Object pronouns (สรรพนามรูปกรรม) คืออะไร? หลักการใช้และแบบฝึกหัดการใช้งาน

Object pronouns มักใช้ในการพูดและการเขียน เป็นส่วนสำคัญในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อช่วยประโยคมีความสอดคล้องกันมากขึ้น ดังนั้น คุณต้องเข้าใจและใช้ Object pronouns ให้ถูกต้อง ต่อไปนี้ ELSA Speak จะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ Object pronouns และวิธีใช้เป็นภาษาอังกฤษให้กับคุณ

Object pronouns คืออะไร

สรรพนามรูปกรรม (object pronouns) ได้แก่ me us him her them หรือ whom  สรรพนามใช้แทนคนหรือสิ่งของที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำใดๆ โดยปกติจะตามหลังคำกริยาหรือคำบุพบท

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง: Jackson did all of my tasks. I should make a call to thank him. (แจ็คสันช่วยฉันทำทุกอย่างแล้ว ฉันควรโทรหาขอบคุณเขา)

ดูตารางสรุป object pronouns ดังนี้

เอกพจน์เอกพจน์พหูพจน์พหูพจน์
 สรรพนามที่ใช้เป็นประธานสรรพนามที่ใช้เป็นกรรม สรรพนามที่ใช้เป็นประธานสรรพนามที่ใช้เป็นกรรม
สรรพนามบุรุษที่ 1IMeWeUs
สรรพนามบุรุษที่ 2YouYouYouYou
สรรพนามบุรุษที่ 3He She ItHim Her ItThey  Them  
ตารางสรุป object pronouns

>>> Read more:

Object pronoun ตัวอย่างประโยค 

● Anna might regret her rude behavior in front of her father. (แอนนาคงจะเสียใจที่เธอทำตัวไม่เคารพต่อหน้าพ่อของเธอ)

● John just bought his car for 100,000 USD. (โจห์นเพิ่งซื้อรถของเขาในราคา  100,000 ดอลลาร์)

● What do you need from me? (คุณต้องการอะไรจากฉัน)

● We don’t need to tell them about this problem. (เราไม่จำเป็นต้องบอกพวกเขาปัญหานี้)

● The meeting yesterday was all about you. (การประชุมเมื่อวานเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณ)

หมายเหตุ: Object pronoun ส่วนที่เหลือ เช่น you it this one what มีรูปแบบเดียวกันในสรรพนามทั้งสองประเภท

หลักการใช้  Object pronouns

เช่นเดียวกับกรรมอื่นในประโยค Object pronouns ยังช่วยปรับเปลี่ยนประโยคอีกด้วย Object pronouns สามารถมีหลายประเภท เช่น กรรมตรง (direct object) กรรมรอง (indirect object) และกรรมของบุพบท (object of a preposition)

กรรมตรง 

ผู้เรียนใช้กรรมตรงเมื่อเป็นกรรมที่มีผลโดยตรงจากการกระทำ เมื่อกรรมทำหน้าที่เป็นกรรมตรง มันมักตามหลังคำกริยาของประโยค

ตัวอย่าง

● This event is very important, who can help us? (เหตุการณ์นี้สำคัญมาก ใครสามารถช่วยเราได้)

● Finally, we made it! (ในที่สุดเราก็ทำได้แล้ว)

กรรมรอง

ผู้เรียนใช้กรรมรองเมื่อมันไม่ใช่กรรมที่มีผลโดยตรงจากการกระทำ เมื่อกรรมทำหน้าที่เป็นกรรมรอง มันมักตามหลังคำกริยาของประโยค

ตัวอย่าง: My father bought me a very stunning dress on my birthday (พ่อของฉันซื้อชุดที่สวยมากให้ฉันในวันเกิดของฉัน)

กรรมของบุพบท 

ผู้เรียนใช้กรรมของบุพบท (object of preposition) เมื่อนั่นเป็นสิ่งที่คำบุพบทอ้างถึง

ตัวอย่าง

● Did she make this only for him? (เธอทำสิ่งนั้นเพื่อเขาคนเดียวหรอ)

● The girl who sits next to us is Jan’s daughter (ผู้หญิงที่นั่งข้างเราคือลูกสาวของแจน)

แบบฝึกหัด

ชุด 1:  เติม object pronoun ที่เหมาะสมในช่องว่าง

1. I don’t know what to do. Please, help………….. .

2. Rebecca is my best friend. I trust…………. .

3. Who are you? Do I know………… ?

4. We can help. Tell………….. what the problem is.

5. Who are those people? Ask………….. and tell me, please.

6. On my birthday mum makes a big cake for……… and our family.

7. Mark is a bad boy. Stay away from……………

8. My room is very small so I can clean……………. every weekend.

9. Lily and Natasha are my classmates. I like…………..

10. We are in the backyard. You can see…………… from your bedroom
window.

11. Steve is my sister’s friend and I like…………….

12. It’s Grandmother’s Day today. I think your grandma will be happy if you visit………… tonight.

13. Tom and Mary often come to my house. They visit ……….. almost every Saturday.

14. My friend is on holiday now. I text……………… every day.

15. Look at this bird on our drive. It looks ill. Don’t touch………….

16. They are in trouble. The police are following………….

17. I’m thirsty. Give……………. some water, please.

18. My sister is so annoying. I’m not talking to…………….. today.

19. Tom Cruise is a handsome and talented actor, so I really like….

20. Leonard offered Mary a job but they didn’t accept…………

ชุด 2:  เติม object pronoun ที่เหมาะสมในช่องว่าง

1. I love my parents and they love………… very much.

2. Vicky buys books for the girl at the bookshop. He visits………….. every week.

3. Sylvia feeds his cat. She cares about…………

4. My grandfather takes his grandson to school. He drives………. in his car.

5. I enjoyed the magazine that Vicky lent…………. last Friday.

6. Mr Jimmy always wears a hat because he likes…………

7. The students listened to Susan because they liked…………..

8. Vicky drove the car that his uncle gave……….. for his birthday.

9. Please, turn off the computer, It’s disturbing………….. a lot.

10. Jimmy spent the weekend in London. He enjoyed……… with some friends.

11. Caroline has bought a present for Fernando, but she hasn’t sent………. yet.

12. The English teacher is giving a question but some students aren’t listening to……….

13. Hana helps her sister a lot, she often helps…………. with the homework.

14. Alice is hungry, so she is eating a chicken hamburger. She loves………..

15. Cheating is a bad habit. I hate……………

16. My dad often kisses me when he comes home. He talks to……….. after dinner.

17. Tom met my boyfriend and I at the cinema. Then, he invited……… for a dinner.

18. Elisabeth corrects my mistakes. That is good for………… and I’m grateful for that.

19. Walter plays the guitar well. His parents are happy with……….

20. The medicine tastes horrible. I didn’t want to drink………….

ชุด 3: เติม object pronoun “me, you, him, her, it, us, you, them”

1. Who is that woman? Why are you looking at…………?

2. Do you know that man? Yes, I work with…………

3. I am talking to you. Please listen to…………

4. These photos are nice. Do you want to look at…………?

5. I like that camera. I am going to buy…………

6. I don’t know who Peter’s girlfriend is. Do you know…………?

7. Where are the tickets? I can’t find…………

8. We are going to the disco. Can you come with …………?

9. I don’t like dogs. I’m scared of…………

10. Where is she? I want to talk to…………

11. Those apples are bad. Don’t eat…………

12. I don’t know this girl. Do you know…………?

13. Alan never drinks milk. He doesn’t like…………

14. Where are the children? Have you seen…………?

15. I can’t find my pencil. Can you give one to…………?

ชุด 4: เติม object pronoun ที่เหมาะสมในช่องว่าง

1. John can’t do his homework. Can you help…………?

2. We don’t know how to go to the cinema. Can you help…………?

3. I can’t find my books. Can you see…………?

4. John, can you come to…………?

5. This pen is for Mary. Give it to…………?

6. I need help. Please, help…………?

7. The boys are playing football. Give…………the ball.

8. We are hungry. Bring………… the sandwiches, please.

9. Father is in the living room. Bring………… the book.

10. These flowers are a present for my mother. Please, give………… to………….

คำตอบ

คำตอบชุด 1

1. me5. them9. them13. me17. me
2. her6. me10. us14. her/him18. her
3. you7. him11. him15. it19. him
4. us8. it12. her16. them20. her

คำตอบชุด  2

1. me5. me9. me13. her17. us
2. her6. it10. it14. it18. me
3. it7. her11. it15. it19. him
4. him8. him12. her/him16. me20. it

คำตอบชุด 3

1. her2. him3. me4. them5. it
6. her7. them8. us9. them10. her
11. them12. her13. it14. them15. me

คำตอบชุด 4

1. him2. us3. them4. us5. her
6. me7. him8. us9. him10. them/her

>>> Read more:

คำถามที่พบบ่อย

Object pronoun มีอะไรบ้าง?

สรรพนามรูปกรรม (object pronoun)  ได้แก่ me us him her them หรือ whom

Object pronoun ใช้ยังไง?

Object pronoun มักตามหลังคำกริยาในประโยค

ข้อมูลข้างต้นเป็นความรู้เกี่ยวกับ Object pronoun และแบบฝึกหัดต่างๆ ที่ช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการใช้ Object pronoun ELSA Speak หวังว่าด้วยบทความนี้จะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นในการนำความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารและการเขียน ขอให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ