อาหารทะเล ภาษาอังกฤษ: 80+ คำศัพท์และวิธีนำไปใช้ในการสื่อสาร

คนที่เรียนภาษาอังกฤษไม่มีคนไหนที่จะไม่รู้จักคำศัพท์ง่าย ๆ เช่น fish (ปลา) shrimp (กุ้ง) crab (ปู)… แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับปลาชนิดต่างๆในภาษาอังกฤษ เช่น ปลาหมอ ปลาช่อน…คือคำว่าอะไร ดังนั้นหากคุณเป็นคนที่ชอบอาหารทะเล งั้นก็มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารทะเลกับ ELSA Speak กันนะ

อาหารทะเล ภาษาอังกฤษ คืออะไร

อาหารทะเล ในภาษาอังกฤษเรียกว่า SEAFOOD และถอดเสียงได้เป็น /ˈsiː.fuːd/ ซีฟู้ด – SEAFOOD คือ อาหารทะเล ปลาหรือหอยทะเลที่ใช้กินเป็นอาหารมนุษย์

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารทะเล – ปลาแต่ละประเภท

คำศัพท์เกี่ยวกับชื่อปลาแต่ละประเภท

คำศัพท์ภาษาอังกฤษการถอดเสียงแปล
Fish/fɪʃ/ปลา
Anchovy/ˈæntʃəvi/ปลากะตัก
Carp/kɑːrp/ปลาคาร์พ
Catfish/’kætfiʃ/ปลาดุก
Cod/kɒd/ปลาหิมะ
Flounder/ˈflaʊndər/ปลาลิ้นหมา
Flying fish/ˈflaɪɪŋ ˈfɪʃ/ปลานกกระจอก
Grouper/ˈɡruːpər/ปลาเก๋า
Haddock/ˈhædək/ปลาคอดชนิดหนึ่ง
Halibut/ˈhælɪbʌt/ปลาตาเดียว
Herring/ˈhɛrɪŋ/ปลาแฮร์ริ่ง
Mackerel/ˈmækərəl/ปลาทู
Ray/reɪ/ปลากระเบน
Red tilapia/rɛd tɪˈlɑːpiə/ปลาทับทิม
Salmon/ˈsæmən/ปลาหมอ
Sardine/sɑːrˈdiːn/ปลาซาร์ดีน
Snakehead/ˈsneɪkˌhɛd/ปลาช่อน
Snapper/ˈsnæpər/ปลากะพง
Sole/soʊl/ปลาช่อม่วง
Swordfish/ˈsɔːrdfɪʃ/ปลากระโทงดาบ
Tilapia/tɪˈlɑːpiə/ปลานิล
Trout/traʊt/ปลาเทราต์
Tuna/ˈtuːnə/ปลาทูน่า
คำศัพท์เกี่ยวกับชื่อปลาแต่ละประเภท

คำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะของปลา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษการถอดเสียงแปล
Anal fin/ˈeɪnəl fɪn/ครีบทวาร
Caudal fin/ˈkɔːdəl fɪn/ครีบหาง
Dorsal fin/ˈdɔːrsəl fɪn/ครีบหลัง
Eyes/aɪz/ตา
Gill/ɡɪl/เหงือก
Gill cover/ɡɪl ˈkʌvər/แผ่นปิดเหงือก
Lateral line/ˈlætərəl laɪn/เส้นข้างลำตัว
Mouth/maʊθ/ปาก
Nostril/ˈnɑːstrəl/จมูก
Pectoral fin/ˈpektərəl fɪn/ครีบอก
Pelvic fin/ˈpelvɪk fɪn/ครีบเอว
Scales/skeɪlz/เกล็ด
คำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะของปลา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ทะเลประเภทอื่นๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษการถอดเสียงแปล
Abalone/ˌæbəˈloʊni/หอยเป๋าฮื้อ
Blood cockle/blʌd ˈkɒkl/หอยแครง
Clams/klæmz/หอยกาบ
Crab/kræb/ปู
Crayfish/ˈkreɪfɪʃ/ล็อบสเตอร์น้ำจืด
Cuttlefish/ˈkʌtlˌfɪʃ/ปลาหมึกกระดอง
Eel/iːl/ปลาไหล
Lobster/ˈlɒbstər/ล็อบสเตอร์
King Crab/kɪŋ kræb/ปูอลาสก้า
Mantis shrimp/ˈmæntɪs ʃrɪmp/กั้ง 
Mussels/ˈmʌsəlz/หอยแมลงภู่
Octopus/ˈɒktəpəs/ปลาหมึกสาย
Oysters/ˈɔɪstərz/หอยนางรม
Scallops/ˈskɒləps/หอยเชลล์
Sea cucumber/ˈsiː ˈkjuːkʌmbər/ปลิงทะเล
Sea urchin/siː ˈɜːrtʃɪn/หอยเม่น
Sentinel crab/ˈsɛntɪnəl kræb/ปูก้ามหัก
Shrimp/ʃrɪmp/กุ้ง
Squid/skwɪd/ปลาหมึก 
Grease snail/ɡriːs sneɪl/หอยตาวัว
Horn snail/hɔːn sneɪl/หอยจุ๊บแจง
Nail snail/neɪl sneɪl/หอยหลอด
Japanese bonnet snail/dʒæpəˈniːz ˈbɒnɪt sneɪl/หอยกระต่าย
Sweet snail/swiːt sneɪl/หอยหวาน
Wool snail/wʊl sneɪl/หอยทาก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ทะเลประเภทอื่นๆ

>>> Read more: คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยที่สุด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารทะเล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษการถอดเสียงแปล
Stew fish/stuː fɪʃ/สตูว์ปลา
Steamed fish/stiːmd fɪʃ/ปลานึ่ง
Grilled fish with scallion oil/ɡrɪld fɪʃ wɪð ˈskæljən ɔɪl/ปลาย่างน้ำมันต้นหอม
Fried fish/fraɪd fɪʃ/ปลาทอด
Mackerel in tomato sauce/mæˈkɛrəl ɪn təˈmeɪtoʊ sɔːs/ปลาทูในซอสมะเขือเทศ
Crab bisque/kræb bisk/ซุปปู
Steamed crab with beer/stimd kræb wɪθ bɪr/ปูนึ่งเบียร์
Stir Fry Crab with Tamarind/stɜr fraɪ kræb wɪθ ˈtæmərɪnd/ปูย่างมะขาม
Stir Fry Sentinel Crab with Tamarind/stɜr fraɪ ˈsɛntənəl kræb wɪð ˈtæmərɪnd/ปูก้ามหักย่าง
Calamari/ˌkæləˈmɑri/ปลาหมึกทอดกรอบ
Grilled squid with salt and chili/ɡrɪld skwɪd wɪð sɔlt ænd ˈtʃɪli/ปลาหมึกย่างเกลือพริก
Sweet and Sour Calamari/Swiːt ənd ˈsaʊr ˌkæləˈmɑːri/ปลาหมึกผัดเปรี้ยวหวาน
Grilled shrimp with salt and chili/ɡrɪld ʃrɪmp wɪð sɔlt ænd ˈtʃɪli/กุ้งย่างเกลือพริก
Shrimp scampi/ʃrɪmp ˈskæmpi/กุ้งลายเสือในซอสเนยกระเทียม
Steamed shrimp/steemd ʃrɪmp/กุ้งนึ่ง
Fried shrimp/fraɪd ʃrɪmp/กุ้งทอดกรอบ
Lobster roll/ˈlɑbstər roʊl/โรลกุ้งมังกร
Clam chowder/klæm ˈtʃaʊdər/ซุปหอยกาบ
Oyster Rockefeller/ˈɔɪstər ˈrɑkəˌfɛlər/หอยนางรมย่างชีส
Tuna salad/ˈtuːnə ˈsæləd/สลัดปลาทูน่า
Stir-fried Spaghetti with Seafood/ˈstɜː.fraɪ/ spəˈɡet.i/ wɪð/ ˈsiːfuːd ˈ/สปาเกตตีผัดฉ่าทะเล
Seafood hotpot/ˈsiːfuːd ˈhɒtspɒt/หม้อไฟทะเล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารทะเล

>>> Read more:

วิธีนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารทะเลมาใช้ในชีวิตประจำวัน

เมื่อเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้ว อย่าลืมนำคำศัพท์ไปใช้กับบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เพื่อให้จำได้เร็วขึ้นและเข้าใจวิธีนำไปใช้มากขึ้น และหลีกเลี่ยงการเรียนรู้ด้วยการท่องจำ!

ด้านล่างนี้คือประโยคการสื่อสารบางส่วนที่ใช้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเล เพื่อนๆลองนำไปปรับใช้ในชีวิตกันดูนะ

ในชีวิต

บทสนทนาที่ ๑

 • A: What seafood do you like best?
  (A: คุณชอบอาหารทะเลชนิดใดมากที่สุด?)
 • B: Well, it’s a really tough question because I’m a seafood lover. However, if I have to choose one, I would go with shrimp. There are many delicious dishes with shrimp, such as shrimp salad and shrimp burger.
  (B: ว้าว นี่เป็นคำถามที่ยากนะ เพราะฉันเป็นคนชอบอาหารทะเลมาก แต่ถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งฉันเลือกกุ้งค่ะ กุ้งมีเมนูอร่อย ๆ มากมาย เช่น ผัดผักรวมกุ้งหรือเบอร์เกอร์กุ้งค่ะ)

บทสนทนาที่ ๒

 • A: I’m going to have a trip to Thailand next month. Where can I eat the best seafood dishes?
  (A: เดือนหน้าฉันจะไปเที่ยวที่เมืองไทย ฉันสามารถหาร้านอาหารทะเลที่อร่อยๆ ได้ที่ไหนบ้างคะ?)
 • B: Each year, millions of tourists go to Thailand’s well-known, stunning beaches like Railay, Phra Nang, Phuket, and Maya to unwind. There, you can find the best seafood dishes prominently displayed on restaurant menus in these seaside areas. You can also buy or enjoy fresh seafood at seafood stalls at marketplaces and supermarkets.
  (B:ในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวหลายล้านคนมาเที่ยวหาดที่ทั้งสวยและมีชื่อเสียงของประเทศไทย เช่น ไร่เลย์ พระนาง ภูเก็ต และมาหยา เพื่อผ่อนคลาย และที่นั่นคุณจะได้พบกับอาหารทะเลที่สดและอร่อยที่สุดในร้านอาหารริมทะเล อีกทั้งคุณสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดได้ที่แผงขายอาหารทะเลที่ตลาดและซูเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วย) 
วิธีนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารทะเลมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ในร้านอาหารทะเล

จองโต๊ะ (Booking)

สำหรับลูกค้า

 • I’d like to make a reservation, please. (ฉันอยากจองโต๊ะค่ะ/ครับ)
 • I want to book a table for three. (ฉันอยากจองโต๊ะสำหรับสามคนค่ะ/ครับ)
 • Do you have any free tables? (คุณมีโต๊ะว่างไหมค่ะ/ครับ)

สำหรับพนักงาน

 • Yes, I have a table for three available at 9:00 PM, please just give me your name. (มีค่ะ/ครับ ที่ร้านมีโต๊ะว่างสำหรับ 3 คน เวลา 21.00 น. แจ้งชื่อของคุณได้เลยนะคะ/ครับ)
 • We don’t have anything available at 6:00. Is 7.30 OK? (ทางร้านไม่มีโต๊ะว่างตอน 6:00 น. และ 07.30 น. เลยค่ะ/ครับ)
 • At the moment, all of our tables are reserved. Would it be possible for you to return in 30 minutes? (ตอนนี้โต๊ะที่ร้านถูกจองไว้หมดแล้วค่ะ/ครับ ลูกค้ากลับมาใหม่ภายใน 30 นาทีได้ไหมคะ/ครับ)

>>> Read more: อ่านเวลาและพูดเกี่ยวกับเวลาได้อย่างไร? วิธีการบอกเวลาภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน

ถามเกี่ยวกับเมนู (Asking about the menu)

สำหรับลูกค้า

 • Could I see the menu? (ฉันขอดูเมนูหน่อยได้ไหมคะ/ครับ)
 • What is the best seller at your restaurant? (เมนูไหนขายดีที่สุดในร้านคะ/ครับ)
 • What is Lobster roll exactly? (โรลกุ้งมังกรคืออะไรคะ/ครับ?)

สำหรับพนักงาน

 • Yes, absolutely. Here is the menu. (ได้ค่ะ/ครับ นี่คือเมนูค่ะ/ครับ)

สั่งอาหาร (Ordering)

สำหรับลูกค้า

 • Can I have the grilled salmon, please? (ฉันขอปลาแซลมอนย่างได้ไหมคะ/ครับ)
 • I would like the seafood hotspot, please. (ฉันขอสั่งหม้อไฟทะเลหนึ่งที่ค่ะ/ครับ)
 • I’m interested in trying the Clam chowder. (ฉันสนใจอยากลองซุปหอยกาบค่ะ/ครับ)

สำหรับพนักงาน

 • Are you ready to order? (คุณพร้อมสั่งอาหารหรือยังคะ/ครับ?)
 • What can I get for you? (คุณอยากสั่งเมนูไหนคะ/ครับ?)
 • Would you like to hear about our specials? (คุณต้องการทราบเมนูพิเศษของร้านเราไหมคะ/ครับ?)

>>> Read more: คำถามภาษาอังกฤษที่พบบ่อยเมื่อเข้าร้านอาหาร

ในร้านอาหารทะเล

ชำระเงิน (Get the bill)

สำหรับลูกค้า

 • Can we have the bill, please? (ฉันขอบิลหน่อยได้ไหมคะ/ครับ?)
 • Excuse me, I would like to pay now. (ขอโทษค่ะ/ครับ ฉันต้องการจ่ายเงินตอนนี้ค่ะ/ครับ)
 • Can I pay by credit card, please? (ฉันสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ/ครับ)

สำหรับพนักงาน

 • Sure, I’ll bring you the bill right away. (ได้ค่ะ/ครับ เราจะนำบิลมาให้คุณตอนนี้เลยนะคะ/นะครับ ฉันจะนำใบแจ้งหนี้มาทันที)
 • Would you like to pay with cash or credit card? (คุณจะชำระเงินด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตคะ/ครับ)
 • The total comes to $50. (ทั้งหมดเป็นเงิน 50 ดอลลาร์ค่ะ/ครับ)

วิธีเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลทั่วไปและคำศัพท์อาหารทะเลที่มีชื่อเฉพาะ นอกจากเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์แล้ว ผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

 • ชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้ออาหารและสัตว์โลก นี่เป็นวิธีที่สนุกที่สุดในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเล แถมยังเป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆและเข้าใจบริบทความหมายของคำศัพท์อีกด้วย
 • ใช้ flashcard (แฟลชการ์ด) เพื่อทบทวนคำศัพท์ทำให้จดจำคำศัพท์ได้เป็นเวลานาน ผู้ที่เรียนควรทำแฟลชการ์ดสำหรับคำศัพท์ที่เรียนมาเพื่อให้ทบทวนได้ง่าย ปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นมากมายที่รองรับการสร้างแฟลชการ์ดออนไลน์ให้ผู้เรียนใช้ เช่น Anki, Quizlet,…
 • เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากการเชื่อมโยงและสร้างประโยค พูดง่าย ๆ ก็คือ คุณใช้จินตนาการเพื่อสร้างและเชื่อมโยงคำศัพท์ที่คุณต้องการเรียนรู้กับเรื่องราวของคุณเอง 

ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอเหารทะเล Blood cockle – หอยแครงเลือด คำว่า Blood คือเลือด

คุณสามารถนึกถึงภาพหอยแครงสีแดงเลือดและแต่งประโยคได้ “This blood cockle is blood-red in color”

บทความข้างต้นเป็นชื่ออาหารทะเลในภาษาอังกฤษที่เรานำมาให้ผู้อ่าน หวังว่าหลังจากอ่านบทความนี้แล้ว ผู้อ่านจะรู้วิธีประยุกต์ใช้คำศัพท์และประโยคตัวอย่างเหล่านี้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่าลืมติดตาม ELSA Speak เพื่อดูบทเรียนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอีกมากมายนะ!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท