat anything? Are you better now? On the days when you didn’t reply to my message, I was unfortunate because I had no one to talk to me. I miss you.

Take a rest and take enough medicine. I hope you feel better soon to go to the coffee shop with me.

Take care,

Chalita

เรียน ลูกแก้วที่รัก

ฉันคือชลิตา เพื่อนสนิทของเธอ

เมื่อไม่กี่วันก่อน ฉันเห็นว่าคุณไม่ตอบข้อความของฉัน ฉันจึงถามแฟนของเธอและได้ข่าวมาว่าเธอรู้สึกไส้ติ่งอักเสบ เธอโอเคไหม เธอกินอะไรได้ไหม ตอนนี้เธอดีขึ้นหรือยัง ในวันที่เธอไม่ตอบข้อความของฉัน ฉันรู้สึกเศร้าใจมากเพราะไม่มีใครคุยกับฉัน ฉันคิดถึงเธอนะ

พักผ่อนให้ดี ๆ และอย่าลืมรับประทานยาให้ตรงเวลานะ ฉันหวังว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นเร็วๆ นี้ และเราจะไปร้านกาแฟด้วยกัน

ดูแลตัวเองให้ดี

ชลิตา

ตัวอย่างจดหมายร้องเรียน

ตัวอย่างและโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ – ร้องเรียน:

Dear Madam,

I am writing this letter to express my disappointment with the quality of service from your firm. I booked a package tour to Thailand on the application of your firm but unfortunately, the travel did not live up to my expectations.

When it comes to my trip, I was deeply dissatisfied not only with the delayed flight but also the low-quality service from your firm. As I booked an all-inclusive vacation package, the hotel at least should have provided necessities to satisfy my demands but it did not. For two days, my family and I had to live in a cramped, narrow and lightly furnished room. In addition, the television and the toilet were out of order, which really annoyed me. Moreover, a visit to the aquarium was canceled unwarrantedly only because of drizzling.

In this worst-case scenario, I expect to receive a refund from your firm for all the charges I paid or any measures you could take to compensate me. I look forward to a swift solution to this matter.

Yours sincerely,

Jennifer

เรียนคุณผู้หญิง

ฉันเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อแสดงความผิดหวังกับคุณภาพการบริการจากบริษัทของคุณ ฉันจองแพ็กเกจทัวร์ประเทศไทยโดยใช้แอปพลิเคชั่นของบริษัทของคุณ แต่น่าเสียดายที่การเดินทางไม่เป็นไปตามความคาดหวังของฉัน

เมื่อพูดถึงการเดินทางของฉัน ฉันรู้สึกไม่พอใจอย่างมากไม่เพียงแต่กับเที่ยวบินล่าช้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริการคุณภาพต่ำจากบริษัทของคุณด้วย ตอนที่ฉันจองแพ็กเกจวันหยุดแบบรวมทุกอย่าง อย่างน้อยทางโรงแรมควรจะจัดหาสิ่งที่จำเป็นให้ตรงกับความต้องการของฉันแต่กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในช่วงสองวันที่ผ่านมา ฉันและครอบครัวต้องอยู่ในห้องที่โทรมและคับแคบ นอกจากนี้โทรทัศน์และห้องน้ำยังใช้งานไม่ได้ ซึ่งทำให้ฉันรำคาญมาก ยิ่งกว่านั้น การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำถูกยกเลิกอย่างไม่มีเหตุผลเพียงเพราะมีฝนตกปรอย ๆ

ในสถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุดนี้ ฉันคาดว่าจะได้รับเงินคืนจากบริษัทของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ฉันจ่ายไปหรือมาตรการใด ๆ ที่คุณอาจใช้เพื่อชดเชยให้ฉัน ฉันรอคอยวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วสำหรับเรื่องนี้จากคุณ

ขอแสดงความนับถือ

เจนนิเฟอร์

ตัวอย่างจดหมายเชิญ

ตัวอย่างจดหมายเชิญ

ตัวอย่างและโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ – จดหมายเชิญ:

Dear Toni,

We will have some days off during the Songkran holiday. Do you have any plans for it? I am going to hold a small party in my house with cakes and candies to welcome the new year. Would you like to join us? I think that party will be very fun.

I look forward to seeing you.

Give my love to your parents and wish for a happy new year!

Your friend,

Cherry

เรียน โทนี่

เราจะมีวันหยุดหลายวันในช่วงวันสงกรานต์ คุณมีแผนสำหรับวันนั้นหรือไม่ ฉันจะจัดงานปาร์ตี้เล็ก ๆ ที่บ้านพร้อมเค้กและลูกกวาดเพื่อต้อนรับปีใหม่ คุณอยากมาร่วมกับเราไหม ฉันคิดว่าปาร์ตี้นั้นคงจะสนุกมาก

ฉันหวังว่าจะได้พบคุณ

มอบความรักของฉันให้กับพ่อแม่ของคุณและขออวยพรให้มีแต่ความสุขในวันปีใหม่

เพื่อนของคุณ

เชอร์รี่

ข้างต้นคือตัวอย่างและโครงสร้างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ที่สุดที่รวบรวมโดย ELSA Speak ให้อ่านดี ๆ เพื่อเรียนรู้วิธีเขียนจดหมายถึงเพื่อนและญาติให้ถูกต้องที่สุด นอกจากนี้ โปรดดูหลักสูตร IELTS, TOEIC และ National High School ด้านล่างเพื่ออัพเกรดระดับภาษาอังกฤษของคุณอย่างรวดเร็ว

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ