เครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษ: 100+ คําศัพท์และวิธีใช้ในชีวิตประจําวัน

ไม่ใช่แค่บาร์เทนเดอร์ที่ต้องรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มในภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ความเป็นจริงก็คือทุกคนก็จําเป็นต้องรู้คําศัพท์เหล่านี้ด้วย โดยเฉพาะเวลาไปเที่ยว ถ้าเรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มก็จะช่วยให้รู้ชื่อเครื่องดื่ม วิธีสั่ง และจะช่วยให้เราสมารถสื่อสารที่ร้านอาหารต่างประเทศได้อย่างสบายใจ ดังนั้น มาดูรายละเอียดข้างล่างนี้กับ ELSA Speak กันเลยนะ

สารบัญ

เครื่องดื่มในภาษาอังกฤษคืออะไร

เครื่องดื่มในภาษาอังกฤษเรียกว่า Drinks และถอดเสียงเป็น /driNGk/
นอกจากนี้ ในหลาย ๆ กรณี เครื่องดื่มในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Beverage และถอดเสียงเป็น /ˈbev.ər.ɪdʒ/ เครื่องดื่มคือของเหลวที่ใช้เพื่อดับกระหาย  ให้ความสดชื่น หรือความเพลิดเพลิน เครื่องดื่มอาจมีหลายชนิดเช่น นํ้า นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้ ชา กาแฟ โซดา เหล้า เบียร์ ค็อกเทล และเครื่องดื่มผสมอื่น ๆ อีกมากมาย

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
เครื่องดื่มในภาษาอังกฤษคืออะไร

คําศัพท์เกี่ยวกับเมนูเครื่องดื่มในภาษาอังกฤษ

คําศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาษาอังกฤษ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างเป็นที่นิยมในชีวิตประจำวัน ดังนั้นเรามาสำรวจคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับ ELSA Speak กันนะ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษคําอ่านความหมาย
Wine/waɪn/ไวน์
Champagne/ʃæmˈpeɪn/แชมเปญ
Beer/bɪə(r)/เบียร์
Ale/eɪl/เหล้าจําพวกเบียร์
Lager/ˈlɑːɡə(r)/เบียร์สด
Vodka/ˈvɒdkə/วอดก้า
Whisky/ˈwɪski/วิสกี้
Red wine/red waɪn/ไวน์แดง
คําศัพท์เครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษ: แอลกอฮอล์
White wine/waɪt waɪn/ไวน์ขาว
Aperitif/əˌperəˈtiːf/เครื่องดื่มเรียกน้ำย่อย
Brandy/ˈbrændi/บรั่นดี
Lime cordial/laɪm ˈkɔːdiəl/นํ้าเชื่อมที่มีรสมะนาว
Cider/saɪdə(r)/เหล้าแอปเปิล
Cocktail/ˈkɒkteɪl/ค็อกเทล

คําศัพท์เกี่ยวกับกาแฟในภาษาอังกฤษ

เมนู เครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษ: คําศัพท์เกี่ยวกับกาแฟในภาษาอังกฤษ

ข้างล่างคือคําศัพท์เกี่ยวกับกาแฟในภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษอังกฤษคําอ่านความหมาย
Coffee/ˈkɒfi/กาแฟ
Black coffee/blæk ˈkɒfi/กาแฟดํา
White coffee/waɪt ˈkɒfi/กาแฟขาว
Filter coffee/ˈfɪltə(r) ˈkɒfi/กาแฟดริป
Instant coffee/ˈɪnstəntกาแฟสำเร็จรูป
Decaf coffee/ˈdiːkæf/กาแฟไม่มีคาเฟอีน
Egg coffee/eɡ ˈkɒfi/กาแฟไข่
Phin coffee/ˈkɒfi/กาแฟหยด 
Weasel coffee/ˈwiːzl ˈkɒfi/กาแฟขี้ชะมด
Espresso/eˈspresəʊ/เอสเพรสโซ
Americano/əˌmerɪˈkɑːnəʊ/อเมริกาโน่
Cappuccino/ˌkæpəˈtʃiːnəʊ/คาปูชิโน่
Latte/lɑːteɪ/ลาเต้
Irish/ˈaɪrɪʃ/กาแฟไอริช

คําศัพท์เกี่ยวกับชาในภาษอังกฤษ

เมนูเครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษ: คําศัพท์เกี่ยวกับชา
คําศัพท์ภาษาอังกฤษคําอ่านความหมาย
Tea/tiː/ชา
Green tea/ɡriːn tiː/ชาเขียว
White tea/wait ti/ชาขาว
Black tea/blæk tiː/ชาดํา
Yellow tea/ˈjɛloʊ ti/ชาเหลือง
Earl Grey tea/ɜːl ɡreɪ tiː/ชาเอิร์ลเกรย์ (ชาที่มีการผสมเปลือกส้มและตะไคร้)
Olong tea/tiː/ชาอู่หลง
Milk tea/mɪlk tiː/ชานม
Bubble milk tea/ˈbʌbl mɪlk tiː/ชานมไข่มุก
Herbal tea/ˈhɜːbl tiː/ชาสมุนไพร
Fruit tea/fruːt tiː/ชาผลไม้
Iced tea/aist ti/ชาเย็น

คําศัพท์เกี่ยวกับชานมในภาษอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษคําอ่านความหมาย
Black sugar bubble milk tea/blæk ˈʃʊɡər ˈbʌbl mɪlk tiː/นมสดบราวน์ชูการ์ไข่มุก
Blueberry milk tea/ˈbluːbɛri mɪlk tiː/ชานมบลูเบอร์รี่
Bubble milk tea/ˈbʌbl mɪlk tiː/ชานมไข่มุก
Caramel milk tea/ˈkærəməl mɪlk tiː/ชานมคาราเมล
Chocolate milk tea/ˈtʃɒklət mɪlk tiː/ชานมช็อคโกแลต
Honey milk tea/ˈhʌni mɪlk tiː/ชานมน้ำผึ้ง
คําศัพท์เกี่ยวกับชานมในภาษอังกฤษ
Jasmine milk tea/ˈdʒæsmɪn mɪlk tiː/ชานมมะลิ
Kiwi milk tea/ˈkiːwi mɪlk tiː/ชานมกีวี
Lychee milk tea/ˈlaɪtʃi mɪlk tiː/ชานมลิ้นจี่
Mango milk tea/ˈmæŋɡoʊ mɪlk tiː/ชานมมะม่วง
Matcha milk tea/ˈmætʃə mɪlk tiː/ชานมมัทฉะ
Milk tea/mɪlk tiː/ชานม
Mint milk tea/mɪnt mɪlk tiː/ชานมมินท์
Peach milk tea/piːtʃ mɪlk tiː/ชานมพีช
Thai green tea milk tea/taɪ ɡriːn tiː mɪlk tiː/ชาเขียวไทย

คําศัพท์เกี่ยวกับนํ้าปั่นและนํ้าผลไม้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษคําอ่านความหมาย
Fruit juice/fruːt dʒuːs/นํ้าผลไม้
Juice/dʒuːs/นํ้าผลไม้
Smoothies/ˈsmuːðiz/นํ้าผลไม้ปั่น
คําศัพท์เกี่ยวกับนํ้าปั่นและนํ้าผลไม้ ภาษาอังกฤษ
Lemonade/ˌleməˈneɪd/น้ำมะนาว
Pineapple juice/ˈpaɪnæpl dʒuːs/น้ำสัปปะรด
Peach juice/piːtʃ dʒuːs/น้ำพีช
Orange juice/ˈɔrɪndʒ dʒuːs/น้ำส้ม
Coconut juice/ˈkoʊkəˌnʌt dʒuːs/น้ำมะพร้าว
Watermelon juice/ˈwɔːtərmelən dʒuːs/น้ำแตงโม
Passion fruit smoothie/ˈpæʃən fruːt ˈsmuːði/เสาวรสปั่น
Strawberry smoothie/ˈstrɔːbəri ˈsmuːðiz/สตรอเบอร์รี่ปั่น
Avocado smoothie/ˌævəˈkɑːdoʊ ˈsmuːði/อะโวคาโดปั่น
Sapodilla smoothie/ˌsæpəˈdɪlə ˈsmuːði/ละมุดปั่น
Custard-apple smoothie/ˈkʌstərd ˈæpəl ˈsmuːði/น้อยหน่าปั่น
Mango smoothie/ˈmæŋɡoʊ ˈsmuːði/มะม่วงปั่น

>>> Read more: 120+ ชื่อผลไม้ภาษาอังกฤษ และสำนวนที่น่าสนใจที่คุณอาจไม่รู้

คําศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มอื่น ๆ ในภาษาอังกฤษ

ข้างล่างนี้เป็นตารางคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มอื่น ๆ พร้อมวิธีการถอดเสียงและความหมาย

คําศัพท์ภาษาอังกฤษคําอ่านความหมาย
Coconut milk/koʊkəˌnʌt mɪlk/นํ้ากะทิ
Milk/mɪlk/นม
Milkshake/ˈmɪlkʃeɪk/นมปั่น
Mineral water/ˈmɪnərəl ˈwɔːtər/น้ำแร่
Oat milk/oʊt mɪlk/นมโอ๊ต
Raw milk/rɑ mɪlk/นมสด
Rice milk/raɪs mɪlk/น้ำนมข้าว
Skim milk/skɪm mɪlk/นมพร่องมันเนย
คําศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มอื่น ๆ ในภาษาอังกฤษ
Soft drink/sɒft drɪŋk/น้ำอัดลม
Sparkling water/ˈspɑːrklɪŋ ˈwɑːtər/โซดา
Still water/stil ˈwɔːtə(r)/นํ้าดื่มที่ไม่ซ่า
Sugar-cane juice/ʃʊɡər ˈkeɪn ʤu:s/น้ำอ้อย
Water/ˈwɔːtər/นํ้าเปล่า
Yogurt/joʊ.ɡɚt/โยเกิร์ต

คําศัพท์อธิบายรสชาติเครื่องดื่มในภาษาอังกฤษ

ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้อธิบายรสชาติของเครื่องดื่มในภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษคําอ่านความหมาย
Acerbity/əˈsɜːbɪti/รสชาติเปรี้ยว ๆ ฝาด ๆ
Acrid/ˈækrɪd/รสฉุน
Bitter/ˈbɪtər/รสขม
Bittersweet/ˌbɪtərˈswiːt/รสขมอมหวาน
Bland/blænd/รสจืด
Cheesy/ˈtʃiːzi/รสชีส
Harsh/hɑːrʃ/รสฝาดของชา
Highly-seasoned/ˌhaɪliˈsiːzənd/เต็มไปด้วยรสชาติที่หลากหลาย
Honeyed sugary/ˈhʌnid ˈʃʊɡəri/รสหวานของนํ้าผึ้ง
Hot/hɒt/รสเผ็ดร้อน
Insipid/ɪnˈsɪpɪd/รสจืดชืด
Luscious/ˈlʌʃəs/รสชาติหอมหวาน หวานฉ่ำ
Mild sweet/maɪld swiːt/หวานน้อย 
Minty/ˈmɪnti/รสมินท์
Savoury/ˈseɪvəri/รสเค็ม
Sickly/ˈsɪkli/กลิ่นคาว
Sour/ˈsaʊər/รสเปรี้ยว
Spicy/ˈspaɪsi/รสเผ็ด
Stinging/ˈstɪŋɪŋ/เปรี้ยวอมเผ็ด
Sugary/ˈʃʊɡəri/หวานเกินไป 
Sweet/swiːt/รสหวาน
Sweet-and-sour/ˌswiːt ən ˈsaʊər/หวานอมเปรี้ยว

>>> Read more: 100+ คำศัพท์ และ Idiom เกี่ยวกับหัวข้อรสชาติในภาษาอังกฤษ

คําศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มในภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษความหมาย
Refreshing drinkเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่น
Beverageเครื่องดื่ม
Flavorsรสชาติ
Toppingท็อปปิ้งหรือสิ่งที่ใช้แต่งหน้าอาหาร
Chia seedsเมล็ดเจีย
Coconut flakesเกล็ดมะพร้าว
Sweetenedใส่นํ้าตาล
Unsweetenedไม่ใส่น้ำตาล
Bottleขวด
Spoonช้อน
Strawหลอด
Canกระป๋อง
Matที่รองแก้ว
Jounceเคลื่อนหรือขยับขึ้นลง
Peelปอก
Stirการคน
Bartenderบาร์เทนเดอร์
Baristaบาริสต้า
Clarifyกรอง
Blenderเครื่องปั่น
คําศัพท์เครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษ

วิธีใช้คําศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มในภาษาอังกฤษที่คาเฟ่

สําหรับพนังงานบริการ

 • Hello, how can I help you? (สวัสดีครับ/ค่ะ มีอะไรให้ช่วยไหมคะ/ครับ)
 • What would you like to drink? (คุณอยากจะดื่มอะไรคะ/ครับ)
 • What are you having? (คุณจะทานอะไรดีคะ/ครับ)
 • What can I get you? (จะรับอะไรดีคะ/ครับ)
 • Are you ready to order? (คุณสั่งตอนนี้เลยไหมคะ/ครับ)
 • Which beer would you like? (คุณต้องการเบียร์ประเภทไหนคะ/ครับ)
 • Would you like ice with that? (คุณต้องการน้ำแข็งด้วยไหมคะ/ครับ)
 • Is it for here or to go? (จะดื่มที่นี่หรือกลับบ้านคะ/ครับ)
 • Drink in or take-away? (จะดื่มที่นี่หรือกลับบ้านคะ/ครับ)
 • Is that all? (หมดแล้วใช่ไหมคะ/ครับ)
 • Would you like anything else? (รับอะไรเพิ่มไหมคะ/ครับ)
 • Can you change your order please? (กรุณาเปลี่ยนคำสั่งซื้อได้ไหมคะ/ครับ)
 • It’ll take about twenty minutes. (จะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีค่ะ/ครับ)
 • Let me change it for you. (เดี๋ยวเปลี่ยนให้ค่ะ/ครับ)
 • Here it is! Enjoy your time here! (นี่ค่ะ/ครับ ขอให้สนุกค่ะ/ครับ)
 • Here’s your bill. (นี่ใยเสร็จของคุณค่ะ/ครับ)
 • The total is 100 bath. (ทั้งหมด 100 บาทค่ะ/ครับ)
 • Thank you so much. (ขอบคุณมากค่ะ/ครับ)
 • My pleasure. Please come back soon. (ด้วยความยินดีค่ะ/ครับ โอกาสหน้าเชิญมาใหม่นะคะ/ครับ)

สําหรับลูกค้า 

เมื่อคุณต้องการสั่งเครื่องดื่ม คุณสามารถใช้โครงสร้างประโยคต่อไปนี้:

S + will have + Something

→ ตัวอย่าง: I will have a cup of coffee. (ฉันขอสั่งกาแฟหนึ่งแก้วค่ะ/ครับ)

S + would like + Something

→ ตัวอย่าง: I would like a cup of coffee. (ฉันต้องการสั่งกาแฟหนึ่งแก้วค่ะ/ครับ)

S + would like + to V + Something

→ ตัวอย่าง: I would like to have a black coffee. (ฉันขอสั่งกาแฟดําหนึ่งแก้วค่ะ/ครับ)

Add + Something + for me, please.

→ ตัวอย่าง: Add some sugar to my coffee for me, please! (ขอเติมนํ้าตาลหน่อยค่ะ/ครับ)

Could I have another + Something, please.

→ ตัวอย่าง: Could I have another cup of coffee, please? (ขอสั่งกาแฟอีกหนึ่งแก้วได้ไหมคะ/ครับ)

Can I have + Something

→ ตัวอย่าง: Can I have a cup of coffee, please? (ขอสั่งกาแฟหนึ่งแก้วได้ไหมคะ/ครับ)

ตัวอย่างประโยคใช้เมื่อคุณต้องการสั่งเครื่องดื่ม

 • Can I have the menu, please? (ขอเมนูค่ะ/ครับ)
 • I’d like the menu, please. (ฉันขอดูเมนูหน่อยค่ะ/ครับ)
 • Just give me a few minutes, okay? (ขอเวลาอีกสักครู่ค่ะ/ครับ)
 • I’ll take this. (เอาอันนี้ค่ะ/ครับ)
 • Yes, I’d like a glass of orange juice, please. (ใช่ ขอสั่งนํ้าส้มหนึ่งแก้วค่ะ/ครับ)
 • I would like a cup of coffee, please. (ฉันขอสั่งกาแฟหนึ่งแก้วค่ะ/ครับ)
 • I’ll have a coffee, please. (ฉันเอากาแฟหนึ่งแก้วค่ะ/ครับ)
 • A beer, please. (ขอเบียร์หนึ่งแก้วค่ะ/ครับ)
 • No ice, please. (ไม่ใส่นํ้าแข็งค่ะ/ครับ)
 • A little, please. (เอานิดหน่อยค่ะ/ครับ)
 • Lots of ice, please. (ขอน้ำแข็งเยอะ ๆ ค่ะ/ครับ)
 • That’s all. (แค่นี้ค่ะ/ครับ)
 • Nothing else, thank you. (แค่นี้ก่อนค่ะ/ครับ ขอบคุณค่ะ/ครับ)
 • This isn’t what I ordered. (นี่ไม่ใช่ของที่ฉันสั่ง)
 • Can I get the bill please? (เก็บเงินด้วยค่ะ/ครับ)

>>> Read more: สำนวนเกี่ยวกับอาหาร

ตัวอย่างประโยคบทสนทนาที่ใช้คําศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มในภาษาอังกฤษ

มาดูบทสนทนาเมื่อสั่งเครื่องดื่มที่ใช้ประโยคและคําศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มในภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกันนะ

บทสนทนา 1

A: What’s your favorite drink?

คุณชอบเครื่องดื่มอะไรเหรอ?

B: Hmmmm I don’t like alcoholic drinks. It’s not good for our health. I prefer fruit tea or herbal tea.

ฮืม ฉันไม่ชอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มันไม่ดีต่อสุขภาพเลย ฉันชอบชาผลไม้หรือชาสมุนไพร

A: Yep I know. That’s good. However, to me, a cocktail is the must-try drink.

ฉันรู้ ก็ดีนะ แต่สําหรับฉัน ค็อกเทลคือเครื่องดื่มที่ต้องลอง

B: Oh. I used to try Pina Colada. It’s a type of cocktails, isn’t it?

อ่อ ฉันเคยลอง Pina Colada มันเป็นค็อกเทลประเภทหนึ่งใช่ไหม

A: Sure. It’s made with rum, cream of coconut or coconut milk, and pineapple juice, usually served either blended or shaken with ice. Perfect for the summer.

ใช่แล้ว มันทำจากรัมขาว ครีมมะพร้าวหรือนํ้ากะทิ และน้ำสับปะรด และมักเสิร์ฟแบบปั่นหรือเขย่ากับน้ำแข็ง เหมาะสำหรับช่วงฤดูร้อน

B: I agree. So, do you recommend any other cocktails for me? 

อ่อ เห็นด้วย งั้นคุณช่วยแนะนำค็อกเทลอื่น ๆ ให้ฉันหน่อยได้ไหม

A: Hmm let me think. Maybe Blue Hawaii suits you. It is a tropical cocktail made of rum, pineapple juice, sweet and sour mix, and sometimes vodka.

งั้นขอคิดก่อน Blue Hawaii อาจจะเหมาะสําหรับคุณนะ มันเป็นค็อกเทลเมืองร้อนชนิดหนึ่งที่ทำจากรัมขาว นํ้าสับปะรดปั่น รสเปรี้ยวอมหวาน และบางครั้งอาจจะมีวอดก้าด้วย

B: Sounds great. I will try it someday.

ฟังดูดีนะ เดี๋ยวสักวันฉันจะลองนะ

บทสนทนาที่ใช้คําศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มในภาษาอังกฤษ

บทสนทนา 2

A: Hello, sir. Are you ready to order?

สวัสดีค่ะ/ครับ คุณสั่งตอนนี้เลยไหมคะ/ครับ

B: What do you recommend for me?

คุณมีอะไรแนะนําไหมคะ/ครับ

A: Would you like coffee, tea or an alcoholic drink? 

คุณอยากดื่มกาแฟ ชา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คะ/ครับ

B: I would like a glass of wine. 

ฉันขอสั่งไวน์หนึ่งแก้วค่ะ/ครับ

A: You could try sparkling wine. Our pub is famous for that. 

คุณลอง sparkling wine ไหมคะ/ครับ ผับของเราขึ้นชื่อตัวนี้ค่ะ/ครับ

B: Okay. I’ll have it.

ได้ เอาอันนั้นก็ได้ค่ะ/ครับ

A: Please wait in ten minutes. Would you like peanuts with that?

กรุณารอ 10 นาทีนะคะ/ครับ คุณอยากทานถั่วลิสงด้วยไหมคะ/ครับ

B: No thanks. 

ไม่ค่ะ/ครับ ขอบคุณค่ะ/ครับ 

ข้างต้นเป็นการรวบรวมชื่อเครื่องดื่มภาษาอังกฤษ พร้อมกับรูปแบบประโยคและบทสนทนา หวังว่าคำศัพท์ข้างต้นจะช่วยให้คุณสามารถสั่งเครื่องดื่มได้อย่างสบายใจเมื่อไปลิ้มลองเครื่องดื่มจากหลายประเทศทั่วโลก อย่าลืมติดตาม ELSA Speak เพื่ออัปเดทความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ทุกวันนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,644 บาท