A Level คืออะไร? รวมข้อมูล 10 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการสอบ A Level

A Level ถือเป็นใบเบิกทางให้นักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำและเปิดโอกาสการทำงานที่น่าสนใจในอนาคต แล้ว A Level คืออะไร? ทำไมต้องสอบ A Level? มาทำความรู้จักกับ ELSA Speak กันได้ที่นี่!

การสอบ A Level คืออะไร?

A Level ย่อมาจาก Applied Knowledge Level ซึ่งหมายถึงระดับความสามารถในการประยุกต์ความรู้ นี่คือการสอบประเมินความรู้ทางวิชาการที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการที่เรียนมาในหลักสูตรสู่การใช้งานจริง เป็นการสอบที่เป็นแบบกระดาษ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
สอบ a level คือ

ข้อดีของการสอบ A Level

ข้อดีบางอย่างของการสอบ A Level:

 • สอบเพียงครั้งเดียว แต่คุณสามารถใช้คะแนน เพื่อสมัครเข้าวิทยาลัยได้สูงสุด 3 ครั้ง
 • คุณสามารถเลือกวิชาสอบได้สูงสุด 10 วิชา
 • เวลาสอบคือ 1 ชั่วโมง 30 นาที และแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • สามารถเลือกสอบได้เฉพาะวิชาที่ส่งเข้าแผนกที่ต้องการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีหลายวิชาที่ทดสอบในเวลาเดียวกัน ดังนั้น คุณควรวางแผนอย่างรอบคอบ

A-Level มีวิชาอะไรบ้าง?

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level เป็นการรวมระหว่างการสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ขั้นสูง ข้อสอบมีทั้งคำถามเชิงวัตถุประสงค์ และคำถามเชิงอัตนัย รวมทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็นคำถามเชิงวัตถุประสงค์ 25 ข้อ และคำถามเชิงอัตนัย 5 ข้อ และแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ จำนวนและพีชคณิต แคลคูลัส การวัดและเรขาคณิต และสถิติและความน่าจะเป็น

เวลาสอบ90 นาที
จำนวนคำถาม30 ข้อ (ปรนัย 25 ข้อ = 75 คะแนน / อัตนัย 5 ข้อ = 25 คะแนน)
คะแนนรวม100 คะแนน
ค่าธรรมเนียม100 บาท
กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมนักเรียนสายวิทย์-คณิต
การสอบต่างๆจำนวนและพีชคณิต: เซต ตรรกะ จำนวนจริงและพหุนาม ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและลอการิทึม ตรีโกณมิติ จำนวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ ลำดับ และอนุกรม
● แคลคูลัส การคำนวณพื้นฐาน
● การวัดและเรขาคณิตวิเคราะห์และเวกเตอร์ในสามมิติ
● สถิติและความน่าจะเป็น 
● ความน่าจะเป็นขั้นพื้นฐาน การแจกแจงความน่าจะเป็นขั้นพื้นฐาน หลักการนับ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 A-Level เป็นการสอบที่เน้นเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ข้อสอบมีทั้งคำถามเชิงวัตถุประสงค์และคำถามเชิงอัตนัย รวมทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็นคำถามเชิงวัตถุประสงค์ 25 ข้อ และคำถามเชิงอัตนัย 5 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน: จำนวนและพีชคณิต กับสถิติและความน่าจะเป็น

เวลาสอบ90 นาที
จำนวนคำถาม30 ข้อ (ปรนัย 25 ข้อ = 75 คะแนน / อัตนัย 5 ข้อ = 25 คะแนน)
คะแนนรวม100 คะแนน
ค่าธรรมเนียม100 บาท
กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมนักเรียนสายศิลป์
การสอบต่างๆ● จำนวนและพีชคณิต: เซต ตรรกะพื้นฐาน เลขชี้กำลัง ฟังก์ชัน ลำดับ และอนุกรม รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน
● สถิติความน่าจะเป็น สถิติ หลักการพื้นฐานของการคำนวณและความน่าจะเป็น

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ A-Level เป็นการสอบที่ใช้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4

 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 การสอบนี้ถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ดินและอวกาศ มันแตกต่างจากการสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2 ที่มีจำนวนคำถามและคำตอบที่ซับซ้อน

เวลาสอบ90 นาที
จำนวนคำถาม30 ข้อ (ปรนัย 26 ข้อ = 83.2 คะแนน / อัตนัย 4 ข้อ = 16.8 คะแนน)
คะแนนรวม100 คะแนน
ค่าธรรมเนียม100 บาท
กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
การสอบต่างๆ● ชีววิทยา ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การขนส่งสารเข้าและออกจากเซลล์ การรักษาสมดุลในร่างกายมนุษย์ ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ชีวิตของพืช รวมถึงพันธุกรรมและวิวัฒนาการ
● วิทยาศาสตร์กายภาพ อะตอมและสมบัติของธาตุ สารโควาเลนต์ สารประกอบไอออนิก ไฮโดรคาร์บอน โพลีเมอร์ ปฏิกิริยาเคมี สารกัมมันตภาพรังสี การเคลื่อนที่และแรง
● พลังในธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน คลื่นกล เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
● วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จักรวาลและกาแล็กซี ดวงดาว ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ โครงสร้างโลก แผ่นเปลือกโลก ภัยพิบัติทางธรณีวิทยา สภาพอากาศและภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ฟิสิกส์

การสอบฟิสิกส์ A-Level เป็นการสอบที่ใช้แทนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป เนื้อหาการสอบมาจากเนื้อหาที่เรียนมา เน้นการประยุกต์ใช้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ กลศาสตร์ คลื่นกลและแสง แม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์ และสมบัติเชิงกลของสสารและฟิสิกส์ใหม่

เวลาสอบ90 นาที
จำนวนคำถาม30 ข้อ (ปรนัย 26 ข้อ = 75 คะแนน / อัตนัย 4 ข้อ = 25 คะแนน)
คะแนนรวม100 คะแนน
ค่าธรรมเนียม100 บาท
กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
การสอบต่างๆ● กลศาสตร์: ลักษณะและการพัฒนาของฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สมดุลเชิงกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบโค้งและการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
● คลื่นกลและแสง: แสง คลื่นและเสียง
● แม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า: ไฟฟ้าสถิต กระแสไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
● อุณหพลศาสตร์และคุณสมบัติทางกลของสาร: อุณหพลศาสตร์และก๊าซ ของแข็งและของเหลว
● ฟิสิกส์ใหม่: ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์

เคมี

การทดสอบเคมี A-Level เป็นการทดสอบที่จัดขึ้นตามเนื้อหาของหลักสูตร IPST แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ สมบัติของธาตุและสารประกอบ, สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี, ทักษะการคำนวณทางเคมีและการคำนวณปริมาณสาร

เวลาสอบ90 นาที
จำนวนคำถาม35 ข้อ (แบ่งเป็นปรนัย 30 ข้อ = 75 คะแนน / อัตนัย 5 ข้อ = 25 คะแนน)
คะแนนรวม100 คะแนน
ค่าธรรมเนียม100 บาท
กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
การสอบต่างๆ● ธรรมชาติและคุณสมบัติของธาตุและสารประกอบ รวมถึงอะตอมและคุณสมบัติของอะตอม พันธะเคมี แก๊ส เคมีอินทรีย์ และโพลิเมอร์
● สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี: การสมดุลทางเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟ้า
● ทักษะการปฏิบัติทางเคมีและการคำนวณปริมาณสาร รวมถึงความปลอดภัยและทักษะการปฏิบัติทางเคมี โมล และสารละลาย

ชีววิทยา

การสอบชีววิทยา A-Level เป็นการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ที่แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ระบบและหน้าที่ ของสัตว์และมนุษย์ โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืช

เวลาสอบ90 นาที
จำนวนคำถาม40 ข้อ
คะแนนรวม100 คะแนน (35 ข้อเชิงวัตถุประสงค์ = 85 คะแนน / 5 ข้อเชิงอัตนัย = 15 คะแนน)
ค่าธรรมเนียม100 บาท
กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
การสอบต่างๆ● ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและชุมชน ประชากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและการจัดจำแนกประเภท
● หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
● ระบบและหน้าที่ต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ ระบบย่อยอาหาร ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบประสาทและการเคลื่อนไหว ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ระบบต่อมไร้ท่อ และพฤติกรรมของสัตว์
● โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช การแลกเปลี่ยนก๊าซ การคายน้ำและการลำเลียงของพืช การสังเคราะห์แสงและสารอินทรีย์ในพืช การสืบพันธุ์ในพืชดอก รวมถึงการควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
● พันธุกรรมและวิวัฒนาการ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม คุณสมบัติของสารพันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีนและพันธุกรรม การโอนยีน เทคโนโลยี DNA รวมถึงวิวัฒนาการและพันธุศาสตร์ประชากร

สังคมศาสตร์

การสอบสังคมศาสตร์ A-Level เป็นการสอบตามเนื้อหาการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคม มีทั้งหมด 50 คำถามปรนัยตัวเลือก 5 ตัวเลือก แตกต่างจากวิชาอื่นๆ ที่แบ่งข้อสอบเป็นสองส่วนบบอัตนัยและปรนัย การสอบแบ่งเป็น 5 ส่วน: ศาสนา จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 10 คำถามต่อส่วน

เวลาสอบ90 นาที
จำนวนคำถามปรนัย 50 ข้อ
คะแนนรวม100 คะแนน
ค่าธรรมเนียม100 บาท
กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมนักเรียนสายวิทย์-คณิต และสายศิลป์
การสอบต่างๆ● ศาสนา จริยธรรม ความสำคัญของศาสดาแต่ละศาสนา และหลักปฏิบัติของผู้มีศีลธรรม
● หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและชีวิตในสังคม คุณค่าที่ดีของพลเมือง การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการเมืองและการปกครองในปัจจุบัน รักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
● เศรษฐศาสตร์: การจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ความเข้าใจพื้นฐานของหลักเศรษฐศาสตร์ เพื่อการดำรงชีวิตที่สมดุล และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงความจำเป็นในการร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
● ประวัติศาสตร์ กาลเวลาและยุคสมัย หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และวิธีการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ การพัฒนาของมนุษยชาติ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน พิจารณาความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในเอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกา และประวัติศาสตร์ชาติไทย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ปัญญาไทย
● ภูมิศาสตร์ โลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีผลต่อกัน การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ การใช้ภูมิสารสนเทศและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีจิตสำนึกและเข้าร่วมในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ภาษาไทย

สำหรับการสอบ A-Level วิชาภาษาไทย จะมีเนื้อหาที่มาจากบทเรียนภาษาไทยตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งหมด 50 ข้อ คิดคะแนนเต็ม 100 คะแนน เนื้อหาการสอบประกอบด้วย:

 • การอ่าน: การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา จับใจความสำคัญ/สรุปใจความสำคัญของบทความ การตีความ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์/เจตนาของผู้เขียน การวิเคราะห์ความเข้าใจ/แนวคิดที่ได้รับจากการอ่าน การเสนอข้อสรุปจากเนื้อหาที่อ่าน รวมถึงทัศนคติ/น้ำเสียง/อารมณ์/ความคิดเห็นของผู้เขียน
 • การเขียน: การเรียงลำดับ การจัดระเบียบ การบรรยาย/อธิบาย การให้เหตุผล การแสดงความคิดเห็น การโต้แย้ง และการโน้มน้าว
 • การพูดและการฟัง: การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ในการพูด การใช้คำถามและการตอบกลับที่เกี่ยวข้อง การตีความ/การเสนอข้อสรุป/การวิเคราะห์สาร/บุคลิกภาพของผู้พูดหรือผู้ฟัง
 • หลักการใช้ภาษา: การสะกดคำ การใช้คำที่ถูกต้อง ประโยคกำกวม/ไม่สมบูรณ์ ประโยคสมบูรณ์ ระดับภาษา การใช้วิธีการแสดงออกที่ถูกต้อง ประเภทของประโยคที่ต้องการ คำที่มีความหมายตรง/เปรียบเทียบ การถอดเสียงภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ราชาศัพท์

ภาษาอังกฤษ

การสอบ A-Level วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการสอบที่รวมทั้งระดับง่าย ระดับปานกลาง และระดับยากไว้รวมกันเป็นจำนวน 80 ข้อ คิดคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ทักษะการฟังและการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน แต่ละส่วนมีรายละเอียดการสอบดังนี้:

 • ทักษะการฟังและการพูด: การฟังบทสนทนาสั้น และการฟังบทสนทนายาว
 • ทักษะการอ่าน: การอ่านโฆษณา การอ่านรีวิวสินค้า/บริการ การอ่านรายงานข่าว การอ่านบทความตัวอย่าง และการอ่านบทความสรุป
 • ทักษะการเขียน: การเขียนข้อความให้สมบูรณ์ และการจัดเรียงประโยค
Luyện tập không giới hạn bối cảnh cùng ELSA AI

ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

ภาษาฝรั่งเศสการสอบ A-Level วิชาภาษาฝรั่งเศสมีจำนวนทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นข้อสอบแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ทักษะการสื่อสารทั่วไป (การใช้คำศัพท์และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน), การใช้ไวยากรณ์, การอ่าน และการเขียน
ภาษาเยอรมันการสอบ A-Level วิชาภาษาเยอรมันมีเนื้อหาที่เน้นวัดระดับความสามารถทางภาษาเยอรมัน วัดทักษะการเขียน การใช้คำศัพท์ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการอ่านเอกสารภาษาเยอรมัน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก รวมทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ภาษาญี่ปุ่นการสอบ A-Level วิชาภาษาญี่ปุ่นเน้นประเมินความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน เน้นไวยากรณ์ การสื่อสาร การเขียน และการอ่าน เป็นข้อสอบแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก รวมทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ภาษาเกาหลีการสอบ A-Level วิชาภาษาเกาหลีเน้นการใช้ภาษาเกาหลีในการสื่อสาร ข้อสอบเป็นแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก รวมทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยส่วนใหญ่ของข้อสอบจะเน้นการใช้คำศัพท์และการแสดงออกในชีวิตประจำวัน
ภาษาจีนการสอบ A-Level วิชาภาษาจีนมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบเต็มและรูปแบบย่อ คุณต้องเลือกสอบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ส่วนการเขียนย่อจะอยู่ด้านหน้า ส่วนการเขียนเต็มจะอยู่ด้านหลัง การวัดผลเน้นที่ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน การใช้คำศัพท์และการแสดงออกในชีวิตประจำวัน การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก รวมทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยส่วนใหญ่ของข้อสอบจะเน้นการใช้คำศัพท์และการแสดงออกภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
ภาษาบาลีการสอบ A-Level วิชาภาษาบาลีเน้นการวัดความสามารถทางภาษาบาลี การใช้คำศัพท์และการแสดงออก การอ่าน และการใช้ไวยากรณ์ในการสื่อสาร เป็นข้อสอบแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก รวมทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยส่วนใหญ่ของข้อสอบจะเน้นไวยากรณ์

A Level ใช้ทําอะไร

แต่ละคณะ/มหาวิทยาลัยจะมีเกณฑ์การใช้คะแนนที่แตกต่างกัน แต่การใช้คะแนนสามารถแบ่งตามกลุ่มได้ดังนี้:

กลุ่มคณะแพทยศาสตร์วิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง กายภาพบำบัด1. ภาษาไทย
2. สังคมศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษ
4. คณิตศาสตร์ 1
5. ฟิสิกส์
6. เคมี
7. ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1. ฟิสิกส์
2. เคมี
3. ชีววิทยา
4. คณิตศาสตร์ 1
ศิลปคณิตศาสตร์การท่องเที่ยวและการโรงแรม1. ภาษาไทย
2. สังคมศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษ
4. คณิตศาสตร์ 1 หรือคณิตศาสตร์ 2
ศิลปะคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์1. ภาษาไทย
2. สังคมศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษ
4. คณิตศาสตร์ 2
5. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศิลปะคณะนิติศาสตร์1. ภาษาไทย
2. สังคมศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษ
4. คณิตศาสตร์ 2
5. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ข้อสอบ A Level กับ 9 วิชาทั่วไปต่างกันอย่างไร?

แม้ว่าวิชาทั่วไปจะเทียบเท่ากัน แต่การสอบ A-Level นั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวิชาต่างๆ มากมายในโปรแกรม TPAT โดยมีจุดประสงค์ เพื่อลดขั้นตอนการสอบ TCAS ตัวอย่างเช่น วิชาภาษาอังกฤษในการสอบ A-Level ได้เข้ามาแทนที่การสอบภาษาต่างประเทศของ TPAT

ในการสอบภาษาอังกฤษ A Level คุณจะต้องวิเคราะห์คำถามที่เกี่ยวข้องกับบทความโฆษณา รีวิวผลิตภัณฑ์หรือบริการ บทความข่าว และบทความเกี่ยวกับหัวข้อทั่วไปในชีวิตประจำวัน เนื้อหาข้อสอบค่อนข้างเข้มข้นและคาดเดายาก อย่างไรก็ตาม หากคุณพยายามฝึกฝนอย่างหนักและอ่านข่าวต่างประเทศเป็นประจำ คุณจะสามารถทำข้อสอบภาษาอังกฤษ A Level ได้ดี

คำถามที่พบบ่อย

A Level ย่อมาจากอะไร?

A-Level ย่อมาจาก Applied Knowledge Level ซึ่งหมายถึงระดับความรู้ประยุกต์

การสอบ A Level วิชาภาษาอังกฤษต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

การสอบ A Level มีทั้งหมด 10 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เสริม) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

A Level ต้องสอบทุกคนไหม

A-Level ไม่จำเป็นต้องเรียนทุกวิชา ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องสอบ

A Level ไทย มีกี่ข้อ

การสอบ A Level จะมีคำถามตั้งแต่ 30 ถึง 50 ข้อ ขึ้นอยู่กับแต่ละวิชา

คะแนน A Level เต็มกี่คะแนน

ระดับหนึ่งมีคะแนนรวม 100

สมัครสอบ A level วิชาละกี่บาท

ค่าสอบ A Level คือ 100 บาทต่อวิชา

จะสอบ A Level ได้ที่ไหน?

มีการสอบ A-Level ในทุกจังหวัด โดยจัดให้มีการสอบในโรงเรียนต่างๆ มากมาย

สามารถดูสถานที่สอบได้ที่ https://www.mytcas.com/venues 

การสอบ A Level จะจัดขึ้นเมื่อไหร่?

ตารางสอบล่าสุดประจำปี 2567 คาดว่าการสอบ A Level จะมีขึ้นประมาณเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน โดยเวลาในการลงทะเบียนสอบจะอยู่ที่ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า A Level เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาอย่างละเอียดเพื่อประเมินความสามารถของนักเรียนก่อนเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย หวังว่าข้อมูลข้างต้นจะช่วยให้ทุกคนมีข้อมูลเกี่ยวกับคำถาม A Level คืออะไร? ติดตาม ELSA Speak เพื่ออัพเดทความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทุกวัน!

>>> Read more:

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ