Future Perfect Tense รวบรวมความรู้ - ELSA Speak Official

Future Perfect Tense เป็นไวยากรณ์พื้นฐานในกาลภาษาอังกฤษ ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่จะไปจบลงในอนาคต ซึ่งเป็นกาลที่สำคัญๆ ในการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ประโยคอนาคตกาลสมบูรณ์ก็เกิดความลำบากบางอย่างสำหรับผู้เรียน ต่อไปนี้ ELSA ขอรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ Future Perfect Tense ให้คุณได้เข้าใจอย่างละเอียดนะ

สารบัญ

Future Perfect Tense คืออะไร

Future Perfect Tense คือกาลที่พูดถึงการกระทำที่เสร็จสิ้นก่อนช่วงเวลาหนึ่งหรือการกระทำอื่นในอนาคต

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง

The meeting will have ended by the time we get there.

(การประชุมจะไปจบลงตอนที่เราไปถึงที่นั่น)

โครงสร้าง Future Perfect Tense

โครงสร้างประโยคบอกเล่า

S + will + have + V3/ed +…

หมายเหตุ WILL = ‘LL

ตัวอย่าง

I think Peter will have cooked dinner when we get home. 

(ฉันคิดว่าปีเตอร์จะทำอาหารเย็นเสร็จเมื่อเรากลับถึงบ้าน)

She will have completed the task before our boss asks about it.  

(เธอจะทำงานให้เสร็จก่อนที่เจ้านายของเราถามเกี่ยวกับเรื่องนี้)

โครงสร้างประโยค Future Perfect Tense บอกเล่า_future perfect tense_thumbnail_1 โครงสร้างประโยคบอกเล่า

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ

S + will + NOT + have + V3/ed

หมายเหตุ WILL NOT= WON’T

ตัวอย่าง

Peter won’t have cooked dinner when we get home. He won’t even cook. 

(ปีเตอร์จะไม่ทำอาหารเย็นเสร็จก่อนที่เรากลับถึงบ้าน เขาจะไม่ทำอาหารด้วยซ้ำ)

Trust me! She won’t have completed the task before our boss asks about it.  She’s quite slow. 

(เชื่อฉัน! เธอจะทำงานไม่เสร็จก่อนที่เจ้านายของเราจะถามถึง เธอค่อนข้างช้า)

โครงสร้างประโยค Future Perfect Tense ปฏิเสธ_future perfect tense_thumbnail_2 โครงสร้างประโยคปฏิเสธ

โครงสร้างประโยคคำถาม

Yes – No Question

Will + S + have+ V3/ed + …?
Yes, S + will/No, S + won’t.

ตัวอย่าง

Will our daughter have finished her homework when you get home?

(ลูกสาวของเราจะทำการบ้านเสร็จเมื่อเรากลับถึงบ้านหรือไม่)

→ Yes, she will. She’s smart. 

(ลูกสาวของเราจะทำได้ เธอฉลาดมาก)

Will the meeting have ended before we get there?

(การประชุมจะไปจบลงก่อนที่เราจะไปถึงที่นั่นหรือไม่)

→ No, it won’t. They have a lot of things to discuss. 

(มันจะไม่ทัน พวกเขามีความคิดมากมายที่จะหารือ)

โครงสร้างประโยคคำถาม Future Perfect Tense แบบ Yes - No Question โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำถาม Future Perfect Tense แบบ Yes – No Question

Wh- Question

คำเพื่อถามไม่ใช่ประธาน

What/ Where/ When/ Why/ How/ Who(m) + will + (not) + S + have + V3/ed + …?  

ตัวอย่าง

What will the Marketing Department have done by the end of this year, you think?

(คุณคิดยังไงว่าฝ่ายการตลาดจะทำอะไรก่อนสิ้นปีนี้)

Where will the bad guy have gone by the time the police find out his identity?

(คนเลวจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อตำรวจค้นพบตัวตนของเขา)

Who(m) will that company have contacted before they contact us?

คำเพื่อถามเป็นประธาน

What/ Who + had (not) + V3/ed + …? (be)

ตัวอย่าง

What will have happened before we get there?

(อะไรจะเกิดขึ้นตอนที่เราไปถึงนั่น)

Who won’t have met the KPI by the end of this quarter?

(ใครจะไม่บรรลุตาราง KPI ได้ในสิ้นไตรมาสนี้)

โครงสร้างประโยคคำถาม Future Perfect Tense แบบ Wh- Question_future perfect tense_thumbnail_4 โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำถาม Future Perfect Tense แบบ Wh- Question

หลักการใช้ Future Perfect Tense

ใช้พูดถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่จะไปจบลงในอนาคต

By the end of this year, she will have earned a lot of money

(ก่อนที่สิ้นปีนี้ เธอจะได้รับเงินจำนวนมาก)

→ เหตุการณ์ที่จะไปจบลง “ได้รับเงิน” เวลา “สิ้นปีนี้”

I won’t have finished typing before lunch. I’m a slow typist

(เราจะพิมพ์เสร็จก่อนมื้อเที่ยงไม่ได้ เราเป็นคนพิมพ์ช้า)

→ เหตุการณ์ที่จะไปจบลง “พิมพ์เสร็จ” เวลา “มื้อเที่ยง”

ใช้พูดถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่จะจบลงก่อนเหตุการณ์อื่นในอนาคต

They will have had dinner before we get to their place.

(พวกเขาจะทานอาหารเย็นก่อนที่เราจะไปถึง)

→ เหตุการณ์ที่จะไปจบลง “ทานอาหารเย็น” เวลา “เราจะไปถึง”

When Peter and Anna return from their trip, we will have celebrated your birthday. 

(เมื่อปีเตอร์และแอนนาไปเที่ยวกลับมา เราก็คงจะฉลองวันเกิดของคุณเสร็จแล้ว)

→ เหตุการณ์ที่จะไปจบลง “ฉลองวันเกิดข” เวลา “ปีเตอร์และแอนนากลับมาจากการเดินทาง”

career advancement

สัญญาณการรับรู้ Future Perfect Tense

  • by/ before + เหตุการณ์ในอนาคต: ก่อน/ก่อนที่

by/ before lunch: ก่อนเมื้อเที่ยง

by/ before this evening: ก่อนเย็นนี้

by/ before their wedding: ก่อนงานแต่งของพวกเขา

  • at + เหตุการณ์ในอนาคต: ตอนที่

at 9pm: ตอนที่ 21.00 น.

at 10:30 am tomorrow: ตอนที่ 22.30 น. พรุ่งนี้

  • by the end of + เหตุการณ์ในอนาคต: ในสิ้น

by the end of this month: ในสิ้นเดือนนี้

by the end of the semester: ในสิ้นภาคการศึกษา

by the end of this year: ภายในปีนี้

  • when + อนุพากย์ที่ใช้ Present Simple Tense: เมื่อ

when we get there: เมื่อเราถึงที่นั่น

when the meeting ends: เมื่อการประชุมจบลง

  • before/ by the time + อนุพากย์ที่ใช้ Present Simple Tense: ก่อนที่

before/ by the time we call them: ก่อนที่เราโทรหาพวกเขา

before/ by the time she goes home: ก่อนที่เธอกลับบ้าน

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ Future Perfect Tense

ในกรณีของการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ หรือไม่เคร่งครัดตามโครงสร้างไวยากรณ์เท่าไหร่ เราสามารถใช้ Future Perfect Simple แทน Future Perfect Tense ได้ เมื่อในประโยคมีคำศัพท์ที่บ่งบอกระยะเวลาก่อนหลังอย่างเช่น ‘before’ ‘by’ หรือ ‘by the time’

ตัวอย่าง

The party will end by the time you get there. (1)

= The party will have ended by the time you get there. (2)

→ งานเลี้ยงจะจบลงก่อนที่คุณไปถึงที่นั่น

เนื่องจากมี ‘by the time’ ที่บ่งบอกระยะเวลาก่อนหลัง ทั้ง 2 ประโยคข้างต้นจึงไม่มีความหมายต่างกัน ยกเว้นประโยคที่ 2 มันเน้นเหตุการณ์ที่จะเกิด (และจบลง) ก่อน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีไม่มีคำหรือวลีที่บ่งบอกระยะเวลาก่อนหลัง การกระทำที่จบลงก่อนต้องได้แสดงโดย Future Perfect Tense หากใช้ Future Perfect Simple จะเปลี่ยนความหมายทันที

ตัวอย่าง

When you get there, they will have left

(เมื่อคุณไปถึงที่นั่น พวกเขาออกไปแล้ว)

When you get there, they will leave.

(เมื่อคุณไปถึงที่นั่น พวกเขาจะออกไป)

เรียนภาษาอังกฤษแบบ 1-1 กับ ELSA Speak

ตัวอย่างประโยค Future Perfect Tense

We think our daughter will have earned a lot of money before her graduation. 

(เราคิดว่าลูกสาวของเราจะหาเงินได้จำนวนมากก่อนที่เขาเรียนจบ) 

I won’t have done the housework before 5pm. There’s too much to do. 

(เราจะทำงานบ้านเสร็จก่อน 17.00 น ไม่ได้ มีอะไรให้ทำอีกเยอะ)  

By this Friday, the kids will have taken 4 tests. 

(ภายในวันศุกร์นี้ เด็กๆ จะต้องสอบ 4 ครั้ง)    

At 6pm tomorrow, we’ll have written 3 reports.

(ตอนที่ 6.00 น. พรุ่งนี้ เราจะต้องเขียนรายงาน 3 ฉบับให้เสร็จ)     

I think our team will have met the KPI by the end of this month.

(ฉันคิดว่าทีมของเราจะบรรลุตาราง KPI ได้ในสิ้นเดือนนี้ )      

They will have cooked lunch when we get there. 

(พวกเขาจะทำอาหารกลางวัน เมื่อเราไปถึงที่นั่น)       

I think our daughter will have read all of the books she has by the time we take her to the bookstore next month. 

(ฉันคิดว่าลูกสาวของเราจะอ่านหนังสือที่เธอมีเสร็จแล้วทั้งหมด ก่อนที่เราพาเธอไปร้านหนังสือในเดือนหน้า)        

Before we have their phone number, many companies will have contacted them. 

(ก่อนที่เราจะมีหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขา บริษัทอื่นๆ คงติดต่อพวกเขาไปแล้ว) 

When Peter and Anna return from their trip, we will have celebrated your birthday. 

(เมื่อปีเตอร์และแอนนาไปเที่ยวกลับมา เราคงจะฉลองวันเกิดของคุณเสร็จแล้ว)  

The meeting will have ended by the time we get there. 

(การประชุมจะจบก่อนที่เราไปถึงที่นั่น)

แยกความแตกต่างระหว่าง Future Perfect Tense กับ Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect TenseFuture Perfect Continuous Tense
ข้อแตกต่างใช้พูดถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่จะจบลงในอนาคต– ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งหรือจากช่วงเวลาหนึ่งจนถึงเวลาหนึ่ง หรือมีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นในอนาคต– ส่วนใหญ่จะใช้คู่กับคำศัพท์ที่บ่งบอกเวลา
ตัวอย่างWhen you call them, they will have sent the contract.
(เมื่อคุณโทรหาพวกเขา เขาคงส่งการสัญญาไปแล้ว)
When you move there, they will have been living there for 10 years(เมื่อคุณย้ายไปถึงนั่น พวกเขาอยู่ที่นั่นมาครบ 10 ปีแล้ว)

แบบฝึกหัด Future Perfect Tense

ใส่คำกริยาในวงเล็บแบบ Future Perfect Tense

1. I think when I get home, my husband__________________ (prepare) dinner.

2. By the end of this semester, that student__________________ (get) lots of good grades.  

3. The plane __________________ (take) off before we get to the airport. 

4. That team__________________ (not compete) their task by Saturday.  

5. Sarah__________________ (not travel) before her exams. She’s a hard- working student.  

6. By 4pm tomorrow, we __________________ (buy) everything we need for the party.    

7. He__________________ (call) other companies by the time we contact him.    

คำเฉลย

1. will have prepared

2. will have gotten

3. will have taken off 

4. won’t have completed

5. won’t have traveled

6. will have bought

7. will have called

เรียบเรียงคำศัพท์ต่อไปนี้เป็นประโยคที่ถูกต้อง

1. 6pm/ will have done/ we/ by / tomorrow/ our homework/ .

2. won’t have cooked/ by the time/ he/ we/ dinner/ knock on his door/ .

3. by the end of/ Susan/ her country/ this month/ will have left/ .

4. they/ by the time/ asks about them/ our boss/ will have written the reports/ I think/ .

5. the meeting/ , / gets here/ he/ will have ended/ by the time.

คำเฉลย

1. We will have done our homework by 6pm tomorrow. 

2. He won’t have cooked dinner by the time we knock on his door.  

3. Susan will have left her country by the end of this month.  

4. I think they will have written the reports by the time our boss asks about them. 

5. By the time he gets here, the meeting will have ended. 

ค้นหาข้อผิดพลาดในแต่ละประโยคด้านล่างและแก้ไขให้ถูกต้อง 

 1. By the time deliver her order, she will have make some complaints.   

2. They won’t have presented their idea after we enter the meeting room. 

3. That lazy worker won’t finished his work when we arrive at the factory.   

4. I think they will have chose another company by the time we contact them. 

5. After that customer complains, they will have sold the problem.  

คำเฉลย

1. will have make → will have made 

2. after → by the time/ before

3. won’t finished → won’t have finished

4. will have chose → will have chosen

5. After → Before/ By the time

แยกความแตกต่างระหว่าง Future Perfect Tense กับ Future Perfect Continuous Tense_future perfect tense_thumbnail_5
แยกความแตกต่างระหว่าง Future Perfect Tense กับ Future Perfect Continuous Tense

ใส่กริยาในวงเล็บแบบ Future Perfect Tense หรือ Future Simple Tense

1. I think by the time she__________________ (go) on vacation, she__________________ (get) sick .

2. My sister__________________ (visit) her boyfriend’s family before summer__________________ (end).

3. I don’t think that lazy employee__________________ (prepare) for the meeting by the time our boss__________________ (get) to the company. 

4. By 8pm tomorrow, __________________ (pack) for the trip.

5. I think she__________________ (travel) around the world by the age of 48. 

คำเฉลย

1. goes on vacation – will have gotten sick

2. will have visited – ends

3. will have prepared – get

4. will have packed

5. will have traveled

ใส่กริยาในวงเล็บแบบ Future Perfect Tense หรือ Future Perfect Continuous Tense

1. We__________________ (leave) Nakhorn Pathom by the time you get to their hotel

2. My elder sister__________________ (live) in Chon Buri for 7 years when I moved there. 

3. I think by the time we get home, our kids__________________ (watch) TV for hours. 

4. Darcy and June__________________ (go) camping by 4pm tomorrow. 

5. When we get home tonight, our daughter__________________ (not do) homework since afternoon. She’s not hard- working like that. 

คำเฉลย

1. will have left (เน้นการจบลงก่อน)

2. will have been living (เน้นเหตุการณ์ “พี่สาวของเราอศัยอยู่ที่เมืองฮานอย” ที่เกิดขึ้นแล้วต่อเนื่องช่วงเวลายาวนาน 7 ปี ก่อนที่เหตุการณ์ “เราย้ายมาถึง” จะเกิดขึ้น)

3. will have been watching (เน้นการต่อเนื่อง)

4. will have gone (เน้นการจบลงก่อน)

5. won’t have been doing (เน้นการจบลงก่อน)

จับคู่แต่ละคำในคอลัมน์ A กับคำในคอลัมน์ B ที่เหมาะสม

AB
1. I think when we get to the companyA. will have been sitting for hours before lunch time. 
2. I don’t think those active kidsB. when we get to the karaoke bar.  
3. Our parents will have cooked dinnerC. many people will have talked about it. 
4. I think they’ll have sung many songsD. they will have already chosen the idea for the next project.  
5. By the time the movie is releasedE. by the time we get to their place with the soup. 

คำเฉลย

1. D – 2. A – 3. E – 4. B – 5. C

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

ใช้ Future Perfect Tense เพื่อเติมประโยคด้านล่าง

1. By 8 this evening,__________

2. __________ by the end of this summer.  

3. Before I get married,__________ 

4. __________ by the time I have children.  

5. Before my mother’s retirement,__________

คำเฉลย

ประโยคเหล่านี้เป็นประโยคที่มีคำเฉลยแบบเปิด ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรของคุณเอง ดังนั้นคำเฉลยด้านล่างมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และเพื่อให้คุณเห็นวิธีใช้ Future Perfect Tense

1. By 8 this evening, I will have had dinner with my family

2. My family and I will have gone on a trip to Chiang Mai by the end of this summer.  

3. Before I get married, I will have earned a lot of money.

4. I will have done everything I want by the time I have children.  

5. Before my mother’s retirement, she will have worked hard.

หลังจากอ่านบทความนี้ หวังว่าคุณจะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับ Future Perfect Tense และการใช้ในภาษาอังกฤษ การเข้าใจและการใช้ Future Perfect Tense อย่างถูกต้องและคล่องเเคล่ว จะช่วยให้การสื่อสารโดยภาษาอังกฤษของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ขอให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

banner (compare free vs pro)
ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท