Adjective คือ อะไรและต้องใช้อย่างไรในภาษาอังกฤษ

Adjective เป็นส่วนไวยากรณ์ที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นฐานความรู้พื้นฐานเพื่อให้คุณพิชิตภาษานี้ได้อย่างง่ายดาย บทความวันนี้ ELSA Speak หวังว่าผู้เรียนจะมีข้อมูลและเข้าใจ  Adjective  คือ อะไร หรือ คําคุณศัพท์ คือ อะไร อย่าพลาดความรู้เกี่ยวกับ Adjective ในบทความนี้นะ

Adjective คือ อะไรคำนิยามของคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ

คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษหรือ adjective คือ คำที่ใช้เพื่อแสดงลักษณะ บุคลิกภาพ สี สถานะ ระดับ ขอบเขต เป็นต้อน ของบุคคลหรือสิ่งของ  คำคุณศัพท์ใช้เพื่อขยายคำนาม คำสรรพนามและคำกริยาเชื่อม (Linking Verb)

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ประเภทของคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ

คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

คำคุณศัพท์บอกลักษณะ

เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายสี ขนาด คุณภาพ บุคลิกภาพ ลักษณะ วัสดุ วัตถุประสงค์ ต้นกำเนิด เป็นต้น ของบุคคลหรือสิ่งของ เช่น

 • Colors (สี): blue, green, red, pink, white, black…
 • Size (ขนาด): big, small, huge, tiny, large…
 • Shape (รูปร่าง): round, square, triangle, rectangle…
 • Age (อายุ): new, old, ancient,…
 • Quality (คุณภาพ): nice, good, bad, …
 • Characteristic (สถานะ): interesting, boring, humorous, funny, important, …
 • Material (วัสดุ): wooden, woolen, steel, iron,…
 • Purpose (วัตถุประสงค์): dinning, cutting, …
 • Origin (แหล่งที่มา): Thai, Vietnamese, British, Japanese,…
adjective คือ

คำคุณศัพท์บอกความจำกัด

เป็นคำคุณศัพท์ใช้เพื่อกำหนดขอบเขตของคำนามที่ได้ขยายความหมาย  คำคุณศัพท์บอกความจำกัดมีหลายประเภท เช่น คำคุณศัพท์บอกปริมาณไม่เจาะจง คำคุณศัพท์บอกปริมาณที่แน่นอน คำคุณศัพท์บอกเลขลำดับ คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ ฯลฯ

 • Quantitative (ปริมาณไม่เจาะจง): a few, few, a little, little, much, many, some, several, all…
 • Cardinal (จำนวนนับ): one, two, three, …
 • Ordinal (ลำดับที่): first, second, third,…
 • Distance (ระยะทาง): near, far
 • Possessive (ความเป็นเจ้าของ): my, our, your, their, his, her, its
 • Demonstrative (ชี้เฉพาะ): this, that, these, those, other, another, the other
 • Distributive (แบ่งแยก): each, every, both, either, neither

แบบฟอร์มและสัญญาณการรับรู้คำคุณศัพท์

คำคุณศัพท์มักมีสัญญาณการรับรู้เป็นส่วนเสริมที่อยู่ท้ายคำ (suffix) เช่น

 • – ant: important, elegant, fragrant…
 • – al: economical, physical, ideal, …
 • – able: valuable, comparable, considerable,…
 • – ible: responsible, possible, flexible,…
 • – ive: protective, constructive, productive,…
 • – ous: mountainous, poisonous, humorous,…
 • – ic: athletic, economic, specific,…
 • – y: happy, wealthy, heavy,…
 • – ly: friendly, lovely, early…
 • – ful: useful, careful, harmful,…
 • – less: useless, careless, harmless, …
 • – ing: interesting, boring, exciting,…
 • – ed: interested, bored, excited,…

หมายเหตุ: ความแตกต่างระหว่าง suffix “ing” และ “ed”

– “ing”: ใช้ในการกล่าวถึงบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอารมณ์ (เสมือนกับประธานเป็นผู้กระทำกริยาโดยตรง)

Ex: This man is boring. He makes her bored. (ผู้ชายคนนี้น่าเบื่อ เขาทำให้เธอเบื่อ)

– “ed”: ใช้ในการกล่าวถึงสถานะหรือความรู้สึกของบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อสิ่งของหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง (เสมือนกับประธานเป็นผู้ถูกกระทำ)

Ex: She is an interesting writer, and I’m very interested in her books. (เธอเป็นนักเขียนที่น่าสนใจและฉันสนใจหนังสือของเธอมาก)

คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

หน้าที่และตำแหน่งของคำคุณศัพท์

 • คำคุณศัพท์ขยายคำนามและอยู่หน้าคำนามที่ขยาย เช่น beautiful house, expensive car, informative report…
 • คำคุณศัพท์ขยายคำนามและมักอยู่หลัง Linking Verbs เช่น be, seem, look, feel, appear, taste, smell, stay, sound, get, become, remain, go, turn, …

Ex: She seems unhappy. (ดูเหมือนเธอไม่ค่อยสนุก)

 • คำคุณศัพท์ขยายกรรมและอยู่ภายหลังของกรรม  คำกริยาเฉพะบางคำมักใช้ในกรณีนี้ เช่น keep, make, find…

Ex: I found it useful. (ฉันคิดว่ามันมีประโยชน์)

Don’t make it more confusing. (อย่าทำให้มันสับสนไปมากกว่านี้)

 • คำคุณศัพท์ใช้เหมือนเป็นคำนาม

คำคุณศัพท์บางคำใช้เหมือนเป็นคำนามเพื่ออ้างถึงกลุ่มบุคคลหรือแนวคิด ซึ่งมักนำหน้าด้วยคำว่า “the” เช่น the poor, the blind, the rich, the deaf, the sick, the handicapped, the good, the old, …

Ex: The rich do not know how the poor live. (คนรวยไม่รู้ว่าคนจนจะใช้ชีวิตอย่างไร)

 • คำคุณศัพท์ใช้ในวลีที่อธิบายการวัด

Ex: The road is 5 kms long. (ถนนยาว 5 กม)

A building is ten storeys high. (อาคารหลังหนึ่งสูงสิบชั้น)

 • คำคุณศัพท์ขยายคำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะ เช่น something, anything, nothing, everything, someone, anyone, everyone…

Ex: I have something important to tell you. (ฉันมีเรื่องสำคัญบางเรื่องอยากบอกคุณ)

Let’s go somewhere romantic for dinner. (ไปดินเนอร์ที่ไหนโรแมนติกกันนะ)

ลำดับคำคุณศัพท์ในวลีคำคุณศัพท์ก่อนคำนาม

เมื่อมีคำคุณศัพท์หลายคำที่ขยายคำนามและนำหน้าคำนาม คำคุณศัพท์จะถูกจัดเรียงในลำดับต่อไปนี้

OSSACOMP

Opinion – Size – Shape – Age – Color – Origin – Material – Purpose + NOUN

Ex: a nice small new white British wooden dining table.

(โต๊ะรับประทานอาหารตัวหนึ่งทำจากไม้อังกฤษ สีขาว ใหม่ ขนาดเล็กและสวยงาม)

คำคุณศัพท์ประสม

คำคุณศัพท์ประสมเป็นคำคุณศัพท์ที่ได้เกิดจากการนำคำ (ตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป) มารวมกัและใช้เหมือนเป็นคำคุณศัพท์คำเดียว

ลักษณะการเขียน

 • เขียนเป็นคำเดียว

life + long = lifelong (ตลอดชีวิต)

car + sick = carsick (เมารถ)

 • เขียนเป็นคำที่มียัติภังค์

world + famous = world-famous (มีชื่อเสียงระดับโลก)

duty + free = duty-free (ปลอดภาษี)

โครงสร้างของคำคุณศัพท์ประสม

– คำนาม + คำคุณศัพท์:

snow-white (ขาวเหมือนหิมะ)

homesick (คิดถึงบ้าน)

– คำคุณศัพท์ + คำนาม:

long-distance (ระยะไกล)

second-hand

– คำนาม + คำกริยาที่เป็นส่วนประกอบ (participle)

handmade (ทำด้วยมือ)

heartbroken (อกหัก/เสียใจ)

adjective คือ-โครงสร้างของคำคุณศัพท์ประสม

– คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) + คำกริยาที่เป็นส่วนประกอบ (participle)

well-known (มีชื่อเสียง)

outspoken (พูดตรงไปตรงมา)

– คำคุณศัพท์ + คำคุณศัพท์

blue-black (สีน้ำเงินอมดำ)

dark-brown (สีน้ำตาลเข้ม)

– คำคุณศัพท์ + คำกริยาที่เป็นส่วนประกอบ (participle)

easy-going (ง่ายๆ)

ready-made (สำเร็จรูป)

คำคุณศัพท์ประสมกับยัติภังค์

หมายเหตุ: คำนามที่ใช้กับคำคุณศัพท์ประสมจะเป็นประเภทเอกพจน์เสมอ

Ex:

– A four-year-old girl = The girl is four years old.

(เด็กหญิงผู้มีอายุสี่ขวบ = เด็กหญิงคนนี้อายุสี่ขวบ)

A four-years-old girl

– A ten-storey building = The building has ten storeys.

(อาคารหลังหนึ่ง 10 ชั้น = อาคารหลังนี้มี 10 ชั้น)

A ten-storeys building

ในบทความนี้ ELSA Speak ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบ Adjective หรือ คําคุณศัพท์ คือ อะไร มาให้คุณ หวังว่าจะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าลืมติดตาม ELSA Speak เพื่อเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันทุกวันนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ