20 กรณีพิเศษในการออกเสียง ed ในภาษาอังกฤษที่ต้องเชี่ยวชาญ

การออกเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษของแต่ละคน เพื่อแตกฉานทักษะนี้ เราต้องขยันหมั่นเพียรและฝึกฝนทุกวันด้วยแหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้องและมีคุณภาพ มีกฎการออกเสียงหลายข้อในภาษาอังกฤษและวิธีการออกเสียงคำกริยาที่เติม –ed เป็นปัญหาหนึ่งทำให้หลายคนรู้สึกสับสน ด้วยเนื้อหาทั้งหมดในบทเขียนนี้ ELSA Speak จะแนะนำให้ทุกคนความรู้เกี่ยวกับกฎและกรณีพิเศษเมื่อออกเสียง -ed รวมถึงแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้อง

สรุปหลักการออกเสียงของคำที่ลงท้ายด้วย -ed

หลักการที่ 1: -ed อ่านว่า /ɪd/

คำกริยาที่ลงท้ายด้วย /t/ หรือ /d/ เสียงตอนจบ -ed จะออกเสียงเป็น /ɪd/

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง

คำศัพท์ถอดเสียงแปล
Wanted/ˈwɒn.tɪd/อยาก
Needed/ˈniː.dɪd/จำเป็น
Added/ædɪd/เพิ่ม

หลักการที่ 2: -ed อ่านว่า /t/  

ถ้าคำกริยาลงท้ายด้วยเสียงไม่มีเสียง (/s/, /f/, /p/,  /ʃ/, /tʃ/, /k/ ) เสียงตอนจบ ed จะออกเสียงเป็น /t/

ตัวอย่าง

คำศัพท์ถอดเสียงแปล
Watched/wɒtʃt/ดู
Missed/mɪst/พลาด
Hoped/hoʊpt/หวัง

หลักการที่ 3: -ed อ่านว่า /d/

สำหรับวิธีการออกเสียง ed ที่ไม่อยู่ในหลักการที่ 1 และ 2 เสียงตอนจบ ed จะได้ออกเสียงเป็น /d/

ตัวอย่าง

คำศัพท์ถอดเสียงแปล
Smiled/smaɪld/ยิ้ม
Worried/wз:id/ห่วงใย
Allowed/əˈlaʊd/อนุญาต
หลักการออกเสียง

>> Read more:

กรณีพิเศษเมื่อออกเสียง -ed

นอกจากหลักการที่อยู่ข้างต้น ในภาษาอังกฤษยังมีกรณีพิเศษในการออกเสียง -ed ซึ่งต้องใส่ใจเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและการอ่านผิด โดยเฉพาะคือคำคุณศัพท์ส่วนใหญ่ที่ลงท้ายด้วย -ed จะออกเสียงเป็น /id/ ยกเว้นคำต่อไปนี้

คำศัพท์วิธีออกเสียง แปล
naked (adj)/ˈneɪkɪd/เปลือย
wicked (adj)/ˈwɪkɪd/ชั่วร้าย
beloved (adj)/bɪˈlʌvd/ เป็นที่รัก
sacred (adj)/ˈseɪkrɪd/ศักดิ์สิทธิ์
hatred (adj)/ˈheɪtrɪd/เกลียด
wretched (adj)/ˈretʃɪd/เคราะห์ร้าย
rugged (adj)/ˈrʌɡɪd/ขรุขระ
ragged (adj)/ˈræɡɪd/รุ่งริ่ง
dogged (adj)/ˈdɒɡɪd/ดื้อรั้น
blessed (adj)/ˈblesɪd/โชคดี
blessed (v)/ˈblest/ให้พร
cursed (v) /kɜːst/ถูกสาป
cursed (adj) /ˈkɜːsɪd/น่ารังเกียจ
crabbed (adj)/ˈkræbɪd/ตัวอักษรเล็ก อ่านยาก
crabbed (v)/kræbd/ขี้โมโห
crooked (adj)/ˈkrʊkɪd/คดเคี้ยว
crooked (v)/ˈkrʊkt/โกง
used (adj)/juːst/คุ้นเคย
used (v)/juːsd/ใช้
aged (adj) /ˈeɪdʒɪd/สูงวัย

รวบรวมแบบฝึกหัด 60 ข้อเกี่ยวกับการออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย – ed

เลือกคำที่มีการออกเสียง -ed  ที่ต่างกับคำอื่นๆ

1. A. arrivedB. believedC. receivedD. hoped
2. A. openedB. knockedC. playedD. occurred
3. A. rubbedB. tuggedC. stoppedD. filled
4. A. dimmedB. travelledC. passedD. stirred
5. A. tippedB. beggedC. quarrelledD. carried
6. A. triedB. obeyedC. cleanedD. asked
7. A. packedB. addedC. workedD. pronounced
8. A. watchedB. phonedC. referredD. followed
9. A. agreedB. succeededC. smiledD. loved
10. A. laughedB. washedC. helpedD. weighed
11. A. walkedB. endedC. startedD. wanted
12. A. killedB. hurriedC. regrettedD. planned
13. A. visitedB. showedC. wonderedD. studied
14. A. sacrificedB. finishedC. fixedD. seized
15. A. neededB. bookedC. stoppedD. washed
16. A. lovedB. teasedC. washedD. rained
17. A. packedB. punchedC. pleasedD. pushed
18. A. filledB. nakedC. suitedD. wicked
19. A. causedB. increasedC. practisedD. promised
20. A. washedB. partedC. passedD. barked
21. A. killedB. curedC. crashedD. waived
22. A. imaginedB. releasedC. rainedD. followed
23. A. calledB. passedC. talkedD. washed
24. A. landedB. neededC. openedD. wanted
25. A. cleanedB. attendedC. visitedD. started
26. A. talkedB. fishedC. arrivedD. stepped
27. A. wishedB. wrappedC. laughedD. turned
28. A. consideredB. rescuedC. pulledD. roughed
29. A. producedB. arrangedC. checkedD. fixed
30. A. causedB. examinedC. operatedD. advised
31. A. discoveredB. destroyedC. developedD. opened
32. A. repairedB. inventedC. woundedD. succeeded
33. A. improvedB. parkedC. broadenedD. encouraged
34. A. deliveredB. organizedC. replacedD. obeyed
35. A. paintedB. providedC. protectedD. equipped
36. A. testedB. markedC. presentedD. founded
37. A. usedB. finishedC. marriedD. rained
38. A. allowedB. dressedC. flashedD. mixed
39. A. switchedB. stayedC. believedD. cleared
40. A. recommendedB. waitedC. handedD. designed
41. A. annoyedB. phonedC. watchedD. remembered
42. A. hurriedB. decidedC. plannedD. wondered
43. A. postedB. addedC. managedD. arrested
44. A. dreamedB. neglectedC. deniedD. admired
45. A. admittedB. advancedC. appointedD. competed
46. A. announcedB. apologizedC. answeredD. argued
47. A. complainedB. appliedC. comparedD. polished
48. A. bookedB. watchedC. joggedD. developed
49. A. contributedB. jumpedC. introducedD. vanished
50. A. whisperedB. wanderedC. sympathizedD. sentenced
51. A. workedB. wantedC. stoppedD. asked
52. A. openedB. knockedC. playedD. occurred
53. A. talkedB. watchedC. livedD. stopped
54. A. coveredB. installedC. describedD. decorated
55. A. claimedB. warnedC. occurredD. existed
56. A. carriedB. lookedC. managedD. opened
57. A. pleasedB. smokedC. stoppedD. missed
58. A. waitedB. mendedC. objectedD. faced
59. A. pleasedB. erasedC. increasedD. amused
60. A. arrivedB. believedC. receivedD. hoped

 คำตอบ: 

1-D2-B3-C4-C5-A6-D7-B8-A9-B10-D
11-A12-C13-A14-D15-A16-C17-C18-A19A20-B
21-C22-B23-A24-C25-A26-C27-D28-D29-B30-C
31-C32-A33-B34-C35-D36-B37-B38-A39-A40-D
41-C42-B43-C44-B45-B46-A47-D48-C49-A50-D
51-B52-B53-C54-D55-D56-B57-A58-D59-A60-D

>> Read more: IPA – ตารางการถอดเสียงภาษาอังกฤษและวิธีการออกเสียงมาตรฐานนานาชาติ

เรียนรู้วิธีออกเสียงภาษาอังกฤษเหมือนสำเนียงเจ้าของภาษาด้วยแอป ELSA Speak

ELSA Speak ได้เรียกว่าเป็น “แอปพลิเคชัน การออกเสียงภาษาอังกฤษชั้นนำ” บน Appstore/CH Play ที่มียอดดาวน์โหลดถึง 50 ล้านครั้ง

โดยเฉพาะ หลักสูตรการศึกษาที่ ELSA Speak ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะตามความสามารถของแต่ละคน ผู้เรียนจะได้รับการตรวจสอบก่อนที่เข้ามาเรียน ระบบจะให้คะแนนและประเมินการออกเสียงของผู้เรียน จากนั้น ผู้ช่วย ELSA Speak จะสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคน

คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ ELSA Speak คือเทคโนโลยีการจำแนกเสียงพูดที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงทันทีระบบจะบันทึกเสียงของผู้เรียนและเปรียบเทียบกับเสียงมาตรฐานของเจ้าของภาษา เพื่อการประเมินที่สมบูรณ์และแม่นยำที่สุด

ในปัจจุบันนี้ ELSA Speak ได้พัฒนาด้วยมากกว่า 200 หัวข้อและแบบฝึกหัดการออกเสียงมากกว่า 5,000 แบบให้ผู้ใช้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้จึงสามารถพูดภาษาอังกฤษด้วยน้ำเสียงที่ถูกต้อง มั่นใจและคล่องแคล่วได้เหมือนเจ้าของภาษา

คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ ELSA Speak

สรุป

ELSA Speak ได้รวบรวมให้ทุกคนข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับหลักการและกรณีพิเศษเมื่อออกเสียง – ed และ ELSA Speak เชื่อมั่นว่าหากมีความพยายามและจิตวิญญาณในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคุณสามารถเอาชนะความยากลำบากในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้

ด้วยการฝึกฝนเพียง 10 นาทีต่อวันด้วย ELSA Speak คุณจะฝึกฝนเสียงทั้งหมด 44 เสียงในตารางการออกเสียงภาษาอังกฤษ IPA ซึ่งจะช่วยพัฒนาการออกเสียงของคุณได้ถึง 40%

ได้ทราบว่ามีผู้ใช้ 95% มีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากใช้ ELSA Speak ดังนั้นมาสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับ ELSA Speak ในตอนนี้เลย

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ