วันที่ภาษาอังกฤษ | วิธีการอ่านและการเขียนพื้นฐานตั้งแต่ A - Z

ในภาษาอังกฤษ เวลาเป็นหนึ่งในเนื้อหาทั่วไปและพบบ่อยที่สุดในสถานการณ์การสื่อสารต่างๆ อย่างไรก็ตาม มีผู้เรียนจำนวนมากที่ยังสับสนเกี่ยวกับวิธีอ่านและการเขียนวันที่ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง หรือยังไม่รู้วิธีอ่านที่ถูกต้อง ดังนั้น บทความต่อไปนี้จะแนะนำวิธีในการอ่านวันที่ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การสื่อสารต่างๆ

Key takeaways

 • วันในสัปดาห์เป็นภาษาอังกฤษ: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
 • เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือนในปี: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
 • วันภาษาอังกฤษอ่านเป็นลำดับ (1st, 2nd, 3rd, 4th,…)
 • ปีสามารถอ่านได้ 2 แบบ ตัวเลขที่มี n หลักหรือแบ่งเป็น 2 ส่วน (สำหรับตัวเลข 3-4 หลัก)
 4 เคล็ดลับสำหรับการเรียนด้วย ELSA Speak

สารบัญ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

คำศัพท์เกี่ยวกับวันที่ภาษาอังกฤษ

วันในสัปดาห์

คำศัพท์เกี่ยวกับวันในสัปดาห์เป็นภาษาอังกฤษ

วันวันภาษาอังกฤษการถอดความคำย่อ
วันจันทร์Monday/ˈmʌndeɪ/Mon
วันอังคารTuesday/ˈtjuːzdeɪ/Tue
วันพุธWednesday/ˈwenzdeɪ/Wed
วันพฤหัสบดีThursday/ˈθɜːzdeɪ/Thu
วันศุกร์Friday/ˈfraɪdeɪ/Fri
วันเสาร์Saturday/ˈsætədeɪ/Sat
วันอาทิตย์Sunday/ˈsʌndeɪ/Sun

ตัวอย่าง:

 • This class takes place on Friday every week.

(ชั้นเรียนนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์)

 • What do you usually do on Sunday?

(คุณมักจะทำอะไรในวันอาทิตย์?)

วันของเดือน

วิธีอ่านวันของเดือนจะใช้การอ่านแบบลำดับ เช่น

วันที่วันที่ภาษาอังกฤษคำย่อ
วันที่ 1The first1st
วันที่ 2The second2nd
วันที่ 10The tenth10th
วันที่ 21The twenty first21st
วันที่ 30The thirtieth30th

ตัวอย่าง:

 • There is a regular meeting on the 1st of every month.
 • (มีการประชุมเป็นประจำทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน)
 • We are going to have a trip on the 18th of this month.
 • (เรากำลังจะมีทริปวันที่ 18 เดือนนี้)

เดือนของปี

คำศัพท์เกี่ยวกับเดือนของปี

เดือนเดือนภาษาอังกฤษการถอดความตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษ
มกราคมJanuary/ˈdʒænjuəri/Jan
กุมภาพันธ์February/ˈfebruəri/Feb
มีนาคมMarch/mɑːtʃ/Mar
เมษายนApril/ˈeɪprəl/Apr
พฤษภาคมMay/meɪ/May
มิถุนายนJune/dʒuːn/June
กรกฎาคมJuly/dʒuˈlaɪ/Jul
สิงหาคมAugust/ɔːˈɡʌst/Aug
กันยายนSeptember/sepˈtembə(r)/Sep
ตุลาคมOctober/ɒkˈtəʊbə(r)/Oct
พฤศจิกายนNovember/nəʊˈvembə(r)/Nov
ธันวาคมDecember/dɪˈsembə(r)/Dec

ตัวอย่าง:

 • It often rains a lot in July here.

(ปกติที่นี่จะมีฝนตกชุกในเดือนกรกฎาคม)

 • Songkran Festival is celebrated from April 13th to April 15th every year

เทศกาลสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ถึง 15 เมษายน ของทุกปี

ปี

มีสองวิธีในการอ่านปีให้ถูกต้อง:

 • อ่านเป็นตัวเลขหลายหลักในภาษาอังกฤษ:
 •  2021: Two thousand and twenty one 
 •  2003: Two thousand and three
 •  938: Nine hundred and thirty eight
 • แบ่งเป็น 2 ส่วน เลขหน้า 2 หลัก เลขหลัง 2 หลัก (สำหรับเลข 4 หลัก)
 • 2022: Twenty twenty two
 • 2017: Twenty seventeen
 • 1968: Nineteen sixty eight
การใช้: ปีมักจะมาพร้อมกับคำบุพบท “in”

ตัวอย่าง:

 • There was a historic tsunami in japan in 2002.

(เกิดสึนามิครั้งประวัติศาสตร์ในญี่ปุ่นเมื่อปี 2002)

 • This new policy will take effect in 2023.

(นโยบายใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในปี 2023)

วิธีอ่านและเขียนวันที่และเดือนร่วมกัน

วิธีเขียนวันที่และเดือนภาษาอังกฤษ

วัน วันที่ เดือน ปี

ตัวอย่าง: What day is it today? – It’s Wednesday, July 28th 2020 (วันนี้เป็นวันอะไร – วันพุธ วันที่ 28 กรกฎาคม 2020)

วัน เดือน วันที่ ปี

ตัวอย่าง: What day is it today? – It’s Wednesday, 28th July 2020 (วันนี้เป็นวันอะไร – วันพุธ วันที่ 28 กรกฎาคม 2020)

วิธีอ่านวันที่และเดือนภาษาอังกฤษ

เดือน + the + วันที่

ตัวอย่าง: When is your birthday? – On December the 16th (คุณเกิดวันไหน – วันที่ 16 ธันวาคม)

The + วันที่ +  of + เดือน

ตัวอย่าง: When is your birthday? – On the 16th of December (คุณเกิดวันไหน – วันที่ 16 ธันวาคม)

เรียนภาษาอังกฤษแบบ 1-1 กับ ELSA Speak

คำศัพท์อื่นๆ เกี่ยวกับเวลา

คำศัพท์การถอดความความหมาย
On/at the weekendสุดสัปดาห์
Every day/month/yearทุกวัน/เดือน/ปี
A fortnight (n)/ˈfɔːtnaɪt/2 สัปดาห์; ครึ่งเดือน
Daily/monthly/yearly/annually (adv.)รายวัน/เดือน/ปี
A decade (n)/ˈdekeɪd/หนึ่งทศวรรษ (10 ปี)
A century (n)/ˈsentʃəri/หนึ่งศตวรรษ (100 ปี)
A millennium (n)/mɪˈleniəm/หนึ่งพันปี (1,000 ปี)
Spring (n)/sprɪŋ/ฤดูใบไม้ผลิ
Summer (n)/ˈsʌmə(r)/ฤดูร้อน
Autumn (n)/ˈɔːtəm/ฤดูใบไม้ร่วง
Winter (n)/ˈwɪntə(r)/ฤดูหนาว

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับวันที่ภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดที่ 1: เขียนวิธีอ่านวันที่ภาษาอังกฤษในกรณีต่อไปนี้:

 1. 21/2/2019
 2. 3/6/1994
 3. Wed, 7/8/2030
 4. Sun, 1/1/1001
 5. 30/11/1305

แบบฝึกหัดที่ 2: แปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้การสะกดวันที่ที่ถูกต้อง:

 1. วันนี้คือวันอังคาร 27/7/2021
 2. ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงจะเริ่มในวันที่ 22/9/2022
 3. มีอุบัติเหตุร้ายแรงบนถนนสายนี้เมื่อวันที่ 8/8/2020
 4. วันส่งท้ายปีเก่าคือวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อเสนอแนะสำหรับการบ้าน

บทที่ 1:

 1. February the 2nd (second)/The 2nd (second) of February, two thousand twenty one/twenty twenty one.
 2. June the 3rd (third)/The 3rd (third) of June, nineteen ninety four
 3. Wednesday, August the 7th (seventh)/The 7th (seventh) of August, two thousand thirty
 4. Sunday, January the 1st (first)/The 1st (first) of January, ten o one.
 5. November the 30th (thirtieth)/The 30th (thirtieth) of November, thirteen o five.

บทที่ 2:

 1. Today is Tuesday, July 27th/27th July 2021.
 2. The Fall Semesster will start on September 22nd/22nd September 2022.
 3. There was a serious accident on this road on August 8th/8th August 2020.
 4. The New Year’s Eve is one December 31st/31st December every year.

บทสรุป

การอ่านวันที่เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น ผู้เรียนสามารถอ้างอิงถึงวิธีการอ่านวันที่ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในบทความข้างต้น และในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาที่สามารถพบได้ในสถานการณ์อื่นๆ เพื่อให้เข้าใจบทความนี้อย่างถ่องแท้

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ