แยกการใช้ระหว่าง Despite/ In spite of/ Although แปลว่า/ Though/ Even though

Despite และ Inspite of/ Although/ Though/ Even though เป็นคำเชื่อมภาษาอังกฤษสำคัญๆ การใช้คำเชื่อมเหล่านี้อย่างถูกต้องและชำนาญ จะช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษเชื่อมโยงและเสนอความคิดในการพูดและการเขียนดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคและการใช้ของทุกคำเชื่อมทุกคำ โดยเฉพาะคำเชื่อมที่มีความคล้ายคลึงกันและสับสนได้ง่าย

บาทบทความนี้ ELSA ขอแบ่งปันวิธีแยกแยะคำเชื่อม 2 กลุ่ม ที่ทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษค่อนข้างลำบาก นั่นก็คือกลุ่มที่มีคำเชื่อม 3 คำได้แก่ although/though/even though และกลุ่มที่มีคำเชื่อม 2 คำได้แก่ despite/in spite of

คลีปแนะนำการแยกแยะการใช้งานระหว่าง Despite/In spite of/Although/Though และ Even though อย่างละเอียดของครู Arnel

สารบัญ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

เปรียบเทียบ Although/ Though/ Even though กับ Despite/ In spite of

Though/Although/Even though และ Despite/In spite of มีความคล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้

คำเชื่อมทั้ง 2 กลุ่มนี้หมายความว่า แต่ แม้ว่า หรืออย่างไรก็ตาม มากกว่านั้น ทั้ง 2 กลุ่มนี้ยังแสดงความสัมพันธ์ว่า หากสถานะ A ที่มีอยู่ สถานะ B จะไม่ได้รับผลกระทบ อีกด้วย

ตัวอย่าง

 • Although/ Though/ Even though she had a headache, she went to work.

→ แม้ว่าเธอปวดหัว ก็ไปทำงาน

 • Despite/ In spite of her headache, she went to work.

→ เธอปวดหัว อย่างไรก็ตามเธอก็ไปทำงาน

วิเคราะห์ แม้ว่าทั้ง 2 ประโยคนี้มีโครงสร้างและความหมายแตกต่างกัน แต่ต่างก็อธิบายถึงสถานการณ์ “เธอปวดหัว” โดยไม่ส่งผลต่อสถานะ “เธอก็ไปทำงาน”

วิเคราะห์ ทั้งสองประโยคดังกล่าว แม้มีโครงสร้างไม่เหมือนกัน และมีการใช้คำที่ต่างกัน แต่ต่างอธิบายถึงสถานการณ์เดียวกันคือ เธอปวดหัว และไม่ส่งผลกระทบถึงการกระทำอื่นคือ เธอก็ไปทำงาน

ความแตกต่างระหว่าง Though/Although/Even though และ Despite/In spite of

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มคำเชื่อม Though/Although/Even though และ กลุ่มคำเชื่อม Despite/In spite of คือโครงสร้างประโยคเมื่อเราใช้คำเชื่อมเหล่านั้น ขอเชิญคุณอ่านต่อบทความด้านล่างนี้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างดังกล่าว

โครงสร้างของ Although/ Though/ Even though

các gói elsa

‘although’ ‘though’ และ ‘even though’ ใช้เชื่อมสองอนุประโยคในประโยคที่ซับซ้อน และมีทั้งสองโครงสร้างดังต่อไปนี้ 

โครงสร้างประโยคที่ 1

Although / though / even though + อนุประโยคที่ 1, อนุประโยคที่ 2

หมายเหตุ คุณอย่าลืมเครื่องหมาย “,“ ระหว่าง 2 อนุประโยคนะ

ตัวอย่าง

Although Emily lives far from the company, she is never late for work.

⟶ แม้ว่า Emily อยู่ไกลจากสำนักงาน แต่เธอก็ไม่เคยไปทำงานสาย

Though they don’t really like him, they always treat him nicely.

⟶ แม้ว่าพวกเขาไม่ชอบเขาจริงๆ แต่ก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างดีเสมอ

– Last week, even though my boss gave me lots of tasks, I didn’t feel stressed.

⟶ สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้าว่าเจ้านายของฉันให้งานมามากมาย แต่ฉันไม่รู้สึกเครียดเท่าไหร่

โครงสร้างประโยคที่ 2

อนุประโยคที่ 1, though/ even though + อนุประโยคที่ 2

หมายเหตุ Although ปกติจะไม่ใช้ในโครงสร้างนี้ อย่าลืมเครื่องหมาย , ระหว่างสองอนุประโยคนะ

ตัวอย่าง

– They always treat him nicely, though they don’t really like him.

⟶ พวกเขาปฏิบัติต่อเขาอย่างดีเสมอ แต่จริงๆ ว่าพวกเขาไม่ชอบเขา

– Last week, I didn’t feel stressed, even though my boss gave me lots of tasks.

⟶ สัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันไม่รู้สึกเครียด แม้ว่าเจ้านายให้งานมาเยอะมาก

โครงสร้างประโยคของ Despite/ In spite of        

ไม่เหมือนกับ Although/ Though/ Even though คำเชื่อมอีก 2 คำคือ Despite/ In spite of ไม่เชื่อม 2 อนุประโยคกัน แต่เชื่อมคำนาม วลี หรือ v-ing กับอนุประโยค Despite/ In spite of ถูกใช้ตามโครงสร้างประโยค 2 โครงสร้างต่อไปนี้

โครงสร้างประโยคที่ 1

Despite/ In spite of + (วลี) คำนาม/ v-ing + อนุประโยค

ตัวอย่าง

Despite the heavy rain, he went out to find her.

⟶ ถึงแม้ว่าฝนตกหนัก เขาก็ไปหาเธอ

⟶ หลังจาก “despite” คือนามวลี “the heavy rain”

Despite having a sore throat, she won that singing competition.

⟶ แม้จะเจ็บคอ แต่เธอก็ชนะการประกวดร้องเพลงนั้น

⟶ หลังจาก “despite” คือวลี “having a sore throat” โดย  v-ing “having” อยู่ข้างต้น

In spite of his bad attitude, he got the position.

⟶ ถึงแม้ว่าเขามีทัศนคติที่ไม่ดี แต่ก็ได้รับตำแหน่งนี้

⟶ หลังจาก “In spite of” คือนามวลี “his bad attitude”

In spite of studying hard, John didn’t pass that exam.

⟶ ถึงแม้ว่าขยันเรียน แต่ John ก็สอบไม่ผ่าน

⟶ หลังจาก “In spite of” คือวลี “studying hard” โดย v-ing “studying” อยู่ข้างต้น

โครงสร้างประโยค ที่ 2

อนุประโยค + despite/ in spite of + (วลี) คำนาม/v-ing

ตัวอย่าง

– He went out to find her despite the heavy rain.

⟶ เขาไปหาเธอ ทั้งๆ ที่ฝนตกหนัก

– He got the position in spite of his bad attitude.

⟶ เขาชนะตำแหน่งนั้น แม้จะมีทัศนคติที่ไม่ดีก็ตาม

– John didn’t pass that exam in spite of studying hard.

⟶ Johnสอบไม่ผ่าน แม้ว่าขยันเรียน

although แปลว่า

เปลี่ยนประโยคที่ใช้ Though เป็นประโยคที่ใช้ Despite

หากอยากเปลี่ยนประโยคที่ใช้ “although” “though” หรือ “even though” เป็นประโยคที่ใช้ “despite” หรือ “in spite of” เราแค่เปลี่ยนอนุประโยคที่มีคำเชื่อมเหล่านี้ ส่วนอีกอนุกประโยคยังเหมือนเดิม

การเปลี่ยนประโยคที่ใช้ “although” “though” หรือ “even though” จะขึ้นอยู่กับรูปแบบดั้งเดิม โดยมี 8 กรณี ที่เจอบ่อยที่สุด ได้แก่

ประธานของทั้ง 2 อนุประโยคมีความเหมือนกัน

สำหรับอนุประโยคที่มี “although” “though” หรือ “even though” เราจะลบประธานแล้วเปลี่ยนเป็นคำกริยาหรือ Gerund (-ing form ที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม) ต้องดูดีๆ ว่า หากประธานคือชื่อเฉพาะ เราก็ต้องนำชื่อนี้ไปอยู่อีกอนุประโยค

ตัวอย่าง

Although/ Though/ Even though she didn’t have much money, she bought the doll for her daughter.

Despite/ In spite of not having much money, she bought that doll for her daughter

⟶ แม้ว่ามีเงินไม่เยอะ แต่เธอก็ซื้อตุ๊กตาตัวนั้นให้ลูกสาว

 – Although/ Though/ Even though David lives near the company, he always goes to work late. 

Despite/ In spite of living near the company, David always goes to work late. 

⟶ แม้ว่าอาศัยอยู่ใกล้กับบริษัท แต่ David ก็ยังไปทำงานสายอยู่เสมอ

>>> Read more

อนุประโยคที่มี Although/ Though/ Even though มีรูปแบบ นาม(วลี) + be + คำคุณศัพท์

ในกรณีนี้ เราจะลบ be วางคำคุณศัพท์ไว้หน้าคำนาม

ตัวอย่าง:

Although/ Though/ Even though the weather was bad, they went out.

Despite/ In spite of the bad weather, they went out.

⟶ แม้ว่าสภาพอากาศจะเลวร้าย แต่พวกเขาก็ออกไปข้างนอก

– Although/ Though/ Even though her family is rich, she is very modest.

⟶ Despite/ In spite of her rich family, she is very modest.

⟶ แม้ว่ามีครอบครัวที่ร่ำรวย แต่เธอก็เป็นคนที่ถ่อมตัวมาก

อนุประโยคที่มี Although/ Though/ Even though ซึ่งมีคำสรรพนามมีรูปแบบ  (I/we/ you/he/she/it และ they)/คำนาม (วลี) + be + คำคุณศัพท์

หากประธานเป็นคำสรรพนาม เราจะเปลี่ยนคำสรรพนามเป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของตามลำดับ หากประธานเป็นนามวลี เราจะใช้เกี่ยวกับการครอบครอง ’s หลังจากนั้น ลบ be แล้วเปลี่ยนคำคุณศัพท์เป็นคำนาม

ตัวอย่าง

Although/ Though/ Even though though she is unfriendly, they like her.

Despite/ In spite of her unfriendliness, they like her.

⟶ แม้ว่าเธอซึ่งไม่เป็นมิตร แต่พวกเขาก็ชอบเธอ

– We love our parents, even though/ though they are strict.  

⟶ We love our parents despite/ in spite of their strictness.

⟶ เรารักพ่อแม่ แม้ว่าพวกเขาจะเข้มงวดก็ตาม

Although/ Though/ Even though his mother is impatient, he loves her.

Despite/ In spite of his mother’s impatience, he loves her.

⟶ แม้ว่าแม่ของเขาไม่อดทน แต่เขาก็รักเธอ

อนุประโยคที่มี Although/ Though/ Even though ซึ่งมีคำสรรพนามมีรูปแบบ  (I/we/ you/he/she/it และ they)/คำนาม (วลี) + คำกริยา + คำวิเศษณ์

หากประธานเป็นคำสรรพนาม เราจะเปลี่ยนคำสรรพนามเป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของตามลำดับ หากประธานเป็นนามวลี เราจะใช้เกี่ยวกับการครอบครอง ’s หลังจากนั้น เปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนาม และเปลี่ยนคำวิเศษณ์เป็นคำคุณศัพท์แล้ววางไว้หน้าคำนาม

ตัวอย่าง

–  Although/ Though/ Even though he behaved badly, she forgave him.

Despite/ In spite of his bad behavior, she forgave him.

⟶ แม้ว่าเขาประพฤติตัวไม่ดี แต่เธอก็ให้อภัยเขา

Although/ Though/ Even though her boyfriend drove carelessly, she was calm.

Despite/ In spite of her boyfriend’s careless driving, she was calm.

⟶ แม้ว่าแฟนของเธอขับรถโดยประมาท แต่เธอก็ยังคงใจสงบ

อนุประโยคที่มี Although/ Though/ Even though ซึ่งมีมีรูปแบบ There + be + คำนาม

ในกรณีนี้ เราจะลบ There + be

ตัวอย่าง

Although/ Though/ Even though there were lots of people room, it was very quiet there. 

Despite/ In spite of lots of people in the room, it was very quiet there.

⟶ แม้ว่าผู้คนมากมายในห้อง แต่ก็เงียบมาก

– I’m still healthy, though/ even though there is a problem with my lifestyle. 

⟶ I’m still healthy despite/ in spite of a problem with my lifestyle.

⟶ ฉันมีสุขภาพดี แม้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของตนเอง

elsa speak official

อนุประโยคที่มี Although/ Though/ Even though ซึ่งมีมีรูปแบบ  คำนาม + be + คำคุณศัพท์สภาพอากาศ

ในกรณีนี้ เราจะลบ be เปลี่ยนคำคุณศัพท์สภาพอากาศเป็นคำนามและเติม “the” นำหน้าคำนาม

ตัวอย่าง

– Yesterday, we went to the zoo, though/even though it was rainy.

⟶ Yesterday, we went to the zoo despite/ in spite of the rain.

⟶ เมื่อวานเราไปสวนสัตว์ ทั้งๆ ที่ฝนตก

อนุประโยคที่มี Although/ Though/ Even though ซึ่งมีมีรูปแบบ (วลี) คำนาม + be + V3/ Ved

เปลี่ยน V3/ Ved เป็นคำนาม เติม  “the” นำหน้าคำนามและเติม  “of” ด้านหลังคำนาม (วลี) คำนามมีหน้าที่ประธานของประโยคเริ่มต้นจะถูกเลื่อนลงมาตามหลัง “of”

ตัวอย่าง

Although/ Though/ Even though dishwashers were invented, many people still have to wash the dishes themselves.

Despite/ In spite of the invention of dishwashers, many people still have to wash the dishes themselves.

⟶ แม้ว่ามีการประดิษฐ์เครื่องล้างจาน แต่หลายคนก็ยังล้างจานด้วยตัวเอง

วิธีง่ายที่สุดคือ เปลี่ยน Although/ Though/ Even though เป็น Despite/ In spite of แล้วเติม “the fact that” และคงอนุประโยคที่หลังเหมือนเดิม

ตัวอย่าง

Although/ Though/ Even though I don’t have many friends, I never feel lonely.  

⟶ Despite/ In spite of the fact that I don’t have many friends, I never feel lonely. 

⟶ ถึงแม้ว่าฉันมีเพื่อนไม่มเยอะ แต่ก็ไม่เคยรู้สึกเหงาเลย

แบบฝึกหัด 

elsa speak official

เติม ‘although’ – ‘though’ – ‘even though’ และ ‘despite’ – ‘in spite of’ ในช่องว่างที่เหมาะสม

 1. ………………… the fact that she has lots of money, she is very modest.
 2. My younger sister didn’t choose that job ………………… the salary was high.
 3. ………………… having a broken leg, she took part in the competition.
 4. We didn’t go camping that day ………………… the nice weather.
 5. His mother didn’t let him go out ………………… he had done his homework.
 6. ………………… working very hard, he lost his job.
 7. Lots of people trust him ………………… his dishonesty.
 8. He never hangs out with his friends ………………… the fact that he has lots of free time.
 9. ………………… not enjoying playing sports, he plays basketball twice a week.
 10. ………………… my best friend’s father is very strict, she loves him a lot.
 11. ………………… the restaurant’s good service, I don’t think it’s the best restaurant in town.
 12. Their elder brother always goes to work late ………………… the fact that he lives near his company.
 13. ………………… we have studied very hard, we don’t think we can pass this exam.
 14. ………………… not exercising every day, my younger sister still has good health.
 15. That employee never feels stressed ………………… she worked 10 hours per day.

คำเฉลย

1. Despite/ In spite of

2. , though/ even though

3. Despite/ In spite of

4. despite/ in spite of

5. , though/ even though

6. Despite/ In spite of

7. despite/ in spite of

8. despite/ in spite of

9. Despite/ In spite of

10. Although/ Though/ Even though

11. Despite/ In spite of

12. despite/ in spite of

13. Although/ Though/ Even though

14. Despite/ In spite of

15. , though/ even though

เปลี่ยนประโยคที่มีคำเชื่อม ‘although’ – ‘though’ – ‘even though เป็นประโยคที่มีคำเชื่อม ‘despite’ – ‘in spite of’ บางประโยคสามารถมีมากกว่า 1 วิธีการเปลี่ยน

 1. Even though he doesn’t know how to cook, he tries to cook every day.

⟶ Despite……………………………………………………………………………………………………………

 1. Everybody likes him, though he is unfriendly.

⟶ ………………………………………………………… in spite of …………………………………

 1. Yesterday, although it was stormy, all of my co-workers went to work.

⟶ Yesterday, despite……………………………………………………………………………………

 1. She doesn’t earn much money, even though she works very hard.

⟶ ………………………………………………………despite……………………………………

 1. Although the song was very loud, the baby didn’t wake up.

⟶ In spite of……………………………………………………………………………………………

 1. Even though that young guy behaves impolitely, they invites him to lots of events.

⟶ Despite……………………………………………………………………………………………….

 1. She decided to buy the house, even though the neighborhood was very noisy.

⟶ ………………………………………………………… in spite of …………………………………

 1. Last month, they bought that car, though the design was old- fashioned.

⟶ ………………………………………………………… despite ……………………………………

 1. Even though Alex thought carefully while doing that exam, she made lots of mistakes.

⟶ In spite of………………………………………………………………………………

 1. We don’t enjoy eating at that restaurant, even though the servers are nice.

⟶ ………………………………………………………… in spite of…………………………………

คำเฉลย

1. Despite not knowing how to cook, he tries to cook every day.

2. Everybody likes him in spite of his unfriendliness.

3. Yesterday, despite the storm, all of my co-workers went to work.

4. She doesn’t earn much money despite working very hard.

5. In spite of the loud song, the baby didn’t wake up.

6. Despite that young guy’s impolite behavior, they invite him to lots of events.

7. She decided to buy the house in spite of the very noisy neighborhood.

8. Last month, they bought that car despite the old-fashioned design.

9. In spite of thinking carefully while doing that exam, Alex made lots of mistakes.

10. We don’t enjoy eating at that restaurant in spite of the nice servers.

โครงสร้างของ Although/ Though/ Even though


– โครงสร้างประโยคที่ 1: Although / though / even though + อนุประโยคที่ 1, อนุประโยคที่ 2
– โครงสร้างประโยคที่ 2: อนุประโยคที่ 1, though/ even though + อนุประโยคที่ 2

โครงสร้างประโยคของ Despite/ In spite of        

– โครงสร้างประโยคที่ 1: Despite/ In spite of + (วลี) คำนาม/ v-ing + อนุประโยค
– โครงสร้างประโยค ที่ 2: อนุประโยค + despite/ in spite of + (วลี) คำนาม/v-ing

เปรียบเทียบ Although/ Though/ Even though กับ Despite/ In spite of

– Though/Although/Even though และ Despite/In spite of มีความคล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้:
คำเชื่อมทั้ง 2 กลุ่มนี้หมายความว่า แต่ แม้ว่า หรืออย่างไรก็ตาม มากกว่านั้น ทั้ง 2 กลุ่มนี้ยังแสดงความสัมพันธ์ว่า หากสถานะ A ที่มีอยู่ สถานะ B จะไม่ได้รับผลกระทบ อีกด้วย
– ความแตกต่างระหว่าง Though/Although/Even though และ Despite/In spite of:
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มคำเชื่อม Though/Although/Even though และ กลุ่มคำเชื่อม Despite/In spite of คือโครงสร้างประโยคเมื่อเราใช้คำเชื่อมเหล่านั้น

ด้านบนคือการสรุปความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะวิธีการใช้ In spite of/Despite/Although และ Even though. ELSA หวังว่าบทความนี้จะนำความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้านะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ