100+ คู่คำตรงข้ามภาษาอังกฤษที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัด

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษคืออะไร?ในบทความนี้ ELSA Speak จะสะสม คําตรงข้าม ภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน คําแปล ที่พบบ่อยที่สุด ช่วยคุณเรียนรู้คำตรงข้ามภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร เช่น การเปรียบเทียบ การอธิบาย จดไว้เลย เพื่อจะได้ฝึกใช้ในชีวิตประจำวันนะ!

สารบัญ

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษคืออะไร?

คำตรงข้าม ภาษาอังกฤษ คืออะไร?

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ – Antonym คือคำศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง คำเหล่านั้นมีความหมายตรงกันข้ามและตรงกันข้าม ดังนั้น คำตรงข้ามภาษาอังกฤษจึงถูกนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ เหตุการณ์ และปรากฏการณ์ในชีวิต

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง:

  • big – small: ใหญ่ – เล็ก
  • off – on: ปิด – เปิด
  • night – day: กลางคืน – กลางวัน
  • push – pull: ผลัก – ดึง

>>> Read more: Synonym คืออะไร? หน้าที่มันมีอะไรบ้าง

วิธีการสร้างคำคู่ที่มีความหมายตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษ

การสร้างคำคู่ที่มีความหมายตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษวิธีที่ง่ายที่สุดคือการเพิ่ม prefix ที่หน้าคำศัพท์:

Prefix:ตัวอย่าง
Prefix “dis-”Agree → disagreeAppear → disappear
Prefix “in-”Discreet → indiscreetDecent → indecent
Prefix “mis-”Behave → misbehaveTrust → mistrust
Prefix “un-”Fortunate → unfortunateForgiving → unforgiving
Prefix “non-”Sense → nonsenseEntity → nonentity
คําตรงข้าม ภาษาอังกฤษ adjective

การจัดประเภทคู่คำตรงข้ามภาษาอังกฤษคือ

คู่คำตรงข้ามภาษาอังกฤษคือแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้:

ประเภทตัวอย่าง
กลุ่มที่ 1: คู่คำตรงข้ามภาษาอังกฤษที่ไม่มีโครงสร้างร่วมกัน (Complementary Antonyms) → คำในคู่สามารถแยกกันอยู่ได้big – small: ใหญ่ – เล็ก
off – on: ปิด – เปิด
night – day: กลางคืน – กลางวัน
push – pull: ผลัก – ดึง
กลุ่มที่ 2: คู่คำตรงข้ามภาษาอังกฤษที่ไม่มีอะไรเหมือนกันในโครงสร้าง → คำเหล่านี้ต้องอยู่ร่วมกันเพื่อแสดงความหมาย (Relational Antonyms)above – below: เหนือ – ใต้
doctor – patient: หมอ – คนไข้
husband – wife: สามี – ภรรยา
give – receive: ให้ – รับ
กลุ่มที่ 3: คู่คำตรงข้ามภาษาอังกฤษที่แสดงความเปรียบเทียบ (Graded Antonyms)hard – easy: ยาก – ง่าย
happy – wistful: สุข – เศร้า
fat – slim: อ้วน – ผอม
warm – cool: อุ่น – เย็น

>>> Read more:

คู่คําตรงข้ามภาษาอังกฤษง่าย ๆ และใช้บ่อยที่สุด

คํา ตรง ข้าม ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ

คู่คำคุณศัพท์ตรงกันข้ามภาษาอังกฤษ

คู่คำคุณศัพท์ตรงกันข้ามภาษาอังกฤษคำนิยามตัวอย่าง
Alive /əˈlaɪv / >< Dead /ded/มีชีวิต >< ตาย• The dog is alive and barking. (สุนัขยังมีชีวิตและเห่าอยู่)
• The tree is dead and needs to be cut down. (ต้นไม้ตายแล้วและต้องถูกตัดลง)
All /ɔ:l/ >< None /nʌn/ทั้งหมด >< ไม่มีอะไรเลย• I ate all of the cookies. (ฉันกินคุกกี้หมดแล้ว)
• I have none of the money left. (ฉันไม่เหลือเงินเลย)
Alone /ə’loun/ >< Together /tə’geðə/เดียวดาย >< ด้วยกัน• I was alone in the house. (ฉันอยู่คนเดียวในบ้าน)
• We were together for dinner. (เราทานอาหารเย็นด้วยกัน)
Amateur /ˈæmətə/ >< Professional / prəˈfɛʃənl/มือสมัครเล่น >< มืออาชีพ• The amateur painter was very talented. (จิตรกรสมัครเล่นมีความสามารถมาก)
• The professional athlete won the race. (นักกีฬามืออาชีพชนะการแข่งขัน)
Alike /əˈlaɪk/ >< Different /ˈdɪfrənt/เหมือนกัน >< ต่างกัน• The two brothers look alike. (พี่น้องสองคนดูเหมือนกัน)
• The two cars are very different. (รถสองคันนี้แตกต่างกันมาก)
Asleep /əˈsliːp/ >< Awake /əˈweɪk/นอนหลับ >< ตื่น• The baby is asleep in the crib. (เด็กกำลังนอนหลับในเปล)
• She stayed awake all night worrying about her exam. (เธอตื่นทั้งคืนเพราะกังวลเรื่องการสอบ)
Big /big/ >< Small /smɔːl/ใหญ่ >< เล็ก• The elephant is a big animal. (ช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่)
• The mouse is a small animal. (หนูเป็นสัตว์ตัวเล็ก)
Bright /braɪt/ >< Dark /dɑːrk/สว่าง >< มืด• The sun is bright in the sky. (พระอาทิตย์สว่างบนท้องฟ้า)
• Our bedroom was very dark until we put a larger window in. (ห้องนอนของเรามืดมากจนกระทั่งเราใส่หน้าต่างที่ใหญ่ขึ้น)
Beautiful /ˈbjuːtɪfl/ >< Ugly /ˈʌɡli/สวย >< ขี้เหร่• The sunset is beautiful. (พระอาทิตย์ตกสวยงาม)
• The dog was ugly and mean. (สุนัขขี้เหร่และดุร้าย)
Bitter /ˈbɪtə/ >< Sweet /swiːt/ขม >< หวาน• The coffee is too bitter. (กาแฟขมเกินไป)
• The chocolate is very sweet. (ช็อคโกแลตหวานมาก)
Black /blæk/ >< White /waɪt/ดำ >< ขาว• The night sky is black. (ท้องฟ้ายามค่ำคืนสีดำ)
• The cat is white. (แมวสีขาว)
Brave /breɪv/ >< Coward /ˈkaʊərd/กล้าหาญ >< ขี้ขลาด• The dog was brave and stood up to the bigger dog. (สุนัขกล้าหาญและยืนหยัดสู้กับสุนัขตัวที่ใหญ่กว่า)
• The coward was afraid to fight and ran away. (คนขี้ขลาดกลัวที่จะสู้และวิ่งหนี)
Boring /ˈbɔːrɪŋ/ >< Exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/น่าเบื่อ >< น่าตื่นเต้น• The movie was boring and I fell asleep. (ภาพยนตร์น่าเบื่อจนฉันหลับ)
• The roller coaster ride was very exciting. (การนั่งรถไฟเหาะสนุกมาก)
Cheap /ʧiːp/ >< Expensive /ɪksˈpɛnsɪv/ราคาถูก >< ราคาแพง• The car is cheap, but it’s not very reliable. (รถราคาถูกแต่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ)
• The diamond ring is very expensive. (แหวนเพชรมีราคาแพงมาก)
Clever /ˈklɛvə/ >< Stupid /ˈstjuːpɪd/ฉลาด >< โง่• The dog was clever and learned how to open the door. (สุนัขฉลาดและเรียนรู้วิธีเปิดประตูได้)
• The criminal was stupid and got caught by the police. (อาชญากรโง่และถูกตำรวจจับได้)
Cold /kəʊld/ >< Warm /wɔ:m/หนาว >< อุ่น• The weather is cold today. (อากาศหนาววันนี้)
• The fireplace is making the room warm and cozy. (เตาผิงทำให้ห้องอุ่นและอบอุ่น)
Correct /kəˈrekt/ >< Wrong /rɒŋ/ถูกต้อง >< ผิด• The answer is correct. (คำตอบถูกต้อง)
• The information is wrong. (ข้อมูลผิด)
Clean /kliːn/ >< Dirty /ˈdɜːrti/สะอาด >< สกปรก• The house is clean and tidy. (บ้านสะอาดและเรียบร้อย)
• The car is dirty and needs to be washed. (รถสกปรกและต้องล้าง)
Cruel /krʊəl/ >< Kind /kaɪnd/โหดร้าย >< ใจดี• The stepmother was cruel to the children. (แม่เลี้ยงทำตัวโหดร้ายกับเด็กๆ)
• The teacher was kind and patient with her students. (ครูใจดีและอดทนกับนักเรียน)

คู่คำนามตรงกันข้ามภาษาอังกฤษ

คู่คำนามตรงกันข้ามภาษาอังกฤษคำนิยามตัวอย่าง
Angel /ˈeɪnʤəl/ >< Devil /ˈdevl/เทวดา >< ปีศาจ• The angel was beautiful and kind. (เทวดาสวยงามและใจดี)
• The devil was ugly and evil. (ปีศาจขี้เหร่และชั่วร้าย)
Day /deɪ/ >< Night /naɪt/วัน >< คืน• The sun shines during the day. (พระอาทิตย์ส่องแสงในตอนกลางวัน)
• Most people sleep at night. (คนส่วนใหญ่นอนตอนกลางคืน)
Division /dɪˈvɪʒən/ >< Union /ˈjuːnjən/การแบ่งแยก >< การรวม• The division of the country into two states led to war. (การแบ่งแยกประเทศออกเป็นสองรัฐจะนำไปสู่สงคราม)
• The union of the two companies created a powerful new force in the market. (การรวมกันของสองบริษัทสร้างพลังใหม่ที่แข็งแกร่งในตลาด)
East /i:st/ >< West /west/ตะวันออก >< ตะวันตก• The sun rises in the East. (พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก)
• The West Coast of the United States is known for its beaches. (ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาขึ้นชื่อเรื่องชายหาด)
North /nɔ:θ/ >< South /saʊθ/ทิศเหนือ >< ทิศใต้• The North Pole is the northernmost point on Earth. (ขั้วโลกเหนือเป็นจุดที่อยู่เหนือที่สุดบนโลก)
• The South Pole is the southernmost point. (ขั้วโลกใต้เป็นจุดที่อยู่ใต้ที่สุด)
Harm /hɑːm/ >< Benefit /ˈbenɪfɪt/อันตราย >< ประโยชน์• The violence caused a lot of harm to innocent people. (ความรุนแรงทำให้เกิดอันตรายมากต่อผู้บริสุทธิ์)
• The new medicine is expected to benefit many patients. (ยาชนิดใหม่ถูกคาดไว้ว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยหลายคน)
Maximum /ˈmæksɪməm/ >< Minimum /ˈmɪnɪməm/สูงสุด >< ต่ำสุด• The maximum speed limit on this highway is 65 miles per hour. (จำกัดความเร็วสูงสุดบนทางหลวงนี้คือ 65 ไมล์ต่อชั่วโมง)
• The minimum wage in the state is $10 per hour. (ค่าแรงขั้นต่ำในรัฐนี้คือ $10 ต่อชั่วโมง)
Success /səkˈsɛs/ >< Failure /ˈfeɪljər/สำเร็จ >< ล้มเหลว• The team’s success was due to their hard work and dedication. (ความสำเร็จของทีมเกิดจากการทำงานหนักและความทุ่มเทของพวกเขา)
• The company’s failure was due to a number of factors, including poor management and bad luck. (ความล้มเหลวของบริษัทเกิดจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการบริหารจัดการที่ไม่ดีและโชคร้าย )

คู่คำกริยาตรงกันข้ามภาษาอังกฤษ

คู่คำกริยาตรงกันข้ามภาษาอังกฤษคำนิยามตัวอย่าง
Add /æd/ >< Subtract /səb’trækt/เพิ่มเข้า >< ลบออก• I added two and two to get four. (ฉันเพิ่มสองกับสองจะได้สี่)
• I subtracted five from ten to get five. (ฉันลบห้าออกจากสิบเหลือห้า)
Accept /əkˈsɛptɪd/ >< Unaccept /ˌʌnəkˈsɛptɪd/ยอมรับ >< ปฏิเสธ• The teacher accepted my apology. (ครูยอมรับคำขอโทษของฉัน)
• The application was rejected because it was incomplete. (ใบสมัครถูกปฏิเสธเพราะไม่สมบูรณ์)
Admit /ədˈmɪt/ >< Deny /dɪˈnaɪ/ยอมรับ >< ปฏิเสธ• The defendant admitted to the crime. (จำเลยยอมรับการกระทำผิด)
• The witness denied seeing anything. (พยานปฏิเสธว่าไม่เห็นอะไรเลย)
Agree /əˈgriː/ >< Disagree /ˌdɪsəˈgriː/เห็นด้วย >< ไม่เห็นด้วย• I agree with your assessment. (ฉันเห็นด้วยกับการประเมินของคุณ)
• I disagree with your decision. (ฉันไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของคุณ)
Allow /əˈlaʊ/ >< Forbid /fəˈbɪd/อนุญาต >< ห้าม• Children are allowed to play in the park. (เด็กๆ ได้รับอนุญาตให้เล่นในสวนสาธารณะ)
• Smoking is forbidden in the building. (ห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร)
Ask /ɑːsk/ >< Answer /ˈɑːnsə/ถาม >< ตอบ• I asked her a question. (ฉันถามเธอคำถาม)
• She answered my question carefully. (เธอตอบคำถามของฉันอย่างระมัดระวัง)
Attack /əˈtæk/ >< Defend /dɪˈfend/โจมตี >< ป้องกัน• The enemy attacked the city at dawn. (ศัตรูโจมตีเมืองในยามเช้า)
• The soldiers bravely defended their homeland. (ทหารปกป้องบ้านเกิดอย่างกล้าหาญ)
Begin /bi’gin/ >< End /end/เริ่มต้น >< สิ้นสุด• The meeting began at 10:00 AM. (การประชุมเริ่มต้นเวลา 10:00 น)
• The movie ended with a happy ending. (ภาพยนตร์จบลงด้วยความสุข)
Buy /baɪ/>< Sell /sel/ซื้อ >< ขาย• I bought a new car last month. (ฉันซื้อรถใหม่เมื่อเดือนที่แล้ว)
• The company is selling its shares to the public. (บริษัทกำลังขายหุ้นให้กับสาธารณชน)
Build /bɪld/ >< Destroy /dɪˈstrɔɪ/สร้าง >< ทำลาย• The workers are building a new bridge. (คนงานกำลังสร้างสะพานใหม่)
• The hurricane destroyed many homes. (พายุเฮอริเคนทำลายบ้านหลายหลัง)
Defeat /dɪˈfiːt/ >< Victory /ˈvɪktəri/พ่ายแพ้ >< ชัยชนะ• The team was defeated by the opposing team. (ทีมพ่ายแพ้ต่อทีมตรงข้าม)
• The victory was a major turning point in the war. (ชัยชนะนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในสงคราม)
Enter /’entə/ >< Exit /’eksit/เข้า >< ออก• Please enter the building through the main door. (กรุณาเข้าตึกผ่านประตูหลัก)
• The emergency exit is located at the back of the building. (ทางออกฉุกเฉินตั้งอยู่ด้านหลังตึก)
Get /get/ >< Give /giv/ได้รับ >< ให้• I got a gift for my birthday. (ฉันได้รับของขวัญวันเกิด)
• Please give me a moment to think about it. (กรุณาให้เวลาฉันคิดเกี่ยวกับมัน)
Laugh /læf/ >< Cry /kraɪ/หัวเราะ >< ร้องไห้• The children were laughing and playing in the park. (เด็กๆ กำลังหัวเราะและเล่นในสวน)
• The woman was crying because she was sad. (ผู้หญิงคนนั้นร้องไห้เพราะเธอเศร้า)
Leave /li:v/>< Stay /stei/ออกจาก >< อยู่• I’m going to leave now. (ฉันจะไปตอนนี้แล้ว)
• Please stay for dinner. (กรุณาอยู่ทานข้าวเย็น)
Love /lʌv/ >< Hate /heɪt/รัก >< เกลียด• I love my family and friends. (ฉันรักครอบครัวและเพื่อนของฉัน)
• The villain hated the hero. (ตัวร้ายเกลียดฮีโร่)
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

คู่คำบุพบทตรงข้ามในภาษาอังกฤษ

คู่คำบุพบทตรงข้ามในภาษาอังกฤษคำนิยามตัวอย่าง
above /ə’bʌv/ >< below /bi’lou/บน >< ล่าง• The bird is flying above the trees. (นกกำลังบินอยู่เหนือต้นไม้)
• The roots of the plant are below the ground. (รากของต้นไม้อยู่ใต้ดิน)
Back /bæk/ >< front /frʌnt/ด้านหลัง >< ด้านหน้า• The back of the house is facing the garden. (ด้านหลังของบ้านหันหน้าไปทางสวน)
• The front of the car is where the headlights are. (ด้านหน้าของรถคือที่ติดตั้งไฟหน้า)
before /bi’fɔ:/ >< after /ɑ:ftə/ก่อน >< หลัง• The accident happened before I arrived. (อุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนที่ฉันจะมาถึง)
• I will see you after work. (ฉันจะเจอคุณหลังเลิกงาน)
inside /ˌɪnˈsaɪd />< outside /ˌaʊtˈsaɪd /ข้างใน >< ข้างนอก• I am inside the house. (ฉันอยู่ในบ้าน)
• It is raining outside. (ข้างนอกฝนกำลังตก)
left /left/ >< right /rait/ซ้าย >< ขวา• I turned left at the intersection. (ฉันเลี้ยวซ้ายที่สี่แยก)
• The right turn lane is on the right side of the road. (เลนเลี้ยวขวาอยู่ด้านขวาของถนน)
near /niə/ >< far /fɑ:/ใกล้ >< ไกล• The store is near my house. (ร้านค้าอยู่ใกล้บ้านฉัน)
• The mountain is far away. (ภูเขาอยู่ไกลมาก)
on /on/ >< off /ɔ:f/เปิด >< ปิด• The light is on. (ไฟเปิดอยู่)
• Please turn off the TV when you are not using it. (กรุณาปิดทีวีเมื่อคุณไม่ได้ใช้)
under /ˈʌndər/ >< Above /əˈbʌv/ใต้ >< บน• The cat is hiding under the bed. (แมวกำลังซ่อนอยู่ใต้เตียง)
• The plane is flying above the clouds. (เครื่องบินกำลังบินเหนือเมฆ)
up /ʌp/ >< down /daun/ขึ้น >< ลง• The bird is flying up. (นกกำลังบินขึ้น)
• The ball is falling down. (ลูกบอลกำลังตกลง)

>>> Read more: คำบุพบท (preposition) คืออะไร? วิธีการใช้คำบุพบท

คู่คำตรงข้ามภาษาอังกฤษจาก A-Z

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Aคำนิยามตัวอย่าง
accurate /ˈækjərət/ >< inaccurate /ɪnˈækjərət/แม่นยำ >< ไม่แม่นยำ• The scientist’s findings were accurate and reliable. (ข้อค้นพบของนักวิทยาศาสตร์นั้นแม่นยำและเชื่อถือได้)
• The map was inaccurate, so we got lost. (แผนที่ไม่แม่นยำ ดังนั้นเราจึงหลงทาง)
adamant /ˈædəmənt/ >< flexible /ˈfleksəbl/เด็ดเดี่ยว >< ยืดหยุ่น• The manager was adamant that we follow the rules. (ผู้จัดการเด็ดเดี่ยวว่าเราต้องปฏิบัติตามกฎ)
• The company needs to be more flexible in order to adapt to the changing market. (บริษัทต้องยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อปรับตัวให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลง)
adult /əˈdʌlt/ >< child /tʃaɪld/ผู้ใหญ่ >< เด็ก• Adults are responsible for taking care of their children. (ผู้ใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเด็ก)
• Children need to be protected from harm. (เด็กๆ ต้องได้รับการปกป้องจากอันตราย)
Advantage /ədˈvæntɪdʒ/ >< disadvantageข้อได้เปรียบ >< ข้อเสียเปรียบ• Having a good education is a major advantage in the job market. (การมีการศึกษาที่ดีเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในตลาดงาน)
• The company’s small size is a disadvantage in competing with larger companies. (ขนาดเล็กของบริษัทเป็นข้อเสียเปรียบในการแข่งขันกับบริษัทใหญ่)
always /ˈɔːlweɪz/ >< never /ˈnevər/เสมอ >< ไม่เคย• The sun always rises in the east. (ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเสมอ)
• I will never forget what you did to me. (ฉันจะไม่มีวันลืมสิ่งที่คุณทำกับฉัน)
ancestor /ˈænsestər/ >< descendant /dɪˈsendənt/บรรพบุรุษ >< ลูกหลาน• My ancestors came from England. (บรรพบุรุษของฉันมาจากอังกฤษ)
• I am a descendant of the original settlers of this country. (ฉันเป็นลูกหลานของผู้ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของประเทศนี้)
antonym /ˈæntənɪm/ >< synonym /ˈsɪnənɪm/คำตรงข้าม >< คำเหมือน• “Hot” and “cold” are antonyms. (ร้อนและเย็นเป็นคำตรงข้าม)
• “Happy” and “joyful” are synonyms. (มีความสุขและยินดีเป็นคำเหมือน)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร B:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Bคำนิยามตัวอย่าง
bind /baɪnd/ >< release /rɪˈliːs/ผูกมัด >< ปล่อย• The prisoner was bound in chains. (นักโทษถูกผูกด้วยโซ่)
• The hostages were finally released. (ตัวประกันถูกปล่อยในที่สุด)
blunt /blʌnt/ >< sharp /ʃɑːrp/ทื่อ >< คม• The knife was too blunt to cut the bread. (มีดทื่อเกินไปที่จะตัดขนมปัง)
• Be careful with that sharp knife! (ระวังมีดคมนั้นด้วย!)
body /ˈbɑːdi/ >< soul /səʊl/ร่างกาย >< วิญญาณ• The doctor examined the patient’s body. (หมอตรวจร่างกายของผู้ป่วย)
• She believed in the immortality of the soul. (เธอเชื่อในความเป็นอมตะของวิญญาณ)
boisterous /ˈbɔɪstərəs/ >< placid /ˈplæsɪd/เสียงดัง >< เงียบสงบ• The children were having a boisterous time at the party. (เด็กๆ กำลังสนุกสนานในงานเลี้ยง)
• The lake was placid and serene. (ทะเลสาบเงียบสงบและสงบเงียบ)
borrow /ˈbɔːrəʊ/ >< lend /lend/ยืม >< ให้ยืม• Can I borrow your pen? (ฉันขอยืมปากกาของคุณได้ไหม?)
• I’ll lend you my car if you need it. (ฉันจะให้คุณยืมรถของฉันถ้าคุณต้องการ)
brittle /ˈbrɪtl/ >< tough /tʌf/เปราะ >< แข็งแรง• The cookie was brittle. (คุกกี้กรอบ)
• The rope was tough and strong. (เชือกแข็งแรงและทนทาน)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Cคำนิยามตัวอย่าง
clockwise /ˈklɑːkwaɪz/ >< anticlockwise /ˌæntiˈklɑːkwaɪz/ตามเข็มนาฬิกา >< ทวนเข็มนาฬิกา• The hands of the clock were moving clockwise. (เข็มนาฬิกากำลังเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกา)
• The car turned anticlockwise into the street. (รถหันทวนเข็มนาฬิกาเข้าสู่ถนน)
common /ˈkɑːmən/ >< rare /rer/ทั่วไป >< หายาก• The common cold is a viral infection that is easily spread. (โรคหวัดหัวใจเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่แพร่หลายได้ง่าย.)
• Rare animals are protected by law. (สัตว์ที่หายากได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย.)
cunning /ˈkʌnɪŋ/ >< naive /naɪˈiːv/ฉลาดแกมโกง >< ไร้เดียงสา• The fox was cunning and managed to escape the trap. (จิ้งจอกเป็นสมองแห่งการหลบหลีกและหลบไปจากกับดัก)
• The naive young woman was easily taken advantage of. (ผู้หญิงสาวที่อ่อนแอถูกใช้ประโยชน์ได้ง่าย)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร D:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Dคำนิยามตัวอย่าง
desperate /ˈdespərət/ >< hopeful /ˈhəʊpfl/ความสิ้นหวัง >< ความหวัง การมองโลกในแง่ดี• The lost hikers were desperate to be found. (นักปีนเขาเสียหายอยากให้พบ)
• Despite the challenges, she remained hopeful about the future. (ไม่ว่าจะมีความท้าทายอะไรก็ตามเธอยังคงมีความหวังในอนาคต)
Dry /draɪ/ >< Wet /wet/แห้ง >< เปียก• The desert is a dry and barren place. (ทะเลทรายเป็นสถานที่แห้งและโหดร้าย)
• The towels were still wet from the shower. (ผ้าขนหนูยังคงเปียกจากการอาบน้ำ)
domestic /dəˈmestɪk/ >< foreign /ˈfɔːrən/ในประเทศ ในประเทศ >< ต่างประเทศ• The company produces both domestic and foreign goods. (บริษัทผลิตสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ)
• He traveled to foreign countries. (เขาเดินทางไปยังประเทศต่างๆ)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร E: 

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Eคำนิยามตัวอย่าง
export /ˈekspɔːrt/ >< import /ˈɪmpɔːrt/ส่งออก >< นำเข้า• Vietnam exports rice to many countries around the world. (เวียดนามส่งออกข้าวไปยังหลายประเทศทั่วโลก)
• The United States imports oil from many countries. (สหรัฐฯนำเข้าน้ำมันจากหลายประเทศ)
exclude /ɪkˈskluːd/ >< include /ɪnˈkluːd/ไม่รวม, ไม่รวม >< รวม, ทั้งหมด• Some students were excluded from the exam. (บางนักเรียนถูกตัดออกจากการสอบ)
• The company’s new policy includes all employees. (นโยบายใหม่ของบริษัทรวมถึงพนักงานทั้งหมด)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร F:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Fคำนิยามตัวอย่าง
Fat /fæt/ >< Thin /θɪn/อ้วน >< ผอม• The doctor advised him to lose weight because he was too fat. (แพทย์แนะนำให้เขาลดน้ำหนักเพราะเขาอ้วนเกินไป)
• She was very thin and frail after her illness. (เธอผอมและอ่อนแอมากหลังจากเจ็บป่วย)
First /fɜːrst/ >< Last /læst/ครั้งแรก >< สุดท้าย• The first person in line will be served next. (คนแรกในแถวจะได้รับการบริการต่อไป)
• I saved the best dessert for last. (ฉันเก็บของหวานที่ดีที่สุดไว้ให้ล่าสุด)
foolish /ˈfuːlɪʃ/ >< wise /waɪz/โง่เขลา >< ฉลาดฉลาด• It was a foolish decision to invest in that company. (การตัดสินใจลงทุนในบริษัทนั้นเป็นการลงทุนที่โง่เขลา)
• The wise old man gave me some valuable advice. (คนรุ่นพี่ที่ฉลาดให้คำแนะนำที่มีค่าสำหรับฉัน)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Gคำนิยามตัวอย่าง
gentleman ˈdʒentlmən/ >< lady /ˈleɪdi/สุภาพบุรุษ ผู้ชาย >< ผู้หญิง ผู้หญิง• The gentleman helped the elderly woman cross the street. (ผู้บุกเบิกช่วยสตรีชราข้ามถนน)
• The lady at the counter was very helpful. (ผู้หญิงที่เคาน์เตอร์ช่วยเหลืออย่างดี)
general /ˈdʒenrəl/ >< particular /pərˈtɪkjələr/ภาพรวม ทั่วไป >< เฉพาะ รายละเอียด• The general idea is that we need to work together. (ความคิดทั่วไปคือเราต้องทำงานร่วมกัน)
• I need to know more particulars before I can make a decision. (ฉันต้องรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจได้)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร H:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Hคำนิยามตัวอย่าง
handsome /ˈhænsəm/ >< ugly /ˈʌɡli/หล่อ><น่าเกลียด• The prince was very handsome and charming. (เจ้าชายหล่อเสน่ห์มาก)
• The witch was ugly and wicked. (แม่มดมีหน้าที่ขี้เหร่และชั่วร้าย)
heaven /ˈhevn/ >< hell /hel/สวรรค์ >< นรก• Heaven is a place of peace and happiness. (สวรรค์เป็นที่อยู่ของความสงบและความสุข)
• Hell is a place of suffering and torment. (นรกเป็นที่อยู่ของความทุกข์ทรมาน)
heavy /ˈhevi/ >< light /laɪt/หนัก >< เบา• The rock was too heavy for me to lift. (หินหนักเกินไปที่จะยกได้)
• The feather was so light that it blew away in the wind. (ขนนกมีน้ำหนักเบามากถึงขนาดที่ถูกลมพัดไป)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร I:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Iคำนิยามตัวอย่าง
important /ɪmˈpɔːrtnt/ >< trivial /ˈtrɪviəl/สำคัญ >< ไม่สำคัญ, จิ๊บจ๊อย• The doctor said that it was important for me to take my medication. (แพทย์บอกว่าสำคัญที่ฉันจะต้องทานยาของฉัน)
• Don’t worry about such trivial things. (อย่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องที่เล็กน้อยแบบนี้)
inhale /ɪnˈheɪl/ >< exhale /eksˈheɪl/หายใจเข้า >< หายใจออก• The baby took a deep breath and inhaled. (ทารกหายใจลึกและหายใจเข้า)
• The runner exhaled heavily after finishing the race. (นักวิ่งถอนอากาศออกหนักหลังจากแข่งขันจบ)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร L:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Lคำนิยามตัวอย่าง
lengthen /ˈleŋkθən/ >< shorten /ˈʃɔːrtn/ยาวขึ้น >< ทำให้สั้นลง• The carpenter lengthened the table by adding two extensions. (ช่างไม้ยืดโต๊ะโดยการเพิ่มส่วนขยายสองชิ้น)
• The dress was too long, so she had it shortened. (ชุดเสื้อยาวเกินไปดังนั้นเธอต้องตัดมันสั้นลง)
limited /ˈlɪmɪtɪd/ >< boundless /ˈbaʊndləs/ขีดจำกัด >< อนันต์ ไม่มีที่สิ้นสุด• The number of tickets is limited, so you should buy yours early. (จำนวนตั๋วจำกัดดังนั้นคุณควรซื้อของคุณไว้ก่อน)
• The ocean is boundless and full of mysteries. (มหาสมุทรกว้างไกลและเต็มไปด้วยความลึกลับ)
laugh /læf/ >< cry /kraɪ/หัวเราะ >< ร้องไห้• The children laughed at the funny clown. (เด็กๆหัวเราะกับตัวตลกฮา)
• The woman cried when she heard the news of her mother’s death. (ผู้หญิงร้องไห้เมื่อได้ยินข่าวการตายของแม่)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร M:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Mคำนิยามตัวอย่าง
marry /ˈmæri/ >< divorce /dɪˈvɔːrs/การแต่งงาน >< การหย่าร้าง• The couple got married last year. (คู่รักแต่งงานกันเมื่อปีที่แล้ว)
• The couple filed for divorce after years of separation. (คู่รักยื่นขอหย่าหลังจากปีที่ห่างหาย)
minority /maɪˈnɔːrəti/ >< majority /məˈdʒɔːrəti/ชนกลุ่มน้อย >< ส่วนใหญ่• The ethnic minority group is facing discrimination. (กลุ่มน้อยหมายเลขน้อยต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรม)
• The majority of voters supported the new law. (ส่วนใหญ่ของผู้เลือกสนับสนุนกฎหมายใหม่)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร N:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Nคำนิยามตัวอย่าง
New /nuː/ >< Old /əʊld/ใหม่ >< เก่า• I bought a new car last week. (ฉันซื้อรถใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)
• My grandfather is very old. (ปู่ของฉันอายุมาก)
narrow /ˈnærəʊ/ >< broad /brɔːd/แคบ >< กว้างขวาง• The road was too narrow for my car. (ถนนแคบเกินไปสำหรับรถของฉัน)
• The ocean is very broad. (มหาสมุทรกว้างไกลมาก)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร O:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Oคำนิยามตัวอย่าง
outer /ˈaʊtər/ >< inner /ˈɪnər/ภายนอก >< ภายใน• The outer layer of the cake is crispy. (ชั้นนอกของเค้กกรอบ)
• The inner parts of the country are less developed. (ส่วนในของประเทศมีการพัฒนาน้อยกว่า)
optimist /ˈɑːptɪmɪst/ >< pessimist /ˈpesɪmɪst/ผู้มองโลกในแง่ดี >< ผู้มองโลกในแง่ร้าย• An optimist always believes that there is a silver lining in every cloud. (ผู้เชื่อมั่นที่เสมอตรึงใจว่าในทุกๆเมฆย่อมมีแสงหวาน)
• A pessimist always expects the worst to happen. (ผู้เชื่อมั่นที่เสมอคาดหวังว่าสิ่งที่แย่ที่สุดจะเกิดขึ้น)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร P:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Pคำนิยามตัวอย่าง
poverty /ˈpɑːvərti/ >< wealth /welθ/จน >< รวย• Millions of people live in poverty around the world. (ล้านๆคนดำรงชีวิตอยู่ในความยากจนทั่วโลก)
• The wealthy family donated millions of dollars to charity. (ครอบครัวที่รวยบริจาคเงินล้านเหรียญให้กับการกุศล)
plentiful /ˈplentɪfl/ >< scarce /skers/มากมาย >< ขาดแคลน• There is a plentiful supply of food in the country. (มีการจัดหาอาหารมากมายในประเทศ)
• Water is scarce in many parts of the world. (น้ำขาดแคลนในหลายพื้นที่ของโลก)
permanent /ˈpɜːrmənənt/ >< temporary /ˈtempəreri/ถาวร >< ชั่วคราว• The permanent damage to the environment is a serious concern. (ความเสียหายถาวรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญ)
• The temporary workers will be replaced by full-time employees next month. (พนักงานชั่วคราวจะถูกแทนที่ด้วยพนักงานเต็มเวลาเดือนหน้า)
Tự tạo ra tình huống giao tiếp tiếng Anh สร้างสถนการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษตามความชื่นชอบด้วย ELSA AI

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร R:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Rคำนิยามตัวอย่าง
raise /reɪz/ >< lower /ˈləʊər/ยกขึ้น ยกมือขึ้น >< ลดต่ำลง• The farmer raised his hand to signal for help. (ชาวนายกมือขึ้นสัญญาณขอความช่วยเหลือ)
• The flag was lowered to half-mast in honor of the fallen soldier. (ธงถูกลดลงให้ที่ครึ่งเสาเพื่อเป็นเกียรติต่อทหารที่ล้มลง)
rich /rɪtʃ/ >< poor /pʊr/รวย >< ยากจน• The rich man donated a large sum of money to charity. The poor family lived in a small, cramped apartment. (ครอบครัวจนจัดอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กและแน่นแน่น)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร S:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Sคำนิยามตัวอย่าง
same /seɪm/ >< opposite /ˈɑːpəzɪt/เหมือนกัน >< ตรงกันข้าม ตรงกันข้าม• The twins look exactly the same. (คู่ฝาแฝดดูเหมือนกันทุกประการ)
• Hot and cold are opposite temperatures. (ร้อนและเย็นเป็นอุณหภูมิที่ตรงข้ามกัน)
soft /sɔːft/ >< hard /hɑːrd/อ่อน >< แข็ง• The baby’s skin is soft and smooth. (ผิวของทารกนุ่มและเรียบ)
• The rock was hard and smooth. (หินแข็งและเรียบ)
sow /səʊ/ >< reap /riːp/การหว่านเมล็ด >< การเก็บเกี่ยว• The farmer sowed the seeds in the spring. (ชาวนาหว่านเมล็ดพันธุ์ในฤดูใบไม้ผลิ)
• Farmers reap the wheat in the fields during autumn. (ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในนาในช่วงหน้าร้อน)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร T:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Tคำนิยามตัวอย่าง
tame /teɪm/ >< wild /waɪld/เลี้ยงในบ้าน >< ดุร้าย• The farmer tamed the wild horses. (ชาวนาเลี้ยงม้าป่า)
• The wild animals in the jungle are dangerous. (สัตว์ป่าในป่ามีความเสี่ยง)
true /truː/ >< false /fɔːls/จริง >< เท็จ• It is true that the Earth is round. (ความจริงคือโลกเป็นทรงกลม)
• The rumor that he was arrested is false. (ข่าวลือว่าเขาถูกจับไม่เป็นความจริง)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร U:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Uคำนิยามตัวอย่าง
upstairs /ˌʌpˈsterz/>< downstairs /ˌdaʊnˈsterz/ชั้นบน >< ชั้นล่าง• The bedrooms are upstairs. (ห้องนอนอยู่ชั้นบน)
• The living room is downstairs. (ห้องนั่งเล่นอยู่ชั้นล่าง)
unqualified /ˌʌnˈkwɑːlɪfaɪd/ >< qualified /ˈkwɑːlɪfaɪd/ไม่ผ่านการรับรอง >< ผ่านการรับรอง• The applicant was unqualified for the job. (ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติสำหรับงาน)
• The doctor is qualified to perform surgery. (แพทย์มีคุณสมบัติในการทำศัลยกรรม)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร V:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Vคำนิยามตัวอย่าง
victory /ˈvɪktəri/ >< defeat /dɪˈfiːt/ชัยชนะ >< ความล้มเหลว• The team won a victory in the championship game. (ทีมชนะชิงชนะเลิศในเกมแชมป์)
• The army suffered a defeat in the war. (กองทัพประสบความสูญเสียในสงคราม)
vast /væst/ >< tiny /ˈtaɪni/ใหญ่ >< เล็ก• The vast ocean is full of mystery. (มหาสมุทรกว้างไกลเต็มไปด้วยความลึกลับ)
• The tiny ant crawled across the leaf. (มดขนาดเล็กข้ามใบไม้)

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร W:

คำตรงข้ามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Wคำนิยามตัวอย่าง
weak /wiːk/ >< strong /strɔːŋ/อ่อนแอ >< แข็งแรง สุขภาพดี• The weak person was unable to lift the heavy object. (คนอ่อนแอไม่สามารถยกวัตถุที่หนักได้)
• The strong man easily lifted the heavy object. (คนอ่อนแอไม่สามารถยกวัตถุที่หนักได้)
win /wɪn/ >< lose /luːz/ชนะ >< แพ้• The team won the game. (ทีมชนะเกม)
• The team lost the game. (ทีมแพ้เกม)

>>> Read more: Phrasal verbs ที่พบบ่อยที่สุด 200 คำจาก A-Z

แบบฝึกหัดคำตรงข้ามภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัด คำ ตรง ข้าม ภาษาอังกฤษ : เลือกคำตรงข้ามกับคำที่มีเส้นขีดเส้นใต้

1. It was brave of you to speak in front of many people.

A. good   B. wonderful  C. coward     D. courageous

2. The sun soon dispelled the thick fog.

A. thin   B. many    C. long     D. far

3. That consignment is too much for my horse to pull.

A. take    B. lay     C. raise     D. push

4. With the victory over France in the final match, Brazil became the first team to win the trophy five times.

A. fall    B. lose    C. upset    D. defeat

5. Name some famous singers in the world.

A. infamous B. unknown    C. impossible    D. irregular

6. My suitcases are so heavy.

A. thin    B. light    C. large    D. round

7. The best time to visit is during the dry season, from November to April, when the hard forest rain is over.

A. wet     B. engaging     C. obvious     D. cordial

8. The chairs felt hard and uncomfortable.

A. plastic   B. simple    C. relaxed    D. soft

9. Visitors, especially children, can go there to learn how to recognize the different species of flora and fauna.

A. pure    B. same     C. alike     D. whole

10. You can slide the front seat forward if necessary.

A. back     B. beside     C. above     D. under

11. John looks healthy enough.

A. sick      B. strong     C. ugly        D. slim

12. But I like Chinese best because it’s an important means of international communication.

A. love      B. miss         C. hate       D. ignore

13. I’ve been learning French for two years now, so I can speak French quite well.

A. pretty     B. badly       C. rather     D. helplessly

14. We live in a small flat above the corner shop on The Queen Street.

A. huge                   B. immense         C. titanic               D. big

15. He has to ride his bike in narrow and crowded streets on the way to and from school.

A. little   B. few                  C. empty               D. minor

16. I don’t really like getting up early but I have to because I often have lessons at 7 a.m.

A. lately B. late                   C. early                 D. firstly

17. We live in a small flat above the corner shop on The King Street.

A. under B. beneathC. below  D. after

18. What time do you go to bed?

A. go out  B. sit down           C. leave for            D. get up

19. I drink some cups of tea, have a quick breakfast and then lead the buffalo to the field.

A. weakB. strict                 C. slow                 D. thin

20. Our neighbors have always been very friendly toward us.

A. cool   B. hot                   C. warm                 D. mad

คำตอบ แบบฝึกหัด คำ ตรง ข้าม ภาษาอังกฤษ :

1. C2. A3. D4. D5. B6. B7. A8. D9. B10. A
11. A12. C13. B14. D15. C16. B17. C18. D19. C20. A

ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อคุณต้องการเพิ่มศักยภาพในการใช้ศัพท์ คู่คำตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดไป บทความนี้ของ ELSA Speak ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่คำตรงกันข้ามที่ใช้ง่ายและนิยมที่สุดในปัจจุบัน อย่าลืมฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะ!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ