200+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการทํางานที่ใช้บ่อยที่สุด

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพนักงานออฟฟิศ เนื่องจากในทุกวันนี้ ไม่ว่าเราทำอาชีพใด ก็คงต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคู่ค้าเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่เหมือนกัน ทั้งในการร่างสัญญาและเอกสารต่างๆ อีกด้วย เข้าใจความต้องการนั้น ในบทความนี้ ELSA จะแชร์กับผู้อ่าน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการทํางานที่พบบ่อยที่สุดกว่า 200 คำเพื่อไว้ใช้อ้างอิง เดี๋ยวเราจะอ่านบทความนี้ด้วยกันนะ!

สารบัญ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหน่วยงาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหน่วยงานความหมาย
Department (n.)แผนก
Accounting Department (n.)แผนกบัญชี
Audit Department (n.)แผนกตรวจสอบ
Administration Department (n.)ฝ่ายบริหาร
Customer Service Department (n.)ฝ่ายบริการลูกค้า
Finance Department (n.)ฝ่ายการเงิน
Human Resource Department (n.)ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
International Relations Department (n.)ฝ่ายทรัพยากรระหว่างประเทศ
Local Payment Department (n.)ฝ่ายการชำระเงินในประเทศ
International Payment Department (n.)ฝ่ายการชำระเงินระหว่างประเทศ
Information Technology Department (n.)แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
Marketing Department (n.)ฝ่ายการตลาด
Product Development Department (n.)ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
Quality Control Department (n.)ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
Research and Development Department (n.)ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
Sales Department (n.)ฝ่ายขาย
Treasury Department (n.)กรมธนารักษ์
Training Department (n.)ฝ่ายฝึกอบรม

คำศัพท์หมวดอาชีพภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งงานความหมาย
Employerนายจ้าง
Employee (n.)ลูกจ้าง
Recruiter (n.)นายหน้า
Headhunter (n.)เฮดฮันเตอร์
Staff (n.)บุคลากร
Staff member (n.)เจ้าหน้าที่
Business owner (n.)เจ้าของกิจการ
Founder (n.)ผู้ก่อตั้ง
Co-founder (n.)ผู้ร่วมก่อตั้ง
Shareholder (n.)ผู้ถือหุ้น
Board of Director (BOD) (n.)คณะกรรมการบริษัท (BOD)
Board Chairman (n.)ประธานคณะกรรมการ
Chief Executive Officer (CEO) (n.)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
Director General (n.)อธิบดี
Director (n.)ผู้อำนวยการ
Vice Director (n.)รองผู้อำนวยการ
Boss (n.)เจ้านาย
Manager (n.)ผู้จัดการ
Head of… Department (n.)หัวหน้าแผนก
Team leader (n.)หัวหน้ากลุ่ม
Accountant (n.)นักบัญชี
Auditor (n.)ผู้ตรวจสอบบัญชี
Assistant (n.)ผู้ช่วย
Colleague/ co-worker (n.)เพื่อนร่วมงาน
Receptionist (n.)พนักงานต้อนรับ
Intern (n.)นักศึกษาฝึกงาน
Mentor (n.)ที่ปรึกษา
Trainer (n.)เทรนเนอร์
Trainee (n.)เด็กฝึกงาน
Supervisor (n.)ผู้ดูแล
การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษในการทํางานเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสวัสดิการและโครงสร้าง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสวัสดิการความหมาย
benefit (n.)สวัสดิการ
employee benefits (n.)สวัสดิการพนักงาน
gross salary (n.)เงินเดือนขั้นต้น (รวมถึงเงินเดือนพื้นฐานและค่าตอบแทนลักษณะอื่นๆ โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ และเงินสมทบประกันสังคมและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
net salary (n.)เงินเดือนจริงที่บริษัทจ่ายให้พนักงานในแต่ละเดือนหลังจากหักค่าประกันทุกประเภทและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
wage (n.)ค่าจ้างรายชั่วโมง
bonus (n.)รางวัล/เงินรางวัล
achievement bonus (n.)โบนัสความสำเร็จ
commission (n.)เงิน “คอมมิชชั่น”
health insurance (n.)ประกันสุขภาพ
life insurance (n.)ประกันชีวิต
hazard pay (n.)เงินพิเศษสำหรับการทำงานภายใต้สภาวะอันตราย
workers’ compensation (n.)ค่าตอบแทนแรงงาน
unemployment benefit (n.)เงินทดแทนกรณีว่างงาน
annual leave (n.)ลาหยุดประจำปี
sick leave (n.)ลาป่วย
maternity leave (n.)การลาเพื่อคลอดบุตร
parental leave (n.)การหยุดงานไปทำหน้าที่พ่อ-แม่ (เพื่อให้มีเวลาดูแลบุตรหลังคลอด)
pension (n.)เงินบำนาญ
promotion (n.)การเลื่อนตำแหน่ง
get promotedได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อยในการประชุม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการประชุมความหมาย
host (n.)เจ้าภาพการประชุม
attendee (n.)ผู้เข้าร่วม
agenda (n.)ระเบียบวาระการประชุม (รายการสิ่งที่จะเกิดขึ้น/รายการที่จะหารือในการประชุม/เหตุการณ์/…)
the minutes (n.)รายงานการประชุม
minute taker (n.)ผู้บันทึกรายงานการประชุม
discuss (v.) + noun (phrase)หารือเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
discussion (n.)การสนทนา/การปรึกษาหารือ
have a discussion on/ about + noun (phrase)หารือเกี่ยวกับบางสิ่ง
matter (n.)ประเด็น/เรื่อง/สิ่งที่ต้องการหารือ
agree (v.) + with + noun (phrase) 1 + about/ on + noun (phrase) 2เห็นด้วยกับใครบางคนเกี่ยวกับบางสิ่ง
agreement (n.)ข้อตกลง
move on to + noun (phrase)เปลี่ยนเรื่องที่พูดถึง…
opinion (n.)ความเห็น
idea (n.)ความคิด
strategy (n.)กลยุทธ์
plan (n.)แผนการ
plan (v.) + noun (phrase)วางแผนบางอย่าง
project (n.)โครงการ
campaign (n.)รณรงค์
comment (v.) + on + noun (phrase)แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ…
comment (n.)ข้อคิดเห็น
present (v.) + noun (phrase)นำเสนอเกี่ยวกับ
presentation (n.)การนำเสนอ
give a presentation + on + noun (phrase)ทำการนำเสนอเกี่ยวกับ…
presenter (n.)ผู้นำเสนอ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานความหมาย
Stationery (n.)เครื่องเขียน
Office supplies (n.)อุปกรณ์สำนักงาน
Desk (n.)โต๊ะทำงาน
Cubicle (n.)โต๊ะทำงานกั้นคอก
Folder (n.)แฟ้มโฟลเดอร์
Envelope (n.)ซอง/ซองจดหมาย (แบบเล็ก มักใช้ใส่เงิน)
Mailer envelope (n.)ซองจดหมายขนาดใหญ่ (ปกติจะเป็นขนาด A4) ที่ใช้ส่งเอกสาร
ballpoint pen (n.)ปากกาลูกลื่น
pencil (n.)ดินสอ
correction pen (n.)ปากกาลบคำผิด
highlighter (n.)ปากกาเรืองแสง
whiteboard marker (n.)ปากกาไวท์บอร์ด
whiteboard (n.)กระดานไวท์บอร์ด
notebook (n.)กระดานไวท์บอร์ด
sticky note (n.)กระดาษโน้ต/สติ๊กเกอร์ (เขียนและติดบนพื้นผิวได้)
paper clip (n.)คลิปหนีบกระดาษ
binder clip (n.)คลิปผีเสื้อ (มีส่วนพลาสติกสีดำ)
stapler (n.)ที่เย็บกระดาษ
staples (n.)ลวดเย็บกระดาษ
glue stick (n.)กาวแห้ง
tape (n.)เทปกาว
scissors (n.)กรรไกร
eraser (n.)ยางลบ/ตัวล้างกระดาน
calculator (n.)เครื่องคิดเลขพกพา
bin (n.)ถังขยะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่ใช้บ่อยในที่ทำงาน

ก. บรรยายพื้นที่ทำงาน

spacious (adj.)กว้างขวาง
cramped (adj.)คับแคบ
modern (n.)ทันสมัย
old-fashioned (adj.)ล้าสมัย
simple (n.)เรียบง่าย
comfortable (adj.)สบาย
uncomfortable (adj.)ไม่สบาย
airy (adj.)โปร่ง
stuffy (adj.)อุดอู้
creative (adj.)สร้างสรรค์

ข. อธิบายบุคลิกภาพของเพื่อนร่วมงาน

friendly (adj.)เป็นมิตร
helpful (adj.)ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
supportive (adj.)ชอบสนับสนุนผู้อื่น
dynamic (adj.)มีพลัง
energetic (adj.)ซึ่งมีกำลังมาก
hard-working (adj.)ขยัน
punctual (adj.)ตรงเวลา
responsible (adj.)มีความรับผิดชอบ
irresponsible (adj.)ไม่มี/ขาดความรับผิดชอบ
inactive (adj.)เฉื่อยชา
nosy (adj.)สอดรู้สอดเห็น
lazy (adj.)ขี้เกียจ
ซื้อคอร์ส ELSA ตลอดชีพ ลด 70%

ค. อธิบายบุคลิกภาพของเจ้านาย

admirable (adj.)น่าชื่นชม
respectable (adj.)น่านับถือ
kind (adj.)ใจดี
thoughtful (adj.)ไตร่ตรอง/รอบคอบ
decisive (adj.)เด็ดเดี่ยว
easy-going (adj.)ง่าย ๆ/สบาย ๆ
a good listener (noun phrase)ผู้ฟังที่ดี
a good leader (noun phrase)ผู้นำที่ดี
generous (adj.)ใจกว้าง
stingy (adj.)ขี้เหนียว
bossy (adj.)เจ้ากี้เจ้าการ
arrogant (adj.)หยิ่ง/โอหัง
rude (adj.)หยาบคาย

วลี/โครงสร้างภาษาอังกฤษที่พบบ่อยในการทํางาน

ก. การสื่อสาร/ความสัมพันธ์กับวิชาชีพ

get along with + noun (phrase)มีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครสักคน
be on good terms with + noun (phrase)มีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครสักคน
seek help from + noun (phrase)ขอความช่วยเหลือจากใครบางคน
help + noun (phrase) 1 + with + noun (phrase) 2ช่วยใครบางคนด้วยบางสิ่ง
help + noun (phrase) 1 + to-V(bare)ช่วยให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่าง
reach an agreementบรรลุข้อตกลง
be on the same pageคิดเหมือนกัน/เข้าใจตรงกัน
cross swords with + noun (phrase)โต้เถียงกับใครบางคน
fall out with + noun (phrase) 1 + over + noun (phrase) 2โต้เถียงกับใครบางคนเกี่ยวกับบางสิ่ง
personality clash (n.)ความไม่ลงรอยกัน

ข. ระเบียบต่าง ๆ และงานที่สำนักงาน

be in charge of + noun (phrase)รับผิดชอบในการ
check inเวลาเข้าทำงาน
check outเวลาออกงาน
take a day/ 2 days/ Monday/ next Friday/ a week/… offลาหยุด 1 วัน/ 2 วัน/ วันจันทร์/ วันศุกร์หน้า/ หนึ่งสัปดาห์/…
ask for a day/ 2 days/ Monday/ next Friday/ a week/… offขอลาหยุด 1 วัน/ 2 วัน/ วันจันทร์/ วันศุกร์หน้า/ หนึ่งสัปดาห์/…
go on a business tripการเดินทางเพื่อธุรกิจ
have a business mealรับประทานอาหารเพื่อธุรกิจกับลูกค้า
attend a meetingเข้าร่วมการประชุม
call a meetingเรียกประชุม
write a reportเขียนรายงาน
do market researchทำวิจัยตลาด
carry out a projectดำเนินโครงการ
assign a task to + noun (phrase)มอบหมายงานให้กับใครบางคน
complete a taskเสร็จสิ้นงาน
meet a deadlineทำบางสิ่งให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
miss a deadlineไม่สามารถดำเนินการบางสิ่งภายใต้เวลาที่กำหนดไว้
ask for a deadline extensionขอขยายกำหนดเวลาเส้นตาย
have a discussion on/ about + noun (phrase)มีการหารือเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
give + noun (phrase) 1 + comments + on + noun (phrase) 2ให้ใครบางคนแสดงความคิดเห็นในบางสิ่ง

ค. ในการประชุม

I would like to introduce + noun (phrase)ฉันต้องการที่จะแนะนำ…
get started = get the ball rollingเริ่มต้น
Our aim today is to- V(bare)เป้าหมายของเราในวันนี้คือ…
The purpose of today’s meeting is to- V(bare)เป้าหมายของการประชุมวันนี้คือ…
First, we will be discussing + noun (phrase)ก่อนอื่นเราจะหารือเกี่ยวกับ …
I would like to hear from + noun (phrase)ฉันอยากจะได้ความคิดเห็นจาก…
Let’s move on to + noun (phrase)เราไปต่อ…กันดีกว่า…
Finally, we will talk about + noun (phrase)สุดท้ายนี้เราจะพูดถึง…
To conclude, we have decided on + noun (phrase)สรุปว่าเราได้ตัดสินใจเกี่ยวกับ…

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการทํางาน

จับคู่คำ/วลีให้ตรงกับความหมาย

Words/ PhrasesMeanings
1. maternity leaveA. an amount of money paid regularly by a government or company to somebody who has retired from work
2. parental leave B. a list of items to be discussed at a meeting
3. (the) minutesC. a person’s salary before taxes, insurance, etc. are taken out
4. agendaD. the time when a woman can legally be absent from work in the weeks before and after she has a baby
5. gross salary E. a person’s salary after taxes, insurance, etc. have been taken out
6. net salary F. a summary or record of what is said or decided at a formal meeting
7. pensionG. the time that a parent spends away from work to take care of his or her baby

Answer key:

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

1. D ― 2. G ― 3. F ― 4. B ― 5. C ― 6. E ― 7. A

เติมคำ/วลีลงในช่องว่างด้านล่าง

a good listenerthoughtfulnosy
rudeadmirablehelpful

1. Lana thinks her boss is quite________________. He always interrupts her when she’s speaking. 

2. I have________________ co- workers. They always ask me about my personal life. 

3. Our leader is________________. He always listens to our opinions actively. 

4. Ms. Brown is a________________ boss. She always cares about how her employees feel at the workplace and tries to provide an ideal work environment. 

5. My co-workers are very________________. They have helped me a lot since I started working there. 

6. Our boss is such an________________ person: started her business at a very young age and has achieved a lot since then. 

Answer key:

1. rude ― 2. nosy ― 3. a good listener ― 4. thoughtful ― 5. helpful ― 6. admirable

ELSA Speak หวังว่าจากบทความนี้ คุณจะได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในการทํางานที่ใช้บ่อยที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกระบวนการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณเอง… ขอให้ทุกคนมีความสุขและทำงานอย่างสนุกสนาน! แล้วพบกันใหม่บทความหน้านะ!

เปรียบเทียบ ELSA Speak ฟรี กับ ELSA Pro เสียเงิน
ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท