รวบรวมตําแหน่งงานภาษาอังกฤษในบริษัทที่ใช้บ่อยที่สุด

พนักงานออฟฟิศที่ทำงานในบริษัทต่างประเทศไม่ใช่เป็นคนเดียวที่ต้องรู้ชื่อตําแหน่งงานภาษาอังกฤษต่าง ๆ แต่คนทั่วไปอย่างเราก็ควรทราบ เนื่องจากในปัจจุบัน การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานถือเป็นเงื่อนไขขั้นต่ำแล้ว หากคุณไม่ศึกษาความรู้ด้านนี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าใจหรือเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นผิดไป ดังนั้น เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความสับสนในการทำงาน เราควรจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งต่าง ๆ ของบริษัท จากนั้นคุณจะรู้จักวิธีการสื่อสารกับคนในแต่ละตำแหน่งอย่างเหมาะสม โดยบทความนี้จะรวบรวมตําแหน่งงานภาษาอังกฤษทั่วไปในบริษัทมาให้คุณได้เรียนรู้

36 ตําแหน่งงานภาษาอังกฤษในบริษัทที่ใช้บ่อยที่สุด

Director (n) /dəˈrektə(r)/: ผู้อำนวยการ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

Deputy/Vice Director: รองผู้อำนวยการ

Chief Executive Officer (CEO): ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Chief Information Officer (CIO): ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ

Chief Operating Officer (COO): ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

Chief Financial Officer (CFO): ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

Board of Directors: คณะกรรมการบริษัท

Share holder: ผู้ถือหุ้น

Executive: ผู้บริหาร

Founder: ผู้ก่อตั้ง

President (Chairman) /’prezidənt/ (/’tʃeəmən/): ประธาน

Vice president (VP): รองประธาน

Manager /ˈmænɪdʒə/: ผู้จัดการ

Department manager (Head of Department): หัวหน้าแผนก

Section manager (Head of Division): หัวหน้าแผนก

Personnel manager /,pə:sə’nel ‘mænidʤə/: ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

Finance manager /fai’næns ‘mænidʤə/: ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Accounting manager /ə’kauntiɳ ‘mænidʤə/: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Production manager /production ‘mænidʤə/: ผู้จัดการฝ่ายผลิต

Marketing manager /’mɑ:kitiɳ ‘mænidʤə/: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Supervisor /ˈsuːpəvaɪzə(r)/: ผู้ดูแล

Team Leader /ti:m /’li:də/: หัวหน้าทีม

Boss /bɒs/: เจ้านาย

assistant /ə’sistənt/: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

secretary /’sekrətri/: เลขานุการ

Receptionist /ri’sepʃənist/: พนักงานต้อนรับ

Employer /im’plɔiə/: นายจ้าง (โดยทั่วไป)

Employee (n) /ɪmˈplɔɪiː/: พนักงาน ลูกจ้าง (โดยทั่วไป)

Officer (staff) /’ɔfisə/: เจ้าหน้าที่ (พนักงาน)

labour/ labor /’leibə/:  แรงงาน (โดยทั่วไป)

labor union /’leibə ‘ju:njən/: สหภาพแรงงาน

Colleague (n) /ˈkɒliːɡ/: เพื่อนร่วมงาน

Expert (n) /ˈekspɜːt/: ผู้เชี่ยวชาญ

Collaborator (n) /kəˈlæbəreɪtə(r)/: ผู้ทำงานร่วมกัน

Trainee (n) /ˌtreɪˈniː/: ผู้ฝึกงาน

Apprentice (n) /əˈprentɪs/: เด็กฝึกงาน

ตําแหน่งงานภาษาอังกฤษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน่วยงานภาษาอังกฤษทั่วไปตามประเภทต่าง ๆ

ประเภทบริษัท

Company: บริษัท

Consortium/ corporation: องค์กร

Subsidiary: บริษัทย่อย

Affiliate: บริษัทในเครือ

Private company: บริษัทเอกชน

Joint Stock company: บริษัทร่วมหุ้น

Limited Liability company: บริษัทจำกัด

หน่วยงานและแผนกต่าง ๆ ในบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ

Headquarters: สำนักงานใหญ่

Representative office: ตัวแทนสำนักงาน

Branch office: สาขา

Regional office: สำนักงานภูมิภาค

Wholesaler: ร้านขายส่ง

Outlet: ร้านค้าปลีก

Department: แผนก

Accounting department: แผนกบัญชี

Administration department: ฝ่ายธุรการ

Financial department: แผนกการเงิน

Personnel department/ Human Resources department (HR): ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Purchasing department : แผนกจัดซื้อ

Research & Development department: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

Sales department: ฝ่ายขาย

Shipping department: แผนกจัดส่ง

ตําแหน่งงานภาษาอังกฤษในบริษัท

CEO (chief executive officer): ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

manager: ผู้จัดการ

director: ผู้อำนวยการ

deputy/ vice director: รองผู้อำนวยการ

the board of directors: คณะกรรมการ

Executive: ผู้บริหาร

Founder: ผู้ก่อตั้ง

Head of department: หัวหน้าแผนก

Deputy of department: รองหัวหน้าแผนก

supervisor: ผู้ดูแล

representative: ตัวแทน

secretary: เลขานุการ

associate, colleague, co-worker: เพื่อนร่วมงาน

employee: พนักงาน

trainee: ผู้ฝึกงาน

ตําแหน่งงานภาษาอังกฤษในบริษัท

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาษาอังกฤษ

establish (a company):  ก่อตั้ง (บริษัท)

go bankrupt: ล้มละลาย

merge: ควบรวมกิจการ

diversify: ลงทุนในรูปต่าง ๆ

outsource: จ้างบริษัทหรือคนภายนอก

downsize: ลดขนาดองค์การ

do business with: ทำธุรกิจกับ

franchise: แฟรนไชส์

ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานภาษาอังกฤษทั่วไปในประเทศต่าง ๆ

ในสหรัฐอเมริกา

ในองค์กรและบริษัทหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ บางประเทศ ตำแหน่งสูงสุด (top position) คือ Chairman หรือ President (ประธาน) รองลงมาจะเป็น Vice president ต่าง ๆ (รองประธาน) แล้วก็เป็น officer (หรือ director) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้อำนวยการที่เป็นผู้ตัดสินใจสิ่งสำคัญต่าง ๆ ในบริษัท จากนั้นคือ general manager หรือ manager ซึ่งเป็นผู้จัดการที่รับผิดชอบงานเฉพาะด้าน

ในสหราชอาณาจักร

ในบริษัทของสหราชอาณาจักร ตำแหน่งสูงสุดคือ Chairman (ประธาน) ตามด้วย Chief Executive Director (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) หรือ Chief Executive Director (กรรมการผู้จัดการ) โดยสองตำแหน่งนี้เทียบเท่ากัน แต่ Managing Director มักได้ใช้กันมากกว่า

จากนั้นกรรมการต่าง ๆ เรียกว่า chief officer/director (ประธานเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการ) รองลงมาเรียกว่า manager (ผู้จัดการ)

Board (คณะกรรมการ) เป็นคำที่ใช้สำหรับกรรมการทุกคน และพวกเขาประชุมกันในห้องที่เรียกว่า boardroom (ห้องประชุมคณะกรรมการ)

ในออสเตรเลียและสิงคโปร์

ตำแหน่งงานภาษาอังกฤษทั่วไปในออสเตรเลียและสิงคโปร์: Managing Director (กรรมการผู้จัดการ) เทียบเท่ากับ CEO และก็เทียบเท่ากับ director general หรือ general director (ผู้อำนวยการทั่วไป) ในประเทศของเรา อย่างไรก็ตาม ในฟิลิปปินส์ Managing Director (กรรมการผู้จัดการ) จะเรียกว่า President (ประธาน)

ในญี่ปุ่น

ตำแหน่งงานภาษาอังกฤษในบริษัทญี่ปุ่นค่อนข้างซับซ้อน ตัวอย่างเช่น Mitsui O.S.K. Lines ซึ่งเป็นองค์กรขนส่งทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีกองเรือประมาณ 45.5 ล้าน DWT มีทั้ง Chairman และ President ซึ่ง Chairman ถือว่าใหญ่กว่า President (แม้ว่ามีคำแปลเดียวกันคือ “ประธาน”)

President Executive Director คือประธานบริษัท Senior Managing Executive Officer เป็นเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส (โดยมีทั้งหมด 3 คนดำรงตำแหน่งนี้) จากนั้นมีกรรมการผู้จัดการ 9 คน (Managing Executive Officer) รองลงมาคือกรรมการ 8 คน (Executive Officer) บุคคลข้างต้นแต่ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ที่มีระดับความสำคัญต่างกัน

หวังว่าบทสรุปนี้จะช่วยให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูนามบัตรของใครบางคน คุณจะรู้ว่าเขาดำรงตำแหน่งอะไรและมีฐานะสำคัญหรือไม่ เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

Readmore

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ