ความรู้ประโยคการเปรียบเทียบ ขั้นกว่า ที่ละเอียดที่สุดพร้อมแบบฝึกหัด

การเปรียบเทียบขั้นกว่าเป็นโครงสร้างไวยกรณ์ที่ใช้มากที่สุดเมื่อผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่งหรือสองเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่ายังเป็น “สูตร” ที่ช่วยให้ผู้เรียน  IELTS  เพิ่มคะแนนการเขียนและการพูด IELTS มาเรียนรู้ชุดความรู้ประโยคการเปรียบเทียบ ขั้นกว่า ทั้งชุดด้วย ELSA Speak นะคะ

การเปรียบเทียบ ขั้นกว่า คืออะไร

การเปรียบเทียบขั้นกว่าคือโครงสร้างการเปรียบเทียบระหว่างสองคน สองสิ่งหรือสองเหตุการณ์ขึ้นไป โดยยึดตามเกณฑ์ที่กำหนดตั้งแต่หนึ่งเกณฑ์ขึ้นไป โดยมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกเปรียบเทียบมีเกณฑ์สูงกว่าสิ่งอื่น

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่างเช่น

 • Older 

Linda is older than me. (Linda แก่หรืออายุมากกว่าฉัน) 

 • Expensive

iPhone 13 is more expensive than iPhone 12. ( iPhone 13 มีราคาแพงกว่า iPhone 12)

โครงสร้างการเปรียบเทียบ ขั้นกว่า

โครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่าแบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้

 • การเปรียบเทียบขั้นกว่ากับคำคุณศัพท์แบบสั้น
 • การเปรียบเทียบขั้นกว่ากับคำคุณศัพท์แบบยาว
 • การเปรียบเทียบขั้นกว่ากับคำกริยาวิเศษณ์แบบสั้น
 • การเปรียบเทียบขั้นกว่ากับคำกริยาวิเศษณ์แบบยาว

การเปรียบเทียบขั้นกว่ากับคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์แบบสั้น

  นิยาม

 • คำคุณศัพท์แบบสั้นคือคำคุณศัพท์ที่มีพยางค์เดียว เช่น big hot cold เป็นต้น
 • คำกริยาวิเศษณ์แบบสั้นคือคำกริยาวิเศษณ์ที่มีพยางค์เดียวที่ไม่ลงท้ายด้วย -ly เช่น hard fast near far right wrong เป็นต้น
ขั้นกว่า 02

สูตรการเปรียบเทียบขั้นกว่ากับคำคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์แบบสั้น

คำคุณศัพท์แบบสั้นคำกริยาวิเศษณ์แบบสั้น
S1 + be + Adj – er + than + S2S1 + be + Adv – er + than + S2
S1 + be + Adj – er + than + O/N/PronounS1 + be + Adv – er + than + O/N/Pronoun

ในนั้น:

 • S1:  วัตถุที่เปรียบเทียบ
 • be: กริยาช่วย to be (am/is/are)
 • Adj – er: เพิ่มคำลงท้าย “er” ให้กับคำคุณศัพท์เพื่อการเปรียบเทียบ
 • Adv – er: เพิ่มคำลงท้าย “er” ให้กับคำกริยาวิเศษณ์ เพื่อการเปรียบเทียบ
 • than:  คำที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
 • S2: วัตถุถูกเปรียบเทียบกับวัตถุ 1
 • (object): กรรมของประโยค
 • N (noun):  คำนาม
 • Pronoun: สรรพนาม

ตัวอย่าง การเปรียบเทียบขั้นกว่ากับคำคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์แบบสั้น

1.  คำคุณศัพท์แบบสั้น: A truck is larger than a car. (รถบรรทุกมีขนาดใหญ่กว่ารถยนต์)

2.  กริยาวิเศษณ์แบบสั้น: She drives faster than her father. (เธอขับรถเร็วกว่าพ่อของเธอ)

 การเปรียบเทียบขั้นกว่ากับคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์แบบยาว

นิยาม

 • คำคุณศัพท์แบบยาว  เป็นคำคุณศัพท์ที่มีตั้งแต่ 2 พยางค์ขึ้นไป
 • คำกริยาวิเศษณ์แบบยาว เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่มีตั้งแต่ 2 พยางค์ขึ้นไปและมักจะลงท้ายด้วย -ly
ขั้นกว่า 03

สูตรการเปรียบเทียบขั้นกว่ากับคำคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์แบบยาว

คำคุณศัพท์แบบยาวคำกริยาวิเศษณ์แบบยาว
S1 + be +  more + L-adj + than + S2 S1 + be +  more + L-adv + than + S2 
S1 + be +  more + L-adj + than + S2 + O/N/PronounS1 + be +  more + L-adv + than + S2 + O/N/Pronoun

ประกอบด้วย

 • S1:  วัตถุเปรียบเทียบ
 • be: กริยาช่วย to be (am/is/are)
 • more + L-adj: เพิ่มคำ more อยู่ข้างหน้าคำคุณศัพท์แบบยาวเพื่อการเปรียบเทียบ
 • more + L-adv:  เพิ่มคำ more อยู่ข้างหน้าคำกริยาวิเศษณ์แบบยาวเพื่อการเปรียบเทียบ
 • than: คำที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
 • S2: วัตถุถูกเปรียบเทียบกับวัตถุ 1
 • (object):  กรรมของประโยค
 • N (noun): คำนาม
 • Pronoun:  สรรพนาม

 ตัวอย่างการเปรียบเทียบขั้นกว่ากับคำคุณศัพท์/คำกริยาวิเศษณ์แบบยาว

    1. คำคุณศัพท์แบบยาว: This new episode of this movie is more interesting than the old one. (ตอนใหม่ของหนังเรื่องนี้น่าสนใจมากกว่าตอนเก่า)

  2. การเปรียบเทียบขั้นกว่าบองคำกริยาวิเศษณ์แบบยาว: Vicky always works more effectively than John.  (Vickyทำงานได้ดีกว่า John เสมอ)

หมายเหตุบางอย่างเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ขั้นกว่า

นอกจากนี้ ในโครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่าในภาษาอังกฤษยังมีกฏเกณฑ์บางอย่างที่ผู้เรียนควรคำนึงถึงเพื่อไม่ให้สับสนเมื่อเปลี่ยนจากคำคุณศัพท์/คำกริยาวิเศษณ์เริ่มต้นเป็นคำคุณศัพท์/คำกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบขั้นกว่ากับคำคุณศัพท์แบบสั้น

 • เมื่อคำคุณศัพท์แบบสั้นลงท้ายด้วยสระ – พยัญชนะ คุณจะต้องเพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายเป็นสองเท่าก่อนที่จะเติม “er” ต่อท้าย

ตัวอย่าง big => bigger; hot => hotter; fat => fatter 

 • เมื่อคำคุณศัพท์แบบสั้นลงท้ายด้วย “y” คุณต้องเปลี่ยน “y” เป็น “i” ก่อนที่จะเติม “er”

ตัวอย่าง happy => happier; early => earlier; funny => funnier 

 •  เมื่อคำคุณศัพท์แบบสั้นลงท้ายด้วย “e” อยู่แล้ว คุณไม่จำเป็นเติม “er” แต่เพียงเติม “r” ที่ท้ายประโยคเพื่อเป็นคำคุณศัพท์เปรียบเทียบ

ตัวอย่างเช่น  nice => nicer; large => larger

การเปรียบเทียบขั้นกว่ากับคำคุณศัพท์แบบยาว

สำหรับคำคุณศัพท์ขั้นกว่าที่มีตั้งแต่ 2 พยางค์ขึ้นไป เราจะไม่ใช้ “er” ในทุกกรณี แต่ให้เติม “more” อยู่ข้างหน้าคำคุณศัพท์ฐานเพื่อก่อให้เกิดคำคุณศัพท์แบบยาว “more + คำคุณศัพท์” ในการเปรียบเทียบ.

ตัวอย่าง: important => more important; difficult=> more difficult

กรณีพิเศษของการเปรียบเทียบ ขั้นกว่า

โครงสร้างประโยคการเปรียบเทียบขั้นกว่ามักจะมีคุณศัพท์/คำกริยาวิเศษณ์ + คำลงท้าย “er” หรือ “more” อยู่ข้างหน้า อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่ไม่ปกติดังนี้

ขั้นกว่า กรณีพิเศษ

ตัวอย่าง

1.    She feels better than yesterday. ( เธอรู้สึกดีขึ้นกว่าเมื่อวาน) 

2.    The new distance is further than the old one. (ระยะทางใหม่ไกลกว่าเดิม)  

3.   Cigarettes are worse for your health than alcohol. (บุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ขั้นกว่า

Exercise 1: Choose the correct words. 

 1.    This book is (thick/thicker) ……………. than the other one. 

2.    She is (more beautiful/beautifuler) …………. than her best friend. 

3.    This red box is (big/bigger) ………… than the green one. 

4.    Tomorrow will be (good/better) ………… than today. 

5.    Juice contains (less/more) ………….. calories than coke. 

6.    She wants to become (famous/more famous) ……… than her idol.

7.  The way from your school to the park is (far/farther) …….. than the way from your school to your home. 

8.    Using the air conditioner is (convenient/more convenient) ………. than a fan. 

9.      She is 18 and she is (more younger/younger) ……… than Lan. 

10.   Guess which is the (small/smaller) ……….. one, the green one or the red one? 

11.    My mother always drives (slowly/slower) ……….. than me.

12.    Some children are (intelligent/more intelligent) …………. than adults. 

Exercise 2: Complete the sentences using given words below. 

1.    Literature / easy / Maths. 

…………………………………………………………………..

2.    Her grandmother / old / her. 

…………………………………………………………………….

3.    Anna/ smart / Peter. 

………………………………………………………………………….

4.    iPad / portable / computer. 

……………………………………………………………………………..

5.    A village / big / an apartment. 

……………………………………………………………………………….

6.    Vegetables / healthy / fast food. 

……………………………………………………………………………….

7.    This homework / difficult / the old one.

………………………………………………………………………………..

8.    Anna / thin / me.

………………………………………………………………………………

9.    Her final score / good / her midterm score. 

………………………………………………………………………………

10.   Which / more important / mobile phone / laptop?. 

………………………………………………………………………………

Exercise 3: Change these adjectives and adverbs into comparative words. 

Adjectives/Adverbs Comparative words 
1small
2Younger 
3careful
4More slowly

5

Fast 
Adjective:
Adverb:
6Old 
7Modern 
8Fewer
9Attractive 
10Little
11Nosier
12Harder 
career advancement

คำตอบ

Exercise 1: 

1. thicker

2. more beautiful 

3. bigger 

4. better 

5. less

6. more famous 

7. farther 

8. more convenient 

9. younger

10. smaller

11. slower

12. more intelligent

Exercise 2: 

1. Literature is easier than Maths. 

2. Her grandmother is older than her. 

3. Anna is smarter than Peter. 

4. The iPad is more portable than a computer. 

5. A village is bigger than an apartment. 

6. Vegetables are healthier than fast food. 

7. This homework is more difficult than the old one. 

8. Anna is thinner than me. 

9. Her final score is better than her midterm score. 

10. Which one is more important, mobile phone or laptop?

Exercise 3

Adjectives/Adverbs Comparative words 
1SmallSmaller
2YoungYounger 
3CarefulMore careful
4SlowlyMore slowly

5

Fast 
Adjective: Faster
Adverb: Fast
6Old Older
7Modern More modern
8FewFewer
9Attractive More Attractive
10LittleLess
11NosyNosier
12HardHarder 

ข้อสรุป

หลังจากข้อมูลทั้งหมดที่ ELSA Speak ให้มาเราหวังว่าคุณจะเข้าใจชุดสูตรการเปรียบเทียบที่มีรายละเอียดมากที่สุดครบถ้วน อย่าลังเลที่จะติดต่อเราทันทีหากคุณมีคำถามใดๆ ELSA Speak พร้อมเสมอที่จะร่วมเดินทางกับคุณเพื่อพิชิต “ใบรับรอง” ที่เรียกว่า IELTS

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท