In terms of แปลว่าอะไร? โครงสร้าง วิธีการใช้ และคำพ้องความหมาย

ในกระบวนการเรียนภาษาอังกฤษ คุณคงเจอคำวลี In terms of แล้ว In terms of เป็นคำวลีที่มีความหมายหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะมีความหมายเป็น “เกี่ยวข้องกับ” หรือ “ในแง่ของ” ฯลฯ ในบทเรียนนี้  ELSA Speak จะช่วยให้คุณเข้าใจความหมาย วิธีการใช้ คำพ้องความหมายและแบบฝึกหัดการใช้งานของ In terms of ในภาษาอังกฤษมากขึ้น

In terms of แปลว่าอะไร 

“In terms of” เป็นวลีที่มีความหมายหลายรูปแบบ ซึ่งในแต่ละกรณี คำวลีนี้ จะมีความหมายที่แตกต่างกัน หากต้องการเข้าใจความหมายของคำวลี คุณจะต้องเข้าใจความหมายของแต่ละส่วนประกอบในคำวลีก่อน 

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
ความหมายของ In terms ofตัวอย่าง 
ในแง่ของ He is quite a successful man in terms of money.
(ในแง่ของเรื่องการเงิน เขาค่อนข้างเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ)
ในช่วงระยะเวลา/ ตามเงื่อนไข/ ภายในระยะเวลาของ…..Fruits can easily become rotten in terms of hot and humid weather.
(ผลไม้อาจเน่าเสียได้ง่าย ในตอนที่สภาพอากาศร้อนชื้น)
เกี่ยวข้องกับ/ มีความสัมพันธ์กับ/ เกี่ยวกับ…..I have always loved Thailand, especially in terms of food and culture.
(ฉันรักประเทศไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะในเรื่องการอาหารและวัฒนธรรม)
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งJapan financially aided Thailand in terms of investments.
(ประเทศญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับประเทศไทยในด้านการลงทุน)
ในส่วนของIn terms of the Board of Directors, they haven’t come to terms with the fact that the company is on the brink of bankruptcy.
(ในส่วนของคณะกรรมการ พวกเขายังไม่ได้ตกลงกับข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทใกล้จะล้มละลาย)
ประมาณเท่าไหร่How far is it in terms of miles from the capital to your hometown?
(ระยะทางจากเมืองหลวงไปบ้านเกิดของคุณคือเท่าไหร่)
ในแง่ของShe suddenly became well-off in terms of the inheritance she was handed down from her parents.
(จู่ๆ เธอก็ร่ำรวยจากมรดกที่เธอสืบทอดจากพ่อแม่ของเธอ)
ในช่วงระยะเวลา/ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง…..In terms of the pandemic, it is important to be economical.
(ในช่วงที่เกิดโรคระบาด การออมเป็นสิ่งสำคัญ)
in terms of แปลว่า

โครงสร้างและวิธีการใช้ In terms of ในประโยค

โครงสร้างของ In terms ofตัวอย่างการเขียน in terms of 
In terms of + V-ing, อนุประโยค In terms of improving working performance, the leader requires staff to work overtime.
(ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ผู้นำเลยกำหนดให้พนักงานทำงานล่วงเวลา)
อนุประโยค + in terms of + คำนาม/คำนามวลีMy company is heading to success in terms of sustainable growth.
(บริษัทของฉันกำลังมุ่งสู่ความสำเร็จในแง่ของการเติบโตที่ยั่งยืน)
In terms of + คำนาม/ คำนามวลี + อนุประโยคIn terms of customer satisfaction, the product quality have been commendable.
(ในด้านความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ชื่นชมอย่างมาก)
โครงสร้างและวิธีการใช้ In terms of ในประโยค

In terms of การใช้ในการสอบ Writing

ด้วยความหมายที่เราได้เรียนรู้ข้างต้น In terms of ถูกใช้บ่อยในการสอบ IELTS Writing

โครงสร้าง:

In terms of + คำนาม/ คำนามวลี/ อาการนาม (V-ing)

ตัวอย่าง: People in the neighborhood should discuss with the local authorities in terms of improving the public infrastructure. (ผู้คนในพื้นที่ควรหารือกับหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน IELTS Writing task 1, In terms of จะได้ใช้ในบทความเปรียบเทียบแผนภูมิหรือตาราง

โครงสร้าง

The chart/ graph/ table compares/ demonstrates …. in terms of …

(แผนภูมิ/ กราฟ/ ตารางเปรียบเทียบ/ สาธิต …. ในแง่ของ…)

In terms of examples:

  • The table compares four different companies in terms of the money they spend on retaining staff throughout a three-year period. (ตารางเปรียบเทียบบริษัทที่แตกต่างกันสี่แห่งในแง่ของเงินที่พวกเขาใช้ในการรักษาพนักงานตลอดระยะเวลาสามปี)
  • The chart compares the UK and New Zealand in terms of the household spending patterns in each country between 1980 and 2008. (แผนภูมิเปรียบเทียบสหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์ในแง่ของรูปแบบการใช้จ่ายของครัวเรือนในแต่ละประเทศระหว่างปี 1980 ถึง 2008)
in terms of การใช้

คำพ้องความหมายของ In terms of

คำพ้องความหมาย ความหมาย ตัวอย่าง 
With regard toเกี่ยวข้องกับ With regard to your question, I will provide a detailed response. 
(เกี่ยวข้องกับคำถามของคุณ ฉันจะให้คำตอบโดยละเอียด)
Regardingเกี่ยวกับRegarding the upcoming meeting, we need to finalize the agenda. 
(เราจำเป็นต้องสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการประชุมที่กำลังจะมาถึง)
In relation toในส่วนของIn relation to the project timeline, we are ahead of schedule. 
(ในส่วนของไทม์ไลน์ของโครงการ ถือว่าเราเร็วกว่ากำหนด)
As forเกี่ยวกับAs for the budget allocation, we will discuss it in the next meeting. 
(เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เราจะหารือกันในการประชุมครั้งต่อไป) 
Concerningเกี่ยวข้องConcerning the recent policy changes, we need to inform all employees. 
(เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายล่าสุด เราต้องแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ)
In connection withในการเชื่อมต่อกับIn connection with the merger, we are exploring new business opportunities.
(ในการเชื่อมต่อกับการควบรวมกิจการ เรากำลังสำรวจโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ)
In respect toในด้านIn respect to your request, we will expedite the process. 
(ในส่วนของคำขอของคุณ เราจะเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้น)
In reference toในการอ้างอิงIn reference to the research findings, additional studies are needed. 
(ในการอ้างอิงถึงผลการวิจัย จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม)
With respect toเกี่ยวกับWith respect to employee benefits, we are introducing new options. 
(เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน เรากำลังนำเสนอทางเลือกใหม่)
When it comes toเมื่อพูดถึงMichael does not excel at multitasking but he is an expert when it comes to problem solving. 
(ไมเคิลไม่ได้เก่งแค่ในเรื่องการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน แต่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการแก้ปัญหา)
From the perspective ofจากมุมมองของ From the perspective of employees, the new policy is unsuitable.
(ในมุมมองของพนักงาน นโยบายใหม่นี้ไม่เหมาะสม)
Consideringหากพิจารณาถึง The campaign was a success, considering the initial target.
(การรณรงค์นี้จะประสบความสำเร็จ หากพิจารณาถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เริ่มแรก)
When you considerเมื่อคุณพิจารณาถึงWhen you consider this problem, you should find out the solution for it. 
(เมื่อคุณพิจารณาปัญหานี้ คุณควรค้นหาวิธีแก้ปัญหาให้มัน)
Pertaining toเกี่ยวข้องกับThe recruiters interviewed me with various questions pertaining to my career goals and future orientation. 
(นายจ้างสรรหาสัมภาษณ์ฉันด้วยคำถามต่างๆ เกี่ยวกับเป้าหมายทางอาชีพของฉันและทิศทางในอนาคต)
As toเกี่ยวกับ/สำหรับ As to the matter at hand, we must act firmly and without delay.
(เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น เราต้องดำเนินการอย่างแน่วแน่และไม่ชักช้า)
In the matter ofในแง่The plan is impossible in the matter of time. 
(ในแง่ของเวลาแผนนั้นไม่สามารถทำได้)
As regardsในเรื่องใดเรื่องหนึ่งThere is something wrong as regards the machine operation.
(มีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานของเครื่อง)
In respect ofเกี่ยวกับอะไร Our Marketing team is writing in respect of your complaint about our brand-new product on June 23rd. 
(ทีมการตลาดของเรากำลังเขียนข้อร้องเรียนของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเราในวันที่ 23 มิถุนายน)
With regard toในด้านใดด้านหนึ่งEach person has different viewpoints with regard to how they lead their lives. 
(แต่ละคนมีมุมมองในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน)
in terms of synonym

>>> Read more:

แบบฝึดหัดเกี่ยวกับ In terms of ที่มีคำตอบโดยละเอียด 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง 

1. In terms of________, Anna is the fairest of them all

A. beautiful

B. beauty

C. beautifully

2. In terms of economy, _______________

A. China is the second-biggest nation

B. Is the biggest nation

C. The biggest nation

3. In terms of_______, Jack is the most common name

A. frequency

B. frequent

C. frequently

4. Richard is the most short-tempered in the family in terms of______

A. angry

B. anger

C. angrily

5. In terms of cuisine,___________________

A. Is the most diverse

B. The most diverse

C. Asia is the most diverse

คำตอบ

12345
BAABC
Dự đoán điểm IELTS Speaking

In term of or in terms of? In term of และ in terms of แตกต่างยังไง 

ตามพจนานุกรม Longman Dictionary of Contemporary English  “in terms of” สามารถใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงทั้งพหูพจน์และเอกพจน์ ในทางกลับกัน  “in term of” ไม่มีอยู่ในพจนานุกรม อย่างไรก็ตาม เรายังสามารถใช้ “a term of” (ในแง่ของ) และ “in the long term” (ในระยะยาว) ฯลฯ ได้

In term of เป็นคำวลีที่ไม่เพียงแค่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการสอบ IELTS อีกด้วย ในบทเรียนข้างต้น ELSA Speak ได้แนะนำให้คุณความรู้เกี่ยวกับ In terms of รวมถึงความหมาย วิธีการใช้ และ คำพ้องความหมายของ In terms of ติดตาม ELSA Speak เพื่อเรียนความรู้ใหม่ๆ นะ 

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ