คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 500 คํา ตามหัวข้อให้ระดับเริ่มต้ในปี ค.ศ. 2566

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับผู้เริ่มเรียนเสมอ ปัจจุบันมีสื่อการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตจำนวนมากมาย แต่ส่วนใหญ่จะถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรและผสมหัวข้อหมากหลายด้วยกัน ทำให้ยากในการจดจำ

เข้าใจอย่างนั้น ELSA Speak จึงได้รวบรวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 500 คําตามหัวข้อต่างๆ ที่ใช้บ่อยที่สุด ซึ่งมีสัทอักษรที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและนำไปใช้อย่างง่ายดาย

สารบัญ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ทำไมต้องเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหัวข้อ

การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหัวข้อเป็นวิธีการเรียนอย่างมีหลักเกณฑ์ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนหลายคน โดยคำศัพท์มักจะถูกเรียบเรียงตามหัวข้อที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน

ดังนั้น เมื่อเจอสิ่งรอบๆ ตัว หรือสถานการณ์การสื่อสารต่าง ๆ คุณสามารถนึกคำศัพท์เหล่านั้นออกและนำไปใช้ได้ทันที เมื่อคำศัพท์ถูกเชื่อมโยงด้วยกัน (จากภาพ เสียง ฯลฯ) จะช่วยให้สมองเก็บข้อมูลได้ดีและนานขึ้น

นอกจากนี้ การเรียนคำศัพท์ตามหัวข้อจะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของคำนั้นได้อย่างลึกซึ้ง แทนที่จะเรียนแบบนกแก้วนกขุนทอง จากนั้น คุณจะเดาความหมายของคำง่ายขึ้นและจดจำได้ยาวนาน

>> ดูเพิ่มเติม: [รีวิวแบบละเอียด] ELSA Speak คืออะไร? แอปฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานที่มีเวลาน้อย

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับมนุษย์

โดยปกติ เมื่อเริ่มการสนทนากับคนแปลกหน้า การแนะนำตัวหรือชื่นชมฝ่ายตรงข้าม จะช่วยให้ปฏิสัมพันธ์กันง่ายขึ้น ดังนั้น คุณจึงเริ่มเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมนุษย์ก่อน

เนื่องจากหัวข้อนี้ค่อนข้างกว้าง ELSA จึงแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มด้วยเสียงมาตรฐานสากลตามตารางสัทอักษร IPA จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงคำศัพท์เข้าด้วยกันอย่างง่ายดาย มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ คุณสามารถงปรับปรุงการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษาได้ด้วย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลักษณะภายนอกและนิสัย

คำศัพท์บรรยายลักษณะภายนอก

คำศัพท์สัทออกเสียงความหมาย
Attractive (adj)/əˈtræktɪv/มีเสน่ห์ดึงดูด
Beautiful (adj)/ˈbjutəfəl/สวยงาม
Body shape (n)ˈbɑdi ʃeɪp/รูปร่างของร่างกาย
Charming (adj)/ˈʧɑrmɪŋ/มีเสน่ห์
Cute (adj)/Kjut/น่ารัก
Fat (adj)/fæt/อ้วน
Feature (n)/ˈfiʧər/ลักษณะหน้าตา
Fit (adj)/fɪt/ที่มีสุขภาพดี
Good-looking (adj)/gʊd-ˈlʊkɪŋ/มีหน้าตาดี
Handsome (adj)/gʊd-ˈlʊkɪŋ/หล่อ
Height (n)/haɪt/ความสูง
Look (n)/lʊk/การมอง
Lovely (adj)/ˈlʌvli/น่ารัก
Muscular (adj)/ˈmʌskjələr/กล้ามเนื้อ
Pretty (adj)/ˈprɪti/งดงาม
Short (adj)/ʃɔrt/สั้น
Tall (adj)/tɔl/สูง
Thin (adj)/θɪn/ผอมบาง
Ugly (adj)/ˈʌgli/น่าเกลียด
Weight (n)/weɪt/น้ำหนัก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร่างกาย

คำศัพท์สัทออกเสียงความหมาย
Arm (n)/ɑrm/แขน
Back (n)/bæk/หลัง
Belly (n)/ˈbɛli/ท้อง
Blood (n)/blʌd/เลือด
Body (n)/ˈbɑdi/ร่างกาย
Body part (n)/ˈbɑdi pɑrt/ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
Bone (n)/boʊn/กระดูก
Bottom (n)/ˈbɑtəm/ก้น
Brain (n)/breɪn/สมอง
Chest (n)/ʧɛst/หน้าอก
Ear (n)/Ir/หู
Eye (n)/aɪ/ตา
Face (n)/feɪs/ใบหน้า
Finger (n)/ˈfɪŋgər/นิ้วมือ
Foot (n)/fʊt/เท้า
Hair (n)/hɛr/ผม
Hand (n)/hænd/มือ
Head (n)/hɛd/หัว
Heart (n)/hɑrt/หัวใจ
Hip (n)/hɪp/สะโพก
Leg (n)/lɛg/ขา
Lip (n)/lɪp/ริมฝีปาก
Mouth (n)/maʊθ/ปาก
Neck (n)/nɛk/คอ
Nose (n)/noʊz/จมูก
Shoulder (n)/ˈʃoʊldər/บ่า/ไหล่
Skin (n)/skɪn/ผิวหนัง
Thigh (n)/θaɪ/ต้นขา
Toe (n)/toʊ/นิ้วเท้า
Tongue (n)/tʌŋ/ลิ้น
Tooth (n)/tuθ/ฟัน
Waist (n)/weɪst/เอว

คำศัพท์ลักษณะนิสัยภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สัทออกเสียงความหมาย
Brave (adj)/breɪv/กล้าหาญ
Cheerful (adj)/ˈʧɪrfəl/มีความสุขและมองโลกในแง่ดี
Clever (adj)/ˈklɛvər/ฉลาด
Confident (adj)/ˈkɑnfədənt/มั่นใจ
Easy-going (adj)/ˈizi-ˈgoʊɪŋ/ง่ายๆ
Energetic (adj)/ɛnərˈʤɛtɪk/ซึ่งมีพลัง
Friendly (adj)/ˈfrɛndli/เป็นมิตร
Funny (adj)/ˈfʌni/ตลก
Generous (adj)/ˈʤɛnərəs/เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
Grumpy (adj)/ˈgrʌmpi/อารมณ์บูดบึ้ง
Hard-working (adj)/hɑrd-ˈwɜrkɪŋ/ขยัน
Honest (adj)/ˈɑnəst/ซื่อสัตย์
Kind (adj)/kaɪnd/ใจดี
Lazy (adj)/ˈleɪzi/ขี้เกียจ
Loyal (adj)/ˈlɔɪəl/ซื่อสัตย์
Nice (adj)/naɪs/นิสัยดี
Polite (adj)/pəˈlaɪt/สุภาพ
Quiet (adj)/ˈkwaɪət/เงียบ
Selfish (adj)/ˈsɛlfɪʃ/เห็นแก่ตัว
Shy (adj)/ʃaɪ/อาย
 4 เคล็ดลับสำหรับการเรียนด้วย ELSA Speak

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดความรู้สึก

คำศัพท์สัทออกเสียงความหมาย
Afraid (adj)/əˈfreɪd/กลัว
Angry (adj)/ˈæŋgri/โกรธ
Bored (adj)/bɔrd/เบื่อ
Confused (adj)/kənˈfjuzd/สับสน/งงงวย
Disappointed (adj)/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/ผิดหวัง
Disgusted (n)/dɪsˈgʌstɪd/ซึ่งน่าสะอิดสะเอียน
Embarrassed (adj)/ɪmˈbɛrəst/บอาย
Excited (adj)/ɪkˈsaɪtəd/รู้สึกตื่นเต้น
Fear (adj)/fɪr/กลัว
Guilty (adj)/ˈgɪlti/มีความผิด
Happy (adj)/ˈhæpi/มีความสุข
Hungry (adj)/ˈhʌŋgri/หิว
Lonely (adj)/ˈloʊnli/เหงา
Nervous (adj)/ˈnɜrvəs/กลัวลนลาน
Sad (adj)/sæd/เศร้า
Sick (adj)/sɪk/ป่วย
Surprised (adj)/sərˈpraɪzd/แปลกใจ
Thirsty (adj)/ˈθɜrsti/ที่กระหายน้ำ
Tired (adj)/ˈtaɪərd/เหนื่อย
Worried (adj)/ˈwɜrid/กังวล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศิลปะ

เรียนภาษาอังกฤษแบบ 1-1 กับ ELSA Speak

ภาคศิลปะมีสิ่งที่น่าสนใจและแปลกใหม่อยู่เสมอทุกวัน จนกลายเป็นปัจจัยที่ได้กล่าวถึงมากที่สุดในบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้รับความนิยมมากที่สุดของหัวข้อนี้ได้แก่

คำศัพท์สัทออกเสียงความหมาย
Applaud (v)/əˈplɔd/ปรบมือ
Art (n)/ɑrt/ศิลป
Artist (n)/ˈɑrtɪst/ศิลปิน
Artwork (n)/ˈɑrˌtwɜrk/งานศิลปะ
Audience (n)/ˈɔdiəns/ผู้ชม
Author (n)/ˈɔθər/ผู้เขียน
Band (n)/bænd/วงดนตรี
Brush (n)/brʌʃ/แปรง
Camera (n)/ˈkæmrə/กล้องถ่ายภาพ
Canvas (n)/ˈkænvəs/ผ้าใช้สำหรับการภาพวาดสีน้ำมัน
Choir (n)/ˈkwaɪər/คณะประสานเสียง
Clap (v)/klæp/ปรบมือ
Collection (n)/kəˈlɛkʃən/การเก็บรวบรวม
Composer (n)/kəmˈpoʊzər/นักแต่งเพลง
Concert (n)/kənˈsɜrt/การแสดงดนตรี
Creative (adj)/kriˈeɪtɪv/ความคิดริเริ่ม
Culture (n)/ˈkʌlʧər/วัฒนธรรม
Design (v)/dɪˈzaɪn/ออกแบบ
Drawing (n)/ˈdrɔɪŋ/การวาดภาพ
Exhibition (n)/ˌɛksəˈbɪʃən/นิทรรศการ
Film (n)/fɪlm/ภาพยนตร์
Gallery (n)/ˈgæləri/ห้องแสดงผลงานศิลปะ
Illustration (n)/ˌɪləˈstreɪʃən/ภาพประกอบ
Image (n)/ˈɪmɪʤ/รูปภาพ
Inspiration (n)/ˌɪnspəˈreɪʃən/ความบันดาลใจ
Inspire (v)/ɪnˈspaɪr/ดลใจ
Model (n)/ˈmɑdəl/นางแบบ
Movie (n)/ˈmuvi/ภาพยนตร์
Music (n)/ˈmjuzɪk/เพลง
Novel (n)/ˈnɑvəl/นิยาย
Performance (n)/pərˈfɔrməns/การแสดง
Photo (n)/ˈfoʊˌtoʊ/รูปภาพ
Photographer (n)/fəˈtɑgrəfər/ช่างภาพ
Poem (n)/ˈpoʊəm/บทกวี
Poet (n)/ˈpoʊət/กวี
Portrait (n)/ˈpɔrtrət/รูปคน
Show (n)/ʃoʊ/
Singer (n)/ˈsɪŋər/นักร้อง
Sketch (n)/skɛʧ/ภาพร่าง
Studio (n)/ˈstudiˌoʊ/ห้องทำงาน (วาดรูป, ถ่ายภาพ, ทำเพลง, สร้างภาพยนตร์ ฯลฯ)
Video (n)/ˈvɪdioʊ/ภาพโทรทัศน์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไปเกี่ยวกับสื่อมวลชน

ด้วยการพัฒนาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับคนทำงานด้านสื่อมวลชนมีความหลากหลายและจำเป็นเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยให้คุณจับความรู้ง่ายขึ้น  ELSA ขอแบ่งหัวข้อนี้เป็น 3 กลุ่มคำศัพท์แบบพื้นฐานต่างๆ ได้แก่

คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

คำศัพท์สัทออกเสียงความหมาย
Access (n)/ˈækˌsɛs/สิทธิ์ในการเข้าพบ
Application (n)/ˌæpləˈkeɪʃən/โปรแกรมประยุกต์ในระบบคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สามารถใช้คำทับศัพท์ แอปพลิเคชัน ได้
Blog (n)/blɔg/เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว
Browser (n)/ˈbraʊzər/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ
Click (n)/klɪk/เกิดเสียงดังกริ๊ก
Computer (n)/kəmˈpjutər/คอมพิวเตอร์
Connection (n)/kəˈnɛkʃən/ความสัมพันธ์
Data (n)/ˈdeɪtə/ฐานข้อมูล
Delete (v)/dɪˈlit/ลบ
Download (v)/ˈdaʊnˌloʊd/การโอนย้ายข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากระบบที่ใหญ่สู่ระบบที่เล็กกว่า
Ebook (n)/i-bʊk/หนังสือออนไลน์
Email (n)/i-meɪl/การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Error (n)/ˈɛrər/ข้อผิดพลาด
File (n)/faɪl/แฟ้มเอกสาร
Folder (n)/ˈfoʊldər/ที่เก็บเอกสาร
Hardware (n)/ˈhɑrˌdwɛr/เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก
Headphone (n)/ˈhɛdˌfoʊn/หูฟังโทรศัพท์
Install (n)/ɪnˈstɔl/การติดตั้ง
Internet (n)/ˈɪntərˌnɛt/เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Keyboard (n)/ˈkiˌbɔrd/แป้นพิมพ์
Laptop (n)/ˈlæpˌtɑp/เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา
Link (n)/lɪŋk/ข้อลูกโซ่
Log in (n)in /lɔg ɪn/เข้าสู่ระบบ
Mouse (n)/maʊs/เมาส์ (อุปกรณ์เคลื่อนตำแหน่ง ทางคอมพิวเตอร์)
Password (n)/ˈpæˌswɜrd/รหัสผ่าน
Program (n)/ˈproʊˌgræm/ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
Sign up (n)up /saɪn ʌp/ลงทะเบียน
Smartphone (n)/smärtˌfōn/โทรศัพท์มือถือที่มีมีหน้าจอระบบสัมผัส
Social network (n)network /ˈsoʊʃəl ˈnɛˌtwɜrk/เครือข่ายทางสังคม
Software (n)/ˈsɔfˌtwɛr/โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Speaker (n)/ˈspikər/ลำโพง
Surf (v)/sɜrf/ท่อง (เว็บ)
System (n)/ˈsɪstəm/ระบบ
Tablet (n)/ˈtæblət/คอมพิวเตอร์พกพา
Virus (n)/ˈvaɪrəs/เชื้อไวรัส
Wifi (n)/Wīfī/เทคโนโลยีโครงข่ายไร้สาย
Wireless (adj)/ˈwaɪrlɪs/ไม่มีเส้นลวด

คำศัพท์เกี่ยวกับโทรศัพท์และจดหมาย

คำศัพท์ที่ได้แนะนำต่อไปนี้ถูกใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการขายและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับโรงแรม มาลองดูกันเลย

คำศัพท์สัทออกเสียงความหมาย
Answer (v)/ˈænsər/ตอบ
Call (v)/kɔl/โทร
Cellphone (n)/ˈsɛlfoʊn/โทรศัพท์มือถือ
Communicate (v)/kəmˈjunəˌkeɪt/การสื่อสาร
Contact (v)/ˈkɑnˌtækt/ติดต่อ
Contact (n)/ˈkɑnˌtækt/ช่องทางการติดต่อ
Hotline (n)/ˈhɑtˌlaɪn/วิธีสื่อสารกันโดยตรงในกรณีวิกฤติการณ์
Message (n)/ˈmɛsəʤ/ข้อความ
Missed (v)/mɪst/ซึ่งพลาดไป
Phone number (n)number /foʊn ˈnʌmbər/หมายเลขโทรศัพท์
Receive (v)/rəˈsiv/รับ
Send (v)/sɛnd/ส่ง
Signature (n)/ˈsɪgnəʧər/ลายเซ็น
Stamp (n)/stæmp/ดวงตราไปรษณียากร
Text (v)/tɛkst/ส่งข้อความ
Text (n)/tɛkst/ข้อความ

แหล่งคำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุดเกี่ยวกับโทรทัศน์และวารสารศาสตร์

คำศัพท์สัทออกเสียงความหมาย
Advertisement (n)/ˌædvərˈtaɪzmənt/การโฆษณา
Article (n)/ˈɑrtɪkəl/บทความ
Broadcast (v)/ˈbrɔdˌkæst/กระจาย
Broadcast (n)/ˈbrɔdˌkæst/รายการออกอากาศ
Cable (n)/ˈkeɪbəl/สายเคเบิ้ล
Channel (n)/ˈʧænəl/ช่อง
Character (n)/ˈkɛrɪktər/ตัวแสดง
Column (n)/ˈkɑləm/คอลัมน์ในหนังสือพิมพ์
Commercial (n)/kəˈmɜrʃəl/โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
Daily (n)/ˈdeɪli/ประจำวัน
Editor (n)/ˈɛdətər/ผู้เรียบเรียง
Episode (n)/ˈɛpəˌsoʊd/ตอน
Headline (n)/ˈhɛˌdlaɪn/หัวเรื่อง
Issue (n)/ˈɪʃu/ฉบับ
Live (n)/lɪv/การถ่ายทอดสด
Magazine (n)/ˈmægəˌzin/นิตยสาร
Newspaper (n)/ˈnuzˌpeɪpər/หนังสือพิมพ์
Publisher (n)/ˈpʌblɪʃər/ผู้พิมพ์
Reporter (n)/rɪˈpɔrtər/ผู้สื่อข่าว
Script (n)/skrɪpt/บทความ
Subtitle (n)/ˈsʌbˌtaɪtəl/คำแปลที่เขียนไว้ข้างล่างในภาพยนตร์

เทคนิคการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้อย่างรวดเร็วและอย่างยาวนาน

ตามที่ระบุไว้ด้านบน ว่า การเรียนภาษาอังกฤษตามหัวข้อต่างๆ เป็นวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มคำศัพท์อย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ แล้ว ยังเพิ่มความสามารถในการคิด การเชื่อมโยง รวมถึงฝึกทักษะการโต้ตอบในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณเองอีกด้วย

หากคุณอยากเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหัวข้อต่างๆ  อย่างดี ลองอ่านเคล็ดลับบางอย่างดังต่อไปนี้

  • เรียนคำศัพท์ผ่านรูปภาพและเสียง คำศัพท์เป็นข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร อย่างไรก็ตาม สมองของมนุษย์จะซึมซับและจดจำภาพและเสียงได้ดีกว่า ด้วยเหตุนี้ ควรเรียนคำศัพท์รวมการเชื่อมโยงกับรูปภาพและเสียง เพื่อใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดในกระบวนการเรียนรู้
  • ใช้แผนที่ความคิด (mindmap) ควรเรียบเรียงคำศัพท์ตามแผนภาพต้นไม้ จะช่วยให้คุณสัมผัสกับคำศัพท์ได้มากขึ้นและค่อยๆ ซึมซับคำศัพท์ จากนั้น คุณจะจดจำได้อย่างยาวนาน นี่คือเป็น 1 ในหลายวิธีการใช้ภาพเพื่อเรียนคำศัพท์ดีขึ้น
  • เรียนคำศัพท์ด้วยหัวข้อพื้นฐานก่อน การเรียนภาษาอังกฤษต้องมีกระบวนการที่เหมาะสม และการเรียนคำศัพท์ก็เช่นเดียวกัน การเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง หรือเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 500 คําก่อนก็ได้ จะช่วยให้คุณเพิ่มแหล่งคำศัพท์ของตนเรื่อยๆ อย่างคค่อยเป็นค่อยเป็นและเหมาะสม  

นอกจากนี้ หากอยากจดจำคำศัพท์อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ควรสร้างแรงจูงใจพร้อมกับความรักต่อภาษาอังกฤษให้ตัวเอง โดยวิธีการเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดใจ และเหมาะสมจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจของคุณ

ไม่ควรเรียนรู้คำศัพท์แบบ “ยัดเยียด” หรือเรียนรู้คำศัพท์ที่ไม่เหมาะสมกับระดับของตนเอง,,…. เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียนรู้ที่ไม่ได้ผล เสียเวลาและความพยายาม นอกจากนี้ ควรเรียนรู้คำศัพท์ตามวลีเพื่อใช้ได้อย่างเหมาะสมในทุกบริบท

โดยละเอียด คุณสามารถเรียนวลีเกี่ยวกับกีฬา วิชาเรียนต่างๆ หรือการเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มความสามารถในการจดจำและนึกออกได้เมื่อพบการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเหล่านี้

นอกเหนือจากนั้น คุณสามารถเข้าเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีเพื่อฝึกอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความสามารถในการจดจำ

>> ดูเพิ่มเติม บทกวีเกี่ยวกับการใช้ “IN” “ON” “AT” ช่วยให้คุณแยกแยะได้ง่าย

แบบฝึกหัดการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (พร้อมคำเฉลย)

แบบฝึกหัดที่ 1: เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. Jane never helps her mom with the housework. She’s so_______.A. Lazy
B. Jealous
C. Hard-working
2. My sister was very____ when a thief broke into our house last night.A. scared
B. stubborn
C. meaning
3. He gave his listeners a vivid _______ of his journey through Peru.A. account
B. tale
C. communication
4. His stomach began to _______ because of the bad food he had eaten.A. pain
B. harm
C. ache
5. He was full of _______ for her bravery.A. energy
B. admiration
C. surprise
6. Despite all the interviews, he cannot find a job. He started to feel ____.A. honored
B. rejected
C. grateful
7. They are twins and look very _______.A. alike
B. same
C. likely

คำตอบ

1. A 2. A 3.A 4.C 5.B 6.B 7.A

มีหลายวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี เช่น เรียนผ่านเว็บไซต์ หรือเเอพเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง เรียนผ่านหนัง ข่าว หรือเรียนจากรูปภาพ รายการทีวี ภาพยนตร์ ฯลฯ

นี่คือชุดคําศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 500 คําที่ใช้บ่อยที่สุดโดย ELSA Speak ได้สังเคราะห์ขึ้น หวังว่าบทความนี้จะกลายเป็นเอกสารอ้างอิงที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านในการพัฒนาระดับภาษาต่างประเทศ เป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ใช้เรื่องง่าย คุณจึงต้องปรับปรุงคำศัพท์ทุกๆ วัน และใช้วิธีการที่ถูกต้องเพื่อให้จดจำได้อย่างรวดเร็วและยาวนาน ในช่วงเวลานี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ ELSA Speak กลายเป็นเพื่อนร่วมทาง จะช่วยให้เส้นทางพิชิตภาษาอังกฤษของคุณสั้นลง

ปัจจุบัน ELSA Speak เป็น 1 ในบรรดาแอพเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในการช่วยให้ผู้เรียนขยายแหล่งคำศัพท์ได้ ELSA Speak ได้ออกแบบฟีเจอร์การค้นหาด้วยพจนานุกรมอัจฉริยะ เพียงไม่กี่ขั้นตอนคุณก็สามารถเข้าใจความหมายของคำศัพท์และการออกเสียงที่ถูกต้องของคำนั้นแล้ว

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

> ELSA Speak มีพจนานุกรมอัจฉริยะ

ยิ่งกว่านั้น ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ELSA Speak สามารถจำรู้เสียงและแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงได้ทันที คุณจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเน้นเสียง การขับลมออก และการวางตำแหน่งลิ้นให้เหมือนเจ้าของภาษา ด้วยเหตุนี้ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของคุณจะดีขึ้นเป็นอย่างมาก

ELSA Speak ยังมีหัวข้อมากกว่า 290 เรื่อง ที่ใกล้เคียงกับการทำงานและชีวิตประจำวัน แค่ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีต่อวันในการเรียนกับผู้ช่วยส่วนตัว ELSA คุณก็สามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ถึง 40% ได้แล้ว

ด้วย ELSA Speak คุณจะมีกระบวนการเรียนเฉพาะบุคคล ทำข้อสอบเป็นประจำ เพื่อรู้ระดับของตนเองได้ชัด เมื่อมีผลแล้ว ระบบจะแก้ไขบทเรียนโดยอัตโนมัติ ซึ่งตรงกับความสามารถของคุณในปัจจุบัน

การเรียนภาษาอังกฤษไม่ยากเหมือนคุณคิด หากคุณเลือกวิธีการเรียนที่ถูกต้อง ระหว่างทางพิชิตภาษาต่างประเทศของคุณ ให้ ELSA Speak เป็นเพื่อนร่วมทางและสนับสนุนคุณตลอดเวลา

วิธีการเรียนใดจะช่วยให้คุณเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนผ่านเรื่องราว ใช้ Flashcards หรือเรียนคำศัพท์ตามหัวข้อต่างๆ 

แอพเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านเเอพ ELSA Speak หรือแอพ Oxford Dictionary 

banner (compare free vs pro)
ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท