การใช้ adverb of frequency ในภาษาอังกฤษ

อาจมีหลายครั้งที่คุณรู้สึกสับสนเมื่อไม่รู้ว่าควรเลือกใช้คำกริยาวิเศษณ์ตัวใดเพื่ออธิบายความถี่ของการกระทำอย่างแม่นยำ ดังนั้น ELSA Speak จะช่วยคุณรวบรวมและแนะนำการใช้ adverb of frequency  ในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดที่สุด

นิยาม

Adverb of frequency (Adverbs of relative frequency) คือชนิดของคำในภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อบอกความถี่ของการกระทำ โดยทั่วไป Adverbs of relative frequency ใช้เพื่ออธิบายนิสัยหรือการกระทำซ้ำๆ ที่มักจะพบในปัจจุบันกาลธรรมดา

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง She usually goes to school at 7 a.m. (เธอมักจะไปโรงเรียนเวลา 7.00 น)

วิธีการใช้ Adverb of frequency ในภาษาอังกฤษ

  • บอกความถี่ของการกระทำที่กล่าวถึงในประโยค

ตัวอย่าง:

I often visit my grandma when I have free time. (ฉันมักจะไปเยี่ยมย่าเมื่อมีเวลาว่าง)

Mary rarely eats breakfast. (แมรี่ไม่ค่อยกินข้าวเช้า)

  • ใช้เพื่อตอบคำถาม “How often”

ตัวอย่าง:

How often do you go to the supermarket? (คุณไปซุปเปอร์มาร์เก็ตบ่อยไหม)

I go to the supermarket sometimes. Maybe two or three times a month. 

(ฉันไปซุปเปอร์มาร์เก็ตบางครั้ง  ประมาณ 2-3 ครั้งต่อเดือน)

ตำแหน่งของ adverb of frequency in English ในประโยค

สามารถปรากฏใน 4 ตำแหน่งต่อไปนี้ของประโยค ได้แก่ อยู่หลัง Verb to be อยู่หน้ากริยาปกติ อยู่หลังกริยาช่วย  อยู่ต้นหรือท้ายของประโยค

  •  อยู่หน้ากริยาปกติ

ตัวอย่าง:

She never drinks soft-drink. (เธอไม่เคยดื่มเครื่องดื่มน้ำอัดลม)

My family usually travels abroad in the summer. (ครอบครัวของฉันมักจะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงฤดูร้อน)

  • อยู่หลัง “Verb to be

ตัวอย่าง:

Peter is always friendly with kids. (ปีเตอร์เป็นมิตรกับเด็กๆ เสมอ)

Jack is often on time. (แจ็คมักจะตรงเวลา)

ตำแหน่งของ adverb of frequency
  • สามารถอยู่หลังกริยาช่วย

อย่างไรก็ตาม หากกริยาช่วยอยู่แบบเชิงลบ Adverb of frequency จะอยู่หน้าหรือหลังกริยาช่วย

 ตัวอย่าง:

They have never eaten this dish before. (พวกเขาไม่เคยกินอาหารจานนี้มาก่อน)

You should always check your document before meeting. (คุณควรตรวจสอบเอกสารก่อนการประชุมเสมอ)

  • อยู่ต้นหรือท้ายประโยค

เมื่อพบอยู่ต้นประโยคหรืออยู่หน้ากริยาช่วย คุณสามารถเข้าใจได้ว่าผู้พูดต้องการเน้นประเด็นที่กล่าวถึง เมื่ออยู่ท้ายประโยค ความหมายของประโยคยังคงเหมือนเดิม

ตัวอย่าง:

You never should say that to your mom. (คุณไม่ควรพูดแบบนั้นกับแม่ของคุณ)

We go to the beach sometime. (เราไปทะเลบางครั้ง

ทั้งหมด Adverb of frequency ที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ

ความถี่ (%)Adverb of frequencyความหมาย
100Alwaysเป็นประจำ/เสมอ
90Usuallyมักจะ
80Normally/ Generallyโดยปกติ
70Often/ Frequentlyบ่อยครั้ง
50Sometimesบางครั้ง
30Occasionallyเป็นครั้งคราว
10Seldomไม่ค่อย
5Hardly ever/ rarelyนานๆ ครั้ง
0Neverไม่เคย

แบบฝึกหัด

 แบบฝึกหัดที่ 1: เขียนประโยคใหม่ด้วย Adverb of frequency 

1. John watches TV (seldom).

2. She will love him (always).

3. I have meet him before (never).

4. Have you been to Paris (ever).

5. The go camping in the wood (sometimes).

แบบฝึกหัดที่ 2: เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. My doctor …………….

A. yearly checks my health

B. checks yearly my health

C. checks my health yearly

2. I don’t earn much because I

A. never went to college

B. went never to college

C. went to college never

3. Andy (10%) ……………. gets to visit his cousins.

A. very frequently        B. very rarely          C. very often

4. My boyfriend and I take vacations together quite …………….

A. never         B. hardly           C. frequently

5. It (0%) …………….rains here in the summer.

A. never      B. sometimes         C. rarely

คำตอบ

แบบฝึกหัดที่ 1: 

 1. John seldom watches TV 

2. She will always love him

3. I have never met him before

4. Have you ever been to Paris?

5. They sometimes go camping in the wood.

แบบฝึกหัดที่ 2:  

1c    2a    3b    4c    5a

ฝึกฝนการใช้ Adverb of frequency ในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย app ELSA Speak

เพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา นอกจากการเรียนรู้หัวข้อไวยากรณ์ที่สำคัญ คุณต้องฝึกการฟังและการพูดเป็นประจำเพื่อสร้างปฏิกิริยาตอบสนองเป็นธรรมชาติในการสื่อสาร

ELSA Speak เป็นแอปฝึกการพูดและการสื่อสารภาษาอังกฤษชั้นนำในปัจจุบัน ด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ELSA Speak สามารถจดจำเสียงและแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงทันที ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเน้นเสียง การพ่นลมกหายใจ และการวางลิ้น

ฝึกฝนการใช้ Adverb of frequency ด้วย app ELSA Speak

เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่น คุณจะต้องทำการทดสอบก่อนเข้า จากผลลัพธ์ที่ได้ ELSA Speak จะช่วยคุณสร้างออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยคุณพัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธภาพที่สุด

ปัจจุบัน ELSA Speak มีบทเรียนมากกว่า 5.000  แบบฝึกหัดกว่า 25.000 บทใน 290 หัวข้อที่แตกต่างกัน คุณสามารถเลือกหัวข้อที่คุณชอบเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะ ELSA Speak ยังมีการให้คะแนนการออกเสียง ซึ่งจะช่วยคุณประเมินความสามารถในการพูดด้วยตนเองเมื่อเทียบกับเจ้าของภาษา จากนั้น กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อพิชิตความสามารถการสื่อสารที่แม่นยำที่สุดอย่างรวดเร็ว

การเชี่ยวชาญวิธีการใช้ Adverbs of relative frequency ในภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในหัวข้อไวยากรณ์พื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้คุณพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น อย่าลืมฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้รวดเร็วนะคะ

Adverb of frequency ในภาษาอังกฤษคืออะไร

Adverbs of relative frequency ใช้เพื่อบอกความถี่ของการกระทำหรือนิสัยซ้ำๆ ที่มักจะพบในกาลปัจจุบันแบบง่าย
10 Adverb of frequency ในภาษาอังกฤษ

Always– เป็นประจำ

Usually– มักจะ

Normally Generally– โดยปกติ

Often  Frequently– บ่อยครั้ง

Sometimes – บางครั้ง

Occasionally– เป็นครั้งคราว

Seldom– ไม่ค่อย

Rarely– นานๆครั้ง

Never – ไม่เคย

>>> Read more

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท