เลขภาษาอังกฤษ และแยกความแตกต่างกับตัวเลข

เลขภาษาอังกฤษ 1-100 อ่านและเขียนยังไง ตัวเลขใช้ในกรณีไหน เลขภาษาอังกฤษเป็นหัวข้อง่ายๆ แต่ผู้เรียนก็สามารถเจอความผิดพลาดง่ายเหมือนกันหากคุณเรียนรู้ไม่รอบคอบ วันนี้ ขอเชิญเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านเพลงนับเลขภาษาอังกฤษที่สนุกๆ และติดหูดังต่อไปนี้

คำศัพท์เลขภาษาอังกฤษ

ตารางเลขภาษาอังกฤษ 1-1000 ต่อไปนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเลขภาษาอังกฤษ ให้ดูส่วนการสะกดคำอย่างระมัดระวังเพื่อออกเสียงตัวเลขเหล่านี้อย่างถูกต้อง

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

1-10 ภาษาอังกฤษ

 ตารางการสะกดคำเลขภาษาอังกฤษ 0-10

คำศัพท์การสะกดคำความหมาย
Zero/ˈziːroʊ/0
One/wʌn/1
Two/tuː/2
Three/θriː/3
Four/fɔːr/4
Five/faɪv/5
Six/sɪks/6
Seven/ˈsevn/7
Eight/eɪt/8
Nine/naɪn/9
Ten/ten/10
number 1-10
ตารางตัวเลข 1-10 ภาษาอังกฤษ

เลขภาษาอังกฤษ 11 – 100

คุณแค่จำง่ายๆ ว่า เลขภาษาอังกฤษนับจาก 11 ถึง 100 แค่ใส่ “ty” หลังเลขหลักสิบ จากนั้น วิธีการอ่านเลขหลักสิบดังนี้

20 = twenty

30 = thirty

40 = forty

50 = fifty

ในทำนองเดียวกัน สำหรับตัวเลขที่มีเลขหลักหน่วย ให้เขียนดังนี้

21 = twenty-one

22 = twenty-two

33 = thirty-three

56 = fifty-six

99 = ninety-nine

ตารางเลขภาษาอังกฤษพร้อมการสะกดคำ 11-100 อย่างละเอียด

คำศัพท์การสะกดคำความหมาย
Eleven/ɪˈlevn/11
Twelve/twelv/12
Thirteen/ˌθɜːrˈtiːn/13
Fourteen/ˌfɔːrˈtiːn/14
Fifteen/ˌfɪfˈtiːn/15
Sixteen/ˌsɪksˈtiːn/16
Seventeen/ˌsevnˈtiːn/17
Eighteen/ˌeɪˈtiːn/18
Nineteen/ˌnaɪnˈtiːn/19
Twenty/ˈtwenti/20
Twenty-one/ˈtwenti wʌn/21
Twenty-two/ˈtwenti tuː/22
Thirty/ˈθɜːrti/30
Forty/ˌfɔːrˈtiːn/40
One hundred/wʌn ˈhʌndrəd/100
เลขภาษาอังกฤษ 11-100
11-100 ภาษาอังกฤษ

เลขภาษาอังกฤษ 100 – 1000

คำศัพท์การสะกดคำความหมาย
One hundred/wʌn ˈhʌndrəd/100
One hundred and one/wʌn ˈhʌndrəd ænd wʌn/101
Two hundred/tuː ˈhʌndrəd/200
One thousand/wʌn ˈθaʊznd/1000

คำศัพท์เพิ่มเติมสำหรับตัวเลข

นอกจากคำศัพท์เลขภาษาอังกฤษ คุณต้องเรียนเพิ่มคำศัพท์ที่เสริมสำหรับตัวเลข ช่วยการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษจะมีประสิทธิภาพ

คำศัพท์การสะกดคำความหมาย
About/əˈbaʊt/เกือบ
Approximately/əˈprɑːksɪmətli/โดยประมาณ
Over/ˈoʊvər/มากกว่า
More than/mɔːr ðæn/มากกว่า
Under/ˈʌndər/น้อยกว่า
Less than/les ðæn/น้อย/ต่ำกว่า

ใช้เลขภาษาอังกฤษ

เลขภาษาอังกฤษถูกนำไปใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ตามกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

เลขภาษาอังกฤษ

การนับจำนวน

เมื่อนับจำนวนคน สัตว์ สิ่งของหรือเหตุการณ์ ฯลฯ แค่คงจำนวนไว้และไม่เปลี่ยนแปลงอะไร

ตัวอย่าง

 • I have six pens. 

=> ฉัน/ผมมีปากกา 6 ด้าม

 • My class has twenty people.

=> ห้องเรียนมี 10 คน

หมายเลขโทรศัพท์

เมื่ออ่านหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถกลุ่มละ 3 หรือ 4 เลขก็ได้ เลข 0 จะอ่านเป็น “oh” หรือ “zero”

เลขภาษาอังกฤษ
อ่านหมายเลขโทรศัพท์

ตัวอย่าง

 • My phone number is 0352 719 123. 

(My phone number is zero-three-five-two seven-one-nine one-two-three.)

=> หมายเลขโทรศัพท์ของฉันคือ 0352 719 123

พูดคุยเกี่ยวกับอายุ

คุณอ่านเลขภาษาอังกฤษ0-100 เหมือนเดิม แล้วเติม “years old” (ปี) เข้าด้านหลัง

ตัวอย่าง

 • I am thirteen years old.

=> ฉัน/ผมอายุสิบสามปี

พูดคุยเกี่ยวกับปี

เมื่ออ่านปีภาษาอังกฤษ เราจะอ่านตัวเลขเป็นคู่

ตัวอย่าง

 • 1997: nineteen ninety-seven

ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา เราจะอ่านแบบปกติในการอ่านตัวเลขดังต่อไปนี้

 • 2000: two thousand
 • 2008: two thousand and eight. 
เลขภาษาอังกฤษ
วีธีการอ่านปีภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง

 • This book was published in eighteen ninety-eight.

=> หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในปี 1898

 • Daniel was born in two thousand and eight.

=> Daniel เกิดในปี 2008

แยกความแตกต่างระหว่าง เลขภาษาอังกฤษ และเลขลำดับเลขภาษาอังกฤษ

เลขภาษาอังกฤษ
แยกความแตกต่างระหว่างตัวเลขและตัวเลขลำดับ

คำศัพท์ตัวเลขลำดับ

เพื่อเข้าใจชัดเจนความแตกต่างระหว่างตัวเลขและเลขลำดับที่ ลองดูว่าตัวเลขลำดับที่อ่านยังไงผ่านตารางคำศัพท์นี้

ตัวเลขลำดับคำย่อการสะกดคำความหมาย
First1st/fɜrst/ลำดับที่ ๑
Second2nd/ˈsɛkənd/ลำดับที่ ๒
Third3rd/θɜrd/ลำดับที่ ๓
Fourth4th/fɔrθ/ลำดับที่ ๔
Fifth5th/fɪfθ/ลำดับที่ ๕
Sixth6th/sɪksθ/ลำดับที่ ๖
Seventh7th/ˈsɛvənθ/ลำดับที่ ๗
Eighth8th/eɪtθ/ลำดับที่ ๘
Ninth9th/naɪnθ/ลำดับที่ ๙
Tenth10th/tɛnθ/ลำดับที่ ๑๐
Eleventh11th/ɪˈlɛvənθ/ลำดับที่ ๑๑
Twelfth12th/twɛlfθ/ลำดับที่ ๑๒
Thirteenth13th/ˈθɜrˈtinθ/ลำดับที่ ๑๓
Fourteenth14th/ˈfɔrˈtinθ/ลำดับที่ ๑๔
Fifteenth15th/fɪfˈtinθ/ลำดับที่ ๑๕
Twentieth20th/ˈtwɛntiəθ/ลำดับที่ ๒๐
Twenty -first21st/ˈtwɛnti -fɜrst/ลำดับที่ ๒๑
Twenty -second22nd/ˈtwɛnti -ˈsɛkənd/ลำดับที่ ๒๒
Thirtieth30rd/ˈθɜrdiθ/ลำดับที่ ๓๐
/…/
Fortiethth/ˈfɔrtiɪθ/ลำดับที่ ๔๐
Fiftiethth/ˈfɪftiɪθ/ลำดับที่ ๕๐
Sixtiethth/ˈsɪkstiɪθ/ลำดับที่ ๖๐
Seventiethth/ˈsɛvəntiɪθ/ลำดับที่ ๗๐
Eightiethth/ˈeɪtiɪθ/ลำดับที่ ๘๐
Ninetiethth/ˈnaɪntiɪθ/ลำดับที่ ๙๐
One hundredthth/wʌn ˈhʌndrədθ/ลำดับที่ ๑๐๐
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

ตารางความแตกต่างระหว่าง เลขภาษาอังกฤษ และ เลขลำดับที่ภาษาอังกฤษ

องค์ประกอบตัวเลขตัวเลขลำดับ
โครงสร้างตัวเลขตัวเลขลำดับที่ = ตัวเลข + th (ยกเว้น “first”, “second” และ “third”)
กรณีการใช้นับจำนวย
ตัวอย่าง
– I have seven pens.
ฉัน/ผมมีปากกา 7 ด้าม.
อ่านหมายเลขโทรศัพท์
ตัวอย่าง
– My phone number is 0383 333 827.
หมายเลขโทรศัพท์ของเราคือ
0383 333 827.
พูดคุยเกี่ยวกับอยุตัวอย่าง
– I am thirteen years old.
ฉัน/ผมอยุ 13
ปีพูดคุยเกี่ยวกับปีตัวอย่าง
– This book was published in eighteen ninety-eight.
หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในปี 1898
อธิบายตำแหน่งการจัดอันดับ
ตัวอย่าง
– John finished second in the school’s badminton tournament.
John จบอันดับสองในการแข่งขันแบดมินตันของโรงเรียน.
อธิบายจำนวนชั้นของอาคาร
ตัวอย่าง
– My home is on the sixth floor.
บ้านของฉันอยู่ชั้น 6
พูดคุยเกี่ยวกับวันเกิด
ตัวอย่าง
– Today is Tom’s sixth birthday.
วันนี้เป็นวันเกิดปีที่ 6 ของทอม Tom.
ชื่อราชาหรือราชินี
ตัวอย่าง
– Elizabeth ll = Elizabeth the Second
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

หมายเหตุในการเรียนตัวเลขภาษาอังกฤษ

เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการใช้เลขภาษาอังกฤษ ควรสังเกตสิ่งต่อไปนี้

 • เมื่อตัวเลขต้องการการผสมระหว่างล้าน พัน ร้อยด้วยสิบหรือหน่วย เราจะเติมคำว่า “and” ก่อนหลักหน่วยหรือหลักสิบ

ตัวอย่าง 

 • 210: Two hundred and ten
 • 1,950: One thousand, nine hundred and fifty
 • 4,001: Four thousand and one
 • ไม่เติม “s”, “es” เมื่อเขียนตัวเลข หากคุณอยากบอกจำนวน นอกจากนี้ ตัวเลขต่อไปนี้เมื่อเติม “s” และตามด้วย of จะมีความหมายแตกต่างกัน ไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะอีก แต่กลายเป็นวิธีพูดโดยประมาณ

ตัวอย่าง 

 • Tens of: หลักสิบ
 • Dozens of: โหลๆ
 • Hundreds of: ร้อยๆ
 • Thousands of: หลายพัน
 • Millions of:  หลายล้าน
 • Billions of: หลายร้อยล้าน

ตัวอย่าง 

 • Our team had hundreds of members

ทีมของเรามีสมาชิกหลายร้อยคน

 • This is a miniature city made from millions of toothpicks
elsa speak official

นี่คือเมืองขนาดเล็กที่ทำจากไม้จิ้มฟันนับล้าน

 • วิธีการนับจำนวนครั้งเป็นภาษาอังกฤษ 
 • Once: หนึ่งครั้ง
 • Twice: สองครั้ง
 • ตั้งแต่ครั้งที่ 3 เราจำเป็นต้องใช้สูตร “ตัวเลข + times”
 • Three times: สามครั้ง
 • Four times:  สี่ครั้ง
 • เลข 100 พูดได้ 2 แบบว่า “one hundred” หรือ “a hundred”
 • เลขหนึ่งพัน (one thousand/ a thousand) และเลขหนึ่งล้าน (one million/ a million) ก็มี 2 แบบที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม
 • การพูด “a hundred/ thousand/ million” จะใช้ในกรณีจำนวนนั้นยืนอยู่ตัวเดียว เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถพูดว่า: “four thousand a hundred and twenty (4,120) กลับต้องพูดว่า “four thousand one hundred and twenty”
 • ใช้ขีดกลาง (-) เมื่อเขียนตัวเลข 21 ถึง 99
 • 21: Twenty-one
 • สำหรับตัวเลขจำนวนมากที่มีหลายหลัก คนอเมริกันมักใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) เพื่อแบ่งกลุ่มละสามตัว

ตัวอย่าง

 • 5,776,000; 62,822

เพลง เลขภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้ตัวเลขภาษาอังกฤษผ่านเพลงเป็นวิธีที่สร้างสรรค์เป็นอย่าวมาก ทำให้คุณสามารถจดจำได้นานและได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนรู้มากขึ้น ELSA ขอแนะนำเพลงสนุกๆ ให้คุณเรียนรู้ตัวเลข มาฟังด้วยกันนะ

เพลงนับเลขภาษาอังกฤษ 1-10

เพลงนับเลขภาษาอังกฤษ 1-20

เพลงนับเลข1-100ภาษาอังกฤษ

บทความนี้ได้รวบรวมคำศัพท์และวิธีใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษพร้อมหมายเหตุเมื่อเรียนรู้หัวข้อนี้ จะเห็นได้ว่าตัวเลขนำมาใช้บ่อยในการเรียนรู้และชีวิตประจำวัน หวังว่าผ่านบทความนี้ คุณจะไม่สับสนระหว่างตัวเลขและตัวเลขลำดับอีกต่อไป ขอให้ทุกคนเรียนดีๆ 

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ