ตื่นนอนภาษาอังกฤษ คืออะไร? “wake up” และ “get up” ต่างกันอย่างไร

ตื่นนอนภาษาอังกฤษคืออะไร?  ในบทเรียนนี้ คุณจะรู้วิธีอ่านของตื่นนอนในภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ บางคนมักจะแปล “wake up” และ “get up” เป็น “ตื่นนอน” โดยไม่รู้กริยาวลีทั้งสองนี้ มีความหมายแตกต่างกัน มาเรียนรู้ในบทเรียนต่อไปนี้กับ ELSA Speak กันนะ 

ตื่นนอนภาษาอังกฤษคืออะไร? 

ตื่นนอนภาษาอังกฤษคืออะไร? 

ตื่นนอน ภาษาอังกฤษคือ  Wake up

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตามพจนานุกรมของ Oxford คำว่า Wake up หมายถึง:

 • “to stop sleeping” –  หยุดนอน 
 • “to make somebody stop sleeping” – ปลุกใครบางคนให้หยุดนอน

วิธีอ่าน:  /weɪk ʌp/ 

ประเภทของคำ: กริยาวลี 

ตัวอย่าง

 • I wake up early in the morning. (ฉันตื่นแต่เช้า)
 • I usually wake up at 6 a.m. (ฉันมักจะตื่นนอนเวลา 06.00 น.) 
 • The children wake up early and catch the sunrise. (เด็กๆ ตื่นแต่เช้า เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น)
 • My sisters always wake up late on weekends. (พี่สาวของฉันมักจะตื่นสายในวันหยุด)

วิธีใช้โครงสร้าง ตื่นนอนภาษาอังกฤษ 

โครงสร้าง 

 • Wake up: ตื่นนอน 
 • Wake somebody up: ปลุกใครบางคนตื่นนอน 

ตัวอย่าง 

 • Wake up! It’s eleven o’clock. (ตื่นได้แล้ว! 11.00 น. แล้ว) 
 • The alarm clock didn’t wake her up. (เสียงนาฬิกาปลุกไม่ปลุกเธอได้)
 • Please wake me up at 7 tomorrow morning. (พรุ่งนี้กรุณาช่วยปลุกฉันเมื่อเวลา 07.00 น.)
วิธีใช้โครงสร้าง ตื่นนอนภาษาอังกฤษ 

>>> Read more:

คำศัพท์เกี่ยวกับตื่นนอนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์วิธีอ่านความหมายตัวอย่าง
Sleep/sliːp/นอนI am not talking in my sleep.
(ฉันไม่ได้นอนละเมอขณะที่นอนหลับ)
Doze/dəʊz/สัปหงกMy cat likes dozing in front of the fire.
(แมวของฉันชอบสัปหงกหน้าไฟ)
Oversleep/ˌəʊvərˈsliːp/นอนเกินเวลาShe always oversleeps during weekends.
(เธอมักจะนอนเกินเวลาในวันหยุด)
Nap/næp/งีบหลับ /นอนหลับในระยะสั้นๆ ในตอนกลางวัน If he were home, he’d be going down for his nap.
(ถ้าเขาอยู่บ้าน เขาจะลงไปงีบหลับ)
Snooze/snuːz/เลื่อนปลุก
Don’t set up too many alarms and hit snooze all the time.
(อย่าตั้งนาฬิกาปลุกมากเกินไปแล้วกดเลื่อนตลอดเวลา)
คำศัพท์เกี่ยวกับ ตื่นนอนภาษาอังกฤษ

Get up และ Wake up ต่างกันและเหมือนกันยังไง 

ความแตกต่าง 

Wake upGet up
บรรยายการตื่นขึ้น และลืมตาหลังตื่นนอน โดยที่ยังนอนอยู่บนเตียง
ตัวอย่าง: I wake up at 6 o’clock because of the alarm clock. (ฉันตื่นนอนเวลา 06.00 น. เพราะเสียงนาฬิกาปลุก)
อธิบายการตื่นขึ้น และลุกออกจากเตียงแล้ว – “get up” เป็นการกระทำหลัง “wake up” นี่เป็นคำที่ใช้เรียกการตื่นนอน และเริ่มต้นวันใหม่
ตัวอย่าง: I always tidy my bed after I get up. (ฉันมักจะเก็บที่นอนหลังจากตื่นนอน)

ตัวอย่างการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ Wake up และ Get up

My sister often wakes up at 10 o’clock on Saturday, but she doesn’t get up until 11 o’clock. (วันเสาร์น้องสาวของฉันมักจะตื่นนอนเวลา 10.00 น. แต่เธอจะไม่ตื่นจนถึงเวลา 11.00 น. )

ประโยคทั้งสองข้างต้นแปลว่า ตื่นนอน โดยวิเคราะห์อย่างละเอียด ดังนี้

 • My sister often wakes up at 10 o’clock on Saturday หมายถึง การตื่นขึ้น ลืมตา แล้วไม่หลับอีกต่อไป
 • but she doesn’t get up until 11 o’clock หมายถึง การออกจากเตียงและเริ่มต้นวันใหม่ 

=> ผู้เรียนสามารถพบได้ว่า Wake up เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นก่อน Get up

ความเหมือนกัน 

กริยาวลีทั้งสองนี้ มีโครงสร้างการตื่น/ปลุกใครบางคนตื่นนอน 

 • Get somebody up: ปลุกใครบางคนออกจากเตียง
 • Wake somebody up: ปลุกใครบางคนตื่นขึ้น 

ตัวอย่าง

 • I had to get up at five o’clock this morning. (เช้านี้ฉันต้องตื่นนอนเวลา 05.00 น.)
 • The hotel staff will wake you up with a phone call if you request it. (พนักงานโรงแรมจะปลุกคุณทางโทรศัพท์ หากคุณแจ้งความประสงค์)
Get up และ Wake up ต่างกันและเหมือนกันยังไง 

>>> Read more: คำกริยาแสดงสภาวะ (stative verbs) คืออะไร? วิธีแยกแยะจากคำกริยาปกติ

แบบฝึกหัดฝึกการแยกย้าย Get up และ Wake up

แบบฝึกหัดที่ 1: เลือกกริยาวลีที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้ประโยคต่อไปนี้มีความหมายที่เหมาะสม

 1. A strong thunder (woke us up/get up us)
 2. My little cat often jumps on my blanket and (wakes me up/gets me up)
 3. The first thing Emily does when she (gets up/wakes up) is check the messages
 4. This morning my parents (got up/woke up) earlier than usual
 5. My child usually (wakes up/gets up) at night and cries
 6. David (woke his friend up/got his friend up) by volume up the music
 7. I will (get up/wake up) early tomorrow because I have a meeting in the early morning.
 8. They (wake us up/get us up) at midnight because of the football match.
 9. If you ring the bell now, the class will (wake us up/get us up) immediately.
 10. My brother (wakes up/gets up) at 6.0 and gets up 10 minutes later.

แบบฝึกหัดที่ 2: เติม Wake up หรือ Get up ลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (ผันคำกริยาถ้ามี)

 • When do you usually _______ in the morning?
 • I _______ at 6 am today but I didn’t _______ until 6:30.
 • I need to _______ early tomorrow so I can prepare for my job interview.
 • No matter what I do, my body always _______ at 5 o’clock in the morning.
 • I _______ late, so I missed my bus.
 • Why are you still in bed? _______! We’re going to be late!
 • I was so tired when I _______ today.
 • I had a stomachache last night, but it was gone when I _______ this morning.
 • Are you going to _______ or stay in bed all day?
 • What time do you have to _______ tomorrow?

คำตอบ

แบบฝึกหัดที่ 1

1. woke us up2. wakes me up3. get up4. got up5. wakes up
14. woke his friend up13. get up12. wake us up11. wake up10. wakes up

แบบฝึกหัดที่ 2

Wake up/ Get upWoke up – Get upWake upWakes upWoke up
Get upWoke upWoke upGet upWake up/ Get up

บทเรียนข้างต้นได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ตื่นนอนภาษาอังกฤษคืออะไร และ วิธีการแยกย้าย “Get up” และ “Wake up” ในภาษาอังกฤษ หวังว่า ผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้และฝึกฝนได้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ELSA Speak ยังมีแพ็คเกจ ELSA Premium เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการสนทนาในสถานการณ์จริง และได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกเสียงและความคล่องแคล่วได้ทันที รีบลงทะเบียนตอนนี้เลย!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ