62 คำศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับ อารมณ์ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เพื่อแสดงอารมณ์ในภาษาอังกฤษที่สำคัญมาก ในการสื่อสารบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกลำบากมากในการแสดงอารมณ์ของตัวเอง ดังนั้น การสื่อสารด้วยอารมณ์ก็มีความสำคัญมาก ระบบ คำศัพท์ อารมณ์ ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รวบรวมและแบ่งปันโดย ELSA Speak จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการสื่อสารของตนเอง

 62 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงอารมณ์ที่คุณต้องจำไว้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงอารมณ์เชิงบวก

คำศัพท์คำอ่านความหมาย
Amused/ə’mju:zd/สนุก
Delighted/dɪˈlaɪtɪd/มีความสุข
Ecstatic/ɪkˈstætɪk/มีความสุขมาก
Enthusiastic/ɪnθju:zi’æstɪk/ความกระตือรือร้น
Excited/ɪkˈsaɪtɪd/ความสนใจ
Great/ɡreɪt/ยอดเยี่ยม
Happy/’hæpi/มีความสุข
Intrigued/ɪnˈtriːɡd/อยากรู้
Keen/kiːn/อย่างจริงจัง
Nonplussed/ˌnɒnˈplʌst/ประหลาดใจมากที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
Overwhelmed /ˌoʊvərˈwelmd/ล้นหลาม
Over the moon/ˈoʊvər ðə muːn /มีความสุขมาก
Overjoyed/ˌoʊvərˈdʒɔɪd/สนใจเป็นอย่างยิ่ง
Positive/ˈpɑːzətɪv/มองโลกในแง่ที่ดี
Relaxed/ rɪˈlækst /สบายตัว
Seething/ siːðɪŋ /โกรธมากแต่ซ่อนเร้น
Surprised/sə’praɪzd/ประหลาดใจ
Terrific /təˈrɪfɪk/ยอดเยี่ยม
Wonderful/ˈwʌndərfl/ยอดเยี่ยม
อารมณ์ ภาษาอังกฤษ 03

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงอารมณ์เชิงลบ

Angry/’æŋgri/โมโห
Anxious/ˈæŋkʃəs/กังวล
Annoyed/əˈnɔɪd/รำคาญ
Appalled/əˈpɔːld/ตกใจมาก
Apprehensive/ ˌæprɪˈhensɪv/ค่อนข้างกังวล
Arrogant/’ærəgənt/หยิ่ง
Ashamed/ əˈʃeɪmd /อาย
Bored/bɔ:d/เบื่อ
Confident/ˈkɑːnfɪdənt/มั่นใจ
Confused/kən’fju:zd/งุ่มงาม
Cross/ krɔːs /รำคาญ
Depressed/ dɪˈprest /เสียใจมาก
Disappointed/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/ผิดหวัง
Emotional/ɪˈmoʊʃənl/ทางอารมณ์ได้ง่าย
Embarrassed/ɪmˈbærəst/อายนิดหน่อย
Frightened /ˈfraɪtnd/กลัว
Frustrated/frʌ’streɪtɪd/ สิ้นหวัง
Furious /ˈfjʊriəs/โมโห
Horrified/’hɒrɪfaɪ/กลัว
Hurt /hɜ:t/ความเจ็บที่มาจากใครบางคนหรือบางสิ่ง

>>> Read more

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

อารมณ์ ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับความรู้สึกที่แตกต่างกัน

Irritated/ ˈɪrɪteɪtɪd /อึดอัด
Jealous/ ˈdʒeləs /อิจฉา
Let down/ let daʊn /ที่ผิดหวัง
Malicious/mə’lɪʃəs/ความชั่วร้าย
Negative/ ˈneɡətɪv /เชิงลบ มองโลกในแง่ที่ไม่ดี
Reluctant/ rɪˈlʌktənt / อย่างไม่เต็มใจ
Sad/sæd/เศร้า
Scared/ skerd/กลัว
Stressed/ strest /ความเครียด
Suspicious/ səˈspɪʃəs /สงสัย 
Terrible/ ˈterəbl /ป่วยหรือไม่สบายใจ
Terrified/ ˈterɪfaɪd /กลัวมาก
Tense/ tens / ความเครียด
Thoughtful/’θɔ:tfl/การไตร่ตรอง
Tired/’taɪɘd/เหนื่อย
Upset/ ʌpˈset /โกรธหรือไม่มีความสุข
Unhappy / ʌnˈhæpi/เศร้า
Victimised/ ˈvɪktɪmaɪz /รู้สึกว่าคุณตกเป็นเหยื่อของใครบางคนหรือบางสิ่ง
Worried/’wʌrid/ กังวล

คำถามและคำตอบที่ใช้คำศัพท์เกี่ยวกับ อารมณ์ ภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารเมื่อเรารู้ว่าอารมณ์ของคนอื่นเป็นยังไงนั้นจะช่วยให้เรามีทิศทางเฉพาะและช่วยให้เรื่องที่เราจะสื่อสารมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ต่อไปนี้ คือตัวอย่างคำถามและคำตอบเกี่ยวกับcที่เราได้ใช้ในทุกกรณี

ตัวอย่างคำถาม

คำถามความหมาย
How are you feeling today? วันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง
How are you feeling? คุณรู้สึกอย่างไร
How do you feel?คุณรู้สึกอย่างไร
Are you + คุณศัพท์หรือคุณรู้สึกมั่นใจหรือไม่
Do you feel bored?คุณรู้สึกเบื่อหรือไม่

ตัวอย่างคำตอบ

คำตอบตัวอย่าง
I feel + คุณศัพท์I feel unhappy.(ฉันรู้สึกเศร้า)
I am + คุณศัพท์I’m terrified. (ฉันรู้สึกกลัวมาก)
I get + คุณศัพท์I get overjoyed. (ฉันกำลังมีความสนใจมาก)
I’m feeling + คุณศัพท์I’m feeling nonplussed. (ฉันรู้สึกประหลาดใจมาก)
S(บุคคลที่สาม) + looks + คุณศัพท์He looks worried. (เขากังวลอยู่)

สังเคราะห์วลีอารมณ์ภาษาอังกฤษทั่วไป

นอกจากการใช้คำศัพท์ อารมณ์ ภาษาอังกฤษ คุณยังสามารถใช้วลีอารมณ์ภาษาอังกฤษด้านล่างเพื่อทำให้การสื่อสารของคุณน่าดึงดูดยิ่งขึ้น

Be in black mood: โมโหได้ง่าย อารมณ์กระวนกระวายใจ

ตัวอย่าง:

My father is in black mood. Don’t piss him off.

(อารมณ์ของพ่อไม่ดี อย่าทำไห้พ่อโกรธ)

  • Be petrified of: กลัวจนตาย

ตัวอย่าง:

When his hild fell and hurt herself, he was petrified.

(เขากลัวจนตายเมื่อลูกของเขาตกและเจ็บ)

  • To bite someone’s head off: โกรธและว่าใครบางคน

ตัวอย่าง:

It’s not my fault the computer broke down, but she just had to bite my head off.

(ฉันไม่ทำอะไรที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของเขาพังแต่เขายังว่าฉันตลอด)

  • To puzzle over: พยายามค้นหาบางสิ่งบางอย่างในเวลายาว

ตัวอย่าง:
He’s still puzzled over the strange phone at midnight.
(เขายังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับโทรที่แปลกตอนเที่ยงคืน)

อารมณ์ ภาษาอังกฤษ
  • Be ambivalent about: ขัดแย้งกับบางสิ่งอยู่เสมอ

ตัวอย่าง:
Linda was ambivalent about taking the offer to move to Vietnam.

(ลินดาไม่รู้ว่าเธอควรยอมรับคำเสนอที่จะย้ายกลับไปเวียดนามหรือไม่)

  • Be puzzled over: ความคิด ความสับสน

ตัวอย่าง:

Lan looks puzzled over something these days, I wonder what’s on her mind.

(วันนี้ลานดูเหมือนจะกังวล ฉันสงสัยว่ามีอะไรรบกวนเขาหรือเปล่า)

  • Be in black mood: โมโหที่ง่ายกับใครบางคน

ตัวอย่าง:

Don’t keep walking around me! I’m in a black mood today.

(อย่าเดินรอบตัวฉันอีก วันนี้ฉันอึดอัดมาก)

>>> Read more

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แสดงอารมณ์ด้วยรูปภาพ

เพราะคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีปริมาณค่อนข้างมาก ดังนั้นการจดจำคำศัพท์อารมณ์ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อเรียนและจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหัวข้ออารมณ์ด้วยรูปภาพ และเสียงจะทำให้คุณมีความสนใจมากขึ้นและจำได้นานขึ้น ตามการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สมองมนุษย์มีความสามารถรับเสียงและภาพได้เร็วกว่าการเรียนรู้ตัวอักษร

เรียนอารมณ์ภาษาอังกฤษด้วยรูปภาพ

สรุปว่าคุณควรฟังและเรียนรู้การออกเสียงของเจ้าของภาษา หลังจากนั้นลองจินตนาการหรือหาภาพประกอบ นอกจากนั้น คุณเพียงแค่เรียนรู้ผ่านแอปฯเรื่องราวและรูปภาพหรือการ์ตูนเรื่องต่าง ๆแพราะวิธีการเรียนแบบนี้จะช่วยให้คุณจำได้นานและไม่เบื่อค่ะ

แบบฝึกหัด คำศัพท์ อารมณ์ ภาษาอังกฤษ

  • บทที่ 1: เลือกคำศัพท์ที่เหมาะสมเพื่อเติมในช่องว่าง

Shocked, Interested, Surprised, Depressed, Disappointed.

1. My job makes me _____________.

2. Are you ____________ in buying a car? I’m trying to sell mine.

3. Everybody was ____________ that he passed the examination.

4. I was  _____________ with the film. I expected to be much better.

5. We were very ___________ when we heard the news.

เพียง 10 นาทีต่อวัน
  • บทที่ 2: ค้นหาคำที่มีความเครียดแตกต่างจากคำอื่น

1. A. darkness        B. warmth         C. market        D. remark

2. A. begin             B. comfort         C. apply           D. suggest

3. A. direct             B. idea              C. suppose       D. figure

4. A. revise            B. amount         C. village          D. desire

5. A. standard        B. happen         C. handsome    D. destroy

6. A. scholarship    B. negative       C. develop        D. purposeful

7. A. ability             B. acceptable    C. education      D. hilarious

8. A. document      B. comedian      C. perspective      D. location

9. A. provide          B. product         C. promote            D. profess

10. A. different         B. regular         C. achieving           D. property

คำตอบ

บทที่ 1:

1. Depressed 2. Interested 3. Surprised 4. Disappointed 5. Shocked

บทที่ 2:

1.D ; 2.B ; 3.D ; 4.C ; 5.D ; 6.C ; 7.C ; 8.A ; 9.B ; 10.C

ในบทความข้างต้น ELSA Speak ได้สรุปและแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์อารมณ์ภาษาอังกฤษ หวังว่าความรู้นี้จะช่วยให้ทุกคนรู้วิธีแสดงอารมณ์ในสถานการณ์เฉพาะและหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษอยู่เสมอค่ะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท