Yet ใช้ยังไง? แยกแยะวิธีใช้ yet still just already พร้อมตัวอย่าง

Yet ใช้ยังไง ? โครงสร้าง Yet เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้กันโดยทั่วไปในภาษาอังกฤษ แล้วคุณล่ะ มีความรู้เกี่ยวกับคําว่า “Yet” หรือยังเอ่ย งั้นตอนนี้เรามาทบทวนโครงสร้าง Yet กับ ELSA Speak เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับวิธีการใช้โครงสร้างนี้อย่างถูกต้องกันนะ

Yet คืออะไร?

ผู้เรียนภาษาอังกฤษรู้อยู่แล้วว่า “Yet” เป็นคำวิเศษณ์ที่อยู่ท้ายประโยคเพื่อ “อธิบายสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น” อย่างไรก็ตาม ในภาษาอังกฤษ Yet เป็นคำที่มีความยืดหยุ่นในความหมาย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

Yet เป็นคำวิเศษณ์

หากเป็นคำวิเศษณ์ Yet มักจะปรากฏในประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามของปัจจุบันกาลสมบูรณ์เพื่อบ่งบอกถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือยังไม่จบสมบูรณ์และผู้พูดคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ความหมาย: ยัง หรือยัง ยังไม่ได้

ตัวอย่าง:

 • I haven’t finished my homework yet. (แปล: ฉันยังทําการบ้านไม่เสร็จเลย)
 • Have you emailed our boss about the proposal yet? (แปล: คุณส่งอีเมลถึงหัวหน้าเกี่ยวกับข้อเสนอนี้แล้วหรือยัง)

Yet เป็นคําเชื่อม

Yet อาจเป็นคำเชื่อมที่คล้ายกับคําว่า “but” หรือ “nevertheless” เพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างสองประโยค และมักจะอยู่หลังคำว่า “and”

ความหมาย: แต่ อย่างไรก็ตาม

ตัวอย่าง:

 • She was tired, yet she kept going. (แปล: เธอเหนื่อยแต่เธอก็ยังเดินต่อ)
 • He is young, yet he is wise beyond his years. (แปล: เขายังเด็ก แต่เขาฉลาดเกินกว่าอายุของเขา)
Yet คืออะไร?

>>> Read more: Linking verb คืออะไร – คำกริยาเชื่อมทั่วไปและแบบฝึกหัดพร้อมคำเฉลย

Yet ใช้กับ tense อะไร?

โครงสร้าง Yet ในปัจจุบันกาลสมบูรณ์

ในประโยคปฏิเสธปัจจุบันกาลสมบูรณ์

ในกรณีนี้ “Yet” มักจะอยู่ท้ายประโยค

S + have/ has + not (haven’t/ hasn’t) + V3 + yet

ข้อสังเกต: S = เป็นประธาน; V3 = กริยาในรูปอดิต (Past Participle)

ตัวอย่าง: They haven’t arrived yet. (แปล: พวกเขายังไม่มาเลย)

ในประโยคคําถามปัจจุบันกาลสมบูรณ์

 • ในประโยคคำถามแบบรับ Yet แสดงให้เห็นว่าผู้พูดกําลังคาดหวังว่าจะมีบางสิ่งเกิดขึ้น

Have/ has + S + V3 + yet?

Note: S = ประธาน; V3 = กริยาในรูปอดิต (Past Participle)

ตัวอย่าง: Have you eaten lunch yet? (แปล: คุณทานข้าวเที่ยงหรือยัง?)

 • ในประโยคคําถามเชิงปฏิเสธที่มีคําว่า Yet  ผู้พูดเดาได้ว่าคําตอบจะเป็นเชิงลบ 

ตัวอย่าง: Hasn’t he called back yet? (แปล: เขายังไม่โทรกลับเหรอ?)

>>> Read more: ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ (Present Perfect Tense) ในภาษาอังกฤษ

วลี “have yet to”

ใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคําถามปัจจุบันกาลสมบูรณ์ 

S + have/ has yet to + V_inf

ข้อสังเกต: S = ประธาน; V_inf = กริยาตัวเดิมที่ไม่เติมแล้วก็ไม่ผัน

ตัวอย่าง 1: Lisa has yet to read the book required for the class. (แปล: ลิซ่ายังไม่ได้อ่านหนังสือที่จำเป็นสำหรับชั้นเรียน)

ตัวอย่าง 2:  Have you seen the latest movie? – No, I have yet to watch it. (แปล: คุณดูหนังเรื่องล่าสุดหรือยัง – ยัง ฉันยังไม่ได้ดูเลย)

yet ใช้กับ tense อะไร

โครงสร้าง Yet ในประโยคที่มีคำว่า “be”

วลี “be yet to”

ใช้เพื่อเน้นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

S + be yet to + V_inf

ข้อสังเกต: S = ประธาน; V_inf = กริยาตัวเดิมที่ไม่เติมแล้วก็ไม่ผัน

ตัวอย่าง: The festival is yet to take place. (แปล: การเฉลิมฉลองยังไม่เกิดขึ้น)

หลังการเปรียบเทียบขั้นสุด

ใช้เพื่ออธิบายความประหลาดใจหรือความคาดหวังเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจนถึงขณะนี้

S + to be (am/is/are) + the + superlative adjective + yet + present perfect

ตัวอย่าง: He is the fastest runner on the team, yet he hasn’t won a race this season. (แปล: เขาเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในทีม แต่เขายังไม่ชนะการแข่งขันในฤดูนี้เลย)

โครงสร้าง Yet

Yet ในฐานะคําเชื่อม

ตามที่ได้กล่าวไว้ Yet เป็นคำสันธานที่แสดงความแตกต่างระหว่างสองเหตุการณ์ในประโยค ซึ่งมักจะอยู่ตรงกลางประโยคหลังเครื่องหมายจุลภาคหรือหลังคำว่า “and”

ตัวอย่าง 1: I am tired and hungry, yet I want to finish this project. (แปล: ฉันเหนื่อยและหิว แต่ก็อยากทำโปรเจ็กต์นี้ให้เสร็จก่อน)

ตัวอย่าง 2: So many questions and yet so few answers. (แปล: มีคำถามตั้งมากมายแต่มีไม่กี่คำตอบ)

ขยายโครงสร้าง Yet

โครงสร้างที่ต้องเน้นยํ้า

Yet ยังใช้เพื่อเน้นความหมายที่คล้ายกับ “even” โดยเฉพาะหน้าคำว่า “more” “another” และ “again”

ตัวอย่าง 1: I have been washing the dishes, and yet more dirty ones keep piling up. (แปล: ฉันล้างจานแล้ว แต่จานที่สกปรกก็ยังมีอยู่เรื่อย ๆ) 

ตัวอย่าง 2: The cost of electricity increased yet again. (แปล: ค่าไฟสูงขึ้นอีกแล้ว)

ใช้กับคำกริยาช่วย

ใช้กับคำกริยาช่วย เช่น “may” “could” “might”… เพื่อแสดงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะไม่เอื้ออำนวยก็ตาม

ตัวอย่าง:  You may win yet. (แปล: คุณอาจจะชนะในอนาคต)

ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อใช้ Yet 

มีข้อผิดพลาดทั่วไปบางประการเมื่อใช้โครงสร้าง Yet ในภาษาอังกฤษ ต่อไปนี้คือข้อสังเกตเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อผิดพลาด:

เรียงลำดับคำไม่ถูกต้อง 

การวางคําว่า Yet ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เนื้อหาเข้าใจยาก

ตัวอย่าง:

 • ผิด: Yet the bank hasn’t approved my loan application.
 • ถูก: The bank hasn’t yet approved my loan application. (แปล: ธนาคารยังไม่ได้อนุมัติการสมัครสินเชื่อของฉันเลย)

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

ผู้เรียนควรตรวจสอบไวยากรณ์ของประโยคอย่างรอบคอบ และมั่นใจว่าการระบุกาลปัจจุบันหรือกาลอดีตถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือโครงสร้างประโยคที่ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่าง:

 • ผิด: The students have yet understood the lesson. 
 • ถูก: The students have yet to understand the lesson. (แปล: นักเรียนยังไม่เข้าใจบทเรียนที่)

ใช้คำว่า Yet เยอะเกินไป

การใช้คำนี้บ่อยเกินไปในบทความจะทำให้ประโยคสับสน จำเจ และมีแนวโน้มที่จะซํ้าคํา

ตัวอย่าง:

 • ผิด: I haven’t yet completed the assignment yet, and I still have yet to research the topic.
 • ถูก: I haven’t completed the assignment yet, and I still need to research the topic. (แปล: ฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จและฉันยังต้องหาข้อมูลในหัวข้อนี้อีก)
ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อใช้ Yet 

แยกแยะ yet, still, just, already

ความหมายตำแหน่งในประโยคตัวอย่าง
Yet“จนถึงตอนนี้ ก็ยังไม่ได้ทำอะไร” เพื่อเน้นย้ำว่าเรามีความคาดหวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้Yet มักอยู่ท้ายประโยค Have you finished your task yet? I haven’t finished it yet. (คุณทำงานของคุณเสร็จหรือยัง ฉันยังทำไม่เสร็จเลย)
Still“สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น” เพื่อเน้นย้ำว่าเราคาดหวังว่าจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้Still อยู่ระหว่างประธาน (The bus, they,…) กับกริยานุเคราะห์ (haven’t/hasn’t)Susan still hasn’t replied to my email. (ซูซานยังไม่ได้ตอบอีเมลของฉันเลย)
Just“เมื่อไม่นานนี้” หมายถึง สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นJust อยู่ระหว่างกริยานุเคราะห์ (have/has) กับกริยาในรูปแบบอดิตI’ve just seen Justin coming out of the classroom. (ฉันเพิ่งเห็นจัสตินออกมาจากห้องเรียน)
Already“ก่อนหน้านี้ ทำอะไรมาแล้ว” เพื่อเน้นว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นก่อนสิ่งอื่นหรือเร็วกว่าที่คาดไว้สามารถอยู่ระหว่างกริยานุเคราะห์กับกริยาหลักหรืออยู่ท้ายประโยคก็ได้Rolex wanted to see “Sudden Risk” but I’ve already seen it. (โรเล็กซ์อยากดูหนังเรื่อง Sudden Risk แต่ฉันดูแล้ว)
การใช้ just already yet และแยกแยะ y

คำ/วลีที่ใช้กับ Yet

คํา/วลีวิธีใช้ตัวอย่าง
Yet againใช้เพื่อเน้นเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วและกําลังเกิดขึ้นอีกHe was late yet again for the meeting. (เขามาประชุมสายอีกแล้ว)
As yetใช้เพื่อแสดงความหมายของ “จนถึงตอนนี้” “จนถึงบัดนี้” หรือ “จนถึงปัจจุบัน”As yet, we have not received any information about the schedule for the conference. (จนถึงตอนนี้ เรายังไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับกำหนดการประชุมเลย)
Yet moreใช้เพื่ออ้างถึงจำนวนที่เยอะขึ้น มักมาพร้อมกับความประหลาดใจหรือข้อร้องเรียนWe have yet more work to do before the deadline. (เรายังมีงานอีกมากมายที่ต้องทำก่อนถึงวันกําหนดส่ง)
Not just yetใช้เพื่อแสดงความล่าช้าหรือไม่เต็มใจที่จะดำเนินการใด ๆ ทันที แต่มีแนวโน้มที่จะดำเนินการในอนาคตอันใกล้นี้Can you start the presentation now?” – “Not just yet, I need a few more minutes to set up the slides.” (“คุณสามารถเริ่มนำเสนอตอนนี้เลยได้ไหม” – “ยังเลย ฉันต้องการเวลาเตรียมสไลด์สัก 2-3 นาที”)
Better yetใช้เพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะที่ดีกว่าในสถานการณ์เฉพาะWhy don’t we go for a walk in the park, or better yet, let’s go for a hike in the mountains? (ทำไมเราไม่ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือไปเดินป่าบนภูเขากันเนอะ)
So near (and) yet so farแสดงความผิดหวังและเสียดายเมื่อโอกาสหรือเป้าหมายอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่ไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุผลบางประการThey were minutes away from catching the train, but the traffic jam made them miss it. So near, yet so far. (พวกเขาอยู่ห่างจากรถไฟเพียงไม่กี่นาที แต่รถติดทำให้พวกเขาดูห่างออกไป จริง ๆ ใกล้และไม่ไกลมาก)

แบบฝึกหัดเพื่อเข้าใจคำถาม: Yet ใช้ยังไง

เรียงคำให้เป็นประโยคที่มีคำว่า “yet”

 1. homework / finished / I / my / haven’t / yet.
 2. arrived / have / they / yet?
 3. talented / held / exhibition / she / yet / hasn’t / an.
 4. made / decision / yet / haven’t / they.
 5. the / decision / yet / hasn’t / been / made.
 6. results / been / announced / the / yet / of / experiment / have / not / been.
 7. recognized / haven’t / they / any / yet / received / for / efforts / their.
 8. team / yet / dedicated / the / received / members / any / haven’t / recognition / most.
 9. weather / decided / for / go / the / they / picnic / to / cloudy / was / yet.
 10. exciting / of / come / the / is / trip / to / most / yet / part / the.

คําเฉลย:

 1. I haven’t finished my homework yet.
 2. Have they arrived yet
 3. She is the most talented artist I’ve seen, yet she hasn’t held an exhibition.
 4. They haven’t made a decision yet.
 5. The decision hasn’t been made yet.
 6. The results of the experiment have not yet been announced.
 7. They are the most dedicated team members, yet they haven’t received any recognition for their efforts.
 8. They haven’t yet received any recognition for being the most dedicated team members.
 9. The weather was cloudy, yet they decided to go for a picnic.
 10. The most exciting part of the trip is yet to come.

ในบทความนี้ ELSA Speak ได้นําข้อมูล Yet ใช้ยังไง และแบบฝึกหัดที่มีประโยชน์มากมายมาให้คุณ หวังว่าจะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าลืมติดตาม ELSA Speak เพื่อเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันทุกวันนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ