วิธีเติม ed ต่อท้ายคำกริยา วิธีออกเสียงและแบบฝึกหัด

กฎการเติม ed ต่อท้ายคำกริยาอดีตกาลในภาษาอังกฤษค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกริยาไม่ปกติ เราต้องจำเป็นท่องจำ มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเติม ed ต่อท้ายคำกริยาที่จำง่ายที่สุดและวิธีออกเสียงตอนจบ ed ให้เหมือนเจ้าของภาษากับ ELSA Speak

หลักการเติม ed ในภาษาอังกฤษ

สำหรับคำกริยาปกติส่วนใหญ่ เมื่อต้องการสร้างเป็นรูปอดีตแค่เติม ed

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง

Cook=> cooked: ทำอาหาร
Start=> started: เริ่มต้น
Open=> opened: เปิด
Work=> worked: ทำงาน
Wait=> waited: รอ
Work=> worked: ทำงาน

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตบางกรณีพิเศษด้านล่าง

คำกริยาที่ลงท้ายด้วยเสียง “e” หรือ “ee” เพียงเติม “d” ต่อท้ายกริยา

ตัวอย่าง

Dance=> danced: เต้นรำ
Close=> closed: ปิด
Love=> loved: ชื่นชอบ
Change=> changed: เปลี่ยนแปลง
Type=> typed: พิมพ์

คำกริยามีพยางค์เดียว แต่ลงท้ายด้วยวลี “พยัญชนะ + สระ + พยัญชนะ” ต้องเพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายเป็นสองเท่าก่อนที่จะเติม ed ตัวอย่าง

Grab=> grabbed: คว้าจับ
Knit=> knitted: ถัก
Stop=> stopped: หยุด
Plan=> planned: วางแผน

อย่างไรก็ตาม หากพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำคือ “h,w,y,x” ไม่จำเป็นต้องเพิ่มพยัญชนะเป็นสองเท่าอีกต่อไป

Stay => stayed: อยู่

Play => played: เล่น

Bow => bowed: โค้งคำนับ

คำกริยามีสองพยางค์ เน้นที่พยางค์ที่สอง และมีโครงสร้างเป็นวลี “สระ + พยัญชนะ” โดยเพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายเป็นสองเท่าก่อนเติม ed

ตัวอย่าง

Regret=> regretted: เสียใจ
Prefer=> preferred: ชอบมากกว่า
Admit=> admitted: ยอมรับ
Permit=> permitted: อนุญาต
Refer=> referred: อ้างอิง

แต่ถ้าคำว่าเน้นตรงกับพยางค์แรก ไม่จำเป็นต้องเพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายเป็นสองเท่า

ตัวอย่าง

Offer=> offered: เสนอ
Listen=> listened: ฟัง
Vomit=> vomited: อาเจียน
Wonder=> wondered: สับสน
Enter=> entered: เข้า

หลักการเติม edให้กับกริยาที่ลงท้ายด้วย “พยัญชนะ + y” คือการเปลี่ยน “y” เป็น ‘i’ แล้วเติม ed

ตัวอย่าง

Cry=> cried: ร้องไห้
Deny=> denied: ปฏิเสธ
Reply=> replied: ตอบ
Apply=> applied: ประยุกต์ใช้
Try=> tried: พยายาม

แต่ถ้าลงท้ายด้วย “สระ + y” ให้คงตัว y ไว้และเติม ed

ตัวอย่าง

Play=> played: เล่น
Stay=> stayed: อยู่
Clay=> clayed: ดีนเหนียว
Deploy=> deployed: ปรับใช้
Replay=> replayed: เล่นใหม่

วิธีการออกเสียงคำว่า ed + /t/ + /d/ + /ed/

การออกเสียง ed ตอนจบมี 3 วิธี ได้แก่ /t/ + /d/ + /id/

ถ้าคำกริยาลงท้ายด้วยเสียงไม่มีเสียง เช่น /k/, /p/, /t/ /s/, /f/, /ʃ/, /tʃ/ หรือคำที่ลงท้ายด้วยตัวอักษรคือ p, k, gh, s, sh, ch เสียงตอนจบ ed จะออกเสียงเป็น /t/

ตัวอย่าง

Watch /wɒtʃ/watched /wɒtʃt/: ดู
Miss /mɪs/missed /mɪst/: จำ
Ask /ɑːsk/Asked /æskt/: ถาม
Stop /stɒp/stopped /stɒpt/: หยุด
Work /wɜːk/worked /wɜːkt/: ทำงาน
การออกเสียง ed

ถ้าคำกริยาลงท้ายด้วย /t/ หรือ /d/ หรือตัวอักษรที่ลงท้ายด้วยคำว่า t, d ed จะออกเสียงว่า /id/

ตัวอย่าง

Interest /ˈɪn.trəs.t/Interested /ˈɪn.trəs.tɪd/: สนใจ
Want /wɒnt/wanted /ˈwɒn.tɪd/: อยาก
Invite /ɪnˈvaɪt/invited /ɪnˈvaɪtid/: เชิญ
Visit /ˈvɪz.ɪt/visited /ˈvɪz.ɪtid/: เยี่ยม
Need /niːd/needed /ˈniː.dɪd/: ต้องการ

ในกรณีที่เหลือ เมื่อคำลงท้ายด้วยเสียงเช่น /b/, /v/, /z/, /m/, /n/, /η/, /l/, /r/, /g /, /ʒ/ , /dʒ/, /ð/ หรือสระ u, e, a, o, I เสียงสุดท้าย ed จะออกเสียง /d/

ตัวอย่าง

Agree /əˈɡriː/agree /əˈɡriːd/: ตกลง
Cry /kraɪ/cried /kraɪd/: ร้องให้
Allow /əˈlaʊ/allowed /əˈlaʊ:d/: อนุญาต
Judge /dʒʌdʒ/judged /dʒʌdʒd/: ประเมินตัดสิน
Open /ˈəʊ.pən/opened /ˈəʊ.pənd/: เปิด

กรณีพิเศษบางประการเมื่อออกเสียง ed

คำกริยาและคำคุณศัพท์บางคำเมื่อเติม ed จะไม่ออกเสียงตามกฎที่กล่าวข้างต้น นี่คือตัวอย่างบางส่วน

Naked /ˈneɪ.kɪd/ – เปลือยกาย: ลงท้ายด้วย /k/ แต่เสียงสุดท้าย ed จะออกเสียง /id/

Scared /ˈseɪ.krɪd – กลัว: ลงท้ายด้วย /r/ แต่ ed จะออกเสียงเป็น /id/

Blessed /ˈbles.ɪd/ – อวยพร: ลงท้ายด้วย /s/ แต่ ed จะออกเสียงเป็น /id/

Crabbed / /kræbd/ – วิจารณ์ อ่านว่า /d/ ถ้าเป็นกริยา แต่ ed จะออกเสียงว่า “id” ถ้าใช้ crabbed เป็นคำคุณศัพท์

/ˈkræb.ɪd/ – ความล้มเหลว แตกหัก

แบบฝึกหัดการออกเสียง ed

มาฝึกออกเสียง ed ด้วยตัวอย่างด้านล่าง

– We wanted him to come back, but he refused and stopped on the highway.

– When we asked him about his girlfriend, he replied that she had returned to her hometown.

– While I was writing an email on my laptop, my son opened the door.

– He had decided to return before everything became worse.

– After her mother had finished her job, we started cleaning her house and finding something to decorate. 

– He admitted that he had stolen her handbag.

– They allowed us to enter that house but refused to open the door on the second floor.

elsa speak official

หากต้องการฝึกการเติม ed และการออกเสียง ed ให้เหมือนเจ้าของภาษา ให้ดาวน์โหลดแอปเรียนการพูดภาษาอังกฤษELSA Speak ที่ใช้เทคโนโลยีการรู้จำเสียง AI ขั้นสูงเพื่อเติมคะแนน และแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงของผู้เรียน แอปพลิเคชั่นนี้ให้ผู้เรียนแบบฝึกหัดหลายพันกับหัวข้อและสถานการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนคล่องแคล่วมากขึ้นในการใช้คำศัพท์และฝึกการออกเสียงคำที่มี ed นอกจากนั้น ELSA Speak ยังอัปเดตและรายงานความคืบหน้าในการเรียนรู้เป็นประจำเพื่อช่วยให้ผู้เรียนติดตามการพัฒนาและความสามารถในการออกเสียงของตนเองได้อย่างง่าย ดาวน์โหลด ELSA Speak ทันทีเพื่อใช้และสัมผัสกับความแตกต่างเมื่อเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษ

Readmore:

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ