40+ ประโยคบอกว่า เห็นด้วย ภาษาอังกฤษ แบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ

ในการสนทนาภาษาอังกฤษ การแสดงความเห็นด้วย  “Agree” กับความคิดเห็นหรือเหตุการณ์เป็นเรื่องปกติมาก อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับบริบทของผู้พูดหรือผู้เขียน การเลือกคำหรือใช้วิธีบอกว่า “เห็นด้วย” ที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง มาเรียนรู้มากกว่า 40 ประโยคบอกว่า เห็นด้วย ภาษาอังกฤษ กับ  ELSA Speak ในการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการกันนะ

วิธีบอกว่าเห็นด้วย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ

การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (หรือ Intimate Communication): หมายถึง การสนทนาส่วนตัวระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการอาจรวมถึงการแสดงออกทางวาจาหรืออวัจนภาษา และอาจเกิดขึ้นในบริบทที่หลากหลาย เช่น การสนทนาแบบเห็นหน้า การสนทนาทางโทรศัพท์ การส่งข้อความ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

วิธีบอกว่าฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง (I totally agree)

เมื่อแสดงความเห็นด้วยอย่างยิ่ง “I totally agree” ในการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ผู้พูดสามารถใช้วลี เช่น

วิธีบอกว่าฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งความหมาย
I couldn’t agree more.ฉันเห็นด้วยมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว
Exactly.ถูกต้อง
You’re absolutely right.คุณถูกต้องทั้งหมดเลย
I also think so.ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน
You read my mind. I totally agree.คุณอ่านใจฉันออกแล้ว ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง
Absolutely, without a doubt.แน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยอะไรเลย
You’ve hit the nail on the head; I’m on the same page.คุณพูดถูก ฉันมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับคุณเลย
I’m completely with you on this.ฉันเห็นด้วยกับคุณมากในเรื่องนี้
You’ve captured my thoughts exactly.คุณจับความคิดของฉันได้ดีมาก
No arguments here; I’m in total agreement.ไม่มีอะไรจะเถียงแล้ว ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง
I couldn’t have said it better myself.ฉันไม่สามารถพูดได้ดีกว่าสิ่งที่คุณพูดแล้ว
You’ve expressed it perfectly; I’m fully on board.คุณแสดงออกได้อย่างสมบูรณ์แบบ ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง
You have my complete agreement; no question about it.คุณได้รับความเห็นด้วยอย่างเต็มที่จากฉัน ไม่มีการถามคำถามใดๆ
I agree with you a hundred percent/I agree with you entirely.ฉันเห็นด้วยกับคุณ 100%
ฉันเห็นด้วยกับคุณทั้งหมด
You can say that again!ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง – ไม่ควรเข้าใจประโยคนี้ตามตัวอักษร (คุณสามารถพูดได้อีกครั้ง) แต่ควรใช้ประโยคนี้เพื่อแสดงว่าคุณเห็นด้วยกับใครบางคนอย่างยิ่ง
That’s so true!จริงด้วย
I was just going to say that!ฉันก็กําลังอยากจะพูดแบบนั้น
You have a point there.นั่นเป็นความคิดที่ถูกต้อง
Tell me about it!ฉันก็คิดแบบนั้น – นี่เป็นวลีสแลง ดังนั้นจึงไม่ค่อยใช้ในบริบทที่เป็นทางการ
I have no objections.ฉันไม่มีอะไรจะไม่เห็นด้วย – ประโยคนี้มักใช้เมื่อเราไม่เห็นด้วยทั้งหมดกับความคิดเห็นแต่ไม่สามารถหาเหตุผลได้หรือไม่ต้องการคัดค้าน
That’s exactly how I feel.อย่างที่ฉันคิดเลย
I completely agree.ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง
I agree with you entirely.ฉันเห็นด้วยกับคุณทั้งหมด
I totally agree with you. ฉันเห็นด้วยกับคุณทั้งหมด
I couldn’t agree more.ฉันเห็นด้วยมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว
Absolutely! แน่นอนอยู่แล้ว/ใช่เลย
You’re right.คุณถูกแล้ว
Me too! ฉันก็เหมือนกัน
I agree.ฉันเห็นด้วย
I see exactly what you mean!ฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดทั้งหมด
That’s exactly what I think.นั่นคือสิ่งที่ฉันคิด

หมายเหตุ: การเลือกน้ำเสียงและคำอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดและความคุ้นเคยของความสัมพันธ์

เห็นด้วย ภาษาอังกฤษ

วิธีบอกว่าฉันเห็นด้วยบางส่วน (I partially agree)

วิธีบอกว่าฉันเห็นด้วยบางส่วนความหมาย
I can see where you’re coming from, but…ฉันเห็นทิศทางการคิดของคุณนะ แต่…
I understand your point, but I also feel…ฉันเข้าใจประเด็นของคุณแต่ฉันก็รู้สึก…
I agree with some aspects of what you’re saying, but there are also parts that…ฉันเห็นด้วยกับบางแง่มุมของสิ่งที่คุณพูด แต่ก็มีส่วนที่…
I’m on board with certain parts of your perspective, however…ฉันเห็นด้วยกับมุมมองของคุณบางส่วน แต่…
While I agree with you to some extent, I also have reservations about…แม้ว่าฉันจะเห็นด้วยกับคุณในระดับหนึ่ง แต่ฉันก็ยังลังเลอยู่บ้างเกี่ยวกับ…
I agree up to a point, but…ฉันเห็นด้วยกับประเด็นนี้ แต่
I guess/ suppose so.ฉันว่าอย่างนั้น
Fair enough.สมเหตุสมผล
That’s not necessarily so.นั่นไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น
You could be right.คุณอาจจะใช่
That’s partly true, but…นั่นก็จริงบางส่วน แต่…
That may be true, but…เรื่องนั้นอาจจะใช่ แต่…
I see your point, but… ฉันเข้าใจประเด็นของคุณนะ แต่..
I guess so, but…ฉันก็ว่าอย่างนั้น แต่…
That seems obvious, but…นั่นดูเหมือนจะชัดเจน แต่…
I’m not so sure about that.ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น

หมายเหตุ: การเปิดกว้างและซื่อสัตย์ในการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการและการเคารพมุมมองของบุคคลอื่นเป็นสิ่งสำคัญ

วิธีบอกว่าฉัน เห็นด้วย ภาษาอังกฤษ บางส่วน

>>> Read more:

วิธีบอกว่าเห็นด้วย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารแบบทางการ

การสื่อสารแบบเป็นทางการ (หรือ Polite Communication): หมายถึงการใช้ภาษาและพฤติกรรมที่ให้ความเคารพ มีน้ำใจ และสุภาพเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเกี่ยวข้องกับการคำนึงถึงความรู้สึกและมุมมองของผู้อื่น การใช้น้ำเสียงและภาษาที่เหมาะสม และการแสดงกิริยามารยาทที่ดี

วิธีบอกว่าฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง (I absolutely agree)

ในการสื่อสารแบบเป็นทางการ ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถพูดว่า “Agree” โดยใช้วลี เช่น:

วิธีบอกว่าฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งความหมาย
I completely agree.ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง
I wholeheartedly agree.ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง
I couldn’t agree more.ฉันเห็นด้วยมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว
I’m in full agreement.ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง
I concur completely.ฉันเห็นด้วยมากๆ 
I share the same sentiment.ฉันมีความรู้สึกเดียวกัน

หมายเหตุ: อย่าลืมรักษาน้ำเสียงที่ให้เกียรติเสมอและพิจารณาบริบทของการสนทนา เพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบมีความเหมาะสม

วิธีบอกว่าฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง (I absolutely agree)

วิธีบอกว่าฉันเห็นด้วยบางส่วน (I partially agree)

ในการสื่อสารอย่างเป็นทางการ ผู้เรียนสามารถพูดว่า “I partially agree” โดยแสดงความเห็นด้วยส่วนตัวกับบางมุมมองหรือบางประเด็น ในขณะเดียวกันก็ยอมรับความไม่เห็นด้วยของตนเองกับบุคคลอื่น สามารถใช้วลีต่อไปนี้ เช่น

วิธีบอกว่าฉันเห็นด้วยบางส่วนความหมาย
I can see where you’re coming from, but I have mixed feelings about this.ฉันเข้าใจแนวความคิดของคุณ แต่ฉันมีความรู้สึกผสมปนเปเกี่ยวกับเรื่องนี้
I agree with some parts of your argument, but I have a different perspective on others.ฉันเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของคุณบางส่วน แต่ฉันมีมุมมองที่แตกต่างในส่วนอื่นๆ
While I agree to a certain extent, there are some aspects that I find hard to support.แม้ว่าฉันจะเห็นด้วยในระดับหนึ่ง แต่ก็มีบางแง่มุมที่ฉันว่ามันยากที่ฉันจะสนับสนุนได้
I partially agree with your viewpoint, although I have some reservations.ฉันเห็นด้วยกับมุมมองของคุณบางส่วน แต่ฉันก็มีข้อสงวนบางประการ
I understand your position, but I have some concerns and don’t fully agree.ฉันเข้าใจจุดยืนของคุณ แต่ฉันมีข้อกังวลบางประการและไม่เห็นด้วยทั้งหมด

หมายเหตุ: รักษาน้ำเสียงที่ให้เกียรติและให้เหตุผลหรือตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง เพื่อสนับสนุนความเห็นด้วยหรือความไม่เห็นด้วยของผู้พูดบางส่วน

วิธีบอกว่าฉันเห็นด้วยบางส่วน (I partially agree)

วิธีบอกว่าเห็นด้วย ภาษาอังกฤษ ในอีเมล

ความเป็นมืออาชีพในการเขียนอีเมล  (Writing an email) เป็นสิ่งสำคัญมากในการสื่อสารด้วยข้อความในปัจจุบัน นี่เป็นวิธีถ่ายทอดข้อความอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้กับผู้รับ ควรใช้ภาษาที่เป็นทางการและหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือคำที่อาจทำให้ผู้อ่านขุ่นเคือง

วิธีบอกว่าฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง (I completely agree)

เมื่อเขียนอีเมลและแสดงความเห็นด้วยอย่างยิ่ง “I completely agree” มีหลายวลีที่สามารถใช้เพื่อถ่ายทอดข้อความของผู้เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ: 

วิธีบอกว่าฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งความหมาย
I strongly agree with your perspective.ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับมุมมองของคุณ
I absolutely agree with everything you have stated.ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับทุกสิ่งที่คุณระบุไว้.
I am fully on board with your ideas.ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับความคิดของคุณ
I am absolutely in agreement with your viewpoint.ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับมุมมองของคุณ
I am in complete agreement with what you mentioned.ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิ่งที่คุณพูดถึง
วิธีบอกว่าเห็นด้วย ภาษาอังกฤษ ในอีเมล

วิธีบอกว่าฉันเห็นด้วยบางส่วน (I partially agree)

เมื่อเขียนอีเมลเพื่อแสดงความเห็นด้วยบางส่วน “I partially agree” ผู้เขียนสามารถใช้วลี เช่น 

วิธีบอกว่าฉันเห็นด้วยบางส่วนความหมาย
I agree with some aspects of your argument; however…ฉันเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของคุณในบางแง่มุม แต่…
Although I partially agree with you, I also have some reservations about…แม้ว่าฉันจะเห็นด้วยกับคุณบางส่วน แต่ฉันก็มีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับ…
I can see the merit in your perspective, though I also believe…ฉันเห็นข้อดีในความคิดเห็นของคุณ แต่ฉันก็เชื่อว่า…
I’m inclined to agree to an extent, but I would also like to mention that…ฉันเห็นด้วยในระดับหนึ่ง แต่ฉันก็อยากจะพูดว่า…
I acknowledge the validity of your argument to a certain extent, but I also have some differing thoughts.ฉันยอมรับความถูกต้องของข้อโต้แย้งของคุณในระดับหนึ่ง แต่ฉันก็ยังมีความคิดอื่นอยู่บ้าง
วิธีบอกว่าฉันเห็นด้วยบางส่วนในอีเมล (I partially agree)

>>> Read more:

ข้างต้นคือ 40+ ประโยคบอกว่า เห็นด้วย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการ ฝึกฝนให้คล่องแล้วนำไปใช้ในชีวิตได้ทันที อย่าลืมติดตามหมวดการสื่อสาร คำศัพท์ และการสนทนาที่ ELSA Speak เพื่อเรียนภาษาอังกฤษทุกวันนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ