Past Perfect Tense: โครงสร้าง หลักการใช้ และแบบฝึกหัด - ELSA Speak Official

Past Perfect Tense เป็นหนึ่งใน tense ในภาษาอังกฤษ (12 tense) และมีความสำคัญในโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Past Perfect Tense ใช้ในการสื่อสารประจำวันหรือในบทเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษมาร่วมกับ ELSA Speak เรียนรู้โครงสร้าง หลักการใช้ และนำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในแบบฝึกหัดในบทความต่อไปนี้!

สารบัญ

Past Perfect Tense คืออะไร

Past Perfect คือ Tense ที่แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนการกระทำอื่นในอดีต โดยการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนหน้าจะแสดงใน Past Perfect Tense ส่วนการกระทำที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะแสดงใน Past Simple Tense

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
Past Perfect Tense คืออะไร
Past Perfect Tense คืออะไร

โครงสร้าง Past Perfect Tense

โครงสร้าง Past Perfect Tense

รูปแบบประโยคบอกเล่า

S + had + V3/ed + … (Past Participle)

ตัวอย่างเช่น

They had eaten all the food before we came. 

(พวกเขากินอาหารหมด ก่อนที่พวกเราจะมา)

The party started after they had cooked for 3 hours. 

(ปาร์ตี้เริ่มขึ้นหลังจากพวกเขาทำอาหารเป็นเวลา 3 ชั่วโมง)

Past Perfect Tense ในรูปแบบประโยคบอกเล่า
Past Perfect Tense ในรูปแบบประโยคบอกเล่า

รูปแบบประโยคปฏิเสธ

S + had not + V3/ed + …  (Past Participle)*had not= hadn’t

ตัวอย่างเช่น

The children hadn’t done any housework by the time we got home. 

เด็กๆ ยังไม่ได้ทำงานบ้านเลยเมื่อพวกเรากลับถึงบ้าน)

He hadn’t completed the task when his boss came back.  

(เขายังทำงานไม่เสร็จเมื่อเจ้านายกลับมา)

Past Perfect Tense ในรูปแบบประโยคปฏิเสธ
Past Perfect Tense ในรูปแบบประโยคปฏิเสธ

รูปแบบประโยคคำถาม

A. คำถาม Yes- No

Had + S + V3/ed + …?

Yes, S + had.No, S + hadn’t.

ตัวอย่างเช่น

Had our daughter finished her homework when you got home?

(เมื่อคุณกลับถึงบ้าน ลูกสาวของเราทำการบ้านเสร็จหรือยัง?) 

Yes, she had.

(เสร็จแล้วนะ)  

Had the meeting ended before you called?

(การประชุมสิ้นสุดลงก่อนที่คุณจะโทรหาไหม?)

No, it hadn’t.

(ไม่นะ)

Past Perfect Tense ในรูปแบบประโยคคำถาม Yes - No
Past Perfect Tense ในรูปแบบประโยคคำถาม Yes – No

B. คำถาม Wh-

  • คำใช้ถามไม่ใช่หัวเรื่อง

What/ Where/ When/ Why/ How/ Who(m) + had + (not) + S + V3/ed + …?

ตัวอย่างเช่น

What had they done by the time you entered the hall?

(เมื่อคุณเข้าไปในห้องโถง พวกเขาทำอะไรไปแล้ว?)

Where had the host gone when the event started?

(เจ้าภาพหายไปไหนเมื่องานเริ่มต้น?) 

Who(m) had they met before they came to our office?

(พวกเขาพบใครก่อนที่จะมาที่สำนักงานของเรา?)

Why hadn’t our son done any housework by the time we got home?

(ทำไมลูกชายของเราไม่ทำงานบ้านเลยเมื่อเรากลับถึงบ้าน?)

Past Perfect Tense ในรูปแบบประโยคคำถาม Wh-
Past Perfect Tense ในรูปแบบประโยคคำถาม Wh-
  • คำใช้ถามคือหัวเรื่อง

What/ Who + had (not) + V3/ed + …? (be)

ตัวอย่างเช่น

What had happened before we got here?

(เกิดอะไรขึ้นก่อนที่เราจะมาถึงที่นี่?)

Who had eaten all the candies before the children came?

(ใครกินลูกอมหมดก่อนเด็กๆ มาถึง?)

สัญญาณการรับรู้ Past Perfect Tense

สัญญาณการรับรู้แรก

  • Past Perfect Tense มักใช้ในอนุประโยคในประโยคที่ซับซ้อน ร่วมกับอนุประโยคอื่นที่ใช้ Simple Past Tense

Past Perfect Tense ตัวอย่างประโยค

When they called,we had cooked dinner.
(อนุประโยคที่ 1: Simple Past Tense)(อนุประโยคที่ 2: Past Perfect Tense)
→ เมื่อพวกเขาโทรมา พวกเราก็ทานอาหารเย็นแล้ว
They had lived thereuntil their son turned 10.
(อนุประโยคที่ 1: Past Perfect Tense)(อนุประโยคที่ 2: Simple Past Tense)
→ พวกเขาอยู่ที่นั่นจนกระทั่งลูกชายอายุ 10 ขวบ
  • เมื่ออนุประโยค 2 ประโยคมีหัวเรื่องเดียวกัน และมีคำสันธานคือ ‘before’ หรือ ‘after’ เรามีสิทธิ์ที่จะละเว้นหัวเรื่อง และเปลี่ยนกริยาในอนุประโยคที่มี ‘before’ หรือ ‘after’ เป็น V-ing

ตัวอย่างเช่น

He had called her many times before he left the city. (เขาโทรหาเธอหลายครั้งก่อนที่เขาจะออกจากเมือง) 

→ He had called her many times before leaving the city. 

After they had washed the dishes, they watched TV. (หลังจากล้างจานเสร็จ พวกเขาก็ดูทีวี) 

After having washed the dishes, they watched TV. 

สัญญาณการรับรู้ที่ 2

อนุประโยค 2 ประโยคเชื่อมกันด้วยคำสันธานบอกเวลา เช่น

before, after, when, by the time, by the end of + time in the past, as soon as, for + [ระยะเวลา],…

หลักการใช้ Past Perfect Tense

หลักการใช้ Past Perfect Tense

แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นก่อนการกระทำอื่นในอดีต

ตัวอย่างเช่น

That customer had canceled his order by the time we contacted him. 

(ลูกค้าคนนั้นได้ยกเลิกคำสั่งซื้อของเขาก่อนเวลาที่เราติดต่อเขา)

People rebuilt their houses after the storm had destroyed them. 

(ผู้คนสร้างบ้านขึ้นใหม่หลังจากพายุพัดถล่ม)  

แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นและดำเนินไปถึงจุดเวลาหนึ่งในอดีต

ตัวอย่างเช่น

By the time he changed his job, he had worked for that company for 10 years. 

(ตอนที่เขาเปลี่ยนงาน เขาทำงานให้กับบริษัทนั้นเป็นเวลา 10 ปีแล้ว) 

When we first met in London, she had lived there for 5 years. 

(เมื่อเราพบกันครั้งแรกในลอนดอน เธออาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 5 ปีแล้ว) 

แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนช่วงเวลาหนึ่งในอดีต

ตัวอย่างเช่น

By 1998, that organization had built 219 houses for poor people. 

(ในปี 2541 องค์กรนั้นได้สร้างบ้าน 219 หลังให้กับคนจน)   

She had met the sales target by the end of last month. 

(เธอทำยอดขายได้ตามเป้าเมื่อปลายเดือนที่แล้ว)

ใช้ในประโยคเงื่อนไข If clause แบบที่ 3 เพื่อสมมุติเกี่ยวกับสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอดีต

ตัวอย่างเช่น

Last night, if you hadn’t left the door open, the burglar couldn’t have got in. 

(เมื่อคืน ถ้าคุณไม่เปิดประตูทิ้งไว้ ขโมยก็เข้ามาไม่ได้)

If she had given me your phone number, I would have called you last night. 

(ถ้าเธอให้เบอร์โทรศัพท์ของคุณกับฉัน ฉันคงโทรหาคุณเมื่อคืนนี้แล้ว) 

ใช้ในประโยค ‘wish’ เพื่อแสดงความเสียใจเกี่ยวกับการกระทำ/สิ่งที่ผ่านมาในอดีต

ตัวอย่างเช่น

I wish I hadn’t talked to her like that. 

(ฉันหวังว่าฉันจะไม่พูดกับเธอแบบนั้น)

I wish that disaster hadn’t happened. 

(ฉันหวังว่าภัยพิบัติจะไม่เกิดขึ้น)  

เรียนภาษาอังกฤษแบบ 1-1 กับ ELSA Speak

ตัวอย่างประโยค Past Perfect Tense

By the end of last year, that team had won 5 prizes. 

(เมื่อสิ้นปีที่แล้ว ทีมนั้นได้รับรางวัล 5 รางวัล)

The meeting had ended before we got there. 

(การประชุมสิ้นสุดลงก่อนที่พวกเราจะไปถึงที่นั่น)  

That employee hadn’t completed her task when our boss asked her about it. 

(พนักงานคนนั้นยังทำงานไม่เสร็จเมื่อเจ้านายของเราถามเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้)  

After they had planted the new trees, they reopened the park. 

(หลังจากที่พวกเขาปลูกต้นไม้ใหม่แล้ว พวกเขาก็เปิดสวนอีกครั้ง)  

Our son had eaten a lot of cake before we went to their house. 

(ลูกชายของเรากินเค้กมากมายก่อนที่เราจะไปที่บ้านของพวกเขา)   

If I hadn’t gone to the party that night, I could have taken care of her.

(ถ้าฉันไม่ไปงานเลี้ยงคืนนั้น ฉันคงดูแลเธอได้)   

She wouldn’t feel tired now if she hadn’t stayed up late last night. 

(ตอนนี้เธอคงไม่รู้สึกเหนื่อย ถ้าเมื่อคืนเธอไม่นอนดึก) 

If you had invited her to your party, she wouldn’t feel sad now.

(หากคุณเชิญเธอไปงานปาร์ตี้ ตอนนี้เธอคงไม่รู้สึกเศร้า) 

I wish they hadn’t got on that plane. 

(ฉันหวังว่าพวกเขาจะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินลำนั้น) 

We wish we hadn’t sold our house then.

(เราหวังว่าเราจะไม่ขายบ้านของเราในตอนนั้น)  

Had our son finished cooking when you got home?

(เมื่อคุณกลับถึงบ้าน ลูกชายของเราทำอาหารเสร็จหรือยัง?)

When I called you this morning, had you contacted that customer?

(เมื่อเช้านี้ฉันโทรหาคุณ คุณติดต่อกับลูกค้าคนนั้นหรือยัง?) 

How long had he worked there before he left?

(เขาทำงานที่นั่นนานแค่ไหนก่อนที่จะจากไป?)

Where had you lived before you moved to this city? 

(คุณเคยอาศัยอยู่ที่ไหนก่อนที่จะย้ายมาที่เมืองนี้?)

Who(m) had you lived with before you started living alone? 

(คุณเคยอาศัยอยู่กับใครก่อนที่จะเริ่มอยู่คนเดียว?)

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมของ Past Perfect Tense ในวิดีโอต่อไปนี้

แยกความแตกต่างระหว่าง Past Perfect Simple กับ…..ด้วยโครงสร้างที่ทำให้สับสนง่าย

Past Perfect Tense และ Simple Past Tense

Past Perfect Tense และ Simple Past Tense เป็น 2 tense ภาษาอังกฤษที่หลายคนมักสับสน เรามาแยกความแตกต่างของ Simple Past Tense และ Past Perfect Tense เพื่อไม่ให้สับสนระหว่าง 2 tense นี้อีก:

Past Perfect TenseSimple Past Tense
แสดงและเน้นการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนการกระทำอื่นในอดีตมักจะมาพร้อมกับอนุประโยคที่ใช้ Simple Past Tense เพื่อแสดงการกระทำที่เกิดขึ้นที่หลัง หรือมาพร้อมกับวลีที่ระบุเวลาในอดีตแสดงเฉพาะการกระทำที่เกิดขึ้น (และเสร็จสิ้น) ในเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตไม่ต้องไปผูกกับ tense อื่น 
ตัวอย่างเช่นThey had lived there until their son turned 10. (พวกเขาอยู่ที่นั่นจนกระทั่งลูกชายอายุ 10 ขวบ) ตัวอย่างเช่นThey moved there when their son was 10. (พวกเขาย้ายไปที่นั่นเมื่อลูกชายอายุ 10 ขวบ)

Past Perfect Tense และ Past Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense แสดงความต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดของการกระทำหนึ่งๆ จนถึงจุดต่อมาในอดีตหรือจนกระทั่งมีการกระทำอื่นเกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่น

I had thought about him before we met last week.

(ฉันคิดถึงเขาก่อนที่พวกเราจะพบกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

วิเคราะห์: เรารู้แค่ว่าการ “คิดถึงเขา” เกิดขึ้นก่อนการ “พบกัน” แต่เราไม่รู้ว่ามันจะต่อเนื่องหรือไม่

I had been thinking about him before we met last week.

(ฉันไม่สามารถหยุดคิดถึงเขาก่อนที่พวกเราจะพบกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว) 

วิเคราะห์: ผู้พูดหมายถึงการเน้นย้ำว่าการ “คิดถึงเขา” ดำเนินต่อไปก่อนการ “พบกัน”

 4 เคล็ดลับสำหรับการเรียนด้วย ELSA Speak

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Past Perfect Tense

แบบฝึกหัดที่ 1: เปลี่ยนกริยาด้านล่างเป็นรูปกริยาช่องที่ 3 (V3/ed)

1. go
2. do
3. think
4. move
5. live
6. contact
7. finish
8. get
9. sell
10. leave
11. build
12. eat
13. meet
14. win
15. invite

คำตอบ:

1. gone
2. done
3. thought
4. moved
5. lived
6. contacted
7. finished
8. got
9. sold
10. left
11. built
12. eaten
13. met
14. won
15. invited

แบบฝึกหัดที่ 2: ผันคำกริยาในวงเล็บเป็นกริยาใน Past Perfect Tense

1. They________________ (sell) their house before we contacted them. 

2. By 2020, we________________ (export) 25000 products.  

3. They________________  (plant) 50 trees by the time we got there.

4. He________________  (win) many races before he retired in 1991. 

5. My mother________________ (use) that phone for 10 years before she bought a new one last week. 

6. After my brother________________ (cook) lunch, I cleaned up the kitchen  

7. Because he________________ (cheat) on her, she broke up with him.

คำตอบ:

1. had sold
2. had exported
3. had planted
4. had won
5. had used
6. had cooked
7. had cheated

แบบฝึกหัดที่ 3: เลือกคำ/วลีที่เหมาะสมเพื่อเติมลงในช่องว่าง

1. Where had you________ (go) before you got home?

A. go          B. gone        C. went           D. had hone

2. Jack and I ________ (bake) a cake before she bought this one.

A. baked           B. had bake           C. baking           D. had baked

3. After we had tidied our rooms, we________ (play) football. 

A. played         B. had played           C. were playing           D. play

4. How long had you________ (work) for that company before you left?

A. worked           B. been working          C. work          D. A và B

5. He had lived in that city for many years before we________ (meet) in 2018.

A. meet          B. had met          C. met          D. meeting

6. Anna, you________ (take) the money before you asked, right?

A. took          B. had take          C. had taken            D. had took 

7. They ________ (do) anything when we got there. 

A. didn’t do         B. hadn’t done           C. had done           D. did

คำตอบ:

1. B
2. B
3. A
4. D
5. C
6. C
7. B

แบบฝึกหัดที่ 4: ผันคำกริยาในวงเล็บเป็นกริยาใน Simple Past Tense หรือ Past Perfect Tense

1. We________________ (cook) dinner before she brought us the soup. 

2. After having swum for a while, we________________ (build) some sand castles. 

3. After I________________ (work) here for 2 years, my boss gave me a promotion last month. 

4. We________________ (order) some pizzas after having worked all day

5. Before we got there, the meeting________________ (end). 

6. They________________ (buy) a lot of things before I told them to stop.  

7. By the end of last month, that employee________________ (meet) the sales target. 

คำตอบ:

1. had cooked 
2. built
3. had worked
4. ordered
5. had ended
6. had bought 
7. had met

แบบฝึกหัดที่ 5: จับคู่อนุประโยคในคอลัมน์ด้านซ้ายกับอนุประโยคในคอลัมน์ด้านขวาเพื่อให้เข้าใจตรงกัน

1. We had dated for nearly 8 yearsA. so I stopped trusting them. 
2. By the time we started our business,B. we started using plastic ones.
3. They called the policeC. after they had disappointed us many times.
4. They had lied to me so many times, D. they had opened many branches.
5. We ended our contract with that company E. they hadn’t started the meeting. 
6. Because the children had broken so many bowls, F. before we got married in 2025.  
7. When we got there, G. as their motorbike was stolen. 

คำตอบ:

1. F
2. D
3. G
4. A
5. C
6. B
7. E

แบบฝึกหัดที่ 6: จัดเรียงคำด้านล่างเพื่อสร้างประโยคที่ถูกต้อง

1. getting married/ before/ in 1999/ had dated/ they/ for many years.

2. played games/ had/ before/ they/ the children/ done their homework/ .

3. had/ by the end of last week/ sold many products/ that salesperson/ .

4. you/ before/ had/ went to bed/ locked the door/ you/ ?

5. came to the party/ they/ they/ had/ after/ had dinner/ .

6. last Sunday/ before/ heard a lot about him/ we/ first met him/ had/ we/ .

7. when/ read my message/ texted her again/ she/ I/ hadn’t/ . 

คำตอบ:

1. They had dated for many years before getting married in 1999.  

2. The children had done their homework before they played games.  

3. That salesperson had sold many products by the end of last week.  

4. Had you locked the door before you went to bed? 

5. They came to the party after they had had dinner.  

6. We had heard a lot about him before we first met him last Sunday.  

7. She hadn’t read my message when I texted her again. 

แบบฝึกหัดที่ 7: แต่ละประโยคด้านล่างมีข้อผิดพลาด 1 ข้อ ค้นหาและแก้ไขให้ถูกต้อง 

1. The Sales Department had meet their targets by the end of last quarters.

2. By the time we had arrived, another group had taken our table.  

3. We had talk for a while when she got there.  

4. My elder brother lived with my parents until he turned 25.  

5. By the age of 27, he travelled around the world. (Now he’s 29.)

6. They had discussed anything when I entered the meeting. 

7. She worked there for 3 years when she got promoted for the first time. 

คำตอบ:

1. had meet → had met

2. had arrived → arrived

3. had talk → had talked

4. lived → had lived

5. travelled→ had travelled  

6. had discussed → hadn’t discussed

7. worked → had worked

แบบฝึกหัด 8: ผันกริยาในวงเล็บลงใน Past Perfect Tense หรือ Simple Past Tense เพื่อเติมข้อความด้านล่าง

Last week, I________________ (go) camping with my friends (1). I________________ (not go) camping until then (2), so I________ always________ (look) forward to it (3). I________________ (prepared) a lot (4). Before the camping day, I________________ (buy) a lot of snacks (5). I________ also________ (wash) my tent (6). On the camping day, we________________ (have) a lot of fun (7). I really want to go camping again. 

คำตอบ:

1. went
2. hadn’t gone
3. had always looked
4. had prepared 
5. had bought
6. had also washed
7. had

>>> Read more

แบบฝึกหัดที่ 9: ตั้งคำถามสำหรับส่วนที่ขีดเส้นใต้

1. She had worked for that company for 3 years until she decided to leave. 

2. He had gone to the mall with his friend before he came home. 

3. He had lived with his friend before he moved in with her. 

4. Our son had studied poorly before we encouraged him. 

5. They had sold 113 phones before we got there. 

6. They had called another company before they contacted us. 

7. She had watched this movie 5 times when I introduced it to her. 

คำตอบ:

1. How long had she worked for that company until she decided to leave?

2. What had he done before he came home? 

3. Who(m) had he lived with before he moved in with her?  

4. How had our/ your son studied before we/ you encouraged him?  

5. How many phones had they sold before we/ you got there?

6. Who(m) had they called before they contacted us/ you? 

7. How many times had he watched this movie when you introduced it to her?

แบบฝึกหัดที่ 10: เขียนประโยคด้านล่างเป็นประโยคใหม่ด้วยคำที่กำหนดไว้ให้

1. He had called that customer before he entered the meeting. 

→ After… 

2. Someone had turned off the lights before we got out of the room.  

→ By the time… 

3. I checked the reports again after they had corrected them. 

→ Before… 

4. After he had worked for hours, he left home for the gym. 

→ After having… 

5. She had applied for many other jobs before she came to that interview. 

→ Before coming…  

คำตอบ:

1. After he had called that customer, he entered the meeting.

2. By the time we got out of the room, someone had turned off the lights.  

3. Before I checked the reports again, they had corrected them.

4. After having worked for hours, he left home for the gym.

5. Before coming to this job interview, she had applied for many other jobs.หวังว่าบทความที่มีประโยชน์เกี่ยวกับ Past Perfect Tense ที่ ELSA Speak แบ่งปัน จะช่วยให้คุณเข้าใจไวยากรณ์ โครงสร้าง และการใช้ Past Perfect Tense ได้อย่างแม่นยำ และไม่สับสนกับ tense ที่เหลือ ขอให้โชคดีกับการเรียน!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท