วิธีนำเสนอ รายงานภาษาอังกฤษ ที่ดี

สำหรับคนที่ไปทำงานแล้ว การเขียนรายงานไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป แต่คุณรู้จักวิธีการเขียน รายงานภาษาอังกฤษ หรือไม่ ถ้ายังไม่รู้ ในบทความนี้ ELSA Speak จะแนะนำให้คุณรู้จักวิธีการนำเสนอ รายงานภาษาอังกฤษ ที่ง่ายดายแต่มีประสิทธิภาพนะคะ

สารบัญ

ประเภทของรายงาน

รายงานการประเมิน (assessment report) นำเสนอและประเมินข้อดีและข้อเสียของใครบางคน สถานที่หรือแผน รวมทั้งความคิดเห็นและคำแนะนำของคุณอีกด้วย

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

รายงานข้อมูล  (informative report) นำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมในแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม โดยจะรวมถึงข้อสรุปที่ได้มาจากข้อมูลนั้นและข้อเสนอและคำแนะนำตามข้อสรุปเหล่านั้น

รายงานข้อเสนอ (proposal report) นำเสนอแผน การตัดสินใจ และข้อเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำในอนาคตและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจเป็นผู้อำนวยการ ผู้จัดการ สมาชิกคณะกรรมการ ฯลฯ

รายงาน ภาษาอังกฤษ 02

เค้าโครงวิธีการนำเสนอ รายงานภาษาอังกฤษ

Introductionส่วนแนะนำ

นี่เป็นหัวเรื่องของรายงานภาษาอังกฤษ โดยปกติแล้วควรระบุวัตถุประสงค์หลักของรายงาน คุณสามารถใช้โครงสร้างมาตรฐานต่อไปนี้

 • The following report describes/ evaluates/ outlines/ provides an account of…: รายงานต่อไปนี้จะแสดง/ ประเมิน/ เค้าโครง/ ให้บัญชีของ…
 • The aim/purpose of this report is to consider/ suggest/…: จุดมุ่งหมาย/ วัตถุประสงค์ของรายงานนี้คือเพื่อพิจารณา/ เสนอแนะ/…:
 • This report is intended to…: รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ…:
 • I summarise below/ Below is a summary of the most important relevant points as well as some recommendations:  ฉันสรุปไว้ด้านล่าง/ ด้านล่างนี้เป็นบทสรุปของประเด็นที่เกี่ยวข้องที่สำคัญที่สุดรวมถึงคำแนะนำบางประการ
 • This report looks into… and suggests…: รายงานนี้พิจารณาถึง…และเสนอแนะ
 • This report studies…and recommends…: รายงานนี้ศึกษา…และแนะนำ…:
 • This report suggests: รายงานนี้แนะนำ:
 • This report is to study the market…: รายงานนี้ใช้สำหรับการวิจัยตลาด
 • Below is a summary of….: ด้านล่างนี้คือบทสรุปเกี่ยวกับ….:
 • This report is to carry out…: รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ…:
 • The purpose of this report is to propose….: รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอ….

Reporting resultsการรายงานผล

ในส่วนนี้ คุณจะแสดงรายการกิจกรรมของงานที่คุณเพิ่งนำเสนอในรายงานภาษาอังกฤษ เพื่อเขียนส่วนนี้ได้ดี คุณควรใช้โครงสร้างต่อไปนี้

 • Most people seem to feel that…: ส่วนใหญ่ทุกคนดูเหมือนรู้สึกว่า… 
 • Several people said/ told me/suggested/ thought that…: หลายคนพูด/ บอกว่า/ แนะนำ/ คิดว่า…
 • What is known about….is mainly based on…: ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับ… ส่วนใหญ่มาจาก
 • Expected effects on sales/ branding/ customer service….would be…:  เราคาดว่าโซลูชันนี้จะส่งผลต่อยอดขาย/ การรับรู้ถึงแบรนด์/ การบริการลูกค้า…ในทิศทาง…
 •  The collected data of…revealed that…:  ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก…เปิดเผยว่า…
 • A vast majority of attendees mentioned/ expressed/ proved that…: ผู้เที่ข้าร่วมการสำรวจส่วนใหญ่กล่าวถึง/ แสดง/  พิสูจน์แล้วว่า

Conclude – สรุปรายงาน

เมื่อเขียนรายงานภาษาอังกฤษ คุณควรเขียนข้อสรุปและความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในรายงานด้วย

 • For the reasons given above…: ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เราสามารถสรุปได้ว่า …
 • The conclusions to be drawn from these facts is that…:  ข้อสรุปที่จะนำมาจากข้อเท็จจริงเหล่านี้ก็คือว่า….
 •  I believe/ trust/ hope that the report will receive due consideration: ฉันเชื่อ ไว้วางใจ หวังว่ารายงานจะได้รับการพิจารณาอย่างระวัง
 •  Most people thought the results were excellent: ทุกคนส่วนใหญ่จะคิดถึงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
 • It is clear that there is a major problem with…:  เป็นที่ชัดเจนว่ายังมีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับ…
 • The figures of the survey demonstrates that…: ตัวเลขของการสำรวจแสดงให้เห็นว่า…
 • All of the team members worked very effectively…: ทั้งหมดสมาชิกในทีมทุกคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ…
banner (compare free vs pro)

Making recommendations  คำแนะนำ

ถ้าคุณมีข้อเสนอสำหรับแผนงาน โครงการ หรืออะไรก็ตาม คุณสามารถใช้โครงสร้างต่อไปนี้และรวมไว้ในรายงานภาษาอังกฤษ

 • I would therefore recommend that we expand the library/ installing a new coffee machine…: ดังนั้นฉันขอแนะนำให้เราขยายห้องสมุด/ ติดตั้งเครื่องชงกาแฟใหม…
 • It would seem that banning mobile phones is the best idea: ดูเหมือนว่าการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือเป็นแนวคิดที่ดีที่สุด
 • Having considered the options…: หลังจากพิจารณตัวเลือกแล้ว….
 • I would like to suggest/ recommend…: ฉันอยากจะเสนอ/ แนะนำ…
 • You may wish to consider…:  คุณอาจต้องการพิจารณา…
 • It might be advisable/ preferable/ desirable/ commendable to…: มันอาจจะน่ายกย่อง/ ดีกว่า/ น่าปรารถนา/ น่ายกย่อง….
 • In the light of the survey, I make the following recommendations.: จากผลการสำรวจ ฉันขอให้คำแนะนำดังต่อไปนี้..
 • I strongly recommend that…/ I have no hesitation in recommending that…/ I am of the opinion that…: ฉันแนะนำว่า….
 • It would be to our advantage if…: ฉันเชื่อว่าบรีษัทจะได้เปรียบถ้า….
 • According to the report, I think that we should…:  ตามรายงาน ฉันคิดว่าเราควร…
 • Having considered the options, we should…: หลังจากพิจารณาตัวเลือกแล้ว เราควร…
 • I would like to suggest that…: ฉันอยากจะแนะนำว่า….

วลีที่ใช้บ่อยเมื่อนำเสนอรายงานภาษาอังกฤษ

The problem (ปัญหา)

 • There is a significant problem of : มีปัญหาที่สำคัญเกี่ยวกับ
 • This can be looked at by …: มันสามารถพิจารณาได้โดย
 • One way to examine this point is:  วิธีหนึ่งในการตรวจสอบจุดนี้คือ:
 • It is important to….: มันสำคัญที่จะ
รายงานภาษาอังกฤษ 03

Response to the problem (คำตอบสำหรับปัญหา)                   

 • Thus:  ดังนั้น
 • Therefore: เพราะฉะนั้น
 • As a result: ผลลัพธ์ที่ได้คือ

Introduction language (ภาษาที่แนะนำ)

 • Sets out:  กำหนดออก
 • Shows:  นำเสนอ/ แสดง
 • Demonstrates: แสดงให้เห็นถึง/ พิสูจน์
 • Establishes:  ก่อตั้ง/สร้าง/ ถาปนา/  ก่อตั้ง/  จัดตั้ง
 • Shows why: แสดงให้เห็นว่าทำไม
 • Shows how:  แสดงให้เห็นว่าต้องทำยังไง

Way of dealing with the issue (วิธีการจัดการกับปัญหา)                   

 • Approach: เข้าใกล้/ ประชิด/ ใกล้เข้ามาทุกที
 • Method: วิธีการ/ วิธีดำเนินการ
 • The approach used here:  วิธีการที่ใช้ที่นี่คือ
 • Qualitative:  เชิงคุณภาพ
 • Quantitative: เชิงปริมาณ

Action related to the issue (การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับปัญหา)   

 • Respond to: ตอบสนองต่อ
 • React to: ตอบสนองต่อ
 • Take account of : มีคิดถึง

Action you recommend (การดำเนินการที่คุณแนะนำ)     

 • Recommend:  แนะนำ เสนอแนะ      
 • Must/ should/ ought to: ต้อง/ ควร
 • To be recommended: ได้แนะนำ
 • To approve:  อนุมัติ พิสูจน์ ยืนยัน

Ways of discussing how people respond to issues (วิธีการอภิปรายว่าผู้คนตอบสนองต่อปัญหาอย่างไร)

 • Flexible: ยืดหยุ่นได้
 • Inflexible: ไม่ยืดหยุ่น
 • Suitable:  สมควร
 • Unsuitable: ไม่สมควร
 • Appropriate: เหมาะสม
 • Inappropriate:  ไม่เหมาะสม
 • Correct:  ถูกต้อง
 • Incorrect:  ไม่ถูกต้อง
 • Right:  ถูก
 • Wrong: ผิด

Reasons for a problem (หาเหติของปัญหา)  

รายงานภาษาอังกฤษ 04
 • Cause:  สาเหตุ
 • Create: สร้างสรรค์/ ก่อให้เกิดขึ้น/ ทำให้เกิดขึ้น/ แต่งตั้ง
 • Effect:  ผล ประสิทธิภาพ
 • Induce:  ชักนำ ทำให้แท้ง
 • Produce:  ให้กำเนิด ผลลัพธ์

Reason a problem is serious (เหติผลที่ปัญหาเป็นเรื่องร้ายแรง)  

 • Results in: ผลลัพธ์ใน
 • Has the effect of : มีผลกระทบ
 • Contribute to:   รับผิดชอบต่อ
 • Adds to: เพิ่มเติม/ เพิ่มขึ้น
 • To aid: เพื่อช่วยเหลือ

Results & conclusions (ผลลัพธ์และข้อสรุป)  

 • Support: ช่วยเหลือ
 • Can be interpreted:  สามารถอธิบายได้
 • Should be understood as:  ควรเข้าใจได้ว่า
 • Demonstrate:  แสดงให้เห็นถึง/ พิสูจน์
 • Establish:  จัดตั้ง เสริมสร้า

ข้อสรุปด้านบนคือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการนำเสนอ รายงานภาษาอังกฤษ ที่ ELSA Speak อยากแบ่งปันกับคุณ หวังว่าด้วยบทความนี้ คุณจะสามารถเขียนรายงานภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเรียนหรือทำงานนะคะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท