ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ที่คุณไม่ควรพลาด

ในประเทศไทย รวมทั้งประเทศอื่นๆ ในทั่วโลก ป้ายจราจรหรือเครื่องหมายจราจรถือเป็นภาษาประจำชาติและภาษาสากล – ภาษาอังกฤษ การรู้และเข้าใจ ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งสำคัญในการเดินทางที่ต่างประเทศ มาดูคำศัพท์เกี่ยวกับป้ายจราจรภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไปในบทความด้านล่างค่ะ

รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับ ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ

การเข้าใจป้ายจราจรภาษาอังกฤษจะช่วยให้เรารู้กฎจราจร เราสามารถเข้าใจความหมาย ข้อความและคำเตือนที่ป้ายจราจรสื่อถึง ซึ่งช่วยให้เราร่วมการจราจรได้อย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎอย่างถูกต้อง ด้านล่างคือวลีเกี่ยวกับ ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยที่สุด

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
 • Stop sign – ป้ายหยุด
 • Yield sign – ป้ายให้ทาง
 • No entry sign – ป้ายห้ามเข้า
 • One-way sign – ป้ายให้เดินรถทางเดียว
 • Speed limit sign – ป้ายจำกัดความเร็ว
 • No parking sign – ป้ายห้ามจอดรถ
 • No overtaking sign – ป้ายห้ามแซง
 • Pedestrian crossing sign – ป้ายคนเดินเท้า
 • School zone sign – ป้ายเขตโรงเรียน
 • No U-turn sign – ป้ายห้ามกลับรถ
 • Roundabout sign – ป้ายวงเวียน
 • Slippery road sign – ป้ายถนนลื่น
 • Road works sign – ป้ายเตือนงานก่อสร้าง
 • Crossroad sign – ป้ายเตือนทางแยก
 • Road narrows sign – ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน 
 • No horn sign – ป้ายห้ามใช้เสียง
 • No left turn – ห้ามเลี้ยวซ้าย
 • No right turn – ห้ามเลี้ยวขวา
 • No overtaking zone – ห้ามแซง
 • Watch for cyclists – ระวังนักปั่นจักรยาน
 • Give way – ให้ทาง 
รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับ ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ
 • No parking – ห้ามจอดรถ
 • No stopping – ห้ามหยุด
 • No entry – ห้ามเข้า
 • School zone – เขตโรงเรียน
 • No overtaking – ห้ามแซง
 • Pedestrian crossing – ทางม้าลาย
 • Slippery road – ถนนลื่น
 • Road works ahead – ด้านหน้ามีการสร้างถนน
 • No U-turn – ห้ามกลับรถ
 • Yield to pedestrians – ให้ทางแก่คนเดินเท้า
 • No horn – ห้ามบีบแตร
 • Road closed – ถนนปิด
 • Intersection ahead – สี่แยกข้างหน้า
 • No through road – ทางตัน
 • Road ahead closed to all vehicles – ถนนข้างหน้าห้ามรถทุกคัน
 • No left turn allowed – ห้ามเลี้ยวซ้าย
 • No right turn allowed – ห้ามเลี้ยวขวา
 • No overtaking allowed – ห้ามแซง
 • No entry for vehicles – ห้ามรถเข้า

>>> Read more

คำศัพท์เกี่ยวกับ ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ ที่สำคัญ

การเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับ ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ ช่วยเราในการเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ เมื่อเดินทางหรือทำงานที่ต่างประเทศ การเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับป้ายจราจรจะทำให้เราเดินทางได้ง่าย และปลอดภัย ในขณะเดียวกัน เราก็สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามกฎจราจรของประเทศนั้นได้อย่างถูกต้องอีกด้วย ต่อไปนี้เป็นวลีป้ายจราจรที่ควรรู้จัก

 • Crosswalk ahead – ทางม้าลายข้างหน้า
 • No horn between 10 pm and 6 am – ห้ามใช้สัญญาณแตรจาก 22.00 น. ถึง 06.00 น
 • Merge ahead – รวมรถที่ข้างหน้า 
 • Give way to emergency vehicles – หลีกทางให้รถพยาบาล
 • No vehicles carrying hazardous materials – ห้ามรถที่บรรทุกวัตถุอันตราย
 • Road closed for repairs – ปิดถนนเพื่อซ่อมแซม
 • No left turn from 7 am to 7 pm – ห้ามเลี้ยวซ้ายตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 19.00 น
 • Beware of falling rocks – ระวังหินหล่นใส่
 • No idling – ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์
 • Watch for pedestrians crossing – ระวังคนเดินเท้าที่ข้ามถนน
 • Do not block intersection – อย่าปิดกั้นทางแยก
 • No parking on weekdays – ป้ายห้ามจอดตลอดเวลาเว้นวันอาทิตย์
 • Yield to oncoming traffic – หลีกทางให้กับรถที่สวนทาง
 • No turn on red – ห้ามเลี้ยวเมื่อไฟเป็นสีแดง
 • No entry except bicycles – ห้ามเข้ายกเว้นจักรยาน
 • No parking within 10 meters of intersection – ห้ามจอดรถในระยะ 10 เมตรจากทางร่วมทางแยก
คำศัพท์เกี่ยวกับ ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ ที่สำคัญ
 • Beware of animals crossing – ระวังสัตว์ข้ามถนน
 • No vehicles over 3 tons – ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกิน 3 ตัน
 • No pedestrians allowed on roadway – ห้ามคนเดินเท้า

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับป้ายจราจรภาษาอังกฤษ

การเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับ ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ ช่วยให้เรามีสติในการเดินทาง ด้วยการฝึกฝนภาษาอังกฤษเป็นประจำและใช้คำศัพท์อย่างถูกต้อง เราสามารถปฎิบัติตามกฎจราจร ซึ่งส่งผลดีต่อความปลอดภัยของทุกคน ด้านล่างนี้คือแบบฝึกหัดเกี่ยวกับป้ายจราจรภาษาอังกฤษกับคำตอบด้วย

แบบฝึกหัด

 • แบบฝึกหัดที่ 1: Choose the correct meaning for each traffic sign:

1. Stop sign

a. Slow down

b. Stop and give way to other vehicles

c. No entry

2. Yield sign

a. Give way to pedestrians

b. Stop and wait for the green light

c. No overtaking

3. No entry sign

a. No left turn

b. No right turn

c. No entry

4. One-way sign

a. No parking

b. No overtaking

c. Road with traffic flowing in one direction only

5. No parking sign

a. No stopping or parking

b. No U-turn

c. No entry

 • แบบฝึกหัดที่ 2: Match the following phrases with their corresponding meanings:

1.Give way

a. Slow down and prepare to stop

b. Allow others to go before you

c. No stopping or parking

2. Road narrows

a. Road with traffic flowing in one direction only

b. The width of the road becomes narrower ahead

c. No left turn

3. No horn

a. Cautious, watch out for pedestrians

b. Do not use the horn

c. Yield to oncoming traffic

4. Pedestrian crossing

a. Road for pedestrians to cross

b. Road with sharp turns ahead

c. Road with slippery surface

5. Slippery road

a. Road with traffic flowing in one direction only

b. Road surface is slippery when wet

c. Slow down and be prepared to stop

คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 • แบบฝึกหัดที่ 3: Translate the Phrase (แปลคำศัพท์ต่อไปนี้เป็นภาษาไทย).

– No entry

– School zone

– Speed limit

– Pedestrian crossing

– No overtaking

คำตอบ

 • แบบฝึกหัดที่ 1:

– Stop and give way to other vehicles

– Give way to pedestrians

– No entry

– Road with traffic flowing in one direction only

– No stopping or parking

 • แบบฝึกหัดที่ 2:

– Allow others to go before you

– The width of the road becomes narrower ahead

– Do not use the horn

– Road for pedestrians to cross

– Road surface is slippery when wet

 • แบบฝึกหัดที่ 3:

– ห้ามเข้า

– เขตโรงเรียน

– จำกัดความเร็ว

– ทางม้าลาย

– ห้ามแซง

 • แบบฝึกหัดที่ 4: เขียนบทความภาษาอังกฤษสั้นๆ เกี่ยวป้ายจราจรในประเทศไทย

ตัวอย่าง:

In Thailand, traffic signs play a crucial role in guiding and regulating the flow of traffic across the nation. From bustling cities to serene countryside roads, a variety of traffic signs can be found, each serving a specific purpose.

One commonly seen traffic sign in Thailand is the Stop sign. This octagonal red sign with white letters demands drivers to come to a complete halt at intersections, ensuring the safety of all road users. Another prominent sign is the Speed Limit sign, which displays the maximum allowed speed on a particular road or highway. It serves as a reminder for drivers to adhere to the specified speed limit for their safety and the safety of others.

In addition to these, there are various other traffic signs that provide essential information and warnings to drivers. Furthermore, Thailand also utilizes signs to indicate parking regulations.

It is important for drivers in Thailand to familiarize themselves with these traffic signs and understand their meanings. By adhering to the guidance provided by these signs, drivers can contribute to safer roads and a smoother traffic experience across the country.

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท