คําศัพท์ TOEIC 2024: 1000+ ที่พบบ่อยและวิธีท่องจำที่มีประสิทธิภาพที่สุด

ข้อสอบ TOEIC มักเกี่ยวข้องกับหัวข้องาน สำนักงาน และการสรรหาบุคลากร ดังนั้นผู้สอบจึงต้องเรียนรู้ 1000 คำศัพท์ TOEIC 2024 ให้ถูกจุด เพื่อช่วยให้ได้คะแนนสอบตามที่ต้องการ ทั้งนี้ ELSA Speak จะรวบรวม คำศัพท์ TOEIC 1,000+ คำ แบ่งออกเป็น 50 หมวดอย่างละเอียด พร้อมกับเตรียมแบบฝึกหัดเล็กๆ เพื่อช่วยให้คุณจำคำศัพท์ใหม่ๆได้

สารบัญ

ข้อสอบ TOEIC

TOEIC – Test of English International Communication เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศเพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นแบบทดสอบปรนัยประกอบด้วยคำถาม 200 ข้อ แบ่งออกเป็นสองส่วน: การฟังและการอ่าน ด้วยระดับคะแนน 10-990 TOEIC สามารถประเมินการใช้ภาษาอังกฤษทุกระดับ (ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับเจ้าของภาษา) ซึ่งเหมาะสำหรับทุกตำแหน่งงาน ตั้งแต่ระดับแรงงานธรรมดาไปจนถึงระดับผู้บริหาร

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
ข้อสอบ TOEIC คืออะไร

ปัจจุบัน TOEIC มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก โดยมีบททดสอบมากกว่า 7 ล้านบทต่อปี และเป็นแบบทดสอบที่มีชื่อเสียงที่สุดที่มีมากกว่า 14,000 องค์กรใช้เพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมการทำงานในระดับสากล TOEIC ถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการสรรหาและประเมินผลสำหรับองค์กร บริษัท และองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ

รวม คำศํพท์ TOEIC ที่ออกบ่อย

คำศํพท์ TOEIC หมวดสำนักงาน  

Conferences (การประชุม)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
accommodate (v)/əˈkɑːmədeɪt/อำนวยความสะดวก
arrangement (n)/əˈreɪndʒ.mənt/การจัดเตรียม
association (n)/əˌsoʊ.siˈeɪ.ʃən/องค์กร (= organization) สมาคม
attend (v) /əˈtend/เข้าร่วม
connect (v)/kəˈnekt/ติดต่อกับใครบางคน (= get in touch with somebody)
hold (v)/həʊld/จัดตั้ง รวบรวม (= organize )บรรจุ จุ มี (= contain)
location (n)/loʊˈkeɪ.ʃən/ที่ตั้ง
overcrowded (adj)/oʊvərˈkraʊdɪd/แออัดเกินไป
register (n, v)/ˈredʒɪstər/รายการบันทึก (n)
จดทะเบียน (v)
select (v)/sɪˈlekt/เลือก 
session (n)/ˈseʃn/การประชุม
take part in (v)/teɪk pɑrt ɪn/เข้าไปมีส่วนร่วม

Events (เหตุการณ์)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
assist (v)/əˈsɪst/ช่วยเหลือ
support (v)/səˈpɔrt/การสนับสนุน
coordinate (v)/koʊˈɔːrdɪneɪt/ประสานงาน
dimension (n)/daɪˈmenʃn/ขนาด
general (adj)/ˈdʒenrəl/โดยทั่วไป
ideal (adj)/aɪˈdiːəl/อุดมคติ
exact (adj)/ɪɡˈzækt/แน่นอน
lead time (n)/ˈliːd taɪm/ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต
proximity (n)/prɑːkˈsɪməti/ความใกล้ชิด
regulation (n)/ˌrɛɡyəˈleɪʃn/กฎ ข้อบังคับ
site (n)/saɪt/สถานที่
stage (v)/steɪdʒ/การแสดง

Office procedures (ระเบียบการสำนักงาน)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
appreciation (n)/əˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən/การเล็งเห็น
bring in (v)/brɪŋ ɪn/การว่าจ้าง
code (n)/koʊd/หลักเกณฑ์
expose (v)/ɪkˈspoʊz/เปิดเผย
glimpse (v,n)/ɡlɪmps/เห็นแวบหนึ่ง (v)
ความคิดชั่วขณะ (n)
be made of (v)/bi meɪd əv/ทำจาก (เรายังเห็นวัตถุเดิมอยู่)ประกอบด้วย (= consist of)
out of (adj)/aʊt əv/หมด ไม่เหลือ
outdated (adj)/aʊtˈdeɪtɪd/ล้าสมัย
practice (n,v)/ˈpræktɪs/ฝึกฝน (v)
การฝึกฝน (n)
reinforce (v)/riːɪnˈfɔːrs/เพิ่มกำลังหรือเสริม
verbally (adv)/ˈvɝː.bəl.i/ยึดตามคำพูด

Correspondences (การติดต่อกันทางจดหมาย)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
assemble (v)/əˈsembl/รวบรวม
beforehand (adv)/bɪˈfɔːrhænd/ล่วงหน้า
complication (n)/ˌkɑːm.pləˈkeɪ.ʃən/ความซับซ้อน
courier (n)/ˈkʊriər/ผู้ส่งจดหมาย
distribute (v)/dɪˈstrɪb.juːt/จำแนก
express (adj)/ɪkˈspres/อย่างเร่งด่วน
fold (v)/foʊld/ห่อ
layout (n)/ˈleɪaʊt/เค้าโครงหรือแผนผัง
mention (n, v)/ˈmenʃn/กล่าวถึง (v)
การกล่าวถึง (n)
petition (n, v)/pəˈtɪʃn/ร้องเรียน (v)
คำร้อง (n)
proof (n, v)/pruːf/หลักฐาน (n) (= evidence)
พิสูจน์ (v)
revise (v)/rɪˈvaɪz/แก้ไข

>>> Read moreวิธีเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ

Property and Departments (ทรัพย์สินและหน่วยงาน)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
adjacent (adj)/əˈdʒeɪsnt/ใกล้กันหรือที่อยู่ติดกัน
collaboration (n)/kəˌlæb.əˈreɪ.ʃən/การร่วมมือกัน
concentrate on (v)/ˈkɑːnsntreɪt ɑːn/มุ่งความคิดไปที่ (= focus on)
conductive (adj)/kənˈduːsɪv/มีประโยชน์
lobby (n)/ˈlɑːbi/ห้องโถง
open to (adj)/əʊpən tu/เปิดให้กับ
scrutiny (n)/ˈskruː.t̬ən.i/การตรวจสอบอย่างละเอียด
opt (v)/ɑːpt/เลือก

Board meetings and Committees (การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
adhear to (v)/ədˈhɪr/ปฏิบัติตามขั้นตอน
agenda (n)/əˈdʒendə/ระเบียบวาระการประชุม
bring up (v)/brɪŋ ʌp/พูดถึง
conclude (v)/kənˈkluːd/สรุป
go ahead (v)/ɡoʊ əˈhed/ดำเดินต่อไป
goal (n)/ɡoʊl/จุดมุ่งหมาย
lengthy (adj)/ˈleŋθi/ยาวนาน
matter (n)/ˈmætər/ใจความสำคัญ
periodically (adv)/ˌpɪriˈɑdɪkli/กระทำอยู่เป็นระยะๆ
priority (n)/praɪˈɔrət̮i/ลำดับความสำคัญ
progress (n, v)/prəˈɡres/ก้าวหน้า (v)
ความก้าวหน้า (n)
waste (n, v)/weɪst/เปลือง (v)
สูญเสีย (n)

คำศํพท์ TOEIC หมวดอุปกรณ์เทคโนโลยี

คำศํพท์ TOEIC หมวดอุปกรณ์เทคโนโลยี

Computers (คอมพิวเตอร์)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
access (n,v)/ˈækses/เข้าถึง (v)วิธีเข้าถึง (n)
allocate (v)/ˈæləkeɪt/จัดสรร
compatible with something (adj)/kəmˈpætəbl/สอดคล้องกัน
delete (v)/dɪˈliːt/ลบ (= remove)
display (n,v)/dɪˈspleɪ/การเปิดเผย (n)
แสดง (v)
duplicate (v, n)ˈduː.plə.keɪt/ทำซ้ำ (v)
สำเนา (n)
failure (n)/ˈfeɪ.ljɚ/ความล้มเหลว
figure out (v)/ˈfɪɡjər aʊt/หาวิธี
ignore (v)/ɪɡˈnɔːr/ไม่เอาใจใส่
search (n, v)/sɜːrtʃ/การค้นหา (n)
ค้นหา (v)
shut down (v)/ʃʌt daʊn/ปิด
warning (n)/ˈwɔːr.nɪŋ/การเตือน

Office Technology (เทคโนโลยีสำนักงาน)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
affordable (adj)/əˈfɔːr.də.bəl/ราคาจับต้องได้
capacity (n)/kəˈpæsəti/ความจุ
durable (adj)/ˈdʊrəbl/ทนทาน
be in charge of (v)/ɪn tʃɑːrdʒ əv/ดูแลรับผิดชอบ
initiative (n)/ɪˈnɪʃ.ə.t̬ɪv/การสร้างสรรค์การเริ่มต้น
physically (adv)/ˈfɪz.ɪ.kəl.i/ทางกายภาพ
provider (n)/prəˈvaɪ.dɚ/ผู้จัดหา (= supplier)
recur (v)/rɪˈkɜːr/การเกิดขึ้นอีก
reduction (n)/rɪˈdʌk.ʃən/การลด
stock (v, n)/stɑːk/สินค้าคงคลังหรือหุ้น (n)
เก็บ  (v)

Electronics (อิเล็กทรอนิกส์)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
device (n)/dɪˈvaɪs/เครื่องจักร
facilitate (v)/fəˈsɪlɪteɪt/ทำให้ง่าย
network (n, v)/ˈnetwɜːrk/เครือข่าย (n)
เชื่อมโยงเครือข่าย (v)
popularity (n)/ˌpɑː.pjəˈler.ə.t̬i/ความนิยม
process (n, v)/ˈproʊses/ขบวนการ (n)
ดำเนินการ (v)
replace (v)/rɪˈpleɪs/เปลี่ยน (= substitute)
revolution (n)/ˌrev.əˈluː.ʃən/การปฏิวัติ
sharp (adj)/ʃɑːrp/ฉลาดเฉียบขาด
skill (n)/skɪl/ทักษะ
software (n)/ˈsɔːftwer/ซอฟต์แวร์
store (v)/stɔːr/เก็บรักษา
technical (adj)/ˈteknɪkl/เกี่ยวกับเทคนิค

คำศํพท์ TOEIC หมวดการสรรหาบุคลากร

Job Advertising and Recruiting (รายละเอียดงานและการสรรหา)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
abundant (adj)/əˈbʌndənt/อุดมสมบูรณ์
accomplishment (n)/əˈkɑːm.plɪʃ.mənt/การบรรลุเป้าหมาย
bring together (v)/brɪŋ təˈɡeðə/นำมารวมกลุ่มกัน (= gather)
candidate (n)/ˈkændɪdət/ผู้สมัคร
come up with (v)/kʌm ʌp wɪθ/คิดขึ้นมา
commensurate with (adj)/kəˈmenʃərət /wɪð/เปรียบเทียบกันได้
match (n, v)/mætʃ/แข่งขัน (v)
เหมาะสมกัน (n)
profile (n)/ˈproʊfaɪl/ข้อมูลส่วนบุคคล
qualification (n)/kwɑː.lə.fəˈkeɪ.ʃən/คุณสมบัติ
recruit (n, v)/rɪˈkruːt/รับสมัคร (v)
สรรหาคน (n)
submit (n)/səbˈmɪt/ส่งหรือมอบ
time-consuming (adj)/ˈtaɪmkənsuː.mɪŋ/ใช้เวลานาน
คำศํพท์ TOEIC Job Advertising and Recruiting (รายละเอียดงานและการสรรหา)

Applying and Interviewing (การสมัครและสัมภาษณ์)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
ability (n)/əˈbɪləti/ความสามารถ
apply for (v)/əˈplaɪ foː/สมัครงาน
background (n)/ˈbækɡraʊnd/ภูมิหลัง
be ready for (v)เตรียมพร้อม
call in (v)/kɔːl ɪn/เรียกให้เข้ามา
confidence (n)/ˈkɑːnfɪdəns/มั่นใจ
constantly (adv)/ˈkɑːn.stənt.li/อย่างสม่ำเสมอ
expert (n, adj)/ˈekspɜːrt/ผู้เชี่ยวชาญ
follow up (v)/ˈfɑːloʊ ʌp/ติดตาม
hesitate(v)/ˈhezɪteɪt/ลังเล
interview (n, v)/ˈɪntərvjuː/การสัมภาษณ์ (n)
สัมภาษณ์ (v)
present (v, adj)/prɪˈzent/ปัจจุบัน (adj)
บรรยาย (v)
weaken (v)/ˈwiːkən/อ่อนแรง

>>> Read more

Hiring and Training (การจ้างงานและการฝึกอบรม)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
conduct (v)/kənˈdʌkt/ดำเนินการ
generate (v)/ˈdʒenəreɪt/ให้กำเกิดขึ้น 
hire (v, n)/ˈhaɪər/จ้าง เช่า (v)
ลูกจ้าง (n)
keep up with (v)/kiːp ʌp wɪθ/เตรียมรับมือ
look up to somebody (v)/lʊk ʌp tuː/ยอมรับนับถือ
mentor (n)/ˈmentɔːr/ผู้ให้คำปรึกษา
on track (n)/ɔːn træk/ดำเนินไปตามเป้า
reject (n, v)/rɪˈdʒekt/ของเสีย (n)
ปฏิเสธ (v)
set up (v)/set ʌp/จัดตั้งขึ้น 
success (n)/səkˈses/ความสำเร็จ
train (v)/treɪn/ฝึกฝน
update (n, v)/ˌʌpˈdeɪt/ทำให้ทันสมัย (v)
ข้อมูลใหม่ๆ (n)

Salaries and Benefits (เงินเดือนและสวัสดิการ)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
be aware of (v)/biː əˈwer ɒv/ตระหนัก
basis (n)/ˈbeɪsɪs/หลักฐาน
benefit (n)/ˈbenɪfɪt/สวัสดิการ
compensate (v)/ˈkɑːmpenseɪt/ชดเชย (= make up for)
delicate (adj)/ˈdel.ə.kət/ละเอียดอ่อนอ่อนช้อย
eligible (adj)/ˈelɪdʒəbl/มีคุณสมบัติ (= qualified)
flexibly (adv)/ˈflek.sə.bli/คล่อง
negotiate (v)/nɪˈɡoʊʃieɪt/เจรจาต่อรอง
retire (v)/rɪˈtaɪər/เกษียณอายุ
vest in (adj)/vest ɪn/ให้สิทธิใครคนหนึ่ง
wage (n)/weɪdʒ/ค่าจ้างรายชั่วโมง
raise (n, v)/reɪz/เพิ่มขึ้น (v)
การเจริญเติบโต (n)

ดูเพิ่ม: คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ เงินเดือน ภาษาอังกฤษ

Promotions, Pensions and Awards (โปรโมชัน เงินบำนาญ และรางวัล)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
achievement (n)/əˈtʃiːv.mənt/การบรรลุผลสำเร็จ (= accomplishment)
contribute (v)/kənˈtrɪbjuːt/มีส่วนช่วย
dedicate to (n)/ˈdedɪkeɪt tuː/การอุทิศ
looking forward to V-ing (v)/lʊk ˈfɔːrwərd tuː/ตั้งตารอคอย
look to somebody (v)/lʊk tuː/พึ่งพาใครคนหนึ่ง
loyal (adj)/ˈlɔɪ.əl/ซื่อสัตย์
merit (n, v)/ˈmerɪt/สมควรจะได้รับ (v)
คุณความดี (n)
obviously (adv)/ˈɑːb.vi.əs.li/อย่างชัดเจน
productive (adj)/prəˈdʌk.tɪv/มีประสิทธิผล
promote (v)/prəˈməʊt/ส่งเสริม
recognition (n)/ˌrek.əɡˈnɪʃ.ən/การยอมรับ
value (n, v)/ˈvæljuː/ประเมินค่า (v)
คุณค่า (n)

ทำให้การเรียน TOEIC ง่ายขึ้นซึ่งผู้เรียนสามารถใช้ ELSA Premium ที่ทายคะแนนของใบรับรองมาตรฐานสากล TOEIC ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และรับฟีดแบคเกี่ยวกับการออกเสียง การเน้นเสียง ความคล่องแคล่ว ไวยากรณ์ คำศัพท์ TOEIC

Contracts (สัญญา)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
contract (n)/kənˈtrakt/สัญญา
abide by (v)/əˈbaɪd baɪ/กระทำตาม
agreement (n)/əˈɡriː.mənt/ข้อตกลงสัญญา (= contract)
assurance (n, v)/əˈʃʊr.əns/การรับประกัน (n)
รับประกัน (v)
cancellation (n)/ˌkæn.səlˈeɪ.ʃən/การยกเลิก (n)
determine (v)/dɪˈtɜːrmɪn/ตัดสินใจ
engage (v)/ɪnˈɡeɪdʒ/เข้าร่วม
establish (v)/ɪˈstæblɪʃ/ก่อตั้ง
obligate (v)/ˈɑːblɪɡeɪt/บังคับ
party (n)/ˈpɑːrti/ฝ่าย (เข้าทำสัญญา)
provision (n)/prəˈvɪʒ.ən/สิ่งที่จัดหามาให้ข้อกำหนด
resolve (v)/rɪˈzɔːlv/แก้ปัญหา
specific (adj)/spəˈsɪf.ɪk/เจาะจง

คำศํพท์ TOEIC หมวดสินค้า

Inventory (สินค้า)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
adjustment (n)/əˈdʒʌst.mənt/การปรับตัว
automatic (adj)/ˌɑː.t̬əˈmæt̬.ɪk/อัตโนมัติ
crucial (adj)/ˈkruːʃlสำคัญมาก
discrepancy (n)/dɪsˈkrepənsi/ความไม่ลงรอยกัน
disturb (v)/dɪˈstɜːrb/รบกวน
reflection (n)/rɪˈflek.ʃən/การสะท้อนกลับ
run (v)/rʌn/ดำเนินการ
scan (v)/skæn/การพิจารณาผ่านสายตา
subtract (v)/səbˈtrækt/ลบออก ถอนออก
tedium (n)/ˈtiːdiəm/ความน่าเบื่อ
verify (v)/ˈverɪfaɪ/ยืนยันความถูกต้อง
install (v)/ɪnˈstɔːl/ติดตั้ง

Shopping (ช้อปปิ้ง)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
bargain (n, v)/ˈbɑːrɡən/สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา (n)
การต่อรองราคา (v)
bear (v)/ber/อดทน
behavior (n)/bɪˈheɪ.vjər/พฤติกรรม
checkout (n)/tʃek aʊt əv/จุดจ่ายเงิน
comfort (n, v)/ˈkʌmfərt/ความสุขสบาย (n)
ปลอบโยน (v)
expand (v)/ɪkˈspændขยาย
explore (v)/ɪkˈsplɔːr/สำรวจ
item (n)/ˈaɪtəm/รายการสิ่งของ
mandatory (adj)/ˈmændətɔːri/ข้อบังคับ
merchandise (n, v)/ˈmɜːrtʃəndaɪz/ค้าขาย (v)
สินค้า (n) (= goods)
strictly (adv)/ˈstrɪkt.li/อย่างเคร่งครัด
trend/trend/แนวโน้ม

ดูเพิ่ม: คำศัพท์และตัวอย่างประโยคลดราคาภาษาอังกฤษ

Ordering Supplies (สั่งซื้อจากซัพพลายเออร์)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
diversify (v)/daɪˈvɜːrsɪfaɪ/ทำให้หลากหลาย
consistent (adj)/kənˈsɪstənt/มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง
enterprise (n)/ˈentərpraɪz/โครงการใหญ่
essentially (adv)/ɪˈsen.ʃəl.i/โดยพื้นฐาน
function (n, v)/ˈfʌŋkʃn/ทำหน้าที่ (v)
หน้าที่ (n)
maintain (v)/meɪnˈteɪn/ดูแลต่อไป
obtain (v)/əbˈteɪn/ได้รับ
prerequisite (n)/ˌpriːˈrekwəzɪt/ข้อกำหนดเบื้องต้น
quality (n)/ˈkwɑːləti/คุณภาพ (สินค้า)
คุณสมบัติ (บุคคล)
source (n)/sɔːrs/แหล่งกำเนิด
stationery (n)/ˈsteɪʃəneri/ร้านเครื่องเขียน
smooth (adj)/smuːð/ราบรื่น

Shipping (ขนส่ง)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
carrier/ˈkæriər/ผู้ให้บริการ
inventory (n)/ˈɪnvəntɔːri/รายการสิ่งของ
accurately (adv)/ˈæk.jɚ.ət.li/อย่างแม่นยำ
catalogue (n)/ˈkætəlɔːɡ/บัญชีรายชื่อ
fulfill (v)/fʊlˈfɪl/สำเร็จ
integral (adj)/ˈɪn.t̬ə.ɡrəl/สมบูรณ์ ไม่ขาด
minimize (v)/ˈmɪnɪmaɪz/ลดขนาดลงให้มากที่สุด
on hand (adj)/ɒn hænd/มี หาได้ (= available)
ship (v)/ʃɪp/ขนส่ง
sufficiently (adv)/səˈfɪʃ.ənt.li/พอ พอเพียง
supply (n, v)/səˈplaɪ/การจัดส่ง (n)
จัดหา (v)
receive (v)/rɪˈsiːv/รับ

Invoices (ใบแจ้งหนี้)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
charge (n, v)/tʃɑːrdʒ/ค่าธรรมเนียม (n)
คิดเงิน (v)
compile (v)/kəmˈpaɪl/รวบรวม
customer (n)/ˈkʌstəmər/ลูกค้า
discount (n, v)/dɪsˈkaʊnt/การลดราคา (n)
ลดราคา (v)
dispute (v)/dɪˈspjuːt/โต้เถียง
efficient (adj)/ɪˈfɪʃ.ənt/มีประสิทธิภาพ (= effective)
estimate (v)/ˈestɪmeɪt/ประมาณ
impose (v)/ɪmˈpəʊz/กำหนด
mistake (n)/mɪˈsteɪk/ความผิดพลาด
prompt (adj)/ˈprɑːmpt/รวดเร็ว ทันทีทันใด (= punctual)
rectify (v)/ˈrektɪfaɪ/แก้ให้ถูกต้อง
terms (n)/tɜːrmz/เงื่อนไข
Luyện tập không giới hạn bối cảnh cùng ELSA AI

Warranties (การรับประกัน)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
characteristic(adj, n)/ˌker.ək.təˈrɪs.tɪk/มีลักษณะพิเศษ (adj)
ลักษณะเฉพาะ (n)
consequence (n)/ˈkɑːnsɪkwens/ผลลัพธ์
cover (v)/ˈkʌvər/ครอบ
expiration (n)/ˌek.spəˈreɪ.ʃən/การหมดอายุ
frequently (adv)/ˈfriːkwəntli/เป็นประจำ
imply (v)/ɪmˈplaɪ/เกริ่น
promise (n, v)/ˈprɑːmɪsคำสัญญา (n)
สัญญาt (v)
reputation (n)/ˌrepjuˈteɪʃn/ชื่อเสียง
require (v)/rɪˈkwaɪər/เรียกร้อง
variety (n)/vəˈraɪəti/ความหลากหลาย

Product development (การพัฒนาผลิตภัณฑ์)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
ascertain (v)/ˌæsərˈteɪn/ตรวจสอบ
assume (v)/əˈsuːm/สมมติ
decade (v)/ˈdekeɪd/ทศวรรษ
examine (v)/ɪɡˈzæmɪn/พิจารณา
experiment (n, v)/ɪkˈsperɪmənt/ทดลอง (v)
การทดลอง (n)
logical (adj)/ˈlɑːdʒɪkl/ตรรกะ
research (n, v)/rɪˈsɜːrtʃ/ทำวิจัย (v)
การวิจัย (n)
responsibility (n)/rɪˌspɑːnsəˈbɪləti/ความรับผิดชอบ
solve (v)/sɑːlv/แก้ปัญหา
supervisor (n)/ˈsupərˌvaɪzər/ ผู้ควบคุมดูแล
systematic (adj)/ˌsɪstəˈmætɪk/ตามระบบ

Quality control (การควบคุมคุณภาพ)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
brand (n)/brænd/ยี่ห้อ
conform to (v)/kənˈfɔːrm tu/สอดคล้อง
defect (n)/ˈdiːfekt/จุดอ่อน
enhance (v)/ɪnˈhæns/ยกระดับ
garment (n)/ˈɡɑːrmənt/เสื้อผ้า
inspect (v)/ɪnˈspekt/ตรวจสอบ
perceptive (adj)/pərˈsɛptɪv/มีไหวพริบ
repel (v)/rɪˈpel/ปฏิเสธ (ลูกค้า)
take back (v)/teɪk bæk/นำกลับคืน
throw out (v)/θrəʊ aʊt/โยนทิ้ง
uniformly (adv)/ˈyunəˌfɔrm/เหมือนกัน สอดคล้องกัน
wrinkle (n)/ˈrɪŋkl/รอยย่น

คำศัพท์ TOEIC หมวดการเงิน

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
address (n, v)/əˈdres/จ่าหน้าซอง (v)
สุนทรพจน์ (n)
avoid (v)/əˈvɔɪd/หลีกเลี่ยง
demonstrate (v)/ˈdemənstreɪt/แสดง สาธิต
develop (v)/dɪˈveləp/พัฒนา
evaluate (v)/ɪˈvæljueɪt/ประเมินค่า
gather (v)/ˈɡæðər/รวบรวม
offer (v)/ˈɔːfər/เสนอ
primarily (adv)/praɪˈmerəli/อย่างสำคัญหรือส่วนมาก
risk (n)/rɪsk/ความเสี่ยง
strategy (n)/ˈstrætədʒi/กลยุทธ์
strengthen (v)/ˈstreŋθn/ทำให้แข็งแรง
substitution (n)/ˌsʌb.stəˈtuː.ʃən/การแทนที่ (= replacement)

Banking (การธนาคาร)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
accept (n)/əkˈsept/ยอมรับ
balance (n)/ˈbæləns/ความสมดุลยอดเงินในบัญชี
borrow (v)/ˈbɑːroʊ/ยืม กู้เงิน
cautiously (adv)/ˈkɑː.ʃəs.li/อย่างระมัดระวัง
deduct (v)/dɪˈdʌkt/หักหรือลด
dividend (n)/ˈdɪvɪdend/เงินปันผล
down payment (n)/daʊn ˈpeɪmənt/เงินมัดจำ
mortgage (n, v)/ˈmɔːrɡɪdʒ/การจำนอง (n)
จำนอง (v)
restricted (adj)/rəˈstriktəd/ถูกจำกัด (= limited)
signature (n)/ˈsɪɡ.nə.tʃɚ/ลายเซ็น
take out (v)/teɪk aʊt/ถอนเงิน
transaction (n)/trænˈzæk.ʃən/ธุรกรรม

Accounting (การบัญชี)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
accounting (n)/əˈkaʊntɪŋ/การบัญชี
accumulate (v)/əˈkjuːmjəleɪt/สะสม
asset (n)/ˈæset/ทรัพย์สิน
audit (v)/ˈɔːdɪt/ตรวจสอบบัญชี
budget (n, v)/ˈbʌdʒɪt/ควบคุมการใช้เงิน (v)
งบประมาณ (n)
build up (v)/bɪld ʌp/การสะสม
client (n)/ˈklaɪənt/ลูกค้า
debt (n)/det/หนี้
outstanding (adj)/aʊtˈstændɪŋ/ค้างชำระ
profitable (adj)/ˈprɑː.fɪ.t̬ə.bəl/ทำกำไรได้
reconcile (v)/ˈrekənsaɪl/ไกล่เกลี่ย
turnover (n)/ˈtɜːrnoʊvər/มูลค่าการซื้อขาย

Investments (การลงทุน)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
aggressive (adj)/əˈɡresɪv/การแข็งขัน
attitude (n)/ˈætɪtuːd/ทัศนคติ
commit (v)/kəˈmɪt/ผูกมัด
conservative (adj)/kənˈsɝː.və.t̬ɪv/รอบคอบสงวนไว้
fund (n, v)/fʌnd/สปอนเซอร์ (v)
กองทุน (n)
invest/ɪnˈvest/ลงทุน
long-term (adj)/ˌlɔːŋ ˈtɜːrm/ระยะยาว
portfolio (n)/pɔːrtˈfoʊlioʊ/แฟ้มสะสมผลงาน
pull out (v)/pʊl aʊt/ถอน (ลงทุน)
resource (n)/ˈriːsɔːrs/แหล่งที่มา ทรัพยากร
return (n)/rɪˈtɜːrn/กำไร
wisely (adv)/ˈwaɪz.li/อย่างฉลาด

Renting and leasing (เช่าและให้เช่า)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
apprehensive (adj)/ˌæprɪˈhensɪv/วิตกกังวล
circumstance (n)/ˈsɜːrkəmstæns/สถานการณ์
condition (n)/kənˈdɪʃn/เงื่อนไข
due to (pre)/duː tu/เนื่องจาก เพราะ
fluctuate (v)/ˈflʌktʃueɪt/ผันผวน
get out of (v)/ɡet aʊt əv/ยกเลิก ยุติ
indicator (n)/ˈɪndəˌkeɪt̮ər/ดรรชนี
lease (n, v)/liːs/สัญญาเช่า (n)
ให้เช่า (v)
lock into (v)/lɑːk ˈɪntu/ข้อจำกัด
occupy (n)/ˈɑːkjupaɪ/ครอบครอง
tenant (n)/ˈtenənt/ผู้เช่า
subject to (v)/ˈsʌbdʒɪkt/ขึ้นอยู่กับ

Financial Statements (งบการเงิน)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
desire (n, v)/dɪˈzaɪər/ต้องการ (v)
ความต้องการ (n)
detail (n)/ˈdiːteɪl/รายละเอียด
forecast (n, v)/ˈfɔːrkæst/คาดคะเน (v)
การคาดคะเน (n)
level (n)/ˈlevl/ระดับ
overall (adj)/ˌoʊvərˈɔːl/ทั้งหมด
perspective (n)/pərˈspektɪv/มุมมอง
project (n, v)/prəˈdʒekt/โครงการ (n)
การประมาณการ (v)
realistic (adj)/ˌriː.əˈlɪs.tɪk/เป็นจริง
target (v)/ˈtɑːrɡɪt/ตั้งเป้าหมาย
translation (n)/trænzˈleɪ.ʃən/ฉบับแปล การแปลภาษา
typically (adv)/ˈtɪp.ɪ.kəl.i/อย่างเป็นแบบฉบับ
yield (v, n)/jiːld/ปริมาณผลผลิต (n)
ผลิต (v)

Taxes (ภาษี)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
calculation (n)/ˌkæl.kjəˈleɪ.ʃən/การคำนวณ
deadline (n)/ˈdedlaɪn/วันกำหนดส่ง
file (v)/faɪl/ส่งจัดเรียง (เอกสาร)
fill out (v)/fɪl aʊt/กรอก (เอกสาร)
give up (v)/ɡɪv ʌp/ยอมแพ้
joint (adj)/dʒɔɪnt/สัมพันธ์กัน
own (v)/oʊ/เป็นเจ้าของ
penalty (n)/ˈpen.əl.ti/ค่าปรับ การลงโทษ
preparation (n)/ˌprep.əˈreɪ.ʃən/การเตรียมพร้อม
refund (n, v)/rɪˈfʌnd/การชดใช้ (n)
ชดใช้ (v)
spouse (n)/spaʊs/คู่สมรส
withhold (v)/wɪðˈhoʊld/เก็บไว้
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

คำศัพท์ Toeic หมวดการรับประทานอาหาร

หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์ในหัวข้อทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องแล้ว เพื่อนๆคงจะรู้สึกว่า “หายใจไม่ค่อยออก” ใช่ไหม? งั้นมา “เปลี่ยนทุกอย่าง” กับ ELSA Speak ด้วยหัวข้ออื่นๆ ที่ “ง่ายขึ้น” กันดีกว่า โดยเริ่มจากคำศัพท์ TOEIC ในหมวดการรับประทานอาหารกันเลย

Selecting a restaurant (การเลือกร้านอาหาร)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
appeal (n)/əˈpiːl/ดึงดูดใจ
arrive (v)/əˈraɪv/ถึง
compromise (n, v)/ˈkɑːmprəmaɪz/ประนีประนอม (v)
การประนีประนอม (n)
daring (adj)/ˈdɛrɪŋ/กล้าหาญ
familiar with (adj)/fəˈmɪliər wɪθ/ /คุ้นเคยกับ
guide (n, v)/ɡaɪd/มัคคุเทศก์แนะแนว
majority (n)/məˈdʒɔːrəti/เสียงข้างมาก
mix (v)/mɪks/ผสม
rely on (v)/rɪˈlaɪ ɔːn/พึ่งพา
secure (v, adj)/sɪˈkjʊr/ปกป้อง (v)
ปลอดภัย (adj)
subjective (adj)/səbˈdʒektɪv/อยู่ภายในใจ
suggestion (n)səɡˈdʒɛstʃən/การชักชวน

Eating out (ทานอาหารนอกบ้าน)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
appetite (n)/ˈæpɪtaɪt/ความอยากอาหาร
complete (v)/kəmˈpliːt/ครบ
excite (v)/ɪkˈsaɪt/กระตุ้น
flavor (n)/ˈfleɪvər/รสชาติ
foreign (adj)/ˈfɔːrən/ต่างชาติ
ingredient (n)/ɪnˈɡriːdiənt/ส่วนผสม
judge (n, v)/dʒʌdʒ/กรรมการ (n)
คิดเห็น (v)
mix-up (n)/mɪks ʌp/สับสนวุ่นวาย
patron (n)/ˈpeɪtrənลูกค้าประจำ
predict (v)/prɪˈdɪkt/คาดการณ์ล่วงหน้า
randomly (adv)/ˈrændəm/บังเอิญ
remind (v)/rɪˈmaɪnd/เตือนความจำ

Ordering lunch (สั่งอาหารกลางวัน)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
burden (n, v)/ˈbɜːrdn/ภาระ (n)
สร้างภาระ (v)
commonly (adv)/ˈkɑmənli/โดยปกติ
delivery (n)/dɪˈlɪvəri/การส่งสินค้า
elegance (n)/ˈelɪɡəns/ความงดงาม
fall to (v)/fɔːl tuː/ตกอยู่ในมือ (พูดถึงความรับผิดชอบ)
impress (v)/ɪmˈpres/ทำให้ประทับใจ
individual (adj)/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ส่วนตัว
reasonable (adj)/ˈriːznəbl/พอสมควร
multiple (adj, v)/ˈmʌltɪplaɪ/มากมาย (adj)
ทำให้เพิ่มขึ้น (v)
narrow (adj, v)/ˈnæroʊ/แคบ (adj)
ทำให้แคบลง (v)
pick up (v)/pɪk ʌp/รับสินค้าถึงหน้างาน
settle (v)/ˈsetl/ชำระ

Cooking (ทำอาหาร)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
accustom to (v)/əˈkʌstəm tu/ทำให้คุ้นเคย
apprentice (n)/əˈprentɪs/เด็กฝึกงาน
culinary (adj)/ˈkʌlɪneri/เกี่ยวกับการทำอาหาร
demanding (adj)/dɪˈmændɪŋ/เรียกร้อง
draw (v)/drɔː/ดึงดูด
incorporate (v)/ɪnˈkɔːrpəreɪt/รวมเข้าด้วยกัน
influx (n)/ˈɪnflʌks/การไหลเข้า
method (n)/ˈmeθəd/วิธี
methodical (adj)/məˈθɑdɪkl/มีระเบียบแบบแผน
procedure (n)/prəˈsidʒər/กระบวนการ
outlet (n)/ˈaʊtlet/วิธีการระบายออก
profession (n)/prəˈfeʃn/อาชีพ
relinquish (v)/rɪˈlɪŋkwɪʃ/ยกเลิก
theme (n)/θiːm/หัวข้อ

ดูเพิ่ม:

เพื่อนๆชอบไปเที่ยวไหม? หมวดต่อไปจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยว หากเพื่อนๆเป็นคนชอบไปเที่ยว อย่าข้ามหมวดต่อไปนี้เด็ดขาด

General Travel (การท่องเที่ยว)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
agency (n)/ˈeɪdʒənsi/บริษัทตัวแทน
announce (v)/əˈnaʊns/ประกาศ
beverage (n)/ˈbevərɪdʒ/เครื่องดื่ม
board (v)/bɔːrd/ขึ้นรถ
claim (v)/kleɪm/เรียกร้อง
delay (v)/dɪˈleɪ/ล่าช้า
depart (v)/dɪˈpɑːrt/ออกเดินทาง
embark (v)/ɪmˈbɑːrk/ขึ้นเครื่องบิน
itinerary (n)/aɪˈtɪnəreri/รายละเอียดการเดินทาง
luggage (n)/ˈlʌɡɪdʒ/กระเป๋าเดินทาง
prohibit (v)/prəˈhɪbɪt/ห้าม
validate (v)/ˈvælɪdeɪt/อนุมัติ

คำศัพท์ TOEIC หมวดยานพาหนะ

คำศัพท์ TOEIC หมวดยานพาหนะ

Airlines (สายการบิน)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
deal with (v)/diːl wɪθ/จัดการกับ
destination (n)/ˌdestɪˈneɪʃn/จุดหมายปลายทาง
distinguish (v)/dɪˈstɪŋɡwɪʃ/จำแนก
economize (v)/ɪˈkɑːnəmaɪz/ประหยัด
equivalent (adj)/ɪˈkwɪvələnt/เท่ากัน
excursion (n)/ɪkˈskɜːrʒn/การเดินทางในระยะสั้นๆ
expense (n)/ɪkˈspens/ค่าใช้จ่าย
extend (v)/ɪkˈstend/ขยายออก
prospective (adj)/prəˈspektɪvที่คาดหวัง
situation (n)/ˌsɪtʃuˈeɪʃn/สถานการณ์
substance (n)/ˈsʌbstəns/สาร
economy class (n)/ɪˈkɑnəmi klæs/ชั้นโดยสารแบบประหยัด

Trains (รถไฟ)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
comprehensive (adj)/ˌkɑːmprɪˈhensɪv/ครอบคลุม
deluxe (adj)/ˌdəˈlʌks/หรูหรา
directory (n)/daɪˈrɛktəri/หนังสือคำแนะนำ
duration (n)/duˈreɪʃn/ระยะเวลา
entitle (v)/ɪnˈtaɪtl/อนุมัติ
fare (n)/fer/ค่าตั๋ว
offset (v)/ˈɔːfset/ชดเชย
operate (v)/ˈɑːpəreɪt/ปฏิบัติ
punctual (adj)/ˈpʌŋktʃuəl/ตรงเวลา
relatively (adv)/ˈrɛlət̮ɪvli/สัมพัทธ์
remainder (n)/rɪˈmeɪndər/เศษ
remote (adj)/rɪˈmoʊt/ระยะไกล

Car rentals (เช่ารถ)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
coincide (v)/ˌkoʊɪnˈsaɪd/เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
confusion (n)/kənˈfyuʒn/ความสับสน
contact (v)/ˈkɑːntækt/ติดต่อ
disappoint (v)/ˌdɪsəˈpɔɪnt/ทำให้ผิดหวัง
guarantee (v, n)/ˌɡærənˈtiː/รับประกัน (v)การรับประกัน (n)
intend (v)/ɪnˈtend/ตั้งใจ
license (v)/ˈlaɪsns/อนุญาต
nervous (adj)/ˈnɜːrvəs/กระวนกระวาย
request (n, v)/rɪˈkwest/ขอร้อง (v)
คำขอร้อง (n)
tempt (v)/tempt/เย้ายวนใจ
thrill (n, v)/θrɪl/ตื่นเต้น (v)
รู้สึกตื่นเต้น (n)
tier (n)/tɪr/แถวที่นั่ง

>>> Read more: ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ที่คุณไม่ควรพลาด

ในชุด คำศัพท์ TOEIC 2024 มีหัวข้อยอดนิยมและน่าสนใจสำหรับใครหลายๆ คน นั่นก็คือ หัวข้อ “บันเทิง” คำศัพท์ในหมวดนี้มีความหลากหลายมาก งั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะ

หมวดการบันเทิง

Movies (ภาพยนต์)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
attain (v)/əˈteɪn/บรรลุเป้าหมาย
combine (v)/kəmˈbaɪn/ประสมประสาน
continue (v)/kənˈtɪnjuː/ดำเนินการต่อ (= go on)
description (n)/dɪˈskrɪpʃn/คำอธิบาย
disperse (v)/dɪˈspɜːrs/แยกย้ายกันไป
entertain (v)/ˌentərˈteɪn/อิทธิผล (n)
มีอิทธิผลต่อ (v)
influence (n, v)/ˈɪnfluəns/อิทธิผล (n)
มีอิทธิผลต่อ (v)
range (n)/reɪndʒ/ขอบเขต
release (n, v)/rɪˈliːs/ออกวางจำหน่าย (v)
แก้ (n)
represent (v)/ˌreprɪˈzent/เป็นตัวแทน
separate (v)/ˈsepəreɪt/แบ่งแยก
successive (adj)/səkˈsesiv/ตามลำดับ

Theater (โรงภาพยนตร์)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
acting (adj, n)/ˈæktɪŋ/ที่รักษาการในตำแหน่ง (adj)
การแสดง (n)
approach (v)/əˈprəʊtʃ/เข้าถึง
audience (n)/ˈɔːdiəns/ผู้ชม (ชมสด)
create (v)/kriˈeɪt/สร้างหรือรังสรรค์
dialogue (n)/ˈdaɪəlɑːɡ/บทสนทนา
element (n)/ˈelɪmənt/องค์ประกอบ
experience (n)/ɪkˈspɪriəns/ประสบการณ์
occur (v)/əˈkɜːr/เกิดขึ้น
perform (v)/pərˈfɔːrm/แสดง
rehearse (v)/rɪˈhɜːrs/ซ้อม
review (n, v)/rɪˈvjuː/บทวิจารณ์ (n)
ทบทวน (v)
sell out (v)/sel aʊt/ขายหมด

Music (เพลง)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
available  (adj)/əˈveɪləbl/มีอยู่ ใช้เป็นประโยชน์ได้
broaden (v)/ˈbrɔːdn/ขยาย
categorize (v)/ˈkætəɡəraɪz/จำแนกประเภท
disparate (adj)/ˈdɪs.pɚ.ət/แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
divide (v)/dɪˈvaɪd/แบ่งปัน
favor(v)/ˈfeɪvər/โปรดปราน
instinct (n)/ˈɪnstɪŋkt/สัญชาตญาณ
live (adj)/laɪv/มีชีวิตอยู่
reason (n)/ˈriːzn/เหตุผล
relaxation (n)/ˌrilækˈseɪʃn/การพักผ่อน
taste (n)/teɪst/สุนทรียศาสตร์
urge (v, n)/ɜːrdʒ/กระตุ้น (v)
การกระตุ้น (n)

Museums (พิพิธภัณฑ์)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
acquire (v)/əˈkwaɪər/ได้รับได้เรียนรู้ (ความรู้)
admire (v)/ədˈmaɪər/ชื่นชม
collection (n)/kəˈlɛkʃn/การสะสม
criticism (n)/ˈkrɪt̮əˌsɪzəm/การวิจารณ์
express (v)/ɪkˈspres/ด่วนพิเศษ
fashion (n)/ˈfæʃn/สมัยนิยม (แฟชั่น)
leisure (n)/ˈliːʒər/เวลาว่าง
respond (v)/rɪˈspɑːnd/ตอบกลับ
schedule (n, v)/ˈskedʒuːl/แผนการ (n)
ทำรายการ (v) (= plan)
significant (adj)/sɪɡˈnɪfɪkənt/สำคัญ
specialize in (v)/ˈspeʃəlaɪz  ɪn/เชี่ยวชาญใน
spectrum (n)/ˈspektrəm/คลื่นความถี่

Media (สื่อ)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
assignment (n)/əˈsaɪnmənt/การมอบหมาย
constitute (v)/ˈkɑːnstətuːt/ประกอบด้วย
decisive (adj)/dɪˈsaɪsɪv/ เด็ดขาด
disseminate (v)/dɪˈsemɪneɪt/เผยแพร่
impact (n)/ɪmˈpækt/ผลกระทบ
in-depth (idiom)/ɪn depθ/ถี่ถ้วน
investigate (v)/ɪnˈvestɪɡeɪt/สอบสวน
link (v, n)/lɪŋk/ลิงค์ (n)
การเชื่อมต่อ (วี)
politician (n)/ˌpɑːləˈtɪʃn/นักการเมือง
subscribe to (v)/səbˈskraɪb/การบริจาค
thorough (adj)/ˈθɜːroʊ/อย่างละเอียด
choosy (adj)/ˈtʃuzi/เอาใจยาก

มาถึงจุดนี้ได้แสดงว่าคุณใกล้จะสิ้นสุดการเดินทางแล้ว! ในหัวข้อสุดท้าย คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ไปดูกันเลย!

คำศัพท์ TOEIC หมวดสุขภาพ

คำศัพท์ TOEIC หมวดสุขภาพ

Dentist’s office (สำนักงานทันตแพทย์)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
catch up (v)/kætʃ ʌp/ตามทัน
distract (v)/dɪˈstrækt/ทำให้เขว
encourage (v) somebody to Verb/ɪnˈkɜːrɪdʒ/ให้กำลังใจ
evident (adj)/ˈevɪdənt/ชัดเจน (= obvious)
habit (n)/ˈhæbɪt/นิสัย
illuminate (v)/ɪˈluːmɪneɪt/ส่องสว่าง
irritate (v)/ˈɪrɪteɪt/ทำให้ระคายเคือง
overview (n)/ˈoʊvərvjuː/ การอธิบายโดยสรุป
position (n)/pəˈzɪʃn/ตำแหน่ง ฐานะ
regular (adj)/ˈreɡjələr/สม่ำเสมอ
restore (v)/rɪˈstɔːr/ฟื้นฟู
aware (adj)/əˈwer/ตระหนัก

Doctor’s office (ห้องแพทย์)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
annual (adj)/ˈænjuəl/ประจำปี
appoint (v)/əˈpɔɪnt/กำหนด (วัน เวลา สถานที่)
assess (v)/əˈses/ประเมินค่า
diagnose (v)/ˌdaɪəɡˈnoʊs/วินิจฉัย
effective (adj)/ɪˈfektɪv/มีประสิทธิภาพ
instrument (n)/ˈɪnstrəmənt/อุปกรณ์
manage (v)/ˈmænɪdʒ/จัดการ
prevent (v)/prɪˈvent/ป้องกัน
recommend (v)/ˌrekəˈmend/แนะนำ
record (v)/rɪˈkɔːrd/เขียนบันทึก
serious (adj)/ˈsɪriəs/ร้ายแรง
prevention is better than cure (idiom)กันไว้ดีกว่าแก้

Health insurance (ประกันสุขภาพ)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
alternative (adj)/ɔːlˈtɜːrnətɪv/ทางเลือก
aspect (n)/ˈæspekt/ลักษณะ
concern  (n, v)/kənˈsɜːrn/กังวล (n)
สิ่งทำให้กังวล (v)
emphasize (v)/ˈemfəsaɪz/เน้นย้ำ
incur (v)/ɪnˈkɜːr/ก่อให้เกิด
personnel (n)/ˌpɜːrsəˈnel/บุคลากร
policy (n)/ˈpɑːləsi/นโยบาย
portion (n)/ˈpɔːrʃn/ส่วน
regardless (adv)/rɪˈɡɑrdləs/โดยไม่ระมัดระวัง
reimburse (v)/ˌriːɪmˈbɜːrs/ชำระเงินคืน
suit (v)/suːt/เหมาะกับ
treat (v)/triːt/รักษา

Hospitals (โรงพยาบาล)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
accompany (v)/əˈkʌmpəni/ไปมาเป็นเพื่อน
admit (v)/ədˈmɪt/รับเข้า
authorize (v)/ˈɔːθəraɪz/มอบอำนาจ
designate (v)/ˈdezɪɡneɪt/กำหนด
escort (n)/ɪˈskɔːrt/ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน
identify (v)/aɪˈdentɪfaɪ/ระบุ
permission (n)/pərˈmɪʃn/การอนุมัติ
pertinent (adj)/ˈpɜːrtnənt/เกี่ยวข้อง
procedure (n)/prəˈsiːdʒər/กระบวนการ
result (n)/rɪˈzʌlt/ผล
statement (n)/ˈsteɪtmənt/รายงาน
surgery (n)/ˈsɜːrdʒəri/ศัลยศาสตร์

Pharmacy (เภสัชศาสตร์)

คำศํพท์คำอ่านความหมาย
consultation (n)/ˌkɑnslˈteɪʃn/การปรึกษาหารือ
convenient (adj)/kənˈviːniənt/มีประโยชน์
detect (v)/dɪˈtekt/ค้นหา
factor (n)/ˈfæktər/ปัจจัย
interaction (n)/ˌɪntərˈækt/ปฏิสัมพันธ์
limit (n)/ˈlɪmɪt/ขีดจำกัด
monitor (v)/ˈmɑːnɪtər/ ตรวจสอบ
potential (adj)/pəˈtenʃl/มีความสามารถ
sample (n)/ˈsæmpl/สารทดลอง (n)
sense (n)/sens/ความรู้สึก (n)
volunteer (n, v)/ˌvɑː.lənˈtɪr/อาสา (v)
อาสาสมัคร (n)

คำศัพท์ TOEIC หมวดอื่นๆ

วิธีเรียน TOEIC ที่มีประสิทธิภาพ

วิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพที่สุด

Context-based learning & Task-based learning

วิธีการเรียนคำศัพท์ TOEIC ที่คุณต้องลองคือการผสมผสานระหว่าง Context-based Learning และ Task-based Learning:

  • Context-based: การเรียนรู้ตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนด้วยรูปภาพหรือประโยคตัวอย่างจะช่วยให้คุณอนุมานความหมายของคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องดูความหมายของคำ ด้วยเหตุนี้ จึงช่วยให้สมองเคลื่อนไหวได้อย่างยืดหยุ่นและจดจำคำศัพท์ผ่านบริบทได้อย่างชัดเจน
  • Task-based: เรียนรู้ผ่านกิจกรรม คุณสามารถเล่นเกมคำศัพท์ผ่านแอป ELSA Speak  โดย ELSA จะจัดเตรียมชุดเกมพร้อมกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้คำศัพท์ TOEIC ในรูปแบบที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจยิ่งขึ้น

Multimodal approach 

วิธีการเรียนรู้คำศัพท์ TOEIC ต่อไปนี้คือการเรียนรู้แบบหลายรูปแบบ มีทั้งหมด 4 รูปแบบดังต่อไปนี้ VARK: Seeing, Listening, Touching, Reading/Writing

วิธีการเรียน คำศัพท์ TOEIC ที่มีประสิทธิภาพที่สุด

ดูกิจกรรมทั้ง 4 ภาพด้านบน แล้วเลือก 1-2 ภาพที่คุณชอบมากที่สุด จากนั้นเข้าร่วม ELSA Speak เพื่อดูว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบใดที่เหมาะกับคุณเพื่อนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพกับตัวคุณเอง:

  • Visual learner (ภาพตา): รูปแบบนี้หมายความว่าเป็นผู้ที่ชอบเรียนรู้ผ่านการสังเกตจะสนใจกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ TOEIC ที่ใช้รูปภาพเป็นอย่างมาก
  • Auditory learner (ภาพหู): ผู้เรียนชอบการฟัง การสอนของครูหรือผู้สอน และการฟังยังช่วยให้ผู้เรียนซึมซับการเรียนรู้รูปแบบอื่นได้ดีขึ้น
  • Kinesthetic learner (ภาพจับมือ): นี่คือผู้เรียนที่กระตือรือร้น สำหรับผู้เรียนที่เลือกภาพนี้ชอบการเคลื่อนไหวร่างกาย ความรู้จะถูกดูดซึมได้ดีที่สุดหากถ่ายทอดผ่านการออกกำลังกาย เช่น การถือวัตถุและสัมผัสถึงคุณสมบัติทางกายภาพจะช่วยให้คุณจำคำศัพท์ได้ดีขึ้น
  • Reading/Writing (ภาพหนังสือพิมพ์และปากกา): หากคุณอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเหมาะที่จะหาความรู้จากกิจกรรมการอ่าน หรือ การทำแบบฝึกหัดการเขียนโดยตรงจะเป็นช่องทางในการเข้าถึงความรู้ที่เหมาะสมที่สุด

ทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็น V, A, R หรือ K และหลังจากที่ได้ค้นพบวิธีการเรียนคำศัพท์ TOEIC ที่เหมาะที่สุดกับคุณแล้ว คุณควรใช้วิธีนี้มากขึ้นเพื่อพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ยังคงจำเป็นต้องพัฒนาและใช้วิธีการต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุด 

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เรียนเลือกเรียนแค่วิธี Visual learner เรียนรู้จากการมองเห็นเท่านั้น มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีปัญหาในการออกเสียงคำศัพท์ เนื่องจากไม่ได้สัมผัสกับการออกเสียงนั้นมากพอ

วิธีบันทึกและทบทวนคำศัพท์

เรียนรู้และจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านแอป 

คุณสามารถค้นหาคำศัพท์ผ่านเว็บไซต์ ELSA Speak ได้ ซึ่งการเรียนรู้คำศัพท์ต้องควบคู่ไปกับการออกเสียงที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้คุณ “พัฒนา” และก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว อาจกล่าวได้ว่าการเรียนด้วย ELSA Speak เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการข้างต้น ซึ่งช่วยให้คุณพัฒนาคำศัพท์และฝึกการออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษา ปัจจุบัน ELSA ได้พัฒนาหัวข้อต่างๆ มากกว่า 50 หัวข้อ รวมถึงคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปใน TOEIC พร้อมด้วยบทเรียนที่ใช้งานง่ายมากกว่า 25,000 บท ซึ่งใกล้เคียงกับชีวิตจริงเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มคำศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง แบบฝึกหัดของ ELSA ถูกแบ่งจากระดับง่ายไปยาก เหมาะสำหรับทุกระดับและความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันของคุณ

Người dùng review

Spaced Repetition (การทบทวนและทำซ้ำวันละนิด)

วิธีนี้ใช้หลักการแบบกราฟเส้นโค้ง ตามแผนภาพด้านล่าง คุณจะเห็นได้ว่าระยะห่างระหว่างการทำซ้ำแต่ละครั้งจะค่อยๆ ห่างออกไปและไม่คงเดิม เหตุผลก็เพราะว่ายิ่งความรู้ถูกทำซ้ำมากเท่าไรก็ยิ่งใช้เวลานานในการลืม ดังนั้นเราควรทิ้งการทบทวนครั้งที่สองให้ไกลกว่าครั้งแรก และในทำนองเดียวกันการทบทวนครั้งที่สามก็ไกลกว่าครั้งที่สองเช่นกัน

 ท่อง ศัพท์ toeic วิธีบันทึก

เวลาระหว่างการทบทวนของทั้งสองครั้งคือ 20-30% ของเวลาการเรียนทั้งหมด ตัวอย่างเช่น: คุณเรียนคำศัพท์ TOEIC ภายใน 3 เดือน (12 สัปดาห์) จากนั้นคำศัพท์ที่เรียนในสัปดาห์ที่ 1 จะถูกทบทวนในสัปดาห์ที่ 2 หรือ 4 ต่อไปทบทวนอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 5 หรือ 7 และทบทวนอีกครั้งครั้งสุดท้ายในสัปดาห์ที่ 7 หรือ 11 ด้วยความถี่ในการทบทวนนี้ เมื่อคุณทำแบบทดสอบในสัปดาห์ที่ 12 สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะไม่ลืมคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ไปอย่างแน่นอน

ดังนั้น ELSA Speak จึงรวบรวม คำศัพท์ TOEIC มากกว่า 1,000 คำในหัวข้อต่างๆมาให้คุณ พร้อมกับวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ TOEIC อย่างมีประสิทธิภาพที่คุณสามารถเข้าใจและจดจำได้ง่าย! หวังว่าคุณจะใช้มันได้ดีและพิชิตคะแนน TOEIC ได้เต็มในการสอบครั้งนี้!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ