วิธีแนะนำตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษให้ประทับใจผู้ฟังที่สุด

การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณไปสัมภาษณ์งานหรือลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมชมรมและองค์กรขนาดใหญ่  คำถามคือควรแนะนำตัวภาษาอังกฤษอย่างไรให้ประทับใจผู้ฟัง เรามาศึกษาตัวอย่างประโยคแนะนำตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ที่ ELSA Speech Analyzer แนะนำ ดังนี้

สารบัญ

โครงสร้างการแนะนำตัว สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

เพื่อการแนะนำตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษที่น่าประทับใจ คุณต้องพูดด้วยโครงสร้างที่สอดคล้องกันและครบถ้วน อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าสำหรับนายจ้างคำแนะนำจะทำให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคุณ เพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครสำหรับตำแหน่งงาน

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ดังนั้น เมื่อแนะนำตัวระหว่างการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ อย่าลืมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่คุณสมัครด้วย มาศึกษาโครงสร้างการแนะนำตัวภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและเรียบง่าย ดังนี้

 • การทักทาย
 • แนะนำชื่อ อายุ บ้านเกิดหรือพื้นที่คุณกำลังอาศัยอยู่
 • แนะนำการศึกษา – ประสบการณ์ทำงาน –  คุณวุฒิวิชาชีพ
 • แนะนำงานอดิเรก – บุคลิกภาพ – ความสามารถของตัวเอง
 • แนะนำกิจกรรมทางสังคมที่คุณเข้าร่วม แสดงปริญญาและประกาศนียบัตรเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 • วิธีการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างไร
 • สรุปการแนะนำตัวภาษาอังกฤษ

คุณควรปรับโครงสร้างการแนะนำตัวภาษาอังฤษตามตำแหน่งงาน โดยเพิ่มข้อมูลอื่นๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน เป้าหมายระยะยาว เป้าหมายระยะสั้น ฯลฯ ตราบใดที่คุณแน่ใจว่าเนื้อหาที่นำเสนอตรงกับลักษณะงานและข้อกำหนดทางธุรกิจของคุณ

โครงสร้าง – การแนะนำตัวภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด

การทักทายก่อนแนะนำตัว

สำหรับการสนทนาที่ใกล้ชิด สนุกสนาน  หรือไม่เป็นทางการ คุณสามารถใช้ประโยคดังนี้

 • Hello/ Hi/ Hey, what’s up, guys? → สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้าง
 • Hey, it’s good/ nice to see you. → ดีนะ/ดีใจ ที่ได้เจอคุณ
 • Morning. (ไม่ควรใช้ Afternoon/ Evening) →สวัสดี

อย่างไรก็ตาม สำหรับการสอบสัมภาษณ์งาน คุณไม่ควรใช้รูปแบบประโยคเหล่านี้ในการแนะนำตัวภาษาอังกฤษ คุณควรใช้ตัวอย่างคำทักทายที่เป็นทางการ ดังนี้

 • Hello everyone → สวัสดีค่ะทุกคน
 • Good morning → สวัสดีตอนเช้า
 • Good afternoon → สวัสดีตอนบ่าย
 • Good evening → สวัสดีตอนเย็น

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตัวอย่างคำทักทายที่มีความหมายที่ดีต่อไปนี้ เพื่อใช้ในบริบททั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดังนี้

 • Great to meet you!
 • Happy to meet you!
 • Good to see you!
 • Pleased to meet you!
 • Nice to meet you.

ตัวอย่างการแนะนำชื่อภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งาน

ในการแนะนำตัวภาษาอังกฤษกับผู้สัมภาษณ์งาน เวลาที่แนะนำชื่อคุณสามารถศึกษาประโยคดังนี้

 • I am/ My name is + ชื่อของคุณ
 • My first name is + ชื่อจริงของคุณ
 • My full name is + ชื่อเต็มของคุณ

นอกจากนี้ หากคุณต้องการให้เรียกด้วยชื่อเล่น  คุณสามารถใช้ประโยคดังนี้

 • You can call me/ Everyone calls me/ Please call me + ชื่อเล่นของคุณ
 • My nickname is + ชื่อเล่นของคุณ

ตัวอย่าง:  My name is Bunyawi . You can also call me Bun.

วิธีแนะนำอายุ

ในการแนะนำตัวภาษาอังกฤษ บางครั้งคุณต้องแนะนำอายุ จึงสามารถศึกษาตัวอย่างคำแนะนำดังนี้

 • I’m + อายุของคุณ + years old. 
 • I’m over/ almost/ nearly + อายุของคุณ →  ฉันอายุมากกว่า/ ใกล้ ….. ปี
 • I’m around your age →  เราอยู่ในวัยเดียวกัน
 • I’m in my early twenties/ late thirties →  ฉันอยู่ในช่วงอายุ 20 ต้น ๆ หรือ ช่วง 30 ปลายๆ

การแนะนำบ้านเกิดหรือพื้นที่ที่คุณกำลังอาศัยอยู่

การแนะนำตัวภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือคนทำงาน คุณสามารถใช้ตัวอย่างคำแนะนำบ้านเกิด ดังนี้

 • I was born in + บ้านเกิดของคุณ
 • I’m from/ come from + บ้านเกิดของคุณ
 • My hometown is/ I’m originally from + บ้านเกิดของคุณ
 • My address is/ I live in + พื้นที่ที่คุณกำลังอาศัยอยู่
 • I live on + ชื่อถนน + street. 
 • I live at + บ้านเลขที่/ ที่อยู่
 • I have lived in + เมือง/  ประเทศ + for + ช่วงระยะเวลา
 • I have lived in +เมือง / ประเทศ + since + จุดเวลาที่เจาะจง
 • I grew up in +  พื้นที่ที่คุณเติบโตขึ้นมา
 • I spent most of my life +  พื้นที่ที่คุณอยู่เป็นระยะเวลานาน

ตัวอย่าง  I have lived in China for 3 months/ I have lived in Seoul since 2019.

ตัวอย่างการพูดถึงด้านการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

ในบทพูดหรือการแนะนำตัวภาษาอังกฤษ การพูดถึงด้านการศึกษาถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก

Where do you study?

 • I’m a student at + โรงเรียน
 • I study at…/ I am at…/ I go to +  โรงเรียน
 • I study + สาขาวิชาเรียน
 • My major is +  สาขาวิชาเรียน

Which grade are you in? Which year are you in?

 • I’m in +  เกรดที่คุณเรียนอยู่+ grade.  
 • I’m in my first/ second/ third/ final year. →  ฉันกำลังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1/ ชั้นปีที่ 2/ ชั้นปีที่ 3/ ชั้นปีที่ 4
 • I am a freshman.  → ฉันเป็นเด็กปีหนึ่ง
 • I am graduated from/ My previous school was + โรงเรียน →  ฉันจบการศึกษาจาก/ โรงเรียนเดิมของฉันคือ
แนะนำตัว สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ตัวอย่างคำแนะนำการศึกษาภาษาอังกฤษ

การพูดถึงประสบการณ์การทำงานภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งาน

 • I have 2 years of experience as a customer service officer at X company.

ฉันมีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีในตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้าที่บริษัท X

พูดคุยเกี่ยวกับจุดแข็งของเราในการทำงาน

 • I am usually praised for my…

 ฉันมักจะได้รับคำชมเชยเกี่ยวกับ…

การพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานภาษาอังกฤษ

 • To me, what matters most in my career are…

สำหรับฉัน สิ่งที่สำคัญที่สุดในอาชีพการงานคือ

 • The most important things in my career are….

สิ่งที่สำคัญที่สุดในอาชีพการงานของฉันคือ

 • My ultimate goal in my career is…

เป้าหมายสำคัญที่สุดในอาชีพการงานของฉันคือ… 

ตัวอย่างการพูดถึงบุคลิกภาพ

 • I think I’m a … employee/ person.

ฉันคิดว่าฉันเป็นคนที่/  พนักงานที่ …

 • People usually describe me as a … person.

ทุกคนมักเรียกฉันเป็นคนที่

ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวกับสถานภาพการสมรส

 • I haven’t been married:  ฉันยังไม่แต่งงาน
 • I am still single: ฉันยังโสด
 • I have been married for + จำนวนปีที่แต่งงาน + years: ฉันแต่งงานได้ …   ปีแล้ว
 • I have already had a fiance/fiancee: ฉันมีคู่หมั้นแล้ว

ตัวอย่างประโยคแบ่งปันงานอดิเรก

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับงานอดิเรกที่คุณสามารถศึกษาเมื่อแนะนำตัวภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา หรือ คนที่เพิ่งเริ่มทำงานในสภาพแวดล้อมใหม่  ได้แก่

 • I like/ love/ enjoy + V_ing/ คำนามที่เกี่ยวกับงานอดิเรก
 • I am interested in… + V_ing
 • I am good at… + V_ing/ คำนามที่เกี่ยวกับงานอดิเรก
 • My hobbies are / My hobby is + คำนามที่เกี่ยวกับงานอดิเรก
 • I have a passion for + V_ing/ คำนามที่เกี่ยวกับงานอดิเรก
 • I don’t like/ dislike/ hate + V_ing/ คำนามที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่ชอบ
 • My favorite food/ drink is + อาหาร เครื่องดื่มที่ฉันชอบคือ
 • My favorite singer/ band is + นักร้อง/ วงดนตรีที่ฉันชอบคือ

ตัวอย่างประโยคลงท้ายการแนะนำตัวภาษาอังกฤษ

คุณอย่าลืมพูดประโยคปิดท้ายเพื่อให้การแนะนำตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษเสร็จสิ้นสำเร็จและไม่ทำให้ผู้ฟังผิดหวัง  โดยสามารถศึกษาตัวอย่างประโยคดังนี้

ตัวอย่างประโยคปิดการแนะนำตัวภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคความหมาย
Thanks for listening, hope you enjoy your day.ขอบคุณที่รับฟัง ขอให้มีความสุขในวันนี้
It was a pleasure meeting you, I really appreciate you taking the time to listen to me.ยินดีที่ได้รู้จัก ฉันซาบซึ้งที่คุณสละเวลาเพื่อรับฟังฉันนะ
It was great to meet you, I hope to be in touch in the future.ยินดีที่ได้รู้จัก หวังว่าเราจะยังคงติดต่อกันในอนาคตนะ
It is very nice to meet you/all of you today. Hope we will have great time together.ยินดีที่ได้รู้จัก หวังว่าเราจะมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันนะ
That’s my introduction. Thanks for listening.นี่เป็นการแนะนำของฉัน  ขอบคุณที่รับฟัง
I am looking forward to seeing you soon.ฉันหวังว่าจะได้เจอคุณเร็วๆ นี้อีกครั้ง
 Thanks for hearing my introduction.ขอบคุณที่รับฟังการแนะนำตัวของฉัน

คำศัพท์แนะนำตัวภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนหรือคนทำงานในการสัมภาษณ์

คำศัพท์ในกแนะนำสาขาวิชาการเรียนและสาขาการทำงาน

คำศัพท์คำอ่านความหมาย
Accounting/əˈkaʊntɪŋ/การบัญชี
Auditing/ˈɔːdɪtɪŋ/การตรวจสอบ
Brand management/brænd ˈmænɪʤmənt/การบริหารแบรนด์
E-commerce/iːˈkɒmə(ː)s/การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Marketing/ˈmɑːkɪtɪŋ/การตลาด
Information technology/ˌɪnfəˈmeɪʃən tɛkˈnɒləʤi/เทคโนโลยีสารสนเทศ
Finance/faɪˈnæns/การเงิน
Human resources management/ˈhjuːmən rɪˈsɔːsɪz ˈmænɪʤmənt/การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
Business administration/ˈbɪznɪs ədˌmɪnɪsˈtreɪʃ(ə)n/การบริหารธุรกิจ
Design/dɪˈzaɪn/การออกแบบ
คำศัพท์ แนะนำตัว สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

คำศัพท์แนะนำบุคลิกภาพและงานอดิเรก

คำศัพท์คำอ่านความหมาย
Cooperative/kəʊˈɒpərətɪv/ทำงานร่วมกัน
Dynamic/daɪˈnæmɪk/กระตือรือร้น
Proactive/prəʊˈæktɪv/เชิงรุก
Decisive/dɪˈsaɪsɪv/ซึ่งเด็ดเดี่ยว
Ambitious/æmˈbɪʃəs/ทะเยอทะยาน
Frank/fræŋk/ตรงไปตรงมา
Modest /ˈmɒdɪst /อ่อนน้อมถ่อมตัว
Easy-going/ˈiːzɪˌgəʊɪŋ/เป็นกันเอง
Sincere/sɪnˈsɪə/จริงใจ
Humorous/ˈhjuːmərəs/ตลก
Dedicated/ˈdɛdɪkeɪtɪd/ซึ่งอุทิศตัวเพื่อ

คำศัพท์บอกทักษะความสามารถในการทำงาน

คำศัพท์คำอ่านความหมาย
Leadership skills/ˈliːdəʃɪp skɪlz/ภาวะผู้นำ
Critical thinking skills/ˈkrɪtɪkəl ˈθɪŋkɪŋ skɪlz/ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Independent working skills/ˌɪndɪˈpɛndənt ˈwɜːkɪŋ skɪlz/ทักษะการทำงานส่วนตัว
Presentation skills/ˌpreznˈteɪʃn skɪlz/ทักษะการนำเสนอ
Problem-solving skills/ˈprɒbləm-ˈsɒlvɪŋ skɪlz/ทักษะการแก้ไขปัญหา
Communication skills/kə,mju:ni’keiʃn skɪlz/ทักษะการติดต่อสื่อสาร
Decision-making skills/dɪˈsɪʒən-ˈmeɪkɪŋ skɪlz/ทักษะการตัดสินใจ
Teaching (training) skills/ˈtiːʧɪŋ (ˈtreɪnɪŋ) skɪlz/ทักษะการสอน (การฝึกอบรม)
Creativity/ˌkriːeɪˈtɪvɪti/ความสร้างสรรค์
แนะนำตัว สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ การทำงาน

ขั้นตอนการ แนะนำตัว สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ 

ขั้นตอนที่ 1: การแนะนำตัว

ขั้นตอนแรก ก่อนที่จะเริ่มการสัมภาษณ์ คุณต้องแนะนำตัวว่าคุณเป็นใคร จบการศึกษาจากไหน สาขาวิชาอะไร ฯลฯ ด้วยวิธีนี้ นายจ้างจะเข้าใจข้อมูลได้อย่างชัดเจนและพิจารณาว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งที่บริษัทกำลังรับสมัครอยู่หรือไม่

ตัวอย่างการแนะนำตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ที่ชัดเจนและใช้ง่าย

Good morning everyone. I would like to thank the company for giving me the opportunity to participate in the interview today. Please allow me to introduce myself a little bit. My name is Laura. I am currently 22 years old and graduated from Chulalongkorn University, majoring in marketing. Previously, I worked as a content marketing intern for an advertising agency. I have a hobby of reading books and joining clubs to exchange and practice my passion.

คำแปล

สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสฉันได้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ในวันนี้ ฉันขอแนะนำตัวค่ะ ฉันชื่อลอร่า อายุ 22 ปี และสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการตลาด ก่อนหน้านี้ ฉันเคยทำงานในตำแหน่งฝึกงานคอนเทนท์ทางการตลาดในบริษทโฆษณา ฉันชอบอ่านหนังสือ ชอบเข้าร่วมชมรมเพื่อแลกเปลี่ยนและฝึกฝนสิ่งที่ชอบ

แนะนำตัว สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ขั้นตอนการแนะนำตัว

ขั้นตอนที่ 2: พูดคุยเกี่ยวกับจุดแข็งของคุณ

จุดแข็งของลูกจ้างเป็นสิ่งที่นายจ้างต้องการทราบและค้นหาอยู่เสมอ ดังนั้น เวลาที่แนะนำตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ เราควรระบุจุดแข็งที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับตำแหน่งที่คุณกำลังสมัคร แต่ไม่ควรระบุรายการมากเกินไปหรือไม่เกี่ยวข้องกับงานนะคะ

ตัวอย่างการแนะนำจุดแข็งของตัวเองภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งาน

My strengths are creativity, good organization, management, and presentation skills. During my schooling, I was on the executive committee and held a key position in the organization of school programs.

คำแปล

จุดแข็งของฉันคือความคิดสร้างสรรค์  ทักษะการจัดการที่ดี และทักษะการนำเสนอ ระหว่างที่เรียนอยู่ ฉันเป็นคณะกรรมการบริหารและดำรงตำแหน่งสำคัญในการจัดโปรแกรมของโรงเรียน

ขั้นตอนที่ 3: อธิบายเป้าหมายของคุณระหว่างการสัมภาษณ์

เวลาที่พูดถึงเป้าหมาย คุณต้องระบุเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวให้ชัดเจน ควรพูดถึงทิศทางและความมุ่งมั่นในอาชีพการงานของคุณ รวมทั้งคุณค่าที่คุณจะนำมาให้บริษัทหากได้รับการยอมรับ วิธีนี้จะช่วยให้คุณได้รับคะแนนบวกจากนายจ้าง

ตัวอย่างประโยคบอกเป้าหมายอาชีพภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์

My goal right now is to be able to pass the interview to get the position I love. For short-term goals, I want to prove my ability when taking on tasks, thereby gaining the trust of colleagues and superiors. 

My long-term goal is to achieve many high achievements at work, especially in the marketing manager position in 5 years. These goals will always push me to grow and reach new heights.

คำแปล

เป้าหมายทางอาชีพในปัจจุบันของฉันคือผ่านการสัมภาษณ์เพื่อได้ทำงานในตำแหน่งที่ฉันชอบ สำหรับเป้าหมายระยะสั้น ฉันต้องการพิสูจน์ความสามารถจนได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

เป้าหมายระยะยาวที่ฉันกำลังพยายามพิชิตคือบรรลุความสำเร็จระดับสูงในที่ทำงาน  โดยเฉพาะในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดใน 5 ปีข้างหน้า เป้าหมายเหล่านี้จะผลักดันให้ฉันเติบโตและก้าวไปสู่จุดสูงสุดใหม่เสมอ

ขั้นตอนที่ 4: การเน้นความเหมาะสมของคุณสำหรับตำแหน่งสัมภาษณ์งาน

อย่าลืมพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร เพราะผู้บังคับบัญชาต้องการให้พนักงานของตนมีความสามารถ มีประสบการณ์ และพัฒนาได้ดีในสภาพแวดล้อมใหม่

ศึกษาตัวอย่างประโยคเพื่อโน้มน้าวนายจ้างเมื่อสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

With the career goals set, I will try to complete the assigned work to bring the most value to the company. Although my experience is small, with the ability to learn quickly, a passion for work, and enthusiasm, I believe I will do well in the marketing officer role.

คำแปล

ด้วยเป้าหมายอาชีพที่ตั้งไว้ ฉันจะพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท แม้ว่าประสบการณ์ของฉันยังน้อยแต่ด้วยความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ความหลงใหลในการทำงาน และความกระตือรือร้น ฉันเชื่อว่าฉันจะทำได้ดีในบทบาทเจ้าหน้าที่การตลาด

Tự tạo ra tình huống giao tiếp tiếng Anh สร้างสถนการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษตามความชื่นชอบด้วย ELSA AI

ตัวอย่างการแนะนำตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างบทแนะนำตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งานให้กับนักเรียนและนักศึกษา

My name is Peter, and I am currently 22 years old. I just graduated with a bachelor’s degree in marketing from Chulalongkorn University. I love marketing because it helps me unleash my creativity. I myself am a lover of discovery, the discovery and the creation of new things to attract users and bring value to businesses.

คำแปล

ผมชื่อปีเตอร์ อายุ 22 ปี ผมเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผมชอบการตลาดเพราะมันช่วยให้ผมปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้ ผมเป็นคนที่ชอบสำรวจและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อดึงดูดผู้ใช้และสร้างมูลค่าให้กับบริษัท

ตัวอย่างบทแนะนำตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งานสาขาวิชาการบัญชี –  การตรวจสอบ

My name is Theculturetrip. I graduated with a bachelor’s degree in accounting five years ago and have experience as an accountant in many businesses. I used to be the head of the accounting department at XYZ company for 3 years. I always have a progressive spirit, am eager to learn and am enthusiastic at work. I hope I will be accompanied and developed by your company.

คำแปล 

ฉันชื่อ เดอะคัลเจอร์ทริป ฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีเมื่อ 5 ปีที่แล้ว และมีประสบการณ์เป็นนักบัญชีในธุรกิจมากมาย ฉันเคยเป็นหัวหน้าแผนกบัญชีของบริษัท XYZ 3 ปี ฉันมีจิตวิญญาณที่ก้าวหน้าอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในการทำงาน ฉันหวังว่าจะสามารถพัฒนาร่วมกับบริษัทของท่านได้

ตัวอย่างบทแนะนำตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งานสาขาวิชาการสอน

My name is Aaron. I am 24 years old, currently single and I graduated with a degree in English pedagogy from Silpakorn University. I love teaching and had the opportunity to work as a teaching assistant when I was a sophomore.

คำแปล

ฉันชื่อแอรอน ฉันอายุ 24 ปี และตอนนี้ยังโสด ฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉันรักการสอนและมีโอกาสทำงานเป็นผู้ช่วยสอนเมื่อตอนที่ฉันยังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ตัวอย่างบทแนะนำตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งานสาขาวิชาโลจิสติกส์

My name is Faris. I graduated with a major in logistics from the Stamford International University. I can communicate fluently in English, work in a team and handle situations well. I have 2 years of experience in a similar position at ABC Company.

คำแปล

ฉันชื่อฟาริส ฉันสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด ฉันสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ทำงานเป็นทีม และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ฉันมีประสบการณ์ 2 ปีในตำแหน่งที่คล้ายกันที่บริษัท ABC

ตัวอย่างบทแนะนำตัวภาษาอังกฤษสัมภาษณ์งานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

My name is Ritthirong and I am 25 years old. I graduated with a degree in information technology from Kasetsart University. I used to work as a user interface developer at ABC company with more than 2 years of experience.

คำแปล

ฉันชื่อ ฤทธิรงค์ อายุ 25 ปี ฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉันเคยทำงานเป็นผู้พัฒนาอินเทอร์เฟซที่บริษัท ABC ด้วยประสบการณ์มากกว่า 2 ปี

แนะนำตัว สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างบทแนะนำตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งานสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

Good morning! First of all, thank you for giving me the opportunity to be here today. I would like to introduce myself, my name is Thaklaew. I graduated as a civil engineer from the Silpakorn University, and now I have 2 years of experience as a construction supervisor. After working in the industry for a long time, I realized that I am a person with an inquisitive spirit and a good ability to absorb. In fact, after only 2 months of probation upon graduation, I was assigned to be in charge of small items.

 คำแปล

สวัสดีตอนเช้า ก่อนอื่นเลย ขอขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้มาที่นี่ในวันนี้ ขอแนะนำตัวเองครับ ผมชื่อ ท่าเกลี้ยง ผมสำเร็จการศึกษาวิศวกรโยธาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และผมมีประสบการณ์ 2 ปีในตำแหน่งหัวหน้างานก่อสร้าง หลังจากทำงานในวงการนี้มาเป็นเวลานาน ผมพบว่าตัวเองเป็นคนมีจิตวิญญาณที่อยากรู้อยากเห็นและมีความสามารถในการซึมซับได้ดี อันที่จริง หลังจากผ่านการทดลองเพียง 2 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา ผมก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานชิ้นเล็กๆ

ตัวอย่างบทแนะนำตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งานตำแหน่งเลขานุการ-ฝ่ายบริหาร

My name is Ruang Sak, and I am 24 years old. In 2020, I received a bachelor’s degree in Human Resource Management from Khon Kaen University. I used to work as a secretary for a fashion company. My responsibility is to arrange my boss’s schedule and keep her informed about the new situation at the company.

คำแปล

ผมชื่อ เรื่องศักดิ์ อายุ 24 ปี ในปี พ.ศ. 2563 ผมได้รับปริญญาตรีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมเคยทำงานเป็นเลขานุการให้กับบริษัทแฟชั่นแห่งหนึ่ง งานที่ผมต้องทำคือการจัดตารางเวลาของเจ้านายและแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ใหม่ที่บริษัท

ตัวอย่างบทแนะนำตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งานสาขาการตลาด

I graduated with a bachelor’s degree in Marketing four years ago and have worked in many online marketing positions at a number of businesses. I used to hold the position of Content Marketing Leader at ABC Company for 2 years. Then became Content Marketing Manager at XYZ Company until now.

คำแปล

ฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาดเมื่อ 4 ปีที่แล้วและเคยทำงานในตำแหน่งการตลาดออนไลน์ในธุรกิจหลายแห่ง ฉันเคยดำรงตำแหน่งผู้นำการตลาดเนื้อหาของบริษัท ABC 2 ปี จากนั้นก็มาเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดเนื้อหาของบริษัท XYZ จนถึงปัจจุบัน

ตัวอย่างบทแนะนำตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งานสาขาการบิน

My name is Chirawan, and my full name is Sarath Ratanavadi Chirawan. I just graduated with a bachelor’s degree in Tourism from ABC University. People often comment that I am sociable, enthusiastic at work, and have good communication skills. I just took the English test and got an 8.0 IELTS.

คำแปล

ฉันชื่อจิรวรรณ และชื่อเต็มของฉันคือ สารัชถ์ รัตนาวะดี จิรวรรณ ฉันเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยเอบีซี ทุกคนมักแสดงความคิดเห็นว่าฉันเข้ากับคนง่าย มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ฉันเพิ่งสอบภาษาอังกฤษและได้คะแนน IELTS 8.0

ตัวอย่างบทแนะนำตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งานสาขาการแพทย์

แนะนำตัว สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

I’m Kaew, you can call me Emily. I graduated from Mahidol University in 2019 with a bachelor’s degree in general internal medicine. I have nearly 3 years of experience as a doctor at Bangkok Christian Hospital. I consider myself a dedicated, hardworking, and patient doctor. The health of my patients is always my top priority.

คำแปล

ฉันชื่อแก้ว เรียกฉันว่าเอมิลี่ก็ได้ ฉันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ.2562 ระดับปริญญาตรีสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ฉันมีประสบการณ์เป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมาเกือบ 3 ปี ฉันคิดว่าตัวเองเป็นแพทย์ที่มีความทุ่มเท ความขยันหมั่นเพียรและความอดทน สุขภาพของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของฉันเสมอ

ตัวอย่างบท แนะนำตัว สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ในสาขาร้านอาหาร-โรงแรม

Please allow me to introduce myself. My full name is Chalerm Yoovidhya   Busaba, everyone can call me Kaity. I graduated with a bachelor’s degree in Tourism Management Chulalongkorn University in 2020. I have 2 years of experience as a manager at ABC Hotel. People often comment that I am agile and able to manage time effectively.

คำแปล

ขอแนะนำตัวครับ ชื่อเต็มของฉันคือ เฉลิม อยู่วิทยา บุษบา ทุกคนสามารถเรียกฉันว่า เก๋า ฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการการท่องเที่ยวจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.  2563 ฉันมีประสบการณ์ 2 ปีในตำแหน่งผู้จัดการที่โรงแรม ABC หลายๆ คนมักมองว่าฉันเป็นคนมีความยืดหยุ่นและบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หวังว่าการแบ่งปันวิธีการแนะนำตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งานจะช่วยให้คุณพิชิตใจนายจ้างได้อย่างมั่นใจ ในขณะเดียวกัน หากต้องการทราบตัวอย่างคำตอบเพิ่มเติมเมื่อสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ มาฝึกเพิ่มเติมด้วย ELSA Speech Analyzer 

ELSA Speech Analyzer เป็นเครื่องมือตัวเดียวในตลาดที่สามารถจำแนกเสียงพูด วิเคราะห์ และแก้ไขข้อผิดพลาดใน 5 ปัจจัย ได้แก่ การออกเสียง น้ำเสียง ความคล่องแคล่ว คำศัพท์ และไวยากรณ์ เทคโนโลยี A.I จะระบุเสียงของคุณ แล้วเปรียบเทียบกับเสียงเจ้าของภาษาเพื่อชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดในการออกเสียงของคุณ จากนั้นจะให้คำแนะนำวิธีการเน้นเสียง การปล่อยลมหายใจ การวางตำแหน่งลิ้น และการจัดรูปปากให้ถูกต้อง

ELSA Speech Analyzer 

ไม่เพียงแต่พัฒนาทักษะการออกเสียงเท่านั้น ELSA Speech Analyzer ยังแนะนำคำศัพท์ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์อีกด้วย ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์ในการสื่อสาร ช่วยให้คุณสามารถถ่ายทอดจุดแข็งและประสบการณ์การทำงานทั้งหมดของคุณ เพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้จ้างงานได้

หากคุณกังวลหรือไม่มั่นใจในการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ELSA Speech Analyzer จะช่วยคุณ “ขจัด” ปัญหานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะมีโอกาสฝึกฝนในสถานการณ์จำลองการสัมภาษณ์และตอบคำถามที่พบบ่อยเมื่อสมัครงาน ระบบจะแปลงเสียงเป็นข้อความในเชิงรุก จากนั้นจะวิเคราะห์และแนะนำผ่าน ChatGPT 

ELSA Speech Analyzer

ไม่เพียงแค่มีแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้คุณฝึกฝนการสัมภาษณ์งานอย่างมั่นใจเท่านั้น แต่ ELSA Speech Analyzer ยังเป็นเครื่องมือการเรียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนทำงานอีกด้วย ระบบจะให้แบบฝึกหัดหลายประการในหัวข้อต่างๆ เช่น การสื่อสารกับลูกค้า การฝึกการนำเสนอภาษาอังกฤษ การเจรจาต่อรองกับคู่ค้า ฯลฯ ด้วยวิธีนี้ คุณจะพัฒนาระดับภาษาอังกฤษได้และเพิ่มโอกาสในการทำงานในอนาคต

ELSA Speech Analyzer

ลงทะเบียน ELSA Speech Analyzer เพื่อทำให้ผู้จ้างงานประทับใจและบรรลุตำแหน่งงานที่คุณต้องการนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,644 บาท