คําลงท้ายจดหมาย ภาษาอังกฤษ ทางการ ใช้ได้ทุกกรณีที่ไม่ควรพลาด

คําลงท้าย อีเมล ในภาษาอังกฤษดูเรียบง่าย แต่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและความเป็นทางการที่คุณมีต่อผู้รับ ในแต่ละสถานการณ์และผู้รับที่แตกต่างกัน วิธีการเขียนคำลงท้ายอีเมลและการลงนามก็จะแตกต่างด้วยเช่นกัน มาเรียนรู้รายละเอียดวิธีการเขียนคําลงท้ายอีเมลอย่างถูกต้องกับ ELSA Speak กันนะคะ

สารบัญ

การเขียนคำลงท้าย Email ในภาษาอังกฤษ จะเขียนอะไรบ้าง?

ส่วนเปิดท้ายอีเมลในภาษาอังกฤษประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 2 ส่วน: 

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
 • ส่วนลงท้ายอีเมล: ส่วนนี้จะอยู่ถัดจากเนื้อหาหลัก ใช้เพื่อแสดงการสิ้นสุดการเขียนอีเมลและหลีกเลี่ยงการลงท้ายอีเมลที่สั้นเกินไป
 • ส่วนลายเซ็น: ส่วนนี้แสดงถึงความเป็นทางการและความเป็นมืออาชีพของผู้เขียนจดหมาย และยังแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับและผู้เขียนอีกด้วย

คําลงท้ายที่มักจะใช้บ่อย  

คําลงท้ายจดหมาย ภาษาอังกฤษ ทางการ

คําลงท้ายอีเมลที่ใช้บ่อย  เช่น Sincerely, Kind regards, Best regards, Yours truly, Yours faithfully หมายถึงด้วยความเคารพแต่ใช้ในกรณีต่างกัน ดังนี้: 

 • ​​Sincerely

→ ไม่ระบุตัวตน มักใช้ในอีเมลธุรกิจ อีเมลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

 • Kind regards

→ ไม่แสดงทัศนคติที่ใกล้ชิดกับผู้รับจนเกินไป

 • Best regards 

→ แสดงถึงทัศนคติที่เป็นกันเองแต่ไม่ใกล้ชิดจนเกินไป

 • Yours truly 

→ เป็นทางการและสุภาพ ชาวอเมริกันมักจะใช้

 • Yours faithfully

→ มักจะใช้ในการทำงาน

>>> Read more:

คำลงท้ายที่ใช้กับคนสนิท

เมื่อส่งจดหมายหรืออีเมลถึงเพื่อนและญาติควรเลือกใช้คำที่แสดงถึงความใกล้ชิดและสนิทสนม เพื่อมอบความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นกันเอง ได้แก่:

 • Warm regards (ขอแสดงความนับถือ)
 • Best (ด้วยความปรารถนาดี)
 • Take care (ระวัง)
 • Thanks (ขอขอบคุณ)
 • Yours truly (ด้วยความจริงใจ)
 • As ever (เช่นเคย) 
 • Love, (ด้วยรัก)
 • See you! /See ya! (เจอกัน)
 • All for now, (แค่นี้แหละ)
 • Write soon! (เดี๋ยวตอบกลับในไม่ช้า)
 • Good-bye for now, (แค่นี้นะ)
 • Bye for now! (ไปก่อนนะ)
 • Later, (เจอกันใหม่)
 • Bye-bye, (ลาก่อน)
 • Talk to you later, (ไว้คุยกันใหม่)

คําลงท้ายจดหมายแบบมืออาชิพที่ใช้บ่อยที่สุด

สำหรับใช้ในธุรกิจ

ตัวอย่างความหมาย
I look forward to your feedback. Please let me know if you need any additional information​​.

Sincerely,
[Your Name]
[Your Position]
[Your Company]
[Optional: Contact Information]
ฉันหวังว่าจะได้รับความคิดเห็นจากคุณ โปรดแจ้งให้ฉันทราบหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ด้วยความจริงใจในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้

ตัวอย่างความหมาย
I apologize for any inconvenience this may cause.

Sincerely, 

Mike.
ฉันขอโทษสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

ด้วยความจริงใจ

Mike.

เมื่อขอคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงาน

ตัวอย่างความหมาย
Let me know if that is convenient for you.

Regards,

Linda
แจ้งให้เราทราบหากมันสะดวกสำหรับคุณ

ด้วยความเคารพ

Linda.

คําลงท้ายจดหมาย ขอบคุณ

ตัวอย่างความหมาย
Once again, thank you and your department for your time.

Yours sincerely,

Nichi
ขอขอบคุณแผนกและคุณที่สละเวลามาอีกครั้ง

ด้วยความจริงใจ

Nichi.

จดหมายร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอ

ตัวอย่างความหมาย
I expect an email from you by 5 pm today at the latest, to inform me how you are going to resolve this issue.

Yours sincerely,

Tom.
ฉันคาดว่าวันนี้จะได้รับอีเมลจากคุณภายในเวลา 17.00 น. เป็นอย่างช้าที่สุด เพื่อชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหานี้

ด้วยความจริงใจ

Tom.

จดหมายขอโทษ

ตัวอย่างความหมาย
Once again, please accept my apologies for any inconvenience caused by our service.

Yours sincerely,

Smith
ขออภัยอีกครั้งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากบริการของเรา

ด้วยความจริงใจ

Smith
คําลงท้ายอีเมลอย่างเป็นทางการที่ใช้บ่อยที่สุด

ข้อสังเกตเมื่อเขียนคำลงท้ายอีเมลในภาษาอังกฤษ 

ในการทำงาน การเขียนอีเมลในภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพเท่านั้น แต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของบริษัททั้งบริษัทต่อคู่ค้าอีกด้วย ดังนั้น นอกเหนือจากส่วนเปิดและเนื้อหาหลักในอีเมลแล้ว คุณควรสังเกตประเด็นต่อไปนี้เพื่อให้การสิ้นสุดอีเมลถูกต้องมากขึ้น

 • ควรใช้ลายเซ็นที่แนบมา โดยระบุตำแหน่งของคุณและบริษัทที่คุณทำงานด้วย
 • ไม่ควรย่อชื่อ-นามสกุล หรือใช้ตัวย่ออักษรตัวแรก ควรเขียนชื่อ – นามสกุลของคุณแบบเต็มเมื่อเซ็นชื่อที่ท้ายอีเมล เช่น เขียน John Jonas แทน JJ
 • อย่าใช้คำสแลงในภาษาอังกฤษหรือคำย่อ เช่น Thx, Rgrds
 • หากคุณส่งอีเมลถึงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานคุณไม่ควรใช้คำที่ไม่เหมาะสม เช่น Love, Your truly.
 • ไม่ควรใช้ประโยคคำพูด เช่น See you later, Nice to meet you
 • ไม่ควรใช้คำที่มีความหมายแฝงทางศาสนา เช่น Have a blessed day, God bless you.

>>> Read more: หมายเหตุของการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

คำถามที่พบบ่อย 

Best regard คือ อะไร

Best Regards เป็นวลีภาษาอังกฤษ แปลว่า “ด้วยความเคารพอย่างที่สุด” หรือ “ด้วยความเคารพอย่างที่สุด” ซึ่งเป็นคำที่ให้เกียรติมักจะอยู่ท้ายอีเมลก่อนลายเซ็นเพื่อแสดงความปรารถนาดี

Best regard ใช้ยังไง?

Best regards ใช้เพื่อส่งความปรารถนาดีถึงใครบางคนที่ท้ายอีเมลหรือจดหมาย

Your sincerely กับ Best regards ต่างกันอย่างไร?

Your sincerely เป็นวลีที่ใช้ลงท้ายจดหมายในภาษาอังกฤษแบบอัวกฤษ ผู้จะเขียนใช้ Your sincerely เมื่อรู้ข้อมูลของผู้รับอย่างชัดเจน
Best regards แปลว่า “ด้วยความเคารพ” ซึ่งทั้งสองวลีนี้ใช้ในการสิ้นสุดโดยปกติในอีเมล

คำศัพท์ใหม่ของบทเรียน คําลงท้ายอีเมลในภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์

คำศัพท์ การสะกดคำ ความหมาย
additional/əˈdɪʃ.ən.əl/ที่เพิ่มขึ้น
inconvenience /ˌɪn.kənˈviːn.jəns/ความไม่สะดวก
convenient/kənˈviː.ni.ənt/สะดวก
inform/ɪnˈfɔːrm/แจ้ง 
resolverɪˈzɑːlv/แก้ปัญหา 

บทความข้างต้นได้แนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการเขียนคำลงท้ายอีเมลในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความประทับใจอย่างมืออาชีพให้กับบุคคลอื่น หากต้องการฝึกฝนการเขียนประโยคอีเมลให้ดียิ่งขึ้น อย่าลืมดาวน์โหลดแอปและเรียนรู้กับ ELSA Speak ด้วยกันนะคะ!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท