90+ คำศัพท์และตัวอย่างประโยคกิจวัตรประจําวัน (daily routine)

การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหัวข้อเป็นวิธีที่ดีที่ช่วยให้การจดจำ การเรียน และการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษจาก 0 มาร่วมกับ ELSA Speak เพื่อเรียนรู้ คําศัพท์กิจวัตรประจําวันภาษาอังกฤษพร้อมคําอ่านในบทความดังต่อไปนี้!

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในหัวข้อกิจวัตรประจําวัน

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Baby-sit/ˈbeɪbi sɪt/ดูแลเด็ก
Browse the Internet/braʊz ði ˈɪntərˌnɛt/เล่นอินเตอร์เน็ต
Brush somebody’s teeth/brʌʃ ˈsʌmbədiz tiːθ/แปรงฟัน
Buy/baɪ/ซื้อ
Clean the floor/kliːn ðə flɔ/ทำความสะอาดพื้น
Clean up (something)/klin ʌp/ทำความสะอาด (อะไรสักอย่าง)
Comb the hair/kəʊm ðə heə/หวีผม
Come back home/kʌm bæk həʊm/กลับบ้าน
Cook a meal/kʊk eɪ mil/ทำอาหาร
Do exercise/duː ˈɛksəsaɪz/ออกกำลังกาย
Do gardening/duː ˈgɑːdnɪŋ/ทำสวน
Do the cleaning/du ði ˈklinɪŋ/ทำความสะอาดบ้าน
Do the laundrydu ði ˈlɔndri/ซักผ้า
Do your homework/duː jɔː ˈhəʊmˌwɜːk/ทำการบ้าน
Drive a car/draɪv eɪ kɑr/ขับรถ
Empty the trash bin/ˈɛmpti ðə træʃ bɪn/ทิ้งขยะ
Feed a dog/fid eɪ dɔg/ให้อาหารสุนัข
Feed the cat/fiːd ðə kæt/ให้อาหารแมว
Finish working/ˈfɪnɪʃ ˈwɜːkɪŋ/เลิกงาน
Fold up the clothes/foʊld ʌp ði kloʊðz/พับผ้า
Gargle/ˈɡɑːr.ɡəl/บ้วนปาก
Get dressed/gɛt drɛst/แต่งตัว (เพื่อไปข้างนอก)
Get undressed/gɛt ənˈdrɛst/เปลื้องผ้าออก (กลับจากข้างนอก)
Get up/gɛt ʌp/ลุกจากที่นอน (ตื่นและลูกจากเตียง)
Go for a run/goʊ fɔr eɪ rʌn/ไปวิ่ง
Go for a swim/goʊ fɔr eɪ swɪm/ไปว่ายน้ำ
Go home/gəʊ həʊm/กลับบ้าน
Go on a picnic/goʊ ɑn eɪ ˈpɪkˌnɪk/ไปปิกนิก
Go shopping/gəʊ ˈʃɒpɪŋ/ไปซื้อของ
Go to bed/gəʊ tuː bɛd/เข้านอน
Go to school/gəʊ tuː skuːl/ไปโรงเรียน
Go to the gymgoʊ tu ði ʤɪm/ไปห้องยิม
Go to the market/goʊ tu ði ˈmɑrkɪt/ไปตลาด
Go to the restroom/gəʊ tuː ðə ˈrɛstrʊm/ไปห้องน้ำ
Go to the toilet/goʊ tu ði ˈtɔɪlət/ไปห้องน้ำ
Hang out with friends/hæŋ aʊt wɪθ frɛndz/ไปเที่ยวกับเพื่อน
Hang the clothes on/hæŋ ði kloʊðz ɑn/ตากผ้า
Hangout with colleagues/ˈhæŋaʊt wɪð ˈkɒliːgz/ไปเที่ยวกับเพื่อนร่วมงาน
Hangout with friend/ˈhæŋaʊt wɪð frɛnd/ไปเที่ยวกับเพื่อน
Have a break/hæv eɪ breɪk/พักผ่อน
Have a chit chat/hæv eɪ ʧɪt ʧæt/คุยเล่นๆ
Have a walk/hæv eɪ wak/เดินเล่น
Have breakfast/hæv ˈbrɛkfəst/กินอาหารเช้า
Have dinner/hæv ˈdɪnə/กินอาหารเย็น
Have lunch/hæv lʌnʧ/กินอาหารกลางวัน
Hit a sack/hɪt eɪ sæk/เข้านอน (เพราะว่าเหนื่อย)
คําศัพท์ภาษาอังกฤษในหัวข้อกิจวัตรประจําวัน
Leave home/liːv hoʊm/ออกจากบ้าน
Listen to music/ˈlɪsn tuː ˈmjuːzɪk/ฟังเพลง
Listen to the radio/ˈlɪsən tu ði ˈreɪdiˌoʊ/ฟังวิทยุ
Look after the baby/lʊk ˈɑːftə ðə ˈbeɪbi/ดูแลเด็ก
Make a cake/meɪk eɪ keɪk/ทำขนม
Make somebody’s bed/meɪk ˈsʌmbədiz bɛd/จัดเตียงจัดที่นอน
Makeup/ˈmeɪkʌp/แต่งหน้า
Mediate/ˈmiː.di.eɪt/นั่งสมาธิ
Mop the floor/mɑp ði flɔr/ถูบ้าน
Personal hygiene/pɜrsɪnɪl ˈhaɪˌʤin/สุขวิทยาส่วนบุคคล
Play games/pleɪ geɪmz/เล่นเกม
Play with peers/pleɪ wɪθ pɪrz/เล่นกับเพื่อน
Prepare breakfast/prɪˈpeə ˈbrɛkfəst:/เตรียมอาหารเช้า
Read the news/rid ði nuz/อ่านข่าว
Read the newspaper/riːd ðə ˈnjuːzˌpeɪpə/อ่านหนังสือพิมพ์
Ride a bike/raɪd eɪ baɪk/ขี่จักรยาน
Set an alarm/sɛt æn əˈlɑrm/ตั้งนาฬิกาปลุก
Set up the table/sɛt ʌp ði ˈteɪbəจัดโต๊ะอาหาร
Shave/ʃeɪv/โกนหนวด
Surf internet/sɜːf ˈɪntəˌnɛt/เล่นอินเตอร์เน็ต
Sweep the floor/swiːp ðə flɔ/กวาดบ้าน
Take a bath/teɪk ə bɑːθ/อาบน้ำในอ่าง
Take a break/teɪk ə breɪk/พักผ่อน
Take a bus/teɪk eɪ bʌs/ขึ้นรถบัส/ขึ้นรถเมล์
Take a nap/teɪ keɪ næp/นอนกลางวัน
Take a shower/teɪk ə ˈʃaʊə/อาบน้ำโดยฝักบัว
Take a taxi/teɪk eɪ ˈtæksi/ขึ้นแท็กซี่
Take out the rubbish/teɪk aʊt ði ˈrʌbɪʃ/ทิ้งขยะ
Talk to people/tɔk tu ˈpipəl/พูดคุยกับคนอื่น
Tidy the room/ˈtaɪdi ðə ruːm//จัดห้องให้เรียบร้อย
Tidy up your room/taɪdi ʌp jʊər rum/ทำความสะอาดห้อง

>>> Read more: 

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
Vacuum/ˈvækjʊəm/ดูดฝุ่นบนพื้น
Wait for a bus/weɪt fɔr eɪ bʌs/รอรถบัส/รอรถเมล์
Wake sb up/weɪk sb ʌp/ปลุก(ใครสักคน)ให้ตื่น
Walk the dog/wɔk ði dɔg/พาสุนัขไปเดิยเล่น
Wash clothes/wɒʃ kləʊðz/ซักผ้า
Wash somebody’s face/wɒʃ ˈsʌmbədiz feɪs/ล้างหน้า
Wash the dishes/wɑʃ ði ˈdɪʃəz/ล้างจานชาม
Wash your hand/wɑːʃ jʊə hænd/ล้างมือ
Watch television/wɑʧ ˈtɛləˌvɪʒən/ดูทีวี
Watch TV/wɒʧ ˌtiːˈviː/ดูทีวี
Water the plant/ˈwɔtər ði plænt/รดน้ำต้นไม้
Wax/wæks/การแว็กซ์กำจัดขน
Work/wɜːk/ทำงาน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษความหมายในภาษาไทย
I usually wake up at 6:30.ฉันมักจะตื่นนอนเวลา 6:30 น.
I wash my face and take a shower.ฉันล้างหน้าของฉันและไปอาบน้ำ(โดยฝักบัว)
I dry and comb my hair.ฉันเป่าผมและหวีผมของฉัน
I make a cup of coffee.ฉันชงกาแฟ 1 แก้ว
I iron my clothes and shine my shoes.ฉันรีดผ้าและส่องแสงรองเท้าของฉัน
I brush my teeth every morning.ฉันแปรงฟันทุกเช้า
I have bread for breakfast.ฉันกินขนมปังในมื้อเช้า
I clean up the table after having breakfast.ฉันทำความสะอาดโต๊ะหลังจากกินอาหารเช้า
We should exercise regularly.เราควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
I put on makeup.ฉันแต่งหน้า
I leave home at around 7:45.ฉันออกจากบ้านเวลาประมาณ 7:45 น.
It takes me 5 minutes to walk to the bus stop.ฉันใช้เวลาประมาณ 5 นาทีเดินทางถึงป้ายรถเมล์
I usually take a bus to school. I catch the bus at 7:50.ฉันมักจะขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียน ฉันขึ้นรถเมล์ตอน 7.50 น.
I used to ride my bike to school.ฉันเคยขี่จักรยานไปโรงเรียน
She never forgets to remove her make-up.เธอไม่เคยลืมถอดเครื่องสำอางออก
I do the laundry every day.ฉันซักผ้าทุกวัน
My mom always prepares dinner for me.แม่ของฉันเตรียมอาหารเย็นให้ฉันตลอด
I’m the one who will wash dishes.ฉันเป็นคนล้างจานชาม
Do you usually watch TV in the evening?คุณมักจะดูทีวีในตอนเย็นไหม
She had a chit-chat with her friends last night.เขาคุยเล่นๆกับเพื่อนเมื่อคืน
He usually browses the Internet before going to sleep.เขามักจะเล่นอินเทอร์เน็ตก่อนเข้านอน
I’m gonna hit the sack right now.ฉันจะเข้านอนตอนนี้
hit the sack เข้านอน
I go downstairs to clean the houseฉันจะลงไปข้างล่างเพื่อทำความสะอาดบ้าน
I arrive home at around 7:30.ฉันถึงบ้านเวลาประมาณ 7:30 น.
I get undressed.ฉันแต่งตัว
I get into my pajamas and take out the rubbish.ฉันใส่ชุดนอนและไปทิ้งขยะ
If I don’t feel so tired, I’ll cook dinner.ถ้าไม่เหนื่อยมาก ฉันจะทำอาหารเย็น
I have a break on my couch and listen to the radio.ฉันพักผ่อนบนโซฟาและฟังวิทยุ
I crash on the sofa and watch TV when I get home.ฉันนอนบนโซฟาและดูทีวีเมื่อฉันกลับบ้าน
At around 11:30 I set the alarm and read a book for about 30 minutes.ฉันตั้งนาฬิกาปลุกเวลาประมาณ 11:30 น. และอ่านหนังสือประมาณ 30 นาที
I turn off the lights and go to bed.ฉันปิดไฟและเข้านอน

เมื่อพูดถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เราสามารถเติมคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกความถี่ได้ เช่น often (บ่อย ๆ), generally (โดยทั่วไป), sometimes (บางครั้ง), occasionally (บางโอกาส)… นอกจากนั้น มีคำวิเศษณ์บอกเวลา เช่น On Wednesday (ในวันพุธ/ทุกวันพุธ), once a week (อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง), every Friday (ทุกวันศุกร์)… 

ตัวอย่าง:

  • I go out with friends once a week.

ฉันไปเที่ยวกับเพื่อนอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง

  • He goes to the gym on Wednesdays.

เขาไปยิมทุกวันพุธ

  • I sometimes go running around the park after I get home.

บางครั้ง ฉันออกไปวิ่งเล่นรอบๆ สวนสาธารณะหลังจากกลับบ้าน

นอกจากนี้ยังสามารถใช้คำเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อประโยค เช่น before (ก่อนที่จะ), after (หลังจาก), then (หลังจากนั้น), next (ต่อไป)…

Ví dụ:

  • I usually walk my dog before I go for a swim.

ฉันมักจะพาสุนัขไปเดินเล่นก่อนที่จะไปว่ายน้ำ

  • After I get home, I do the laundry.

หลังจากกลับบ้าน ฉันซักผ้า

  • Then, I cook my dinner.

หลังจากนั้น ฉันทำอาหารเย็น

ตัวอย่างบทความในหัวข้อกิจวัตรประจําวันที่ใช้บ่อย

I’m a senior in high school, so most of my time will be spent studying. I usually wake up at 5:30 a.m., then clean myself, hang up my clothes, have breakfast, and get ready for school. Morning classes will start from 7:00 a.m. to 11:00 p.m. Since it’s close to home, I ride my bike home, have lunch, and sleep for about 30 minutes. Taking a nap will help me have more health and spirit for the afternoon class. Continuing I need to study more in the afternoon and evening. The end of a school day is at 8pm. However, I still have free time on certain days of the week, at this time I can play with my brother, go to football or listen to music.

แปล

ฉันเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ดังนั้น ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียน ฉันมักจะตื่นนอนเวลา 5:30 น. หลังจากนั้น ฉันทำสุขวิทยาส่วนบุคคล ตากเสื้อผ้า กินอาหารเช้าและเตรียมตัวไปโรงเรียน คาบเรียนตอนเช้าจะเริ่มตอนเวลา 7:00 น. ถึง 11:00 น. เนื่องจากโรงเรียนอยู่ใกล้บ้าน ฉันจึงขี่จักรยานกลับบ้าน กินอาหารกลางวันและนอนกลางวันประมาณ 30 นาที การนอนกลางวันจะช่วยให้ฉันมีสุขภาพและจิตใจที่ดีสำหรับการเรียนช่วงบ่าย ต่อไป ฉันต้องเรียนพิเศษในตอนบ่ายและตอนเย็น ฉันเลิกเรียนเวลา 20.00 น. อย่างไรก็ตาม ฉันยังมีเวลาว่างในบางวันของสัปดาห์ ซึ่งฉันสามารถเล่นกับน้องชาย เล่นฟุตบอล หรือฟังเพลงได้

สรุป

ข้างต้นเป็นการรวบรวม daily routine คําศัพท์ หวังว่าจะมีประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษและพัฒนาระดับภาษาของคุณ นอกจากนี้ อย่าลืมเข้าแอปพลิเคชัน ELSA Speak เพื่ออัปเดตบทเรียนล่าสุดเกี่ยวกับคำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษทุกวัน!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ