คําศัพท์บวก ลบ คูณ หาร ภาษาอังกฤษและวิธีอ่านที่แม่นยำที่สุด

บทความด้านล่างเน้นการแนะนำและอธิบายแนวคิดพื้นฐานของ บวก ลบ คูณ หาร ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญและขาดไม่ได้ในกระบวนการเรียนรู้และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มาเรียนกับ ELSA Speak กันเถอะ!

คำศัพท์การคำนวณทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานในภาษาอังกฤษ

การคำนวณภาษาอังกฤษ(คำนาม)การสำเนียงภาษาอังกฤษ(คำกริยา)
การบวกAddition[ ə’diʃən ] to plusto add
การลบSubtraction[səb’ trækʃən ]to minusto subtract (from)to take away
การคูณMultiplication[mʌltiplication ] to multiplytimes/ multiplied (by)
การหารDivision[ də’ viʒən ] to divide (by) 

คำศัพท์การบวกในภาษาอังกฤษ

การบวก คือ การบวกตัวเลขสองตัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวมของตัวเลขเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ผลรวม

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

การบวกในภาษาอังกฤษคือ addition คำศัพท์เกี่ยวกับการบวก

คำศัพท์การสำเนียงความหมาย
Addition/əˈdɪʃ.ən/การเพิ่ม
Add/æd/เพิ่ม
Plus/plʌs/เพิ่มอีก
Increase/ɪnˈkriːs/เพิ่มพูน
Sum/sʌm/ผลบวก
Plus sign/addition sign/ˈplʌs ˌsɑɪn//əˈdɪʃ.ən ˌsaɪn/เครื่องหมายบวก
Equal sign/ˈiː.kwəl ˌsaɪn/เครื่องหมายเท่ากับ

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีพูดการบวกในภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น มาดูตัวอย่างง่ายๆ ของ ELSA Speak ต่อไปนี้กัน!

5 plus 3 equals 8

 • เครื่องหมายบวก: plus sign หรือ addition sign
 • เครื่องหมายเท่ากับ: equal sign
 • ผลลัพธ์ของการบวก (ผลรวม): sum
บวก ลบ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์การลบในภาษาอังกฤษ

การลบ คือ การนำจำนวนหนึ่งหักออกจากอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อหาจำนวนที่เหลือ หรือ เปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนว่ามากกว่า หรือน้อยกว่ากันเท่าไร 

คำศัพท์เกี่ยวกับการลบ

คำศัพท์การสำเนียงความหมาย
Subtraction/səbˈtræk.ʃən/การลบ
Subtract/səbˈtrækt/ลบ
Minus/ˈmaɪ.nəs/ลบออก
Decrease/dɪˈkriːs/ลดลง
Reduce/rɪˈdʒuːs/ลด
Less /les/น้อยกว่า
Difference/ˈdɪf.ər.əns/ผลต่าง
ลบ ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง 12 minus 7 equals 5

 • เครื่องหมายลบ เรียกว่า subtraction sign หรือ minus sign
 • เครื่องหมายเท่ากับ: equal sign
 • ผลต่างคือ difference

คำศัพท์การคูณภาษาอังกฤษ

การคูณ คือ การนำจำนวนหนึ่งมาบวกกันซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง โดยจำนวนที่นำมาบวกกัน เรียกว่า ตัวคูณ จำนวนที่บวกกันซ้ำๆ เรียกว่า ตัวตั้ง 

คำศัพท์เกี่ยวกับการ คูณ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์การสำเนียงความหมาย
Multiplication/’mʌltiplication/การคูณ
Multiplication sign/mʌl.tɪ.plɪˈkeɪ.ʃən ˌsaɪn/เครื่องหมายคูณ
Times signเครื่องหมายคูณ
Product/ˈprɒd.ʌkt/ผลคูณ
Multiplication table/’mʌltiplication teibəl/สูตรคูณ

ตัวอย่าง: 4 multiplied by 6 equals 24

 • เครื่องหมายคูณ คือ multiplication sign หรือ times sign
 • เครื่องหมายเท่ากับ: equal sign
 • ผลคูณคือ product
คูณ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์การหารภาษาอังกฤษ

การหาร คือ การแบ่งจำนวนหนึ่งออกเป็นกลุ่มๆ เท่าๆ กัน

คำศัพท์เกี่ยวกับการ หาร ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์การสำเนียงความหมาย
division/’ də’ viʒən/การหาร
divide /də’ vaid/แบ่ง
Share/ʃeər/แบ่งปัน
Quotient/ˈkwəʊ.ʃənt/ผลหาร

เช่นเดียวกับการคำนวณอื่นๆ เครื่องหมายหารได้เรียกว่า division sign อย่างไรก็ตาม สิ่งพิเศษเกี่ยวกับการหาร คือ แทบไม่มีคำอื่นใดที่จะเรียกว่าการแบ่ง คำว่า “divide” ใช้ในเกือบทุกกรณี และสุดท้ายผลหารในภาษาอังกฤษคือ quotient.

ตัวอย่าง 20 divided by 4 equals 5

 • เครื่องหมายหาร: division sign
 • สิ่งพิเศษเกี่ยวกับการหารคือแทบไม่มีคำอื่นใดที่จะเรียกว่า การแบ่งคำว่า “divide” ใช้ในเกือบทุกกรณี
 • ผลหาร: quotient
หาร ภาษาอังกฤษ

>>> Read more: เลขภาษาอังกฤษ แนะนำวิธีการอ่าน การเขียน และแยกความแตกต่างกับตัวเลข

วิธีอ่านการคำนวณพื้นฐานและตัวอย่างในภาษาอังกฤษ

การบวก

สูตรตัวอย่างวิธีอ่านความหมาย
(จำนวน) plus (จำนวน) equals (ผลรวม)2+3=5Two plus three equals five.สองบวกสามเท่ากับห้า
(จำนวน) and (จำนวน) is (ผลรวม)3+3=6Three and three is six.สามบวกสามคือหก
(จำนวน)  and (จำนวน) make (ผลรวม)1+3=4One and three make four.หนึ่งบวกสามเป็นสี่
(ผลรวม) is the sum of (จำนวน) and (จำนวน)5=2+3Five is the sum of two and three.ห้าเท่ากับผลรวมของสองและสาม

การลบ

สูตรตัวอย่างวิธีอ่านความหมาย
(ตัวตั้ง) minus (ตัวลบ) equals (ผลต่าง)3-2=1Three minus two equals one.สามลบสองเท่ากับหนึ่ง
(ตัวลบ) subtracted from (ตัวตั้ง) equals (ผลต่าง)4-1=3Three subtracted from four equals one.สามลบออกจากสี่เท่ากับหนึ่ง
Taking (ตัวลบ) away from (ตัวตั้ง) results in (ผลต่าง)3-2=1Taking two away from three results in one.เอาสามออกจากสองผลลัพธ์เท่ากับหนึ่ง
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

การคูณ

สูตรตัวอย่างวิธีอ่านความหมาย
(ตัวตั้ง) times (ตัวคูณ) equals (ผลคูณ)2×2=4Two times two equals four.สองคูณสองเท่ากับสี่
(ตัวตั้ง) multiplied by (ตัวคูณ) equals (ผลคูณ)2×2=4Two multiplied by two equals four.สองคูณสองเท่ากับสี่
(ผลคูณ) is the product of (ตัวตั้ง) times (ตัวคูณ)4=2×2Four is the product of two times two.สี่เป็นผลคูณของสองคูณสอง

การหาร

สูตรตัวอย่างวิธีอ่านความหมาย
(ตัวตั้ง) divided by (ตัวหาร) equals (ผลหาร)10:2=5Ten divided by two equals five.สิบหารด้วยสองเท่ากับห้า
(ผลหาร) is the quotient of (ตัวตั้ง) divided by (ตัวหาร)5=10:2Five is the quotient of ten divided by two.ห้าคือผลหารของสิบหารสอง
โจทย์ บวก ลบ คูณ หาร ภาษาอังกฤษ

การคำนวณอื่น ๆ ในภาษาอังกฤษ

การคำนวณคําศัพท์ภาษาอังกฤษคําศัพท์ภาษาไทยตัวอย่าง
approximately equal toเกือบเท่ากับ2,455 ≈ 2,5
Two point four five five is approximately equal to two point five.
(สองจุดสี่ห้าห้ามีค่าประมาณเท่ากับสองจุดห้า)
>greater thanเครื่องหมายมากกว่า7 > 5
Seven is greater than five.
(เจ็ดมีค่ามากกว่าห้า)
<less thanเครื่องหมายน้อยกว่า3 < 10
Three is less than ten.
(สามมีค่าน้อยกว่าสิบ)
greater than or equal toสัญลักษณ์มากกว่าหรือเท่ากับFifteen is greater than or equal to ten.
(สิบห้ามากกว่าหรือเท่ากับสิบ)
less than or equal toสัญลักษณ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ5 ≤ 5
Five is less than or equal to five.
(ห้ามีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับห้า)
( )parenthesesวงเล็บ(2 + 3) x 4 = 20
The result of the quantity two plus three, multiplied by four, is twenty.
(ผลลัพธ์ของปริมาณสองบวก สามคูณสี่เท่ากับยี่สิบ)
[ ]bracketsวงเล็บสี่เหลี่ยม[8 – (3 + 2)] = 3
The value of eight minus the quantity three plus two is three.
(ค่าของแปดลบในวงเล็บสามบวกสองคือสาม)
±plus – minusเครื่องหมายบวกลบ 10 ± 2 = 8 or 12
Ten plus or minus two equals eight or twelve.
(สิบบวกหรือลบสองเท่ากับแปดหรือสิบสอง)
a^bexponentเลขชี้กำลัง3^2 = 9
Three exponent equals nine.
(สามยกกำลังสองเท่ากับเก้า)
√asquare rootสัญลักษณ์รากที่สอง√25 = 5
The square root of twenty-five is five.
(รากที่สองของยี่สิบห้าคือห้า)
3√acube rootสัญลักษณ์รากที่สาม3√9=3
The three cube root of nine is three.
(รากที่สามของเก้าคือสาม)
4√afourth rootสัญลักษณ์รากที่สี่4√64 = 2
The fourth root of sixty-four is two.
(รากที่สี่ของหกสิบสี่คือสอง)
%percentเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์5% of 200 = 10
Five percent of two hundred is ten.
(ห้าเปอร์เซ็นต์ของสองร้อยเท่ากับสิบ)
per-milleเครื่องหมายเปอร์มิล3‰ of 5000 = 15
Three per-mille of five thousand is fifteen.
(สามต่อหนึ่งพันห้าพันเป็นสิบห้า)
infinityสัญลักษณ์อนันต์1/0 = ∞ (infinity)
One divided by zero equals infinity.
(หนึ่งหารด้วยศูนย์เท่ากับอนันต์)
x!factorialแฟกทอเรียล4! = 24
Four factorial equals twenty-four.
(สี่แฟคทอเรียลเท่ากับยี่สิบสี่)
| x |absolute valueเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์| -7 | = 7
The absolute value of negative seven is seven.
(ค่าสัมบูรณ์ของลบเจ็ด คือ เจ็ด)
การคำนวณอื่น ๆ ในภาษาอังกฤษ

โจทย์ บวก ลบ คูณ หาร ภาษาอังกฤษ

ส่วนที่ 1: เติม plus, minus, divide หรือ multiply ในช่องว่าง

1. Eleven ___ seven equals eighteen.

2. You’ll get five if you ___ ten by two.

3. ___ two by two and you’ll get four.

4. Seven ___ six equals one.

5. Six ___ six makes twelve.

เฉลย

1. plus2. divide3. Multiply4. minus5. plus

ส่วนที่ 2: บวก ลบ คูณ หาร ภาษาอังกฤษ เขียนประโยคใหม่ให้ถูกต้อง

1. Four subtract from six equals two.

2. Sixteen is the sum of four times four.

3. Eighteen times eight makes twenty-six.

4. One multiplied from seven equals seven.

5. Eleven divide by itself equals one.

เฉลย

1.2.3.4.5.
Four subtracted from six equals two.Sixteen is the product of four times four.Eighteen plus (and) eight makes twenty-six.One multiplied by seven equals seven.Eleven divided by itself equals one.

จากบทความนี้  ELSA Speak หวังว่าคุณจะรู้วิธีอ่านการคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร ภาษาอังกฤษ ได้อย่างเชี่ยวชาญ และเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างชัดเจน ติดตามบทความเรื่องการสื่อสาร คำศัพท์ และบทสนทนาครั้งต่อไปกันได้เลย!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ