สรุป 3,000 คำศัพท์เกี่ยวกับหัวข้อ ครอบครัวภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ครอบครัวเป็นหัวข้อทั่วไปสำหรับทุกคนในการเรียนภาษาต่างๆ แต่ลำดับชั้นในภาษาไทยค่อนข้างซับซ้อนกว่าภาษาอังกฤษ ดังนั้นในบทความต่อไปนี้ ELSA Speak จะช่วยคุณรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมดตามหัวข้อของครอบครัว ตามมานะ!

สารบัญ

คำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวภาษาอังกฤษ

ที่นี่ ELSA Speak จะรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อครอบครัวเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยให้คุณจดจำและใช้คำศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

1/ คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคนรุ่นที่อายุมากกว่าตนเอง

 • Grandparents /ˈɡrænpeərənt/: ปู่ย่าตายาย
 • Grandfather /ˈɡrænfɑːðə(r)/: คุณปู่/คุณตา
 • Grandmother /ˈɡrænmʌðə(r)/: คุณย่า/คุณยาย
 • Aunt /ɑːnt/: ป้า / น้า
 • Uncle /ˈʌŋkl/: ลุง
 • Cousin /ˈkʌzn/: ลูกพี่ลูกน้อง
 • Father-in-law /ˈfɑːðər ɪn lɔː/: พ่อของ สามี / ภรรยา
 • Mother-in-law /ˈmʌðər ɪn lɔː/: แม่พ่อของ สามี / ภรรยา
 • Sister-in-law /ˈsɪstər ɪn lɔː/: พี่สะใภ้ / น้องสะใภ้
 • Brother-in-law /ˈbrʌðər ɪn lɔː/: พี่เขย / น้องเขย

2/ คำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวภาษาอังกฤษ

 • Parents /ˈpeərənt/: พ่อแม่
 • Stepparent /ˈstepˌpeə.rənt/: พ่อแม่เลี้ยง
 • Mother /ˈmʌðə(r)/: แม่
 • Father /ˈfɑːðə(r)/: พ่อ
 • Sibling /ˈsɪblɪŋ/: พี่น้อง
 • Spouse /spaʊs/: สามีภรรยา
 • Husband /ˈhʌzbənd/: สามี
 • Wife /waɪf/: ภรรยา
 • Child /Children /tʃaɪld/ tʃɪldrən/: ลูก
 • Daughter /ˈdɔːtə(r)/: ลูกสาว
 • Son /sʌn/: ลูกชาย
 • Stepfather /ˈstepfɑːðə(r)/: พ่อเลี้ยง
 • Stepmother /ˈstepmʌðə(r)/: แม่เลี้ยง
 • Ex-husband /eksˈhʌzbənd/: อดีตสามี
 • Ex-wife /eks-waɪf/: อดีตภรรยา
 • Half-brother /ˈhɑːf brʌðə(r)/: พี่/น้องชายต่างมารดา/บิดา
 • Step brother /ˈstepˌbrʌ.ðər/: ลูกชายของพ่อ/แม่เลี้ยง
 • Half-sister /ˈhɑːf sɪstə(r)/: พี่/น้องสาวต่างมารดา/บิดา
 • Step sister /ˈstepˌsɪs.tər/: ลูกสาวของพ่อ/แม่เลี้ยง
 • Younger /Little sister/jʌŋər/ˈlɪt.əl sɪstər/: น้องสาว
 • Younger /Little brother/jʌŋər/ˈlɪt.əl ˈbrʌðər/: น้องชาย
 • Older sister  /oʊldər sɪstər/: พี่สาว
 • Older brother /oʊldər ˈbrʌðər/: พี่ชาย
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

3/ คำศัพท์เกี่ยวกับญาติภาษาอังกฤษ

 • Grandchildren /ɡrændˈtʃɪl.drən/: หลาน (ของปู่ย่าตายาย)
 • Granddaughter /ˈɡrændɔːtə(r)/: หลานสาว (ของปู่ย่าตายาย)
 • Grandson /ˈɡrænsʌn/: หลานชาย (ของปู่ย่าตายาย)
 • Nephew /ˈnefjuː/: หลานชาย (ของป้า/ป้า/ลุง …)
 • Niece /niːs/: หลานสาว (ของป้า/ป้า/ลุง …)

4/ ประเภทของครอบครัวอังกฤษ

นี่คือประเภทของ ครอบครัวภาษาอังกฤษ:

 • Nuclear family  /ˈnu·kli·ər ˈfæm·ə·li/ (n): ครอบครัวเดี่ยว/ครอบครัวซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
 • Extended family /ɪkˈsten·dɪd ˈfæm·ə·li/(n): ครอบครัวขยาย/ครอบครัวใหญ่
 • Single parent /ˈsɪŋ.ɡəl ˈper.ənt/ (n): พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
 • Only child /ˌoʊn.li tʃaɪld/ (n): ลูกคนเดียว
 • Immediate family: ครอบครัวใกล้ชิด (รวมถึงพ่อ แม่ และพี่น้อง)
 • Loving family: close-knit family: ครอบครัวที่อบอุ่น (สมาชิกทุกคนในครอบครัวรักกันดี มีความสัมพันธ์ที่ดี)
 • Dysfunctional family: ครอบครัวที่มีปัญหา (คนในครอบครัวไม่รักกัน ทะเลาะเบาะแว้ง … )
 • Broken home: ครอบครัวแตกแยก
 • Adoptive parents: ครอบครัวที่รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (พ่อแม่บุญธรรม)

5/ คำศัพท์อธิบายความสัมพันธ์ในครอบครัว

 • Close to /kloʊs tə/: ใกล้ชิดกับ
 • Get along with /ɡet əˈlɒŋ wɪð/: มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
 • Admire /ədˈmaɪr/: ชื่นชม
 • Rely on /rɪˈlaɪ ɑːn/: พึ่งพา เชื่อใน
 • Look after /lʊk ˈæf.tɚ/: ดูแล
 • Bring up /brɪŋ ʌp/: ฟูมเลี้ยง
 • Age difference /eɪdʒ ˈdɪf.ɚ.əns/: อายุห่างกัน

6/ คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษอื่นๆ

 • Family tree: โครงสร้างครอบครัวที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
 • Distant relative : ญาติห่างๆ (มีในญาติแต่ไม่สนิท)
 • Carefree childhood: วัยเด็กที่สงบสุข (ไม่ต้องกังวลอะไรเลย)
 • Troubled childhood: วัยเด็กที่ยากลำบาก (ยากจน ถูกทารุณกรรม ฯลฯ)
 • Divorce (v) (n) การหย่าร้าง
 • Bitter divorce: การแยกทาง (เนื่องจากแรงเสียดทานทางอารมณ์)
 • Messy divorce: การหย่าร้างและมีข้อพิพาทด้านทรัพย์สิน
 • Custody of the children: อำนาจปกครองบุตร (หลังหย่า บิดามารดาจะโต้แย้งอำนาจปกครองบุตร)
 • Grant joint custody: สามีและภรรยาจะร่วมกันดูแลบุตร
 • Sole custody: พ่อหรือแม่เท่านั้นที่มีอำนาจปกครองบุตร
 • Pay child support: จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร
 • Give the baby up for adoption: ให้เด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • Blue blood: เชื้อสายราชวงศ์
 • A/the blue-eyed boy: ลูกที่รัก
คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

ลีภาษาอังกฤษหัวข้อครอบครัว

นอกจากคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวภาษาอังกฤษข้างต้นแล้ว วลีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัวยังเป็นคำสำคัญที่คุณควรทราบ! มาดูเลย!

 • Bring up: เลี้ยง/เลี้ยงดู

I was brought up by my grandparents from a young age (ฉันถูกเลี้ยงดูโดยปู่ย่าตายายตั้งแต่ยังเล็ก)

 • Grow up: เติบโตขึ้น

When I grow up, I want to be a doctor  (เมื่อฉันโตขึ้นฉันอยากเป็นหมอ)

 • Take care of/Look after: ดูแล

My grandmother looked after me when I was sick (ยายของฉันดูแลฉันเมื่อฉันป่วย)

 • Get married to sb: แต่งงานกับใครสักคนในฐานะสามี / ภรรยา

She has just got married (เธอเพิ่งแต่งงาน)

 • Give birth to: ให้กำเนิดลูก

Anna has just given birth to a lovely girl (แอนนาเพิ่งให้กำเนิดเด็กหญิงที่สวยงาม)

 • Take after: คล้ายกัน (รูปลักษณ์)

Everyone says I take after my father (ทุกคนบอกว่าฉันดูเหมือนพ่อของฉัน)

 • Run in the family: ร่วมมีลักษณะทั่วไปในครอบครัว

ตัวอย่าง:  The high nose runs in my family (ครอบครัวของฉันจมูกโด่ง)

 • Have something in common: มีบางอย่างเหมือนกัน

I and john have many things in common (จอห์นกับฉันมีอะไรหลายอย่างเหมือนกัน)

 • Get on with/get along with somebody: คลุกคลีกับใครสักคน

ตัวอย่าง:  My father and always get along with each other (ฉันกับพ่อเข้ากันได้เสมอ)

 • Get together: รวมตัวกัน

My family get together once a week (ครอบครัวของฉันรวมตัวกันสัปดาห์ละครั้ง)

 • Tell off: ด่า

Mom told me off for breaking the vase (ฉันถูกแม่ด่าเพราะทำแจกันแตก)

 • Fall out (with sb): ทะเลาะกับใครบางคน

Tim left home after falling out with his parents (ทิมหนีออกจากบ้านหลังจากโต้เถียงกับพ่อแม่ของเขา)

 • Make up (with sb): คืนดีกับใครบางคน

You still haven’t made up with him? (คุณยังไม่คืนดีกับเขาอีกหรือ?)

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหัวข้อครอบครัว

ตัวอย่างการสนทนาถามตอบโดยใช้คำศัพท์ ครอบครัวภาษาอังกฤษ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำถามและคำตอบที่น่าสนใจเกี่ยวกับหัวข้อครอบครัวโดยใช้คำข้างต้น:

A: Why do grandparents love their grandchildren so much?

(ทำไมปู่ย่าตายายถึงรักหลานมาก?)

B: They may seem to love their grandchildren more because now they are at a time of their life when they have time and money they may not have had when they were raising their children.

(พวกเขารักหลานมากขึ้นเพราะตอนนี้พวกเขามีเวลาและเงินที่พวกเขาอาจไม่มีในช่าวงเวลาที่พวกเขาเลี้ยงลูกของตน)

A: What is the difference between a half-brother and step-brother?

(พี่ชายต่างมารดา/บิดากับพี่ชายเลี้ยงต่างกันอย่างไร?)

B: A half-brother is one that shares mother or father with you. You can understand that either your mother, or your father, is also the natural parent of that person. A step-brother is one who is not blood relative at all. Rather, he is the natural child of a spouse of your father or mother.

(พี่ชายต่างมารดา/บิดาคือพี่/น้องที่มีพ่อหรือแม่เดียวกันกับคุณ คุณสามารถเข้าใจได้ว่าแม่หรือพ่อของคุณก็เป็นพ่อหรือแม่ทางสายเลือดของบุคคลนั้นเช่นกัน พี่ชายเลี้ยงคือบุคคลที่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกัน เขาเป็นลูกติดของบิดาหรือมารดาของคุณ)

A: คุณรู้หรือไม่ว่าทำไมแม่ถึงมีความสำคัญในชีวิตของเรามาก?

(คุณรู้หรือไม่ว่าทำไมแม่ถึงมีความสำคัญในชีวิตของเรามาก?)

The physical and emotional of a mother provides us with two things: protection from stress and emotional regulation, both of which are important to healthy brain development and everyone’s future well-being.

(ความผาสุกทางร่างกายและอารมณ์ของแม่ทำให้เรามีสองสิ่ง: การปกป้องพวกเราจากความเครียดและการควบคุมอารมณ์ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาสมองที่แข็งแรงและส่งผลต่อความสุขในอนาคตของแต่ละคน)

สำหรับคำศัพท์หัวข้อครอบครัว ยังมีศัพท์อื่นๆ เช่น ปกติเวลาอยู่บ้าน ลูกๆ มักจะเรียกพ่อแม่ว่า “mom”, “dad” ส่วนสามีภรรยาก็จะมีคำเรียกหวานๆ ซึ้งๆ เช่น “honey”,…

ตัวอย่างประโยคสื่อสารทั่วไปในหัวข้อ ครอบครัวภาษาอังกฤษ

 • This is a photo of my family: นี่คือรูปถ่ายของครอบครัวของฉัน
 • How many children do you have: คุณมีลูกกี่คน?
 • There are nine people in my family: ครอบครัวของฉันมีเก้าคน
 • I have a large family: ฉันมีครอบครัวใหญ่
 • You’re just like your mother: คุณเหมือนแม่ของคุณจัง
 • You take after your father: เธอดูเหมือนพ่อมาก
 • I’m the picture of my mother: ฉันคือภาพของแม่
 • My gandparents are still living:  ปู่ย่าตายายของฉันยังมีสุขภาพแข็งแรง
 • My godparents are doctors:  พ่อแม่อุปถัมภ์ของฉันล้วนเป็นหมอ
 • I grew up in a very close, loving family:  ฉันเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุข
 • I would like to thank my family:  ฉันอยากจะขอบคุณครอบครัวของฉัน
 • We are all family: เราทุกคนคือครอบครัวกัน
 • Have you got a big family?  คุณมีครอบครัวใหญ่หรือไม่?
 • How many people are there in your family? ครอบครัวของคุณมีกี่คน?
 • Have you got any brothers or sisters? คุณมีพี่ชายหรือน้องสาวหรือไม่?
 • There are five people in my family ครอบครัวของฉันมี 5 คน
 • What’s your sister name? พี่/น้องสาวของคุณชื่ออะไร
 • What’s your brother name? พี่ชายของคุณชื่ออะไร
 • May i have her name? ฉันขอทราบชื่อของเธอได้ไหม
 • How’s the family? ครอบครัวคุณเป็นอย่างไรบ้าง?
 • How’s everybody doing? ทุกคนเป็นยังไงบ้าง?
 • Very well ดีมาก
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

บทสนทนาทั่วไปสำหรับหัวข้อ ครอบครัวภาษาอังกฤษ

มาใช้คำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษข้างต้นในการสนทนาในชีวิตประจำวันด้วยกัน นี่คือบทสนทนา 2 บทที่คุณสามารถอ้างถึงได้

บทสนทนาที่ 1

 • Amit: Hugo, are you free this weekend?
 • Hugo: Yes, I am. What’s up?
 • Amit: We’ll organize a birthday party for my father. I’d like to invite you.
 • Hugo: Thank you. I’d love to. Will your whole family be there?
 • Amit: Yes. And some friends, my uncles, aunts. And some cousins will be attending the party.
 • Hugo: Are your aunts your mother’s or father’s sister?
 • Amit: They’re my father’s sisters.
 • Hugo: Wow, you have a big family.
 • Amit: Yes, I do.

บทสนทนาที่ 2

 • Amit: Hugo, you’ve got a promotion and now earn more money.
 • Hugo: Yes, but I’d like to thank my family for standing by me the whole time.
 • Amit: Do you have any plans for the future?
 • Hugo: Yes. I’d like to spend more time with my family.
 • Amit: Great!

เพื่อจดจำคำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ดูวิดีโอฝึกฟังภาษาอังกฤษในหัวข้อครอบครัวของ ELSA Speak ทันที!

จำคำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล

ครอบครัวภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์เรียบง่ายและจำง่ายมาก แต่ถ้าคุณท่องจำด้วยวิธีดั้งเดิม คุณจะลืมคำศัพท์อย่างรวดเร็ว ต่อไปนี้เป็นวิธีที่แนะนำในการเรียนรู้คำศัพท์อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ

สร้างประโยคพร้อมคำที่อยากเรียน

การอ่านและการทำความเข้าใจวิธีการใช้คำนั้นไม่ใช่สิ่งทั้งหมดในการจำคำศัพท์ วิธีเดียวที่จะทำให้คำศัพท์กลายเป็นของคุณเองคือใช้มัน พยายามให้ตัวอย่างที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละความหมายของคำที่คุณเรียนรู้!

การบันทึกคำศัพท์

ยิ่งคุณใช้ความเข้าใจทางประสาทสัมผัสในการเรียนรู้มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งจดจำความรู้ได้นานขึ้นเท่านั้น การฟังเสียงของเราเองเมื่อเราอ่านออกเสียงคำศัพท์จะช่วยให้เราจินตนาการถึงการเคลื่อนไหวของปากเมื่อออกเสียงน ซึ่งจะเป็นการสร้างการเชื่อมต่อภายใต้สมอง

ใช้แอปเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์ของคุณและบันทึกการออกเสียงของคำที่คุณกำลังเรียนรู้ โดยทำซ้ำแต่ละคำ 2-3 ครั้ง คุณสามารถบันทึกการบันทึกนี้และฟังได้ทุกที่แม้ในขณะนอนหลับ!

 4 เคล็ดลับสำหรับการเรียนด้วย ELSA Speak

ทำบัตรคำศัพท์ จดบันทึก

Flashcards เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ คุณสามารถใช้กระดาษโน้ตที่มีสีสันและติดไว้ในที่ที่คุณเห็นบ่อยๆ หากคุณเป็นประเภทตนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพ การออกแบบรูปภาพง่ายๆ ที่อธิบายความหมายของคำนั้นจะเป็นวิธีที่ดี

ทุกวัน นำ FlashCards ของคุณออกมาและทบทวน

เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเรียนรู้คำศัพท์ ครอบครัวภาษาอังกฤษ หากคุณกำลังเรียนคำ “child” อย่าหยุดเพียงแค่นั้น ใช้พจนานุกรมหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาคำที่เกี่ยวข้องและสำนวนอื่นๆ

ตัวอย่าง: คุณสามารถเห็นคำที่เกี่ยวข้อง เช่น children, childhood, childlike, childish, having a child,…

การเป็นเพื่อนกับพจนานุกรมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้ภาษา โดยเริ่มต้นด้วยคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว แต่คุณก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็วอีก 5 คำ และเนื่องจากความหมายของคำหลายคำนั้นมีความเกี่ยวข้องกัน จึงจะทำให้คุณเข้าใจและจดจำแต่ละคำได้ง่ายขึ้น

จงอดทน!

การที่คุณได้เรียนรู้คำศัพท์ในวันนี้ แต่จะลืมมันในวันถัดไปก็เป็นเรื่องปกติ

ในภาษาอังกฤษมีประโยคหนึ่งว่า: “Practice makes perfect” – การฝึกฝนเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ก่อนจะเรียนรู้อะไร เราจำเป็นต้องฝึกฝนและทำซ้ำบ่อยครั้ง

ให้จัดสรรเวลา 30 นาทีในแต่ละวันเพื่อเรียนรู้คำศัพท์ การเรียนซ้ำคำที่คุณได้เรียนรู้แล้วและฝึกพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อครอบครัวก็จะช่วยสร้างปฏิกิริยาโต้ตอบด้านบภาษาของคุณเอง!

ด้านบนคือ คำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหัวข้อครอบครัว ที่ ELSA Speak ได้รวบรวมไว้ หากคุณมีคำถามใด ๆ ให้ แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะ! ขอให้สนุกกับการเรียน

จากบทความข้างต้น คุณสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่น่าอายเพราะคุณไม่รู้ว่าจะเรียกคนอื่นว่าอย่างไร มาเอาชนะความกลัว “ไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใดๆ” กับ ELSA Speak ด้วยวิธีพิเศษที่ได้รับความไว้วางใจจากหลายคน

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท