Synonym คือ อะไร? หน้าที่ การแยกประเภท และวิธีแยกแยะคำพ้องความหมาย

Synonym คือ อะไร? คำพ้องความหมาย (synonyms) เป็นไวยากรณ์พื้นฐานแต่กลับทำให้นักเรียนหลายคนสับสน เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าคำพ้องความหมายคืออะไร การแยกประเภท และแยกแยะกับความรู้อื่นๆ งั้นมาเรียนรู้ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นกับ ELSA Speak ในบทความด้านล่างนี้กันเลย

Synonym คือ?

Synonym คือ อะไร

คำพ้องความหมายเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายๆ กัน บางทีสามารถใช้แทนกันได้ด้วยคำอื่นๆ ที่มีการออกเสียงและวิธีการเขียนไม่เหมือนกันแต่มีความหมายเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คำพ้องความหมายสามารถแทนที่คำต้นฉบับได้ โดยเฉพาะคำพ้องความหมายนั้นอธิบายได้สอดคล้องกับบริบทของประโยคอย่างสมบูรณ์

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
Synonym คือ

ตัวอย่างคำพ้องความหมาย

ตัวอย่างที่ 1: Fong just killed 12 people.

 • บริบทของประโยค: การฆ่าคนโดยทั่วไป เพราะยังไม่แน่ชัดว่า “people” ในที่นี้เป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่ แต่ “killed” สามารถแทนด้วย “murdered” ในกรณีนี้ได้ เพราะ “murder” คือการอธิบายการฆ่าคน ซึ่งเหมาะสมกับบริบทของประโยค

ตัวอย่างที่ 2: Fong just killed 12 rats.

 • วัตถุประสงค์ของประโยค“killed” – คือการฆ่า
 • บริบทของคำว่า “killed”: คือการฆ่าสัตว์ ที่นี่หมายถึงหนู “kill” ไม่สามารถแทนที่ด้วย “murder” ได้ เนื่องจาก “murder” ที่ใช้อธิบายนั้นไม่รวมถึงการฆ่าสัตว์ ซึ่งไม่เหมาะสมกับบริบทของประโยค

จากนั้น คำจำกัดความที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของคำพ้องความหมายคือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกับคำต้นฉบับ (Cruse 2002 as cited in Adamska-Salaciak 2015) หรือคำที่มีความหมายเหมือนกันกับคำต้นฉบับมากกว่าความแตกต่าง (Cruse 2004)

หน้าที่ของคำพ้องความหมาย (synonyms)

คำพ้องความหมายเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายๆ กัน บางทีสามารถใช้แทนกันได้ด้วยคำอื่นที่มีการออกเสียงและวิธีการเขียนไม่เหมือนกันแต่มีความหมายเดียวกัน การใช้คำพ้องความหมายสามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความหลากหลายในภาษาได้ สามารถใช้งานได้หลากหลายบริบท ได้แก่ :

 • หลีกเลี่ยงการทำซ้ำ: เมื่อมีการใช้คำเดียวกันซ้ำหลายครั้งในเนื้อเรื่องหรือการบรรยาย ผู้เขียนหรือผู้พูดสามารถใช้คำพ้องความหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนและยังทำให้ข้อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • เพิ่มความแม่นยำ: ในบางกรณี คำหนึ่งคำอาจมีความหมายที่แตกต่างกันมากมาย ผู้ใช้สามารถใช้คำพ้องความหมายเพื่ออธิบายความหมายเฉพาะที่ต้องการสื่อได้
 • มีสไตล์และสร้างความประทับใจ: การใช้คำพ้องความหมายสามารถช่วยสร้างรูปแบบการเขียนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และทำให้ข้อความน่าดึงดูดอีกหลายเท่า นอกจากนี้ยังสามารถช่วยสร้างความประทับใจระหว่างการบรรยายหรือการกล่าวสุนทรพจน์เพิ่มขึ้นด้วย

การแยกประเภทคำพ้องความหมาย (synonyms)

คำพ้องความหมายที่สมบูรณ์

คำพ้องความหมายที่สมบูรณ์คือคำที่สามารถทดแทนกันได้ในทุกกรณีโดยไม่เปลี่ยนความหมายของประโยค กล่าวอีกนัยหนึ่ง คำพ้องความหมายที่สมบูรณ์คือคำที่มีคำจำกัดความเดียวกันกับคำดั้งเดิม และไม่มีความแตกต่างในความหมายระหว่างคำทั้งสอง

synonym คำพ้องความหมายที่สมบูรณ์

คำพ้องความหมายที่ไม่สมบูรณ์

คำพ้องความหมายบางส่วนคือคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่ยังคงแตกต่างกันบ้างในด้านทัศนคติ อารมณ์ หรือวิธีการกระทำ เมื่อใช้คำเหล่านี้ เราต้องพิจารณาเลือกคำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้ฟังด้วย

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงคำจำกัดความของคำนั้นๆอย่างชัดเจน:

ตัวอย่าง: คำ “funny” และ “comical”

 • Ahmed told a seriously funny joke.
 • Ahmed told a seriously comical joke.

ในบริบทนี้ “funny” แปลว่า “ตลก” ดังนั้นในกรณีข้างต้น คำนี้สามารถแทนที่ด้วยคำว่า “comical” ได้อย่างสมบูรณ์ – ซึ่งก็หมายถึง “ตลก” ด้วย

 • My tummy feels a bit funny.
 • My tummy feels a bit comical.

“Funny” ในกรณีนี้ไม่สามารถแทนที่ด้วย “comical” ได้ แม้ว่าทั้งสองคำจะมีความหมายว่า “ตลก” แต่ตามบริบทของประโยค “funny” สามารถเข้าใจได้ว่าเป็น “ความรู้สึกแปลก ๆ” ไม่ใช่ “ตลก” ดังนั้นสองคำนี้จึงใช้แทนกันไม่ได้ เพราะคำว่า “comical” แปลว่า “ตลก” เท่านั้น

synonym ที่ไม่สมบูรณ์

ปัจจัยที่สร้างความแตกต่างระหว่างคำพ้องความหมาย (synonyms)

ปัจจัยที่เหมาะสมระหว่างคำพ้องความหมาย การอธิบายบริบทของประโยคที่ได้รับการกล่าวถึงตลอดทั้งบทความ ส่วนต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบที่ส่งผลต่อปัจจัยข้างต้นคืออะไร และสามารถตอบคำถามได้ว่า: ปัจจัยใดที่ทำให้คำพ้องความหมาย (synonyms) มีความแตกต่างกัน

ความแตกต่างในรูปแบบการใช้

ในภาษาอังกฤษมีคำพ้องความหมาย (synonyms) หลายคำที่มีความหมายคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในด้านความสุภาพและความเหมาะสมในสถานการณ์การพูด

ตัวอย่างที่ 1: Dunk (=dip) the pieces of chicken in the batter mixture before frying.

รูปแบบของข้อความข้างต้นแสดงถึงความจริงจังและสุภาพ และเป็นคำแนะนำในการทำอาหารของหนังสือเล่มหนึ่ง ดังนั้นการใช้คำว่า “dunk” ซึ่งเป็นคำที่มีความแตกต่างกันในบริบทและมักใช้ในภาษาพูดจึงไม่เหมาะสม

สำหรับหัวข้อที่แสดงความจริงจัง การใช้คำพ้องความหมาย (synonyms) อย่างเหมาะสมถือเป็นข้อกำหนดที่สำคัญมากเพื่อหลีกเลี่ยงการรุกรานผู้อื่น

ตัวอย่าง 2: His mother just snuffed it (=passed away) recently due to a fever.

บริบทในที่นี้คือการประกาศว่าแม่ของบุคคลหนึ่งเพิ่งเสียชีวิตด้วยอาการไข้ เนื่องจากนี่เป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ จึงควรได้รับความเคารพ ดังนั้นการใช้คำว่า “snuffed it”แบบนี้จะทำให้ครอบครัวผู้ตายขุ่นเคืองอย่างแน่นอน

ผู้สื่อสารควรหลีกเลี่ยงการใช้คำพ้องความหมายที่ไม่เหมาะสมในบริบทที่เป็นทางการหรือต้องใช้ความจริงจัง

ตัวอย่างที่ 3: The speaker spouted nothing but pure crap (=falsehoods) throughout the debate.

บริบทนี้คือการอภิปรายอย่างสุภาพและจริงจัง ดังนั้น การใช้คำว่า “pure crap” ในที่นี้จึงไม่สุภาพ และขัดต่อหลักปฏิบัติในการอภิปราย

ในทางตรงกันข้าม ผู้พูดควรใช้คำที่สละสลวยในบริบทที่มีความใกล้ชิด

ตัวอย่าง: Thomas, can you please give Kim something to imbibe (=drink)?

ในบริบทนี้คือการสนทนาปกติระหว่างเพื่อน ดังนั้นการใช้คำว่า “imbibe” ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเป็นทางการมาก จะทำให้เกิดความประหลาดใจอย่างมาก และอาจทำให้ผู้ฟังหัวเราะหรือแม้กระทั่งไม่เข้าใจเลยก็ได้

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้เมื่อค้นหาคำพ้องความหมาย (synonyms) คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้คำที่มีการป้ายกำกับว่าเป็นทางการ เช่น formal, informal, technical, literary, archaic, offensive,… ผู้อ่านควรใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเช่นของ Oxford อ้างอิงในการหาคำพ้องความหมายที่แม่นยำ

ความแตกต่างในรูปแบบการใช้

ความแตกต่างในความหมายเมื่อใช้ Synonyms

ความแตกต่างที่สับสนและซับซ้อนที่สุดเมื่อใช้คำพ้องความหมาย (synonyms) ในภาษาอังกฤษคือความแตกต่างในความหมายระหว่างคำพ้องความหมาย คำบางคำอาจมีคำจำกัดความที่เท่ากัน แต่ไม่สามารถใช้แทนกันได้เนื่องจากมีความแตกต่างที่ซ่อนอยู่ในความหมาย ซึ่งยากต่อการจดจำหากไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากนัก

เกณฑ์แยกแยะที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งอาจเป็นระดับหรือความรุนแรงในบริบท

 • She suffered agonizing pain from a broken arm.
 • She suffered great pain from a broken arm.

แม้คำว่า “agonizing” และ “great” ต่างก็อธิบายถึงความเจ็บปวดในระดับที่มาก แต่คำว่า “agonizing” คือความรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงจนบิดเบี้ยว ในขณะที่ “great” ไม่ได้อธิบายถึงความเจ็บปวดในระดับสาหัสเช่นนั้น

สาเหตุของความแตกต่างอาจเกิดจากความแตกต่างเชิงลบและบวกระหว่างคำสองคำที่ต่างกัน

 • The symptoms persisted for three days.
 • The symptoms persevered for three days

คำว่า ”persist” และ “persevere”ทั้งสองคำหมายถึง “ดำรงอยู่ต่อไป” แต่  ”persist” เป็นคำที่มีความหมายในเชิงลบ ในขณะที่ “persevere” เป็นคำที่มีความหมายในเชิงบวก ในกรณีนี้ไม่สามารถแทนที่คำว่า “persevere” ได้ เนื่องจากคำว่า  ”persist” ในที่นี้ใช้เพื่ออธิบายอาการของโรค ซึ่งมีความหมายในเชิงลบ 

คำบางคำอาจยืดหยุ่นเกินไปหรือมีความหมายเฉพาะเจาะจงเกินไป และต้องพิจารณาบริบทอย่างรอบคอบเพื่อค้นหาคำพ้องความหมาย (synonyms)

 • I’m going to correct my mistakes!
 • I’m going to right my mistakes!

แม้ว่า “right” จะเป็นคำพ้องความหมายกับ “correct” ในความหมายของ “ถูกต้อง แม่นยำ” แต่ในกรณีนี้ก็ไม่เหมาะสมเพราะ “correct” ในประโยคแรกไม่ได้หมายถึงความถูกต้อง แต่มีความหมายว่า “แก้ไขให้ถูกต้อง”

การอ้างอิงถึงการดำรงอยู่ทางกายภาพก็เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อค้นหาคำพ้องความหมาย

 • The statistics fluctuated significantly.
 • The statistics wobbled significantly.

ทั้งคำว่า “fluctuate” และ “wobble” หมายถึง “ผันผวน” แต่คำว่า “fluctuate” ใช้กับวัตถุที่เป็นนามธรรมเช่นข้อมูลเท่านั้น ส่วนคำว่า “Wobble” ใช้ได้กับการเคลื่อนที่ไปมาของวัตถุที่มีอยู่ เช่น ตุ๊กตารัสเซียเท่านั้น ดังนั้นในกรณีข้างต้นจึงสามารถใช้ได้เฉพาะคำว่า “fluctuate” เท่านั้น

มีคำหลายคำในภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไม่ว่าจะมีคำนำหน้าหรือไม่ก็ตาม

 • Jane bought the ticket, and became a spectator in that football match.
 • Jane bought the ticket, and became an onlooker in that football match.

ทั้งสองคำ “spectator” และ “onlooker” หมายถึง ‘ผู้ชม’ อย่างไรก็ตาม หากบอกว่า “spectator” แสดงว่าเจนได้ซื้อตั๋วเตรียมการดูการแข่งขันฟุตบอลไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ถ้าบอกว่า “onlooker” แสดงว่าเจนแอบดูการแข่งขันฟุตบอล ในบริบทนี้เจนซื้อตั๋วไปแล้ว จึงไม่สามารถใช้  “onlooker” ได้

สาเหตุอาจเป็นปัจจัยในการกำหนดความแตกต่างระหว่างคำพ้องความหมายสองคำ

 • I enjoyed the books, it’s such a shame that I have to return them.
 • I enjoyed the books, it’s such a shame that I have to take them back.

แม้ว่า “return” และ “take (them) back” ทั้งสองคำจะหมายถึง “การคืน” แต่สาเหตุของการคืนใน “take (them) back” นั้นเป็นเพราะผู้พูดไม่พอใจในสินค้า ในขณะที่ “return” นั้นหมายถึงการคืนสินค้าโดยทั่วไปเท่านั้น  ในกรณีนี้วิทยากรบอกชัดเจนว่า “enjoyed the books” จึงใช้ “take them back” ไม่ได้

ความแตกต่างในความหมายเมื่อใช้ Synonyms

เมื่อใดจึงจะใช้คำพ้องความหมาย

เมื่อเขียนหรือเล่าเรื่องยาว ๆ อาจจำเป็นต้องอ้างอิงถึงเหตุการณ์เดียวกันหลายครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการพูดซ้ำ เราพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ประโยคหรือคำซ้ำกัน ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการขาดความสนใจในการฟังหรืออ่านเรื่องราว แต่เราสามารถใช้คำพ้องความหมายแทนกันได้ แม้ว่าคำพ้องความหมายจะมีความหมายเหมือนกัน แต่ก็ไม่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณี สิ่งนี้ทำให้เราต้องเรียนรู้วิธีใช้คำที่เหมาะสมกับบริบทและปรับปรุงความสามารถทางภาษาของเรา

คำพ้องความหมายภาษาอังกฤษ (synonyms) 50+ คำที่ใช้บ่อย

คำพ้องความหมายในภาษาอังกฤษ: คำนาม

คำศัพท์คำพ้องความหมายความหมาย
TransportationVehiclesยานพาหนะ
LawRegulation, Rule, Principleกฎ
ChanceOpportunityโอกาส
RouteRoad, Trackเส้นทาง
ShipmentDeliveryการจัดส่ง
ImprovementInnovation, Developmentนวัตกรรม
DowntownCity centerใจกลางเมือง
ApplicantCandidateผู้สมัคร
EnergyPowerพลังงาน
BrochureBooklet, Leafletแผ่นพับ
PeopleCitizens, Inhabitantsประชากร
SignatureAutographลายเซ็น
TravelerCommutersผู้โดยสาร
EmployeeStaffพนักงาน

คำพ้องความหมายในภาษาอังกฤษ: คำกริยา

คำศัพท์คำพ้องความหมายความหมาย
LikeEnjoyชอบ
VisitCome round toเยี่ยมชม
ConfirmBear outยืนยัน
SuggestPut forward, Get acrossหยิบยก
DelayPostponeเลื่อน
SupplyProvideจัดหา
DistributeGive outแจก
RememberLook back onจำ
ContinueCarry outดำเนินการต่อ
AnnounceInform, Notifyประกาศ
Figure outWork out, Find outคิดออก
ArriveReach, Show upมาถึง
HappenCome aboutเกิดขึ้น
DiscussTalk overพูดคุย
RaiseBring upนำขึ้น
DecreaseCut, Reduceลด
ExtinguishPut outดับ
TidyClean, Clear Upเรียบร้อย
ExecuteCarry outดำเนินการ
CancelAbort, Call offยกเลิก
BuyPurchaseซื้อ
BookReserveจอง
RequireAsk for, Needต้องการ
RefuseTurn downปฏิเสธ
SeekLook for, Search forค้นหา
OmitLeave outละเว้น

คำพ้องความหมายในภาษาอังกฤษ: คำคุณศัพท์

คำศัพท์คำพ้องความหมายความหมาย
PrettyRatherค่อนข้าง
EffectiveEfficientประสิทธิภาพ
RichWealthyรวย
QuietSilence, Muteเงียบ
BadTerribleแย่
ShyEmbarrassed, Awkwardอาย
DefectiveError, Faulty, Malfunctionalผิดพลาด
DamagedBroken, Out of orderเสียหาย
HardDifficult, Stiffยาก
FamousWell-known, Widely-knownมีชื่อเสียง
FragileVulnerable, Breakableเปราะบาง
LuckyFortunateโชคดี

>>> Read more:

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำพ้องความหมายภาษาอังกฤษ

ด้านล่างนี้คือแบบฝึกหัดคำพ้องความหมายภาษาอังกฤษบางส่วน:

Question 1: I just want to stay at home and watch TV and take it easy.
A. sleep    

B. sit down    

C. eat    

D. relax

Question 2: The meteorologist says on TV that it is supposed to rain all day tomorrow.
A. astronomer    

B. TV anchor    

C. TV weatherman    

D. fortune teller

Question 3: In the end, her neighbor decided to speak his mind.
A. say exactly what he thought    

B. say a few words
C. have a chat                            

D. are given the right to

Question 4: When I mentioned the party, he was all ears.
A. partially deaf    

B. listening attentively    

C. listening neglectfully    

D. deaf

Question 5: The notice should be put in the most conspicuous place so that all students can be well-informed.

A. easily seen    

B. suspicious    

C. popular    

D. beautiful

เฉลยแบบฝึกหัด 

ข้อเฉลยความหมาย
1DTake it easy = relax – ผ่อนคลาย
2CMeteorologist = TV weatherman =  นักอุตุนิยมวิทยา (นักพยากรณ์อากาศ)
3ASpeak his mind = say exactly what he thought = พูดความคิดของเขา
4BAll ears = listening attentively = ฟังอย่างตั้งใจ
5AConspicuous = easily seen = มองเห็นได้ง่าย

ข้างต้นเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อตอบคำถามว่า synonym คือ อะไร? และคำพ้องความหมายภาษาอังกฤษ 50+ คำที่ใช้บ่อย หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทและการใช้คำพ้องความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่าลืมติดตาม ELSA Speak เพื่ออัปเดทความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกวันนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ