บอกทาง ภาษาอังกฤษ: วิธีถาม คำศัพท์ ตัวอย่างประโยคที่พบบ่อยที่สุด

สารบัญ

วิธีถามทางในภาษาอังกฤษ

วิธีถามทางในภาษาอังกฤษ

คำถาม แปล
Can you give me directions to the library?คุณช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยได้ไหม?
Could you tell me the way to the bakery?คุณช่วยบอกทางไปร้านขนมหน่อยได้ไหม?
How can I get to the supermarket?ฉันสามารถไปซุปเปอร์มาร์เก็ตได้อย่างไร?
What’s the best way to get to the central park?วิธีไหนที่จะไปเซ็นทรัลปาร์คได้เร็วที่สุด?
What’s the quickest way to get to the cinema?วิธีไหนที่จะไปโรงหนังได้เร็วที่สุด?
What’s the easiest way to get to the restaurant?มีวิธีไหนที่ง่ายที่สุดในการไปร้านอาหารนี้?
Please show me the way to the bus station.ช่วยบอกทางไปป้ายรถเมล์ให้ฉันหน่อยได้ไหม?

>>> Read more: บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการถามทาง

วิธีถามสถานที่ปัจจุบันเป็นภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษแปล
Would you be so kind to tell me where I am?ช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันกำลังอยู่ที่ไหน
Pardon me, can you tell me what this street is?ขอโทษค่ะ/ครับ คุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่านี่คือถนนเส้นไหน
Excuse me, where am I?ขอโทษนะคะ/ครับ ช่วยบอกทีว่าตอนนี้ฉันกำลังอยู่ที่ไหน

ถามสถานที่บนแผนที่เป็นภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษแปล
I am trying to get to the movie theater. Can you show me on the map?ฉันกำลังพยายามไปโรงหนัง คุณสามารถบอกทางบนแผนที่นี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Do you have a map with you?คุณมีแผนที่ไหม?
Are we on the right road to the theatre?เรามาถูกทางที่จะไปโรงละครแล้วใช่ไหม?
Is this the right way to the mall?นี่คือทางไปห้างสรรพสินค้าใช่ไหม
Is this the bus to the destination?ใช่รถเมล์ที่จะไปที่นี่หรือเปล่า?

วิธีถามระยะทางเป็นภาษาอังกฤษ

เมื่อต้องการทราบระยะทางล่วงหน้า ผู้อ่านสามารถใช้ตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ได้

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
คำถาม แปล
How far is it?มันอยู่ไกลแค่ไหน?
How far is it to…from here?จากที่นี่ ถึง… ไกลแค่ไหน?
How long does it take?ไปถึงนั่นต้องใช้เวลานานแค่ไหน?
How far am i from the ASIA commercial bank?ฉันอยู่ห่างจากธนาคารเอเชียพาณิชย์ไกลแค่ไหน?
How long does it take to go on foot from here to the bookshop?เดินจากที่นี่ไปร้านหนังสือไกลแค่ไหน?
Is it far? มันไกลจากที่นี่ไหม?
Is it a long way? มันค่อนข้างไกลใช่ไหม?

วิธีบอกทางเป็นภาษาอังกฤษ

วิธีบอกทางเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทิศทาง

ภาษาอังกฤษแปล
It’s this way.ไปทางนี้
It’s that way.ไปทางนั้น
It’ll be
on your left/
on your right/
straight ahead of you.
มันจะอยู่
ทางซ้ายของคุณ/
ทางขวาของคุณ/
ข้างหน้าของคุณ
It’ll be …สถานที่นั้นอยู่ใน…
It’s over there.อยู่ที่นู่น
Is there a bus station near hear?มีป้ายรถเมล์อยู่ใกล้ ๆ ไหม?
Here it is.อยู่ที่นี่
Go down there.ไปทางนั้น
Go straight. Turn to the left.ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย
วิธี บอกทาง ภาษาอังกฤษ
Go straight ahead.ตรงไปข้างหน้า
Straight ahead of you.ตรงหน้าคุณ
On your left.ด้านซ้ายของคุณ
On your right.ด้านขวาของคุณ
At the first cross-road, turn to the left.ถึงทางแยกแรกให้เลี้ยวซ้าย
Take this road.ไปถนนสายนี้
Take the first on the left.เจอทางแยกแรกให้เลี้ยวซ้าย
Take the second on the right.เจอทางแยกที่สองให้เลี้ยวขวา
Turn right at the crossroads.เมื่อถึงสี่แยกให้เลี้ยวขวา
Turn round, you’re going the wrong way.เลี้ยวกลับเลยค่ะ/ครับ คุณมาผิดทางแล้ว
Drive to…. and turn left/rightขับรถตรงไป…. และเลี้ยวซ้าย/ขวา
Continue straight ahead for about a kilometer.ตรงต่อไปอีกประมาณหนึ่งกิโลเมตร
Continue pass the fire station.เลยสถานีดับเพลิงไปอีก
Keep going for another (hundred yards).เดินต่อไปอีก 90 เมตร (90 เมตร = 100 หลา)
You’re going the wrong way.คุณกำลังไปผิดทาง
You’re going the in the wrong direction.คุณกำลังไปผิดทาง
You’ll pass a supermarket on your left.คุณจะผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตทางซ้ายมือ

วิธีบอกทางภาษาอังกฤษแก่คนขับ

 • Follow the signs for the town center Birmingham. (ไปตามป้ายบอกทางแล้วไปยังกลางเมืองเบอร์มิงแฮม)
 • Go over the roundabout. (ไปวนรถตรงวงเวียนนั้น)
 • Take the second exit at the roundabout. (ใช้ทางออกที่สองตรงวงเวียน)
 • Turn right at the T-junction. (เลี้ยวขวาที่สามแยก)
 • Go under the bridge. (ลงใต้สะพาน)
 • Go over the bridge. (ขึ้นบนสะพาน)
 • You’ll cross some railway lines. (คุณจะต้องข้ามทางรถไฟ)

วิธีบอกเกี่ยวกับระยะทาง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแปล 
It is quite close. มันค่อนข้างใกล้
It is a long way to walk/on foot. ถ้าเดินจะใช้เวลานาน
It takes a while.ใช้เวลาสักพักเลย
It is about a ten-minute bus ride.ใช้เวลานั่งรถบัสประมาณ 10 นาที
It’s …         
quite close                                  
quite a long way                         
a long way on foot                         
about a mile from here       
ที่นั่น …
ค่อนข้างใกล้
ค่อนข้างไกล
ค่อนข้างไกลถ้าเดิน
ห่างจากที่นี่ประมาณ 1 ไมล์

คำศัพท์และวลีที่จำเป็นในการบอกทางภาษาอังกฤษ

คำศัพท์บอกทางภาษาอังกฤษที่ต้องรู้

คำศัพท์ทั่วไปบางส่วนเกี่ยวกับถนน

คำศัพท์ ถอดเสียง ความหมาย 
Avenue/ˈæv.ə.nuː/ถนนใหญ่
Road/roʊd/ถนน ทาง เส้นทาง 
Crosswalk/ˈkrɑːs.wɑːk/ทางม้าลายสำหรับผู้เดินเท้า
Bridge/brɪdʒ/สะพาน
Curve/kɝːv/ทางโค้ง
Dual carriageway/ˌduː.əl ˈker.ɪdʒ.weɪ/ทางคู่ขนาน
Hill/hɪl/เนินเขา
Roundabout/ˈraʊnd.ə.baʊt/วงเวียน
Traffic light/ˈtræf.ɪk ˌlaɪt/ไฟจราจร
T-junction/ˈtiːˌdʒʌnk.ʃən/สามแยก
Turning/ˈtɝː.nɪŋ/ทางแยก
Roadway narrow/ˈroʊd.weɪ ˈner.oʊ/ซอยหรือตรอก
Pavement/ˈpeɪv.mənt/ฟุตบาท
Pedestrian subway/pəˈdes.tri.ən ˈsʌb.weɪ/ทางเท้า
Bus station/ˈbʌs ˌsteɪ.ʃən/ป้ายรถเมล์
Car park/Parking lot/ˈkɑːr ˌpɑːrk/  /ˈpɑːr.kɪŋ ˌlɑːt/ที่จอดรถ
Crossroads/ˈkrɑːs.roʊdz/สี่แยก
Railway line/ˌʃɔːrt.laɪn ˈreɪl.weɪ/ทางรถไฟ

>>> Read more: รวบรวมคำศัพท์ที่ได้ใช้บ่อยเกี่ยวกับป้ายจราจร

ตัวอย่างวลีบอกทางภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับการบอกทางทั่วไปที่ผู้อ่านสามารถใช้ถามเส้นทางได้

วลีความหมาย 
Crossข้าม
Follow the signsไปตามป้ายบอกทาง
Continue/Followไปต่อ
Continue passเดินเลยไป
Go overเลยไปอีก
Go underลอดใต้…
Go alongเดินไปตาม
Go aroundไปรอบ ๆ
Over thereอยู่ที่นั่น
Hereอยู่ที่นี่
On the…avenue/streetที่ถนนใหญ่/ทาง…
On your left/rightอยู่ในด้านซ้าย/ขวามือของคุณ
To the left/right ofไปทางซ้าย/ขวาของ…
Turn left/right at…เลี้ยวซ้าย/เลี้ยวขวาที่….
Turn back/go backกลับรถ
Make a left/right turnเลี้ยวซ้าย/ขวา
Make an U-turnกลับรถ
เพียง 10 นาทีต่อวัน
Take the first/second… exitใช้ทางออกแรก/ทางออกที่สอง
At the crossroads/intersection ที่สี่แยก
Around the cornerที่หัวมุมถนน
This way/That wayอยู่ทางนี้ /อยู่ทางนั้น
Down thereกลับไปทางนั้น
Straight aheadตรงไป
Head toตรงไปถึง
Walk alongเดินตรงไป
Walk straight down..เดินตรงไป…
Wrong way/directionผิดทาง/ผิดทิศทาง
The easiest wayเส้นทางที่สะดวกที่สุด
The quickest wayเส้นทางที่เร็วที่สุด
The best wayเส้นทางที่ดีที่สุด

คำบุพบทเกี่ยวกับการบอกทางภาษาอังกฤษ

 • Opposite: ตรงข้ามกับ

ตัวอย่าง It’s opposite the bank.

 • Next to: อยู่ถัดจาก..

ตัวอย่าง The New York Marriott Marquis hotel is next to the Richard Rodgers Theatre.

 • Near: ใกล้กับ

ตัวอย่าง The Rockefeller Center Station is near West 46th Street.

 • In front of: อยู่ข้างหน้า 

ตัวอย่าง When you turn a corner, you’ll find yourself in front of the church. 

 • Between: อยู่ระหว่าง

ตัวอย่าง The Broadhurst Theatre is between the PlayStation Theater and the Majestic Theatre.

 • Beside: อยู่ข้าง

ตัวอย่าง The Imperial Theatre is beside the New York Marriott Marquis hotel.

 • Behind: ข้างหลัง

ตัวอย่าง The restaurant is just behind the metro station. 

>>> Read more:

ตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับวิธีบอกทางในภาษาอังกฤษ 

ตัวอย่าง บทสนทนาบอกทาง ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างที่ 1

Visitor: Excuse me. Can you tell me the way to the bookstore? (ขอโทษครับ คุณช่วยบอกทางไปร้านหนังสือหน่อยได้ไหมครับ?)

Susie: Yes, sure. Turn right at the end of this street. (ได้ค่ะ สุดซอยแล้วเลี้ยวขวาค่ะ)

Visitor: At the traffic lights or the crossroad? (ตรงสัญญาณไฟจราจร หรือสี่แยกครับ)

Susie: At the traffic lights, then go as far as the roundabout. (ตรงสัญญาณไฟจราจรแล้วไปจนสุดวงเวียน)

Visitor: And what do I do next? (แล้วไปทางไหนต่อครับ?)

Susie: Turn left at the roundabout into ABC Road. (เมื่อถึงวงเวียน ให้คุณเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน ABC)

Visitor: OK … left at the roundabout. (ผมเข้าใจแล้ว เลี้ยวซ้ายที่วงเวียน)

Susie: Go down ABC Road. The bookstore is on the right. (เดินต่อไปบนถนน ABC ร้านหนังสือจะอยู่ที่ขวามือคุณค่ะ)

Visitor: Thank you very much. (ขอบคุณมากครับ)

Susie: You’re welcome. (ไม่เป็นไรค่ะ)

ตัวอย่างที่ 2

Marshall: Is this the right way to ABC Resort? (นี่คือทางไป ABC รีสอร์ตใช่ไหมคะ?)

Annie: You’re going the wrong way. (ไม่ใช่ค่ะ คุณกำลังไปผิดทางแล้ว)

Marshall: Please tell me how to get there. (ช่วยบอกทางไปที่นั่นให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ?)

Annie: I’ll give you directions. No need to worry. (ได้สิ ฉันจะบอกทางคุณเอง ไม่ต้องกังวลนะ)

Marshall: How far is it from here to the resort? (แล้วจากที่นี่ไปรีสอร์ตไกลแค่ไหนคะ?)

Annie: It’s pretty far from here. Oh, on the way here, did you see a park? (ค่อนข้างไกลนะ ระหว่างทางมาที่นี่ คุณเห็นสวนสาธารณะไหม?)

Marshall: Yes, I saw a park named ABC Park. (เห็นค่ะ ฉันเห็นสวนสาธารณะที่ชื่อ ABC)

Annie: Turn left after the park. Take this path. You’ll pass a convenience store on your right. It is behind the store. (เมื่อถึงสวนสาธารณะแล้วให้เลี้ยวซ้าย แล้วไปเรื่อยๆ คุณจะผ่านร้านสะดวกซื้อและรีสอร์ตก็จะอยู่หลังร้านเลยค่ะ)

Marshall: Thank you so much. (ขอบคุณมากนะคะ)

ในบทความนี้ ELSA Speak นำความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และตัวอย่างประโยคทั่วไปที่ใช้ในการถามทางเป็นภาษาอังกฤษมาให้ผู้อ่าน หวังว่าทุกคนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ