การตลาดภาษาอังกฤษ (มาร์เก็ตติ้ง): 195+ คำศัพท์ และตัวอย่างประโยค

Marketing กำลังเป็นงานที่วัยรุ่นให้ความสนใจมากในปัจจุบัน งานด้าน Marketing เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากในบริษัทและธุรกิจต่างๆ แต่เพื่อให้สามารถทำงานในสาขานี้ได้ นักการตลาดจำเป็นต้องเข้าใจภาษาอังกฤษ งั้นมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้าน Marketing ต่อไปนี้กับ ELSA Speak กันนะ

การตลาดภาษาอังกฤษคืออะไร?

การตลาดในภาษาอังกฤษ คือ Marketing อ่านว่า /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/ Marketing เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่นำผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตําแหน่งงานด้าน Marketing

ตารางด้านล่างนี้เป็นชื่อตําแหน่งงานด้าน Marketing ในภาษาอังกฤษ เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะ

คำศัพท์ความหมาย
Chief marketing officer (CMO) ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
Creative directorหัวหน้าครีเอทีฟ
Account managerผู้จัดการบัญชี 
Marketing Research Managerผู้จัดการฝ่ายวิจัยการตลาด
Trade Marketing Managerผู้จัดการฝ่ายการตลาด
Trade Marketing Assistant ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด
Marketing Managerผู้จัดการฝ่ายการตลาด
Marketing Executiveผู้บริหารการตลาด
PR managerผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
Brand Managerผู้จัดการแบรนด์
Assistant brand managerผู้ช่วยผู้จัดการแบรนด์
Account executiveผู้บริหารงานลูกค้า
Copywriter/Content นักสร้างไอเดียและเขียนไอเดีย
Designerนักออกแบบ
ตําแหน่งงานด้าน Marketing
SEO Executiveผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO
PPC Executiveผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณา
Social Media Marketing Specialistผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดบนโซเชียลมีเดีย
Media Plannerนักวางแผนสื่อ
Digital Marketing Specialistผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์
Internship Marketingนักศึกษาฝึกงานด้านการตลาด

>>> Read more: 36 ตําแหน่งงานภาษาอังกฤษในบริษัทที่ใช้บ่อยที่สุด

คำศัพท์ทั่วไปด้าน Marketing 

คำศัพท์วิธีอ่าน ความหมาย
Advertisement/ədˈvɜːrtɪsmənt/การโฆษณา
Advertising Agency/ˈædvərˌtaɪzɪŋ ˈeɪdʒənsi/บริษัทโฆษณา
Brand awareness/brænd əˈwɛər.nəs/การจดจำแบรนด์ 
Brand equity/brænd ˈɛkwɪti/คุณค่าของแบรนด์ 
Brand identity/brænd aɪˈdɛntɪti/เอกลักษณ์ของแบรนด์
Brand image/brænd ˈɪm.ɪdʒ/ภาพลักษณ์ของแบรนด์
Brand loyalty/brænd ˈlɔɪəlti/ความไว้วางใจต่อแบรนด์
Brand positioning/brænd pəˈzɪʃənɪŋ/จุดยืนของแบรนด์
Brand preference/brænd ˈprɛfərəns/ความชื่นชอบในตัวแบรนด์
Buyer persona/ˈbaɪ.ər pərˈsoʊ.nə/การจำลองกลุ่มลูกค้าสมมติ
Campaign/kæmˈpeɪn/การรณรงค์
Campaign reach/kæmˈpeɪn riːʧ/การรณรงค์การเข้าถึงลูกค้า
Cash discount/kæʃ ˈdɪsˌkaʊnt/ส่วนลดหากชำระเป็นเงินสด
Channel level/ˈtʃænəl ˈlɛvl/ระดับของช่องทางการจัดจำหน่าย
Channel management/ˈtʃænəl ˈmænɪdʒmənt/การบริหารช่องทางการขาย
Communication channel/kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən ˈtʃænəl/ช่องทางการสื่อสาร 
Consumer location/kənˈsjuːmər loʊˈkeɪʃən/ช่องทางที่ลูกค้าเจอสินค้า
Contextual marketing/kənˈtɛk.stʃu.əl ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ/การตลาดแบบอิงตามบริบท
Conversational marketing/ˌkɑːn.vəˈseɪ.ʃən.əl ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ/การตลาดผ่านการสนทนา
Coverage/ˈkʌvərɪdʒ/ความครอบคลุมของช่อง
Customer-segment pricing/ˈkʌstəmər ˈsɛgmənt ˈpraɪsɪŋ/กำหนดราคาตามกลุ่มลูกค้า
Demand generation/dɪˈmænd ˌdʒɛn.əˈreɪ.ʃən/การสร้างอุปสงค์
Demographic environment/ˌdɛməˈɡræfɪk ɪnˈvaɪrənmənt/การศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประชากร
Digital marketing/ˈdɪdʒɪtl ˈmɑːrkɪtɪŋ/การตลาดออนไลน์
Direct marketing/dɪˈrɛkt ˈmɑːrkɪtɪŋ/การตลาดทางตรง
Distribution channel/ˌdɪstrɪˈbjuːʃən ˈʧænəl/ช่องทางการจัดจำหน่าย
E-commerce/ˈiːˌkɒmɜrs/การซื้อขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
E-marketing/iː ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ/การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Early adopter/ˈɜːrli əˈdɒptər/ลูกค้ารายแรกหรือผู้นำกระแส
Economic environment/ˌiːkəˈnɒmɪk ɪnˈvaɪrənmənt/สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
End-user/ɛnd ˈjuː.zər/ผู้บริโภค
Exclusive distribution/ɪkˈskluːsɪv ˌdɪstrɪˈbjuːʃən/การจัดจำหน่ายแบบผูกขาด
Franchising/ˈfræntʃaɪzɪŋ/แฟรนไชส์
Ideal customer profile (ICP)/aɪˈdiːl ˈkʌs.tə.mər ˈproʊ.faɪl/โปรไฟล์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
Lead nurturing/liːd ˈnɜːr.tʃər.ɪŋ/การเปลี่ยนลูกค้าธรรมดาให้เป็นลูกค้าเป้าหมาย
Market niche/ˈmɑːr.kɪt nɪtʃ/ตลาดเฉพาะกลุ่ม
Market research/ˈmɑːr.kɪt rɪˈsɜːrtʃ/การวิจัยการตลาด
Market share/ˈmɑːr.kɪt ʃɛər/ส่วนแบ่งทางการตลาด
Market size/ˈmɑːrkɪt saɪz/ขนาดของตลาด
Marketing Collateral/ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ kəˈlæt.ər.əl/หลักประกันทางการตลาด
Marketing mix/ˈmɑːrkɪtɪŋ mɪks/ส่วนประสมทางการตลาด
Marketing Objective/ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ əˈbʤɛk.tɪv/วัตถุประสงค์ทางการตลาด
Marketing strategy/ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈstrætəʤi/กลยุทธ์การตลาด
Performance management/pərˈfɔːr.məns ˈmæn.ɪdʒ.mənt/การบริหารผลการปฏิบัติงาน
Personal selling/ˈpɜrsənəl ˈsɛlɪŋ/การขายโดยบุคคล
Price boom/praɪs buːm/ราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
Price cut/praɪs kʌt/การลดราคา
Price hike/praɪs haɪk/การขึ้นราคา
Price leader/praɪs ˈliːdər/การตั้งราคาตามผู้นำ
Price tag/praɪs tæg/ป้ายราคา
Price war/praɪs wɔːr/การแข่งขันทางด้านราคา
Product catalog/ mix/ portfolio/ˈprɒdʌkt ˈkætəlɒg/mɪks/pɔːtˈfəʊlioʊ/แค็ตตาล็อกสินค้า
Product life cycle/ˈprɒdʌkt laɪf ˈsaɪkəl/วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
Product placement/ˈprɒdʌkt ˈpleɪsmənt/การโฆษณาแฝงสินค้าในรายการ หนัง ละคร
Product positioning/ˈprɒdʌkt pəˈzɪʃənɪŋ/การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
Product range/line/ˈprɒdʌkt reɪnʤ/laɪn/กลุ่ม/ไลน์ผลิตภัณฑ์
Public relations/ˈpʌblɪk rɪˈleɪʃənz/การประชาสัมพันธ์
Sales promotion/seɪlz  prəˈmoʊ.ʃən/การส่งเสริมการขาย
Word-of-mouth marketing /ˌwɝːd.əvˈmaʊθ ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/การตลาดแบบปากต่อปาก

คำศัพท์เฉพาะด้าน Marketing

คำศัพท์ความหมาย
Auction-type pricingการกำหนดราคาแบบประมูลราคา
By-product pricingพิจารณาสินค้าที่เป็นผลพลอยได้
Captive-product pricingการตั้งราคาสินค้าหลักให้ต่ำแล้วทำกำไรกับสินค้าเสริม
Customer-segment pricingการกำหนดราคาตามกลุ่มลูกค้า
Door-to-door salesการขายสินค้าถึงบ้าน
Long-run Average Cost – LACต้นทุนเฉลี่ยในระยะยาว
Marketing decision support systemระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด
Marketing information systemระบบสารสนเทศทางการตลาด
Mass-customization marketingการตลาดแบบการผลิตสินค้าปริมาณมากเฉพาะกลุ่ม
MRO-Maintenance Repair Operatingสินค้าอุตสาหกรรมอยู่ในกลุ่มอุปทาน
OEM – Original Equipment Manufacturerผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทที่จะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง
Political-legal environmentสภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง และกฎหมาย
Product-building pricingการตั้งราคาแบบรวมทุกอย่าง
Research and Development (R & D)การวิจัยและพัฒนา
Short-run Average Cost –SACต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้น
Social –cultural environmentปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
The order-to-payment cycleวงจรการสั่งซื้อและชำระเงิน
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

คำศัพท์เฉพาะด้าน Content marketing

คำศัพท์ การสะกดคำ ความหมาย
Affiliate marketing/əˈfɪliət ˈmɑːrkɪtɪŋ/การตลาดแบบพันธมิตร
Alt-text/ælt tɛkst/กลุ่มคำ หรือ ข้อความสั้นๆ ที่ใช้ตั้งชื่อรูปภาพต่างๆ 
Anchor text/ˈæŋkər tɛkst/ข้อความที่เป็นลิงก์ซึ่งใช้เชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์ 
Article Marketing/ˈɑːtɪkl ˈmɑːrkɪtɪŋ/การตลาดผ่านบทความ
Blog article/blɒg ˈɑːrtɪkl/บทความบล็อก
Celebrity-Driven Content/səˈlɛbrəti ˈdrɪvn ˈkɒntɛnt/
การทำการตลาดกับคนที่มีชื่อเสียง
Conversions/kənˈvɜːrʒənz/การเปลี่ยนแปลง 
Copyright/ˈkɒpiraɪt/ลิขสิทธิ์
Clickbait/ˈklɪk.beɪt/การใช้คำหรือรูปภาพพาดหัวที่ทำให้ดูชวนสงสัย
Dimensions/dɪˈmɛnʃənz/ขนาดโฆษณา
Domain authority/dəˈmeɪn ɔːˈθɒrɪti/ระดับความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
Dynamic content/daɪˈnæmɪk ˈkɒntɛnt/คอนเทนต์ที่มีเนื้อหาปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
Editing/ˈɛdɪtɪŋ/การตรวจแก้บทความ
Google Analytics/ˈɡuːɡəl ˌænəˈlɪtɪks/เครื่องมือวิเคราะห์ผู้เข้าชมของเว็บไซต์
Heading/subheading/ˈhɛdɪŋ/ˈsʌbhɛdɪŋ/หัวเรื่อง/หัวเรื่องย่อย
Hyperlink/ˈhaɪpərlɪŋk/การเชื่อมโยงหลายมิติ
Influencers/ˈɪnfluənsərz/ผู้ที่มีชื่อเสียง
Infographic/ˌɪnfəˈɡræfɪk/อินโฟกราฟิก
Leads/lead generation/liːdz/การสร้างลูกค้าที่มีคุณภาพสูง
Marketing funnel/ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈfʌnəl/กรวยทางการตลาด
Marketing plan/ˈmɑːrkɪtɪŋ plæn/แผนการตลาด
Marketing strategy/ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈstrætəʤi/กลยุทธ์การตลาด
Metadata/ˈmɛtədeɪtə/ข้อมูลที่อธิบายชุดข้อมูล
Native Advertising/ˈneɪtɪv ˈædvərtaɪzɪŋ/การแฝงเนื้อหาเข้าไปอยู่ในคอนเท้นต์ต่างๆ
Persona/pərˈsoʊnə/ตัวตนของผู้ซื้อ
Plagiarism/ˈpleɪʤərɪzəm/การลอกเลียนแบบ
Proof reading/ˈpruːfˌriːdɪŋ/การพิสูจน์อักษร
Schedule/publish/ˈʃɛdjuːl/ˈpʌblɪʃ/กำหนดเวลาโพสต์บทความ
Title tag/ˈtaɪtl tæg/ข้อความที่บอกชื่อเรื่องของหน้าเว็บนั้น ๆ
Traffic/ˈtræfɪk/การเพิ่มยอดขาย
Tone of voice /toʊn/ /əv/  /vɔɪs/สิ่งที่ช่วยให้ลูกค้าเห็นตัวตนของแบรนด์มากขึ้น
Unique Selling Point (USP) /juːˈniːk/ /ˈselɪŋ/ /pɔɪnt/การสร้างจุดขายที่แตกต่าง

>>> Read more: วิธีแนะนำตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษให้ประทับใจผู้ฟังที่สุด

คำศัพท์เฉพาะด้าน Digital Marketing

คำศัพท์ความหมาย
Average Positionอันดับเฉลี่ย
Big dataชุดข้อมูล
Bounce rateอัตราการคลิกเข้าชมเว็บไซต์
Call To Actionคำกระตุ้นการตัดสินใจ
Chat Botแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนโดย AI
Competitive Analysisการวิเคราะห์คู่แข่ง
Conversion rateอัตราส่วนระหว่างยอดจำหน่ายสินค้าตามจริง
Customer acquisitionการดึงดูดลูกค้า
Digital Marketing Advertisingการโฆษณาออนไลน์
Digital Marketing Automationระบบการตลาดออนไลน์อัตโนมัติ
Digital Marketing Campaignsแคมเปญการตลาดออนไลน์
Digital Marketing Channelsช่องทางการตลาดออนไลน์
Digital Marketing Reportรายงานการตลาดออนไลน์
Digital Marketing Strategieกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
Digital Marketing Toolsเครื่องมือออนไลน์
คำศัพท์เฉพาะด้าน Digital Marketing
Direct Trafficการจราจรโดยตรง
Email Blastการส่งข้อความผ่านอีเมล
Impressionจำนวนครั้งที่แสดงโฆษณาออกไป
Keywordsคำสำคัญ
Marketing analyticsการวิเคราะห์ทางการตลาด
Pull marketingการดึงให้ลูกค้ามีความสนใจในสินค้าของเรา
Push marketingการผลักสินค้าออกไปหาลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
Search Engine Optimization (SEO)การทำอันดับข้อมูลให้เด่นสุด
Social Mediaช่องทางโซเชียลมีเดีย

ตัวอย่างประโยคสนทนาโดยใช้คำศัพท์ด้าน Marketing

  • Our plan is to use a page in the magazine of your esteemed company. (แผนของเราคือการใช้หน้านิตยสารทั้งหมดของบริษัทของคุณ)
  • Our sales were up to the fifteenth percent compared to last year. (ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว)
  • We have a professional sales-force. (เรามีทีมงานขายมืออาชีพ)
  • We want to run the advertisement for our products in your newspaper. (เราต้องการลงโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเราในหนังสือพิมพ์ของคุณ)
  • We are the best quality distributor. (เราคือผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพดีที่สุด)
  • There are two types of marketing communication claims-objective and subjective. (การสื่อสารการตลาดมี 2 ประเภทคือ อัตวิสัย และ วัตถุวิสัย)
  • The third stage of the marketing communication process occurs when a channel or medium delivers the message to the customers. (ขั้นตอนที่สามของกระบวนการสื่อสารการตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อช่องทางหรือสื่อส่งข้อความถึงลูกค้า)
  • Developments from integrated marketing communications have evolved into three categories; inside-out approach, outside-in approach, and cross-functional strategic approach. (การพัฒนาจากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการได้พัฒนาเป็นสามประเภท คือ การพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก การพัฒนาจากภายนอกสู่ภายใน และแนวทางเชิงกลยุทธ์ข้ามสายงาน)
ตัวอย่างประโยคสนทนาโดยใช้คำศัพท์ด้าน Marketing
  • I would really appreciate it if I am allowed first to have a clear understanding of your marketing strategy. (ฉันจะซาบซึ้งมากหากคุณสามารถชี้แจงกลยุทธ์การตลาดของคุณให้ฉันได้)
  • Before we move on to the next product, let us not overlook the importance of competitive products. (ก่อนที่จะก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ถัดไป เราไม่สามารถละเลยความสำคัญของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง)

ตัวอย่างบทสนทนาด้าน Marketing

Marie: Hi, Alex. What’s this? The company’s launch of new products?

Alex: Yes. I just want to review a few things. I have a meeting with the board next week, and I want to make sure I have all of the information I need.

Marie:  I understand why you want to be prepared, then.

Alex:  Our team has to drive demand for the product by co-opting the tactics. Therefore, I think that I need to do some research on the market.

Marie: That’s pretty much what I thought. I have all the information you’ll need here.

Alex: I knew I could count on you.

Alex: To launch the new products, it’s better if we can come up with the concept through a focus group because right now we did many of the same things other teams did with their teams. Listening to a group of people will allow us to log an early win. Otherwise, we can try to make our products adopted in more than one industry.

Marie: That’s right. Along with the packaging strategy, we’ve been tweaking our pricing.

Marie: Sounds like the perfect strategy.

Alex: It is, I’m sure.

คำแปล

Marie: คุณอเล็กซ์ นี่คืออะไรคะ บริษัทกำลังเตรียมที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เหรอ

Alex: ใช่ครับ ผมต้องการทบทวนบางสิ่งในที่ประชุมกับคณะกรรมการในสัปดาห์หน้า และผมต้องแน่ใจสำหรับข้อมูลในการประชุมครั้งนี้

Marie: ค่ะ ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงอยากเตรียมตัว

Alex: เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีการดำเนินการตามแผน ดังนั้นทีมของเราจะต้องร่วมกันเลือกกลยุทธ์ในการทำการวิจัยการตลาด โดยร่วมเลือกกลยุทธ์ ดังนั้นผมคิดว่าผมจำเป็นต้องทำการวิจัยการตลาด

Marie: มันก็คล้ายกับสิ่งที่ฉันคิดไว้และฉันก็มีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ

Alex:  ผมรู้ว่าผมสามารถพึ่งพาคุณได้

Alex: แต่ผมว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ จะดีกว่าถ้าเราสามารถสร้างแนวคิดผ่านการประชุมทีมได้ เพราะตอนนี้เราทำหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกับทีมอื่นๆ ทำ ดังนั้นการฟังความคิดเห็นของคนในทีมจะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่เริ่ม และเราสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมมากกว่าหนึ่งอุตสาหกรรมได้อีกด้วย

Marie: เห็นด้วยค่ะ นอกจากกลยุทธ์ด้านบรรจุภัณฑ์แล้ว เรายังสามารถปรับราคาอีกด้วย

Marie: ฟังแล้ว ฉันว่ามันอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบได้เลยนะ

Alex: ใช่ครับ ผมมั่นใจ

>>> Read more: สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ – รวมคำตอบดีๆที่ควรทราบ

บทความข้างต้น ELSA Speak ได้รวบรวมคำศัพท์และตัวอย่างประโยคในหัวข้อ Marketing มาให้กับทุกคน หวังว่าบทความนี้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ และช่วยให้ทุกคนมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Marketing นะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ