150 คำศัพท์เกี่ยวกับ อาชีพภาษาอังกฤษ สำหรับทุกอาชีพ

ในบทเรียนวันนี้ เรามาเรียนรู้คำศัพท์ 150 คำเกี่ยวกับอาชีพภาษาอังกฤษสำหรับทุกอาชีพ พร้อมกับประโยคสื่อสารทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อนี้ด้วย งั้น อาชีพภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง

สารบัญ

คำศัพท์ อาชีพภาษาอังกฤษ

คำศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ

 1. businessman /ˈbɪznəsmən/ นักธุรกิจ 
 2. salesperson /ˈseɪlzpɜːrsn/ พนักงานขาย 
 3. secretary /ˈsekrəteri/ เลขา
 4. assistant /əˈsɪstənt/ ผู้ช่วย
 5. cashier /kæˈʃɪr/ แคชเชียร์ 
 6. banker /ˈbæŋkər/ นายธนาคาร 
 7. accountant /əˈkaʊntənt/ นักบัญชี
 8. auditor /ˈɔːdɪtər/ ผู้สอบบัญชี
 9. consultant /kənˈsʌltənt/ ที่ปรึกษา
 10. economist /ɪˈkɑːnəmɪst/ นักเศรษฐศาสตร์
 11. mailman /ˈmeɪlmæn/ บุรุษไปรษณีย์ 
 12. delivery man /dɪˈlɪvərimən/ คนส่งของ

ดูเพิ่มเติมที่: อาชีพภาษาอังกฤษdictionary.cambridge

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

คำศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแฟชั่น

 1. tailor /ˈteɪlər/ ช่างตัดเสื้อ 
 2. model /ˈmɑːdl// นางแบบ 
 3. fashion designer /ˈfæʃn dɪzaɪnər/ นักออกแบบแฟชั่น
 4. stylist /ˈstaɪlɪst/ สไตลิสต์
 5. hairdresser /ˈherdresər/ ช่างทำผม
 6. barber /ˈbɑːrbər/ ช่างตัดผมชาย
 7. hairstylist /ˈherstaɪlɪst/ ช่างทำผม
 8. makeup artist /ˈmeɪk ʌp ˈɑːrtɪst/ ช่างแต่งหน้า
 9. manicurist /ˈmænɪkjʊrɪst/ ช่างทำเล็บ
 10. tattooist /tæˈtuːɪst/ ช่างสัก
คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

คำศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศิลปะ

 1. painter /ˈpeɪntər/ จิตรกร
 2. photographer /fəˈtɑːɡrəfər/ ช่างภาพ
 3. sculptor /ˈskʌlptər/ ประติมากร
 4. writer /’raitə/ นักเขียน
 5. author /ˈɔːθər/ นักเขียน
 6. poet /ˈpəʊət/ นักกวี 
 7. actor /ˈæktər/ นักแสดงชาย
 8. actress /ˈæktrəs/ นักแสดงหญิง
 9. director /dəˈrektər/ ผู้กำกับ
 10. cameraman /ˈkæmrəmæn/ ช่างกล้อง

คำศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานวิศวกรรม

 1. architect /ˈɑːrkɪtekt/ สถาปนิก
 2. builder /ˈbɪldər/ ช่างก่อสร้าง
 3. engineer /ˌendʒɪˈnɪr/ วิศวกร
 4. mechanic /məˈkænɪk/ ช่างเครื่อง
 5. technician /tekˈnɪʃn̩/ ช่างเทคนิค
 6. electrician /ɪˌlekˈtrɪʃn/ ช่างไฟฟ้า
 7. plumber /ˈplʌmər/ ช่างประปา
 8. carpenter /ˈkɑːrpəntər/ ช่างไม้
 1. welder /ˈweldər/ ช่างเชื่อม
 2. factory worker /ˈfæktəri ˈwɝːkər/ พนักงานโรงงาน
 3. graphic designer /ˈɡræfɪk dɪˈzaɪnər/ นักออกแบบกราฟิก
 4. programmer /ˈprəʊɡræmər/ โปรแกรมเมอร์

>>> Read more

คำศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

 1. scientist /ˈsaɪəntɪst/ นักวิทยาศาสตร์ 
 2. mathematician /ˌmæθəməˈtɪʃn/ นักคณิตศาสตร์
 3. physicist /ˈfɪzɪsɪst/ นักฟิสิกส์
 4. chemist /ˈkemɪst/ นักเคมี
 5. geologist /dʒiˈɑːlədʒɪst/ นักธรณีวิทยา
 6. linguist /ˈlɪŋɡwɪst/ นักภาษาศาสตร์
 7. historian /hɪˈstɔːriən/ นักประวัติศาสตร์
 8. archaeologists /ˌɑːrkiˈɑːlədʒɪst/ นักโบราณคดี
 9. astronomer /əˈstrɑːnəmər/ นักดาราศาสตร์
 10. astronaut /ˈæstrənɔːt/ นักบินอวกาศ

คำศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดนตรี

 1. singer /ˈsɪŋər/ นักร้อง
 2. dancer /ˈdænsər/ นักเต้น
 3. musician /mjuˈzɪʃn/ นักดนตรี
 4. composer /kəmˈpəʊzər/ นักแต่งเพลง
 5. guitarist /ɡɪˈtɑːrɪst/ นักกีตาร์
 6. drummer /ˈdrʌmər/ มือกลอง
 7. pianist /ˈpiːənɪst/ นักเปียโน
 8. violinist /ˌvaɪəˈlɪnɪst/ นักไวโอลิน
 9. flutist /ˈfluːtɪst/ นักเป่าขลุ่ย
 10. conductor /kənˈdʌktər/ ตัวนำ
nghề nghiệp tiếng anh_ อาชีพภาษาอังกฤษ _thumbnail_DE3578_2

คำศัพท์ อาชีพภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร

 1. cook /kʊk/ พ่อครัว
 2. chef /ʃef/ หัวหน้าพ่อครัว
 3. baker /ˈbeɪkər/ คนทำขนมปัง
 4. farmer ang /ˈfɑːrmər/ ชาวนา
 5. fisherman /ˈfɪʃərmən/ ชาวประมง
 6. butcher /ˈbʊtʃər/ คนขายเนื้อ
 7. fishmonger /ˈfɪʃmɑːŋɡər/ คนขายปลา
 8. bartender /ˈbɑːrtendər/ บาร์เทนเดอร์
 9. waiter /ˈweɪtər/ พนักงานเสิร์ฟชาย
 10. waitress /ˈweɪtrəs/ พนักงานเสิร์ฟหญิง
 11. janitor /ˈdʒænɪtər/ คนทำความสะอาด

คำศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย

 1. police officer /pəˈliːs ɑːfɪsər/ เจ้าหน้าที่ตำรวจ 
 2. firefighter /ˈfaɪərfaɪtər/ นักผจญเพลิง
 3. detective /dɪˈtektɪv/ นักสืบ
 4. lawyer /ˈlɔɪər/ ทนายความ
 5. attorney /əˈtɜːrni/ ผู้รับมอบอำนาจ
 6. judge /dʒʌdʒ/ ผู้พิพากษา
 7. prosecutor /ˈprɑːsɪkjuːtər/ อัยการ
 8. politician /ˌpɑːləˈtɪʃn/ นักการเมือง
 9. soldier /ˈsəʊldʒər/ ทหาร
 10. security guard /sɪˈkjʊrəti ɡɑːrd/ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/ยาม

คำศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการศึกษา

 1. lecturer /ˈlektʃərər/ อาจารย์
 2. professor /prəˈfesər/ ศาสตราจารย์
 3. teacher /ˈtiːtʃər/ คุณครู
 4. tutor /ˈtuːtər/ ติวเตอร์
 5. librarian /laɪˈbreriən/ บรรณารักษ์
 6. translator /trænzˈleɪtər/ นักแปล
 7. coach /kəʊtʃ// โค้ช

คำศัพท์ อาชีพภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 1. tour guide /tʊr ɡaɪd/ มัคคุเทศก์
 2. travel agent /ˈtrævl eɪdʒənt/ ตัวแทนการท่องเที่ยว
 3. receptionist /rɪˈsepʃənɪst/ พนักงานต้อนรับ
 4. housekeeper /ˈhaʊskiːpər/ พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน
 5. lobby boy /ˈlɑːbi bɔɪ/ ผู้ให้บริการสัมภาระ
 6. bellman /ˈbel mæn/ คนเฝ้าประตู
 7. driver /ˈdraɪvər/ คนขับ
 8. carrier /ˈkæriər/ คนขนส่ง

ประโยคสื่อสารเกี่ยวกับอาชีพภาษาอังกฤษ

 1. What do you do for a living? 

= What do you do?= What kind of work do you do? = Where do you work?

คุณทำงานอะไร?

 1. I’m a/an….

= I’m working as a …… = I work at …..= I work as ……

ฉันทำงานเป็น……

 1. What do you like the most about your job?

คุณชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับงานของคุณ?

 1. How did you get your current job position?

คุณได้งานปัจจุบันของคุณได้อย่างไร?

 1. How do you get to work? 

คุณไปทำงานอย่างไร?

 1. When do you get off work? 

คุณเลิกงานเมื่อไหร่? 

 1. What do you do when you’re not working? 

เมื่อไม่ต้องทำงาน คุณทำอะไร?

 1. How much do they pay you per hour? 

พวกเขาจ่ายเงินให้คุณเท่าไรต่อชั่วโมง?

 1. They pay me $10 per hour. 

พวกเขาให้เงินฉัน 10 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง

 1. How long have you been working here? 

คุณทำงานที่นี่มานานแค่ไหนแล้ว?

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

ตัวอย่างประโยคสื่อสารภาษาอังกฤษทั่วไปในที่ทำงาน

 1. What attracted you to our company? 

อะไรดึงดูดคุณมาที่บริษัทของเรา?

→ I like the working environment here. 

ฉันชอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่นี่

 1. How can I help? 

ฉันช่วยคุณได้ไหม?

→ Please check this file for me. 

โปรดตรวจสอบเอกสารเหล่านี้ให้ฉัน

 1. What was your previous job? 

งานก่อนหน้านี้ของคุณคืออะไร?

– I used to work as a hat maker.

ฉันเคยทำงานเป็นช่างทำหมวก

 1. What time will the meeting start? 

การประชุมจะเริ่มกี่โมง?

– The meeting starts at 2.45 PM. 

การประชุมจะเริ่มในเวลา 14:45 น.

 1. Who’s in charge of the meeting? 

ใครเป็นผู้รับผิดชอบการประชุมนี้?

– My leader is incharge of the meeting. 

ผู้นำของฉันจะเป็นผู้ดำเนินการประชุม

 1. Do you have any ideas? 

คุณมีความคิดอื่น ๆ หรือไม่?

– I think we can consider Emily’s option. 

ฉันคิดว่าเราสามารถพิจารณาตัวเลือกของเอมิลี่ได้

 1. How is work today? 

วันนี้ทำงานเป็นไงบ้าง?

– It’s good as usual. 

ยังดีเหมือนเดิม

 1. It’s a pleasure to meet you. 

ยินดีที่ได้รู้จักคุณ

 1. You’re new here, aren’t you? 

คุณเพิ่งมาใหม่ใช่ไหม

 1. I just started this week. 

ฉันเพิ่งเริ่มสัปดาห์นี้

nghề nghiệp tiếng anh_ อาชีพภาษาอังกฤษ _thumbnail_DE3578_2 (1)
 1. How long have you been doing this job? 

คุณทำงานนี้มานานแค่ไหนแล้ว?

136. I have been doing this job for five years. 

ฉันทำงานนี้มาห้าปีแล้ว

 1. How do you like working here? 

คุณชอบทำงานที่นี่อย่างไร?

 1. Don’t we work in the same building? 

เราทำงานอยู่ตึกเดียวกันใช่ไหม?

 1. I am so excited to get to know everyone. 

ฉันตื่นเต้นมากที่ได้รู้จักกับทุกคนที่นี่

 1. Let me brief you on our company. 

ให้ฉันแนะนำคุณให้รู้จักกับบริษัทของเรา

 1. Let me tell you your main duty. 

ให้ฉันแนะนำงานหลักของคุณ

 1. I’ve just joined as a content developer. 

ฉันเพิ่งเริ่มทำงานเป็นนักพัฒนาเนื้อหา

 1. Do you want to have lunch with me? 

คุณอยากทานอาหารกลางวันกับฉันไหม?

→ Yes, I’d love to. 

ใช่ ฉันชอบแบบนั้นมาก

 1. When can we have lunch? 

เราจะกินข้าวเที่ยงกันได้เมื่อไหร่?

→ Twelve thirty. 

12:30 น. นะ

 1. How was your first day at work? 

ทำงานวันแรกเป็นไงบ้าง?

 1. Do you want to have a drink after work with us? 

อยากดื่มอะไรหลังเลิกงานกับเราไหม?

 1. I had a great day at work. 

ฉันมีวันที่ดีในการทำงาน

 1. I’m glad that everyone was nice to me. 

ฉันดีใจที่ทุกคนดีกับฉัน

 1. I am cleaning up my desk before going home. 

ฉันกำลังทำความสะอาดโต๊ะทำงานก่อนกลับบ้าน

 1. It’ll take me a few days to get used to all the work. 

อาจต้องใช้เวลาสองสามวันกว่าที่ฉันจะชินกับงานทั้งหมด

ด้านบนเป็นบทสรุปคำศัพท์อาชีพต่างๆ ภาษาอังกฤษ 150 คำและประโยคสื่อสารที่ใช้บ่อยที่สุดในที่ทำงาน ไม่ว่าคุณจะทำงานด้านไหน คุณก็ควรรู้ประโยคเหล่านี้ไว้นะ

ขอให้คุณเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกวันกับ ELSA Speak นะ!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ